ORDIN nr. 1.259/1.392/2013privind aprobarea înființării, organizării și funcționării comisiilor medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor care eliberează avize medicale și/sau psihologice de aptitudini pentru funcțiile din siguranța transporturilor, precum și a componenței acestor comisii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Nr. 1.259 din 10 octombrie 2013
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 1.392 din 18 noiembrie 2013
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013  În temeiul prevederilor art. 14 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor care eliberează avize medicale și/sau psihologice de aptitudini pentru funcțiile din siguranța transporturilor, precum și componența acestor comisii.  +  Articolul 2(1) Comisiile medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor sunt organizate și funcționează în cadrul ambulatoriilor de specialitate din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, respectiv în cadrul unităților specializate medicale și/sau psihologice agreate de către acesta și în cadrul unităților sanitare transferate la Ministerul Sănătății și au ca atribuție elaborarea avizelor de aptitudine medicală și/sau psihologică în urma examinărilor de specialitate pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor.(2) Comisia medicală are în structură următoarele specialități medicale:a) medicină internă;b) chirurgie generală;c) oftalmologie;d) otorinolaringologie;e) neurologie;f) psihiatrie.(3) Din comisia medicală va face parte și secretarul comisiei (cadru mediu sanitar, registrator medical).(4) Aprobarea nominală a membrilor comisiei medicale se va face cu respectarea specialităților medicale menționate la alin. (2).(5) Examinarea psihologică a personalului din transporturi este efectuată de psihologul examinator. Treapta de specializare a psihologilor examinatori este specialist în psihologia transporturilor.  +  Articolul 3La nivelul ambulatoriului de specialitate din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, respectiv la nivelul unității medicale și/sau psihologice agreate de Ministerul Transporturilor nu poate funcționa decât o singură comisie medicală și/sau psihologică în siguranța transporturilor, aprobată de Direcția medicală din Ministerul Transporturilor și formată din medicii de specialitate/psihologi examinatori.  +  Articolul 4(1) Comisia prevăzută la art. 3 este coordonată de un președinte desemnat de către conducerea unității medicale și/sau psihologice dintre membrii respectivei comisii în siguranța transporturilor și aprobat de către Direcția medicală din Ministerul Transporturilor.(2) În cazul în care unul dintre membrii comisiei medicale este indisponibil, reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale în care funcționează comisia medicală va solicita în scris Direcției medicale din cadrul Ministerului Transporturilor aprobarea pentru înlocuirea acestuia, prezentând în acest scop următoarele documente: contractul de muncă cu minimum 17,5 ore/săptămână, certificatul de membru eliberat de Colegiului Medicilor din România, asigurarea de malpraxis.(3) Președintele comisiei va notifica în scris, înainte cu 5 zile, Direcției medicale din Ministerul Transporturilor orice modificare apărută în componența comisiei în siguranța transporturilor.  +  Articolul 5(1) Comisia se întrunește în vederea discutării fișelor medicale și pentru stabilirea avizelor medicale.(2) Hotărârile luate sunt consemnate de secretarul comisiei într-un registru de procese-verbale.(3) Psihologul examinator, după administrarea celor 5 probe obligatorii pentru modurile de transport rutier și aerian și 7 probe pentru modurile de transport feroviar și naval, specifice fiecărei funcții de transport, întocmește profilul psihologic care urmărește aspectele specifice exigențelor funcției respective și emite avizul psihologic.  +  Articolul 6Comisiile avizează medical și psihologic personalul care:a) se prezintă la examenele de admitere în unitățile de pregătire (calificare) numai pentru funcții cu atribuții în siguranța transporturilor;b) se angajează numai în funcții cu atribuții în siguranța transporturilor;c) își schimbă funcția cu atribuții în siguranța transporturilor, în cazul în care baremul medical și/sau psihologic este superior față de cel stabilit pentru funcția deținută anterior;d) își desfășoară activitatea în funcții de siguranță transporturilor; în acest caz personalul este examinat periodic pe moduri de transport, la cerere, la sesizarea conducerii unității sau a organelor de control abilitate;e) trebuie să se prezinte la controlul medical și psihologic la termenele de revizuire stabilite de comisiile medicale și psihologice în siguranța transporturilor.  +  Articolul 7(1) Persoanele care vor fi examinate vor depune la fișierul de siguranță transporturilor din cadrul unităților agreate/din cadrul ambulatoriilor de specialitate din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor adeverința medicală de boli cronice eliberată de medicul de familie și evidența zilelor de concediu medical pe ultimele 12 luni.(2) Comisia va notifica angajatorul dacă personalul cu atribuții în siguranța transporturilor nu a finalizat în termen de 10 zile lucrătoare examinările medicale și psihologice la care a fost programat.(3) În cazul în care persoana care trebuia examinată nu a finalizat în termenul prevăzut la alin. (2) fișa de examinare, aceasta va relua procedurile de examinare, fișa anterioară fiind anulată.  +  Articolul 8Fiecare comisie medicală/psihologică/psiholog examinator trebuie să organizeze și să gestioneze un fișier de siguranță transporturilor în care se regăsește:a) registrul unic de evidență a examinărilor din siguranța transporturilor, având următoarele rubrici: numele și prenumele persoanei cu atribuții în siguranța transporturilor, codul numeric personal, motivul examinării (angajare, control periodic, schimbare în funcție), modul de transport pentru care se solicită avizul, numărul dosarului personal de siguranță transporturilor și/sau al caietului psihologic, persoana juridică angajatoare (adresa angajatorului sau a punctului de lucru), funcția din siguranța transporturilor, seria avizului, avizul obținut, data eliberării avizului; în cazul unui aviz de inaptitudine se vor menționa motivul inaptitudinii și avizul obținut în urma reexaminării la Comisia Centrală Medicală și Psihologică în Siguranța Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting București, cu data restrictivă a acestuia;b) dosarul personal de siguranță transporturilor va conține: fișele medicale personale tip siguranța transporturilor și/sau caietele psihologice, adeverințele medicale de boli cronice eliberate de medicul de familie și evidența zilelor de concediu medical pe ultimele 12 luni, chestionarele de stare de sănătate specifice fiecărui mod de transport al căror model este prevăzut în anexa nr. 1, copia avizelor (exemplarul 3), solicitarea angajatorului sau a persoanei fizice;c) comisia este obligată să păstreze 5 ani dosarul cu toate documentele medicale și psihologice ce au stat la baza emiterii avizului, cu excepția celor eliberate pentru modul de transport naval, pentru care acestea se vor păstra 6 ani;  +  Articolul 9Rezultatele examinărilor medicale pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor vor fi înscrise în fișele medicale personale tip siguranța transporturilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 10(1) Comisia medicală/Psihologul examinator prezintă Direcției medicale din Ministerul Transporturilor rapoarte lunare privind activitatea desfășurată, care conțin următoarele informații:a) numărul total de examinări;b) numărul de examinări pe mod de transport (rutier, feroviar, naval, aerian);c) numărul de examinări pe tipuri (școlarizare, angajare, schimbarea funcției, examinare periodică etc.);d) numărul de inapți, cu precizarea specialității medicale care l-a declarat inapt, modul de transport;e) numărul de avize restrictive, cu precizarea specialității medicale care l-a declarat apt cu restricții, modul de transport.(2) Comisia va transmite on-line direcției de specialitate din Ministerul Transporturilor, în termen de două zile, numele persoanei examinate și avizul de aptitudine/inaptitudine.  +  Articolul 11(1) În urma examinării, comisia medicală/psihologică va elabora unul dintre avizele de aptitudine/inaptitudine medicală și/sau psihologică prezentate în anexa nr. 7, respectiv: apt, apt cu restricții/recomandări, inapt temporar, inapt.(2) Modelele avizelor sunt prezentate în anexa nr. 3 - Aviz medical și în anexa nr. 4 - Aviz psihologic. Acestea vor fi tipizate, înseriate și numerotate.(3) Rezultatele examinărilor medicale și/sau psihologice pentru personalul cu atribuții în siguranța navigației maritime și/sau fluviale vor fi înscrise în fișele medicale personale conform anexei nr. 2, eliberându-se, pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor maritime, certificatul medical și psihologic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, iar pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor fluviale avizul medical și cel psihologic, conform anexei nr. 3 și anexei nr. 4. Persoana care va solicita examinarea va completa Chestionarul stare de sănătate, conform anexei nr. 1, care se va atașa la fișa de examinare.(4) Avizul medical de inaptitudine se va elibera de către comisia medicală în 4 exemplare autocopiative și se va comunică de îndată, în scris, angajatorului, direcției de sănătate publică județene/a municipiului București în vederea înștiințării de către aceasta a medicului de familie, persoanei fizice examinate, iar un exemplar va rămâne la fișierul de siguranță transporturilor.(5) Avizul psihologic de inaptitudine se va elibera de către comisia psihologică/psihologul examinator în 3 exemplare autocopiative și se va comunică de îndată, în scris, angajatorului, persoanei fizice examinate, iar un exemplar va rămâne la fișierul de siguranță transporturilor.  +  Articolul 12(1) Avizele medicale de aptitudine, conform anexei nr. 3, precum și certificatele medicale și psihologice, conform anexei nr. 5, se întocmesc în 4 exemplare autocopiative și se semnează de către președintele comisiei. Originalul avizului este transmis unității angajatoare în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii avizului, al doilea exemplar va fi înmânat persoanei fizice examinate, al treilea exemplar va fi păstrat la dosarul personal din fișierul de siguranță transporturilor, iar al patrulea exemplar se va trimite direcției de sănătate publică județene/a municipiului București.(2) Avizele psihologice de aptitudine, conform anexei nr. 4, se vor elibera de către psihologul examinator în 3 exemplare autocopiative și se vor comunică în maximum 5 zile, în scris, angajatorului, persoanei fizice examinate, iar un exemplar va rămâne la fișierul de siguranță transporturilor.(3) Pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor maritime, după eliberarea avizului psihologic, psihologul examinator va completa rubrica "psihologie" din anexa nr. 5.  +  Articolul 13Avizul de INAPT TEMPORAR, care are caracter provizoriu, va fi urmat în mod obligatoriu de un aviz cu caracter definitiv APT/INAPT, după rezolvarea afecțiunii medicale care a determinat retragerea temporară din funcția cu atribuții în siguranța transporturilor.  +  Articolul 14În cazul avizelor de INAPT sau APT CU RESTRICȚII, se vor menționa posibilitatea de contestație, termenul de efectuare a acesteia, precum și locul unde se va depune contestația.  +  Articolul 15(1) Contestația avizului medical sau psihologic se poate face în termen de 30 de zile de la data emiterii avizului de către unitatea medicală/psihologică la Direcția medicală din Ministerul Transporturilor, de către persoanele juridice angajatoare, la solicitarea scrisă a persoanelor fizice, și va fi însoțită de o recomandare din partea unității angajatoare. Pot depune contestații și persoanele fizice care au solicitat în nume propriu examinările medicale/psihologice pentru siguranța transporturilor în vederea angajării.(2) Direcția medicală va comunică acordul pentru reexaminarea medicală sau psihologică solicitantului, Comisiei Centrale Medicale și Psihologice în Siguranța Transporturilor de la Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting București, comisiei medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor care l-a declarat inapt și unității angajatoare.(3) Comisia medicală și/sau psihologică/Psihologul examinator care l-a declarat inapt va transmite Comisiei Centrale Medicale și Psihologice în Siguranța Transporturilor, până la data programată, o copie după documentația medicală sau psihologică în care vor fi raportate motivele care au condus la stabilirea avizului contestat. Copia va fi adnotată cu sintagma "conform cu originalul".  +  Articolul 16Solicitarea de reexaminare întocmită de persoana fizică și de către angajator va fi însoțită de o fișă personală, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, o caracterizare profesională din partea unității și o copie după avizul de inaptitudine.  +  Articolul 17În cazul școlilor/centrelor de pregătire profesională pentru funcțiile cu atribuții în siguranța transporturilor, autorizate de Ministerul Transporturilor, unde examenele medicale și psihologice constituie o condiție obligatorie de admitere, programarea pentru examinare se face de comun acord între comisie și conducerea școlii/centrului, la solicitarea scrisă a acesteia.  +  Articolul 18Este interzisă deținerea de documente de examinare de către examinat pe perioada completării fișei de examinare.  +  Articolul 19Avizele medicale și psihologice eliberate de comisiile medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor vor avea aplicate ștampila unității, lângă semnătura președintelui comisiei, precum și ștampila cu timbru sec, în partea dreaptă sus a avizului. Conținutul și forma ștampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale ștampilei cu tuș.  +  Articolul 20(1) Seria avizelor va cuprinde indicativul județului în care se află unitatea medicală/psihologică, iar numărul avizului va avea două componente: prima componentă va fi identică cu numărul certificatului de agreare, iar a doua va fi identică cu numărul curent al avizului.(2) Tipizatele vor fi achiziționate de fiecare unitate medicală/psihologică agreată conform reglementărilor în vigoare.(3) Tipizatele se înregistrează în registrul unic, iar evidența seriilor/numerelor eliberate, precum și aplicarea ștampilei cu timbru sec și a celei cu tuș se vor realiza conform organizării interne a fiecărei unități medicale/psihologice agreate.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 22Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Cristian Mihai Marinescu,secretar general adjunctp. Ministrul sănătății,Raed Arafat,secretar de stat  +  Anexa nr. 1CHESTIONAR STARE DE SĂNĂTATE
  Categoria examinată: [] Angajare [] Verificare periodică [] Examinare la solicitare
  Nume: Prenume:
  Data nașterii: Sex: [] Masculin [] Feminin
  Ocupație:
  Domiciliu/Reședință:
  Angajator: De când?
  Activitate actuală:
  Ultima examinare pentru siguranța circulației: Policlinică (unitatea sanitară): Data:
  Ați fost desemnat vreodată inapt pentru siguranța circulației? [] Nu [] Da Dacă "Da": Data: Detalii:
  Aveți probleme cu sănătatea? [] Nu [] Da Dacă "Da": Care?
  Ați avut probleme de sănătate sau accidente legate de muncă de la ultima examinare? [] Nu [] Da Dacă "Da": Detalii:
  Ați avut în ultimii 5 ani vreo boală, accidente, răniri, otrăviri, care să necesite spitalizare sau intervenție chirurgicală? [] Nu [] Da Dacă "Da": Care?
  Ați fost examinat psihologic vreodată? [] Nu [] Da Dacă "Da": Pentru ce?
  Luați medicamente în prezent? [] Nu [] Da Dacă "Da": Care sunt acestea și pentru ce afecțiune?
  Medicamente: Dozare: Data primei prescripții: Motiv:
  Fumați? [] Nu [] Fost fumător din data de: [] Da Dacă "Da": Cât?
  Consumați băuturi alcoolice? [] Nu [] Da Dacă "Da": Cât zilnic?
  Consumați droguri sau substanțe etnobotanice? [] Nu [] Da Dacă "Da": Ce și cât?
  Ați avut sau aveți una dintre bolile de mai jos? (Răspundeți la fiecare întrebare cu da sau nu; dacă da, vă rugăm precizați la observații.)
   
  da nu da nu da nu da nu
  Boli ale ochilor/ Operații la ochi Sindrom de apnee în somn (opriri ale respirației în timpul somnului) Boli cardiace Diabet zaharat
  Amețeli, cazuri de leșin, pierderea cunoștinței Probleme psihice Boli gastro- intestinale Cancer
  Insomnii Dezintoxicări da- torate consumului de alcool, medica- mente, droguri Surzenie Boli renale
  Epilepsie, paralizie Astm sau boli ale plămânilor Boli ale sângelui (de exemplu, anemie) Femei: Sunteți gravidă?
  Alte boli?
      Observații:
      Prin aceasta declar că datele de mai sus le-am completat cu atenție, nu am dat date false și
  nici nu am ascuns informații importante.
      Localitate, data Semnătura solicitantului/solicitantei
      ................. ...............................
   +  Anexa nr. 2
      .........................
             (unitatea) Operator de date cu
      Nr. fișă ......../....... caracter personal nr. .........
               FIȘĂ MEDICALĂ PERSONALĂ TIP SIGURANȚA TRANSPORTURILOR
                         Examinare pentru* ...........
      Dl (dna) ................. C.I. seria ..... nr. ......... CNP .............,
  emitent ........../......../20..
      Domiciliul actual: localitatea ................, str. ............ nr. ....,
  bl. ...., sc ...., et ...., ap. ...., județul/sectorul .........................
      Școala/Unitatea angajatoare ........................ funcția ..............,
  vechime în S.C. ........... ani
   
  Declar că până în prezent nu am avut pierderi de cunoștință. Declar că nu am mai fost examinat la altă comisie pentru aceeași funcție. De asemenea, mă oblig să anunț medicul de familie că, prin natura serviciului, particip la siguranța transporturilor. .................................... semnătura persoanei examinate
      CONCLUZIILE COMISIEI MEDICALE ................. proces-verbal nr. ..........
  data ........ Dg. ..............................................................
      Avizul: APT/INAPT pentru ...................................................
      Recomandări: ...............................................................
      ............................................................................
      Aviz valabil până la data de ......................
                     Președintele comisiei - semnătura, parafa
      ............................................................................
      Antecedente personale
      (se atestă de medicul internist pe baza fișei de consultație sau pe baza
  adeverinței eliberate de medicul de familie)
  ----------
      *) Admiterea în școală, angajare, reangajare, schimbare de funcție, control
  periodic, sesizare.
      1. MEDICINĂ INTERNĂ: nr. reg. ............. data ...........................
      T.A. ........... puls ........ EKG (se efectuează persoanelor examinate la
  angajare și anual după vârsta de 40 de ani) ....................................
      Dg. ........................................................................
      Propuneri APT/INAPT
      Recomandări ................................................................
                                          Medic,
                                   .....................
                                   (semnătura și parafa)
      2. CHIRURGIE GENERALĂ: nr. reg. ........... data ...........................
      Dg. ........................................................................
      Propuneri APT/INAPT
      Recomandări ................................................................
                                          Medic,
                                   .....................
                                   (semnătura și parafa)
      3. OFTALMOLOGIE: nr. reg. ................. data ...........................
      Vedere OD = .............. după corecție OD = ........ cu .... d.....
               OS = .............. OS = ........ cu .... d.....
                                      câmp vizual ................................
                                      *)TIOD ................ *)TIOS..............
  ----------
      *) Se va efectua persoanelor examinate cu vârsta peste 45 de ani, cu o
  periodicitate de 2 ani.
      Simț cromatic: tabele pseudoizocromatice ...................................
                     anomaloscop .................................................
                     cromatoscop .................................................
      Dg. ........................................................................
      Propuneri APT/INAPT
      Recomandări ................................................................
                                          Medic,
                                   .....................
                                   (semnătura și parafa)
      4. ORL: nr. reg. ......................... data ............................
      Voce șoptită VS UD .................... US .................
      Voce conversație VC UD .................... US .................
      Audiometrie:
      Examen clinic obiectiv și funcțional
      Dg. ........................................................................
      Propuneri APT/INAPT
      Recomandări ................................................................
                                          Medic,
                                   .....................
                                   (semnătura și parafa)
      5. NEUROLOGIE: nr. reg. ........................ data ......................
      EEG pentru funcțiile din baremele I și II
      Dg. ........................................................................
      Propuneri APT/INAPT
      Recomandări ................................................................
                                          Medic,
                                   .....................
                                   (semnătura și parafa)
      6. PSIHIATRIE: nr. reg. ........................ data ......................
      Dg. ........................................................................
      Propuneri APT/INAPT
      Recomandări ................................................................
                                          Medic,
                                   .....................
                                   (semnătura și parafa)
      LABORATOR ANALIZE MEDICALE: nr. reg. .............. data ...................
      Hemoleucograma completă ............... Test serologic lues/VDRL ...........
      Glicemie ............................ Test HIV .................
      GGT .................................
      Colesterol total ....................
      Uree ................................
      Fibrinogen ..........................
      Sumar urină .................................................
      Creatinină ..................................................
      Analize toxicologice pentru depistarea drogurilor ..........................
                                          Medic,
                                   .....................
                                   (semnătura și parafa)
      La recomandările medicilor examinatori se vor efectua Rx. pulmonar sau
  ecografie, precum și alte investigații clinice și paraclinice.
   +  Anexa nr. 3 *Font 7* ┌───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │UNITATEA ..................... │UNITATEA ..................... │ │.............................. │.............................. Către: │ │Nr. ........./................ │Nr. ........./................ Unitatea ............ │ │ │ │ │ ┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ │ │ │SERIA ....... Nr. ......│ │ │SERIA ....... Nr. ......│ AVIZ MEDICAL │ │ └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘ │ │ │ │ │Domnul/Doamna │Domnul/Doamna ................................ │ │.............................. │CI seria .... nr. .........., născut(ă) la data .............,│ │ │a fost examinat(ă)/reexaminat(ă) pentru (angajare, școla- │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │rizare, control periodic, schimbare de funcție, sesizare, │ │CNP └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │contestație) ................... la data de ..................│ │ │cu fișa medicală personală tip siguranța transporturilor nr. │ │CI seria .... nr. ......... născut(ă) la data ........,│................. pentru funcția cu responsabilitate în │ │fișa medicală personală tip siguranța transporturilor │siguranța transporturilor ................. din cadrul │ │nr. ....../....., pentru funcția cu responsabilitate în│unității .......................... și a obținut avizul: │ │siguranța transporturilor .............................│..............................................................│ │din cadrul unității ...................................│..............................................................│ │ │Recomandări: .................................................│ │AVIZ │..............................................................│ │[] APT [] APT CU RESTRICȚII/ │ │ │ RECOMANDĂRI │Acest aviz poate fi contestat în termen de 30 de zile de la │ │ │luarea la cunoștință, putând beneficia de reexaminare la │ │[] INAPT [] INAPT TEMPORAR │Comisia Centrală Medicală și Psihologică în Siguranța │ │ │Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 │ │ │Witting București, conform prevederilor legale în vigoare. │ ├────────────────────────────────────────┬──────────────┼──────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │ │Loc ștampilă │Loc ștampilă │ │ │ │unitate │unitate │ │ │PREȘEDINTELE COMISIEI, │ │ │ PREȘEDINTELE COMISIEI, │ │(MEDICALE SAU CENTRALE DE │ │ │ (MEDICALE SAU CENTRALE DE SIGURANȚA │ │SIGURANȚA TRANSPORTURILOR) │ │ │ TRANSPORTURILOR) │ │ │ │ │ │ │.......................... │ │ │ .......................... │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┴──────────────┼──────────────┴───────────────────────────────────────────────┤ │Se păstrează la unitatea emițătoare. │ │ └───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 4 *Font 7* ┌───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │UNITATEA ..................... │UNITATEA ..................... │ │.............................. │.............................. Către: │ │Nr. ........./................ │Nr. ........./................ Unitatea ............ │ │ │ │ │ ┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ │ │ │SERIA ....... Nr. ......│ │ │SERIA ....... Nr. ......│ AVIZ PSIHOLOGIC │ │ └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘ │ │ │ │ │Domnul/Doamna │Domnul/Doamna ................................ │ │.............................. │CI seria .... nr. .........., născut(ă) la data .............,│ │ │a fost examinat(ă)/reexaminat(ă) pentru (angajare, școla- │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │rizare, control periodic, schimbare de funcție, sesizare, │ │CNP └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │contestație) ................... la data de .................,│ │ │cu caietul psihologic pentru siguranța transporturilor nr. │ │CI seria .... nr. ......... născut(ă) la data ........,│................, pentru funcția cu responsabilitate în │ │caiet psihologic personal pentru siguranța transportu- │siguranța transporturilor ................. din cadrul │ │rilor nr. ....../....., pentru funcția cu responsabili-│unității .......................... și a obținut avizul: │ │tate în siguranța transporturilor .....................│..............................................................│ │din cadrul unității ...................................│..............................................................│ │ │Recomandări: .................................................│ │AVIZ │..............................................................│ │[] APT [] APT CU RESTRICȚII/ │ │ │ RECOMANDĂRI │Acest aviz poate fi contestat în termen de 30 de zile de la │ │ │luarea la cunoștință, putând beneficia de reexaminare la │ │[] INAPT [] INAPT TEMPORAR │Comisia Centrală Medicală și Psihologică în Siguranța │ │ │Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 │ │ │Witting București, conform prevederilor legale în vigoare. │ ├────────────────────────────────────────┬──────────────┼──────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │ │Loc ștampilă │Loc ștampilă │ │ │ │unitate │unitate │ │ │ PSIHOLOG EXAMINATOR, │ │ │ PSIHOLOG EXAMINATOR, │ │ │ │ │ │ │ ....................... │ │ │ ........................ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┴──────────────┼──────────────┴───────────────────────────────────────────────┤ │Se păstrează la unitatea emițătoare. │ │ └───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 5*Font 8*                        CERTIFICAT MEDICAL ȘI PSIHOLOGIC                 MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL FITNESS CERTIFICATE    Date despre navigator/Seafarer information    +.........................................+.........................................+    Numele solicitantului/Last name .....................................................    Prenumele solicitantului/First name .................................................    +.........................................+.........................................+    Data nașterii/Date of birth: ziua/day .... luna/month ... anul/year .....    Locul nașterii/Place of birth: Orașul/City ............ Țara/Country ................    CNP/Personal numeric code ...............................................    +.........................................+.........................................+    Sexul/Gender: masculin/male: +......+ feminin/female +.......+    Naționalitate/Nationality ............... Rang/Rank ............    +.........................................+.........................................+    Adresa aplicantului/Address of applicant ............................................    +.........................................+.........................................+    Înălțimea/Height (m) ................. Greutatea/Weight (kg) ........................    Tensiunea/Blood pressure ....... Pulsul/Pulse ....... Respirația/Respiration ........    +.........................................+.........................................+         Declarația președintelui comisiei/Declaration of the president                               of the committee    I. Confirm verificarea documentelor de identificare la punctul de examinare. Da/Nu    Confirm that identification documents were checked at the point of examination. Y/N    II. Rezultatele examenelor medicale    Results of medical examination (section A - I/9 Cod STCW)┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│1. Chirurgie apt/inapt │2. Medicină internă apt/inapt │3. Neurologie apt/inapt ││ Surgery fit/unfit │ Internal disease fit/unfit │ Neurology fit/unfit │├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│4. Psihologie apt/inapt │5. Psihiatrie apt/inapt │6. Test sânge apt/inapt ││ Psychology fit/unfit │ Psychiatry fit/unfit │ Blood test fit/unfit │├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│7. ORL apt/inapt │8. Oftalmologie apt/inapt │9. Stomatologie apt/inapt ││Ear, nose, throat fit/unfit │ Ophthalmology fit/unfit │ Dentistry fit/unfit │└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────┘    Aplicantul este direct răspunzător de orice boală care este ascunsă la prezentul examen medical.    The applicant is directly responsible of any illness which is hidden at the present medicalexamination.    III. Navigatorul are/nu are nicio tulburare a acuității vizuale, a vederii colorate sau oriceafecțiune medicală ce poate fi agravată de serviciul pe mare sau să pună în pericol sănătateaaltor persoane. Da/Nu    The seafarer has/doesn't have any visual acuity modification, any colour vision modification orany medical condition likely to be aggravated by service at sea. Y/N    Data ultimului test al vederii colorate/Date of last colour vision test...................    IV. Data examinării/Date of examination: zi/day ...... lună/month ...... an/year ..........    V. Data expirării certificatului/Expiry date of certificate zi/day ...... lună/month ......an/year ......    VI. Apt pentru efectuarea serviciului de cart Da/Nu Fit for lookout duties Y/N     Numele instituției autorizate să emită certificatul                    Ștampila originală       (Name of authorised institution/official stamp)                                                                   Președintele comisiei                                                       Numele, prenumele, grad profesional persoană                                                                       autorizată                                                            Signature of the authorized person    Am fost informat despre conținutul certificatului și dreptul de reexaminare conform paragrafului 6din secțiunea A-I/9/(Confirm has been informed of the contents of the certificate)    Semnătura aplicantului (în prezența medicului examinator)/Signature of applicant (in the presenceof the examining physician) ............................    Eliberat în conformitate cu prevederile STCW 1978, cu amendamentele în vigoare, și ale Convențieimaritime a muncii MLC 2006/Issued in accordance with the requirements of the STCW 1978, as amended, andthe Maritime Labour Convention, 2006 (la 08-12-2014, Anexa nr. 5 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.390 din 23 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 08 decembrie 2014 )  +  Anexa nr. 6    Unitatea ........................    Adresa ..........................                 FIȘA PERSONALĂ ȘI CARACTERIZAREA PROFESIONALĂ                  privind activitatea desfășurată în siguranța               transporturilor, eliberată de conducerea unității    Nume: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]    Prenume: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]    Vârsta: [ ][ ] Sex: M [ ]/F [ ]    Data nașterii: [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] CNP .......................    Starea civilă: căsătorit [ ]/necăsătorit [ ]    Studiile:    generale [ ] liceu teoretic [ ] liceu tehnic [ ] școală profesională [ ]    superioare [ ] (menționați facultatea):    Vechime în funcție: [ ][ ]    Vechime în unitate: [ ][ ]    Funcția actuală:    Funcții avute în siguranța circulației și navigației:    Locul de muncă (caracteristici, specificul solicitării, tip de transportferoviar - metrou, auto, naval, aerian)    Se solicită reexaminarea din punct de vedere: medical [ ] psihologic [ ]    pentru motivul: aviz de inaptitudine [ ], restricție [ ], promovare [ ],    schimbare de funcție [ ], menținere în funcție [ ], la sesizare [ ]    Având în vedere calificarea, experiența și activitatea desfășurată, propunem:    - analizarea și avizarea pentru menținerea în funcția actuală sau în unadintre funcțiile ............................................................................................................, existând posibilitatea schimbăriiși trecerii pe aceste funcții;    - ne asumăm răspunderea pentru cele consemnate în prezenta fișă personală.    Conducătorul unității Inspector personalNOTĂ:Se transmite de către unitatea angajatoare Comisiei Centrale Medicale și Psihologice în Siguranța Transporturilor, înainte de data programată pentru prezentarea la reexaminare a persoanei în cauză, precum și la laboratoarele de examinări psihologice cu ocazia controlului periodic sau la sesizare.  +  Anexa nr. 7AVIZELEde aptitudine/inaptitudine medicală și/saupsihologică elaborate de comisia medicală/psihologul examinatora) APT (medical, psihologic) pentru ............../(funcția cu atribuții în siguranța transporturilor)............. , modul de transport .........................., tipul de examinare ................./(angajare, schimbare de funcție, control periodic)................Acest aviz se elaborează pentru candidații la examene în școli/centre de formare profesională și personalul cu atribuții în siguranța transporturilor care corespund medical/psihologic și pot fi școlarizați, angajați, reangajați, menținuți sau schimbați în altă funcție cu atribuții în siguranța transporturilor.b) APT CU RESTRICȚII/RECOMANDĂRI (medical, psihologic) pentru ............../(funcția cu atribuții în siguranța transporturilor).............., modul de transport ............................, tipul de examinare ..................../(angajare, schimbare de funcție, control periodic)...................Acest aviz restrictiv medical/psihologic se elaborează pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor care prezintă afecțiuni medicale/diminuarea potențialului aptitudinal psihologic.Avizul cu recomandări se referă la personalul cu funcții în siguranța transporturilor pentru care medicii specialiști/psihologii indică anumite recomandări în vederea exercitării funcției din siguranța transporturilor.c) INAPT TEMPORAR (medical) pentru ............../(funcția cu atribuții în siguranța transporturilor)............. , modul de transport .................., tipul de examinare ............./(angajare, schimbare de funcție, control periodic)...............1. Acest aviz are caracter provizoriu și se emite în cazul internărilor în spital pentru afecțiuni medicale ce necesită tratament, concediu medical, recuperare medicală.2. În caz de internare, o copie a biletului de ieșire din spital se va anexa la fișa medicală personală tip siguranța transporturilor în vederea prezentării la comisia medicală de siguranță transporturilor pentru elaborarea avizului medical de aptitudine/inaptitudine pentru funcția cu atribuții în siguranța transporturilor.3. După aceasta perioadă, persoana respectivă se va prezenta pentru reexaminare la medicul specialist care a recomandat retragerea temporară.d) INAPT (medical, psihologic) pentru ............../(funcția cu atribuții în siguranța transporturilor)............, modul de transport ........................, tipul de examinare ............/(angajare, schimbare de funcție, control periodic).................Acest aviz se elaborează pentru candidații la examene în școli și personalul din transporturi care nu corespund din punct de vedere medical și psihologic pentru școlarizare, angajare, reangajare sau menținere în funcția cu atribuții în siguranța transporturilor pentru care s-a solicitat examinarea.------