ORDONANȚĂ nr. 7 din 23 ianuarie 2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 ianuarie 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) În sensul prezentei ordonanțe, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) investiții în segmentul upstream reprezintă investiții de dezvoltare și extindere a zăcămintelor existente, explorarea și dezvoltarea de noi zone de producție;b) perioada de referință reprezintă luna pentru care se calculează impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;c) dereglementarea prețurilor din sectorul gazelor naturale reprezintă procesul de eliminare treptată a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale la clienții finali, potrivit calendarelor stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare.(2) Grupul de interes economic are înțelesul prevăzut de art. 118 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Operatorii economici, inclusiv filialele acestora și/sau operatorii economici aparținând aceluiași grup de interes economic, care desfășoară efectiv atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase din România pe teritoriul național, în marea teritorială, în zona contiguă și/sau zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, sunt obligați la calcularea, declararea și plata impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, impozit stabilit în condițiile prezentei ordonanțe.(2) Impozitul prevăzut la alin. (1) se calculează prin aplicarea unor procente de 60% și, respectiv, de 80% din veniturile suplimentare, așa cum acestea sunt determinate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță, din care se deduc redevențele aferente acestor venituri, precum și investițiile în segmentul upstream. Procentele de calcul al impozitului sunt:a) 60% din venitul suplimentar pentru prețurile de până la 85 lei/MWh inclusiv;b) pentru prețurile care depășesc 85 lei/MWh se aplică un procent de 80% la venitul suplimentar obținut din diferența dintre 85 lei/MWh și prețul practicat. (la 01-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 73 din 22 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 23 martie 2018 ) (2^1) Valoarea redevențelor aferente venitului suplimentar care se scade în vederea determinării bazei impozabile, în primele două luni ale trimestrului, se calculează pe baza procentajului mediu al redevenței petroliere datorate pentru producția de gaze naturale aferente trimestrului anterior perioadei de referință pentru care se calculează impozitul, iar în a treia lună a trimestrului, pe baza procentajului mediu al redevenței petroliere datorate în trimestrul curent. Regularizarea valorii redevențelor se va face în ultima lună din trimestru pe baza procentajului mediu de redevență aferent trimestrului curent, fiind inclusă în calculul bazei impozabile aferente acestei luni. Procentajul mediu se calculează ca raport între valoarea totală a redevenței datorate pentru producția de gaze naturale în trimestrul anterior sau curent, după caz, și valoarea totală a producției de gaze naturale realizate în aceleași trimestre, utilizată pentru calculul redevenței petroliere.----------Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.(3) Limita maximă a deducerii investițiilor în segmentul upstream nu poate depăși 30% din totalul veniturilor suplimentare.(4) Valoarea investițiilor din segmentul upstream luate în calcul pentru stabilirea deducerii reprezintă valoarea investițiilor din fiecare perioadă de referință, la care se adaugă valoarea investițiilor reportate din perioadele de referință anterioare, înregistrate în evidența contabilă potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Toate investițiile în segmentul upstream se amortizează potrivit regulilor fiscale prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Impozitul asupra veniturilor suplimentare, calculat în condițiile prezentei ordonanțe, reprezintă, pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil, în condițiile prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  *) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată de pct. 1 al alin. (1) al art. 502 din Legea nr. 227/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015.
   +  Articolul 5(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (1) calculează, declară și plătesc lunar impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care datorează impozitul.(2) Modelul și conținutul declarației privind impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.(3) În măsura în care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instrucțiuni cu privire la impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei, cu avizul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.----------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.  +  Articolul 6Impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, stabilit potrivit prezentei ordonanțe, reprezintă venit la bugetul de stat și se administrează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  *) Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată a fost abrogată de lit. a) a art. 354 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
   +  Articolul 7Abrogat. (la 01-04-2018, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 73 din 22 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 23 martie 2018 )  +  Articolul 8Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 februarie 2013.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul
  finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul economiei,
  Varujan Vosganian
  Președintele Agenției Naționale
  pentru Resurse Minerale,
  Gheorghe Duțu
  București, 23 ianuarie 2013.Nr. 7.  +  AnexaFormula de calcul pentru veniturile suplimentareÎn funcție de nivelul prețului se aplică următoarele formule de calcul:a) dacă PMPC este mai mic sau egal cu 85 lei/MWh, se aplică formula:Impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat = 0,60 * (VS – redevența * VS – VI)VS = (PMPC – PRC) * VGC;b) dacă PMPC este mai mare de 85 lei/MWh, se aplică formula:Impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat = IVS_1 + IVS_2,iarIVS_1 = 0,60* (VS_1 – redevența*VS_1 – VI)VS_1 = (85 – PRC) * VGCIVS_2 = 0,80* (VS_2 – redevența* VS_2)VS_2 = (PMPC – 85) * VGC,unde:VS - venitul suplimentar, calculat la PMPC de până la 85 lei/MWh;VS_1 - venitul suplimentar, calculat la PMPC de 85 lei/MWh;VS_2 - venitul suplimentar calculat la PMPC care depășește 85 lei/MWh;IVS_1 - impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat, calculat la PMPC de 85 lei/MWh;IVS_2 - impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat, calculat la PMPC care depășește 85 lei/MWh;VI - valoarea investițiilor în segmentul upstream în perioada pentru care impozitul asupra veniturilor suplimentare este datorat;PMPC - prețul mediu ponderat al gazelor naturale din producția internă proprie vândute;PRC - prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu rata IPC în anul 2014;VGC - volumele de gaze din producția internă vândute;IPC - indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică din România. (la 01-04-2018, Anexa a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 73 din 22 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 23 martie 2018 ) -----