HOTĂRÂRE nr. 731 din 14 octombrie 1991privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 13 noiembrie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii prevăzut în anexa la prezenta hotărîre.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărîri sînt obligatorii pentru organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, agenţii economici investitori, proprietari, proiectanţi, executanţi, precum şi pentru specialişti verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia lucrărilor şi experţi care îşi desfăşoară activitatea în construcţii, indiferent de sursa de finanţare a construcţiilor: de stat, particulară sau mixtă.  +  Articolul 3Se supun prevederilor prezentului regulament proiectarea, executarea şi expertizarea tuturor construcţiilor noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea construcţiilor existente, precum şi îmbunătăţirea terenului de fundare a acestora, cu excepţia construcţiilor de locuinţe parter, parter şi un etaj cu înălţimea la cornişă de maximum 8 m, pentru una sau două familii şi anexele gospodăreşti ale acestora precum şi construcţiile provizorii.  +  Articolul 4Activitatea de verificare a proiectelor sau de expertizare, desfăşurata în conformitate cu prevederile prezentului regulament, poate fi efectuată numai de specialişti angajaţi la societăţi comerciale sau regii autonome care au în profil activităţi de proiectare, consultanţa, verificare a proiectelor sau de expertiza, precum şi de persoane fizice autorizate legal să desfăşoare unele activităţi.  +  Articolul 5Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei următoarele fapte, dacă nu au fost săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) nerespectarea exigenţelor de calitate la realizarea de construcţii noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea construcţiilor existente, precum şi îmbunătăţirea terenului de fundare a acestora, cum sînt:- rezistenţa şi stabilirea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice;- siguranţa în exploatare;- siguranţa la foc;- sănătatea oamenilor şi protecţia mediului;- izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie;- protecţia împotriva zgomotului; b) realizarea de construcţii noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea construcţiilor existente, la care se aplică prevederile prezentului regulament, fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi; c) încălcarea prevederilor din reglementările tehnice referitoare la exigenţele de performanţă esenţiale ale construcţiei; d) efectuarea de expertize necorespunzătoare la proiecte şi lucrări de construcţii care afectează nivelul de calitate a construcţiilor, corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale stipulate în contracte; e) realizarea de construcţii, supuse prevederilor prezentului regulament, fără responsabili tehnici atestaţi; f) verificarea de proiecte şi detalii de execuţie de către specialişti fără atestare tehnico-profesională sau cu atestare în alt domeniu decît cel al lucrării respective; g) executarea de expertize în afară domeniului pentru care exportul a fost atestat; h) menţinerea la zi a registrului cu proiectele şi detaliile de execuţie verificate de către specialistul verificator de proiecte; i) menţinerea la zi a registrului de evidenta a lucrărilor de construcţii coordonate tehnic de către responsabilul tehnic; j) numirea de către antreprenori a conducătorilor de execuţie a lucrărilor fără, acordul responsabilului tehnic atestat; k) neverificarea şi neavizarea de către responsabilul tehnic a proiectelor tehnologice şi de organizare a execuţiei lucrărilor; l) neverificarea, neoprirea lucrărilor şi nedispunerea de măsuri corespunzătoare, de către responsabilul tehnic, atunci cînd, pe parcursul execuţiei, apar neconformităţi cu documentaţia de execuţie; m) neasigurarea de către investitor a condiţiilor de desfăşurare a activităţii organelor de control prevăzute la art. 10 şi art. 19 din regulamentul de atestare tehnico-profesională.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului prin Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi împuterniciţii delegaţi de către aceasta, conform atribuţiilor ce-i revin privind controlul calităţii construcţiilor.  +  Articolul 6În baza art. 66 lit. d) din Legea nr. 10/1991, taxele de înscriere a specialiştilor pentru atestare se stabilesc de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Acestea se constituie ca venituri extrabugetare la dispoziţia Departamentului construcţiilor şi lucrărilor publice din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu destinaţie pentru plata cheltuielilor ocazionate cu atestarea specialiştilor.  +  Articolul 7Prezenta hotărîre este valabilă pînă la intrarea în vigoare a legii privind calitatea în construcţii, urmînd ca după aceasta data să fie completată sau modificată în conformitate cu prevederile acestei legi.  +  Articolul 8Prezenta hotărîre intra în vigoare în termen de 90 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 9Orice dispoziţii contrare prezentei hotărîri nu se aplică.  +  AnexăREGULAMENTde atestare tehnico-profesională a specialiştilorcu activitate în construcţiiI. Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte de construcţii  +  Articolul 1Activitatea de proiectare în construcţii poate fi desfăşurata de orice persoana juridică sau fizica, pe baza autorizaţiei legale de funcţionare.  +  Articolul 2Pentru asigurarea calităţii proiectelor şi detaliilor de execuţie pe baza cărora se executa construcţiile este obligatorie verificarea tehnica a acestora de către specialişti verificatori atestaţi.Verificarea tehnica a proiectelor de construcţii are ca scop realizarea unor construcţii care să corespundă calitativ cel puţin unor niveluri minime de performanta referitoare la următoarele exigente esenţiale:- rezistenţă şi stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice;- siguranţa în exploatare;- siguranţa la foc;- sănătatea oamenilor şi protecţia mediului;- izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;- protecţie împotriva zgomotului.Nivelurile minime de performanta referitoare la exigenţele esenţiale sînt prevederile obligatorii din reglementările tehnice.  +  Articolul 3Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte se face pentru următoarele domenii, în funcţie de exigenţele esenţiale şi specificul lucrărilor, astfel:A.1 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, cu structura de rezistenţă din beton, beton armat şi zidărie;A.2 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, cu structuri de rezistenţă din metal;A.3 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, cu structuri de rezistenţă din lemn;A.4 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii rutiere, drumuri, poduri, tunele şi piste de aviaţie;A.5 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii de cai ferate;A.6 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii de porturi şi platforme marine;A.7 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;A.8 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii energetice;A.9 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;A.10 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcţii pentru telecomunicaţii;A.11 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii edilitare şi de gospodărie comunală;A.12 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii miniere;B.1 - siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice;B.2 - siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, poduri, tunele şi piste de aviaţie;B.3 - siguranţa în exploatare pentru construcţii de cai ferate;B.4 - siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme marine;B.5 - siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;B.6 - siguranţa în exploatare pentru construcţii energetice;B.7 - siguranţa în exploatare la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;B.8 - siguranţa în exploatare la construcţii pentru telecomunicaţii;B.9 - siguranţa în exploatare pentru construcţii edilitare şi de gospodărie comunală;B.10 - siguranţa în exploatare pentru construcţii miniere;C - siguranţa la foc pentru toate domeniile;D - sănătatea oamenilor şi protecţia mediului, pentru toate domeniile;E - izolaţia termică, hidrofugă şi economie de energie, pentru toate domeniile;F - protecţia împotriva zgomotului pentru toate domeniile.  +  Articolul 4Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, în unu sau mai multe din domeniile precizate la art. 3, cu respectarea tuturor condiţiilor din prezentul regulament.  +  Articolul 5Investitorii sau reprezentanţii acestora au obligaţia de a încheia contracte pentru verificarea proiectelor de construcţii cu specialişti verificatori atestaţi.Este interzis ca specialiştii verificatori atestaţi să-şi verifice propriile proiecte sau proiectele elaborate de agenţii economici la care sînt angajaţi sau colaboratori.Proiectanţii sînt obligaţi ca în cadrul proiectelor pe care le elaborează să precizeze domeniul în care acesta se încadrează, pentru ca beneficiarul să poată apela la specialişti verificatori corespunzători.  +  Articolul 6Organele administraţiei de stat care eliberează autorizaţii de construire au obligaţia să le emită numai în baza proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori atestaţi, conform prezentului regulament.  +  Articolul 7Verificarea tehnica a proiectelor şi detaliilor de execuţie se face pentru construcţiile noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea construcţiilor existente, precum şi pentru îmbunătăţirea terenului de fundare a acestora.Fac excepţie construcţiile de locuinţe parter, parter şi un etaj cu înălţimea la cornişă de maximum 8 m, pentru una sau două familii şi anexele gospodăreşti ale acestora, precum şi construcţiile provizorii (cu durata limitată precizată prin autorizarea de construire), pentru care răspunderea privind respectarea nivelurilor minime de performanţă referitoare la exigenţele esenţiale rămîne în sarcina exclusiva a proiectantului.  +  Articolul 8Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori se face pe baza examinării şi acceptării acestora de către comisii de specialişti, conform prevederilor cap. IV din prezentul regulament.Documentele necesare în vederea atestării sînt următoarele:- cerere scrisă (anexa nr.1) a solicitantului, în care se precizează;- numele, prenumele şi datele din buletinul de identitate al solicitantului;- domeniul/domeniile de atestare, în funcţie de exigenţele esenţiale şi specificul lucrărilor, pentru care se solicita atestarea;- memoriu de activitate (unităţi în care şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii etc.) cu precizarea celor mai importante lucrări proiectate pe domeniu, cu detalierea tipurilor de construcţii şi limitele principalilor parametrii constructivi;- copia legalizată a diplomei de absolvire a institutului de învăţămînt superior;- recomandări din partea unor unităţi în care şi-a desfăşurat activitatea, a unor personalităţi recunoscute în domeniul supus atestării, a asociaţiilor profesionale;- chitanţa de plată la C.E.C. a taxei speciale de atestare.  +  Articolul 9Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un specialist verificator sînt:- să fie inginer constructor de specialitate, pentru atestare în domeniile exigenţelor A.1-A.12;- să fie inginer sau arhitect, pentru celelalte exigenţele B-F;- să aibă o activitate de proiectare de cel puţin 8 ani în domeniul solicitat pentru atestare sau înrudit cu acesta;- să corespundă exigenţelor examinării în comisia tehnică de atestare pentru domeniul solicitat;- să aibă cetăţenia română.  +  Articolul 10Specialişti verificatori de proiecte, atestaţi tehnico-profesional, au următoarele obligaţii şi răspunderi; a) să verifice numai proiectele şi detaliile de execuţie pentru domeniul în care au fost atestaţi; b) să verifice soluţiile constructive adoptate în proiect şi detaliile de execuţie (piese scrise, piese desenate, note de calcul, relevee etc.),în vederea unei conformări corecte a construcţiilor din punct de vedere al asigurării unui nivel calitativ al acestora, corespunzător exigenţelor de performanta esenţiale; c) să verifice respectarea în proiecte a reglementărilor tehnice în vigoare cu privire la realizarea exigenţelor de performanta esenţiale ale construcţiilor pentru care sînt atestaţi; d) să ştampileze toate planşele verificate şi acceptate la execuţie; ştampila va avea modelul din anexa nr. 2; e) să întocmească şi să ţină la zi registrul pentru evidenta proiectelor şi a detaliilor de execuţie, verificate conform modelului din anexa nr. 3; f) să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor prezentului regulament; g) să nu extragă şi să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente şi detalii din proiectele şi detaliile de execuţie, considerate de proiectanţi confidenţiale.  +  Articolul 11Obligaţia de a prezenta proiectele şi detaliile de execuţie la verificare revine proiectantului. Ordinea de prezentare şi, respectiv, de primire a documentelor verificate, precum şi termenele se stabilesc de comun acord în contractul dintre verificator şi investitor, termenele prevăzute fiind coroborate cu cele prevăzute în contractul de proiectare.II. Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii  +  Articolul 12Activitatea de execuţie în construcţii poate fi desfăşurata de orice agent economic pe baza autorizaţiei legale de funcţionare.  +  Articolul 13Agenţii economici care executa lucrări de construcţii la care se asigura niveluri de performanta corespunzătoare exigenţelor esenţiale sînt obligaţi să aibă angajaţi responsabili tehnici atestaţi, aceştia constituind un nivel minim obligatoriu pentru conducerea şi asigurarea calităţii producţiei pe care o realizează.Este exceptată de la obligaţia de mai sus execuţia construcţiilor pentru clădiri de locuit cu parter sau parter şi un etaj cu înălţimea la cornişă de maximum 8 m, pentru una sau două familii şi anexele gospodăreşti ale acestora, precum şi construcţiile provizorii (cu durata limită precizată prin autorizarea de construire), pentru care răspunderea privind respectarea nivelurilor minime de performanţă referitoare la exigenţele esenţiale rămîne în sarcina exclusivă a constructorului.  +  Articolul 14Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici ai execuţiei lucrărilor de construcţii se face în următoarele domenii, în funcţie de specificul lucrărilor pentru toate exigenţele esenţiale, astfel:I. construcţii civile, industriale şi agrozootehnice;II. construcţii rutiere, drumuri, poduri, tunele şi piste de aviaţie;III. construcţii de cai ferate;IV. construcţii de porturi şi platforme marine;V. construcţii şi amenajări hidrotehnice;VI. construcţii energetice;VII. construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;VIII. construcţii pentru telecomunicaţii;IX. construcţii edilitare şi de gospodărie comunală;X. construcţii miniere.  +  Articolul 15Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, într-unul sau mai multe domenii precizate la art. 14, cu respectarea tuturor condiţiilor din prezentul regulament.  +  Articolul 16Atestarea responsabililor tehnici se face pentru construcţii noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea construcţiilor existente, precum şi pentru îmbunătăţirea terenului de fundare a acestora, aferente fiecărui domeniu în parte.  +  Articolul 17Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici se face pe baza examinării şi acceptării acestora de către comisii de specialişti, conform prevederilor cap. IV din prezentul regulament.Documentele necesare în vederea atestării sînt următoarele:- cererea scrisă (anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează:- numele, prenumele şi datele din buletinul de identitate al solicitantului;- domeniul/domeniile pentru care se solicita atestarea;- memoriu de activitate (întreprinderi unde a lucrat, perioade, funcţii), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate şi a funcţiei îndeplinite;- copie legalizată a diplomei de absolvire a institutului de învăţămînt superior;- recomandări din partea unor unităţi în care şi-a desfăşurat activitatea, a unor personalităţi recunoscute în domeniul/domeniile supus atestării, ori a asociaţiilor profesionale;- chitanţa de plată la C.E.C. a taxei speciale de atestare.  +  Articolul 18Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească responsabilul tehnic sînt următoarele:- să fie inginer constructor, arhitect sau subinginer constructor;- să aibă o activitate de execuţie de cel puţin 8 ani în domeniul solicitat pentru atestare sau înrudit cu acesta;- să corespundă exigenţelor examinării în comisia tehnică de atestare pentru domeniul solicitat;- să aibă cetăţenia română.  +  Articolul 19Agenţii economici cu activităţi de execuţie pentru lucrări de construcţii au următoarele obligaţii: a) să-şi implementeze sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii pentru producţia pe care o realizează, în cadrul căruia, ca obligaţie minimă, este numirea la fiecare lucrare în execuţie a unuia sau mai multor responsabili tehnici cu execuţia atestat în funcţie de mărimea şi complexitatea lucrării; b) să ia măsuri corespunzătoare ca responsabilii tehnici să-şi poată îndeplini în bune condiţii obligaţiile menţionate în prezentul regulament; c) să ia măsuri pentru respectarea pe întreg parcursul execuţiei a avizelor date de responsabilul tehnic al execuţiei atestat; d) să execute lucrări numai pe baza de proiecte şi detalii de execuţie verificate de specialişti verificatori atestaţi; e) să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 20Responsabilii tehnici au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) să nu admită execuţia lucrărilor de construcţii pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie, neverificate de specialişti verificatori atestaţi; b) să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor, referitor la lucrările aferente exigenţelor esenţiale; c) să-şi dea avizul asupra numirii conducătorilor de execuţie a lucrărilor, pe baza verificării capacităţii profesionale a acestora; d) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspund, conform modelului din anexa nr. 4. e) să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor prezentului regulament.III. Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici în construcţii  +  Articolul 21Activitatea de expertizare se desfăşoară în scopul modernizării, transformării, consolidării construcţiilor existente, în cazul unor accidente tehnice, precum şi asupra calităţii întocmirii unor proiecte şi detalii de execuţie, a calităţii propriu-zise şi în alte cazuri, la cererea expresă a investitorului sau a proprietarului, în baza unui contract încheiat între acesta şi agentul economic care efectuează expertiza.  +  Articolul 22Activitatea de expertizare tehnică poate fi desfăşurată pe baza autorizaţiei legale de funcţionare numai de persoane fizice sau juridice, specialişti de înaltă calificare profesională şi probitate morală, atestaţi în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 23Atestarea experţilor cu activitate în construcţii se face în următoarele domenii, în funcţie de exigenţele şi de specificul lucrărilor, astfel:Exp. A.1 - rezistenţa şi stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, cu structura de rezistenţă din beton armat şi zidărie;Exp. A.2 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, cu structura de rezistenţă din metal;Exp. A.3 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice cu structura de rezistenţă din lemn;Exp. A.4 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii rutiere, drumuri, poduri, tunele şi piste de aviaţie;Exp. A.5 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii de cai ferate;Exp. A.6 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii de porturi şi platforme marine;Exp. A.7 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;Exp. A.8 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii energetice;Exp. A.9 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;Exp. A.10 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcţii pentru telecomunicaţii;Exp. A.11 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii edilitare şi de gospodărie comunală;Exp. A.12 - rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii miniere;Exp. B.1 - siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice;Exp. B.2 - siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, poduri, tunele şi piste de aviaţie;Exp. B.3 - siguranţa în exploatare pentru construcţii de cai ferate;Exp. B.4 - siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme marine;Exp. B.5 - siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;Exp. B.6 - siguranţa în exploatare pentru construcţii energetice;Exp. B.7 - siguranţa în exploatare la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;Exp. B.8 - siguranţa în exploatare la construcţii pentru telecomunicaţii;Exp. B.9 - siguranţa în exploatare pentru construcţii edilitare de gospodărie comunală;Exp. B.10 - siguranţa în exploatare pentru construcţii miniere;Exp. C - siguranţa la foc pentru toate domeniile;Exp. D - sănătatea oamenilor şi protecţia mediului, pentru toate domeniile;Exp. E - izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie, pentru toate domeniile;Exp. F - protecţia împotriva zgomotului pentru toate domeniile.  +  Articolul 24Un expert poate fi atestat, la cererea sa, într-unul sau mai multe domenii precizate la art. 23, cu respectarea tuturor condiţiilor din prezentul regulament.  +  Articolul 25În cadrul expertizei tehnice, expertul întocmeşte un raport care conţine constatările făcute, soluţii propuse şi justificările acestora. Expertul va atrage şi nu va transmite, pentru a fi folosite în alte scopuri, elementele şi detalii de execuţie verificate, considerate de proiectanţi confidenţiale.  +  Articolul 26Atestare tehnico-profesională a experţilor tehnici se face pe baza examinării şi acceptării solicitării acestora, de către o comisie de specialişti, potrivit prevederilor cap. IV din prezentul regulament.Documentele necesare în vederea atestării sînt următoarele:- cererea scrisă (anexa nr. 1), în care se precizează:- numele, prenumele, datele din buletinul de identitate al solicitantului;- domeniul/domeniile pentru care solicita atestarea;- memoriu de activitate din care rezulta experienţa, competenta şi titlurile ştiinţifice;- copie legalizată a diplomei de absolvire a institutului de învăţămînt superior sau a diplomei de doctor inginer, respectiv doctor arhitect;- chitanţa de plată la C.E.C. a taxei speciale de atestare.  +  Articolul 27Condiţiile care trebuie să le îndeplinească un expert sînt următoarele:- să fie inginer sau arhitect-absolvent al unei facultăţi de construcţii sau arhitectura;- să aibă o vechime minima de 14 ani în proiectare, cercetare, execuţie sau învăţămînt superior, cu activitate în domeniul pentru care solicită atestarea de expert;- să aibă cetăţenia română;- să corespundă exigenţelor examinării în comisia tehnica de atestare pentru domeniul solicitat.  +  Articolul 28Expertul este obligat:- să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor prezentului regulament;- să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenta a lucrărilor de construcţii expertizate.IV. Dispoziţii comune privind atestarea tehnico-profesională  +  Articolul 29Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte şi detalii de execuţie, a responsabililor tehnici de execuţie şi a experţilor tehnici se face de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, prin Departamentul construcţiilor şi lucrărilor publice, care răspunde de organizarea şi desfăşurarea acestei activităţi.Cererile de atestare se adresează acestuia şi se rezolva în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 8,17 şi 26 din prezentul regulament, finalizîndu-se prin eliberarea certificatului de atestare, conform modelului din anexa nr. 5.  +  Articolul 30Investitorul, prin proiectantul său, va încadra obiectele de construcţii care compun investiţia în domeniile cuprinse la art. 3 şi 14, încadrare pe baza căreia se vor angaja specialiştii verificatori de proiecte şi responsabilii tehnici cu execuţia.  +  Articolul 31Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii se face pe baza avizelor favorabile ale unor comisii tehnice organizate de Departamentul construcţiilor şi lucrărilor publice pe domenii, în baza regulamentului de funcţionare, şi care se compun din cîte minimum 10 specialişti din învăţămînt, cercetare, execuţie, asociaţii profesionale, administraţie de stat.Consiliile îşi desfăşoară activitatea cu minimum 3/4 din membri, iar avizele se dau cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi.  +  Articolul 32Condiţiile de vechime minima de la art. 9, 18 şi 27 pot fi reduse cu maximum 2 ani de către Departamentul construcţiilor şi lucrărilor publice pe baza avizelor comisiilor tehnice în cazul în care specialiştii dovedesc, prin activitatea anterioară, realizări deosebite în domeniile în care solicita atestarea.  +  Articolul 33Departamentul construcţiilor şi lucrărilor publice va publica lunar în Monitorul construcţiilor lista specialiştilor atestaţi şi anulările de atestări din cursul ultimei luni, iar anual, lista tuturor specialiştilor atestaţi în funcţie la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor în care au fost atestaţi.  +  Articolul 34Certificatul de atestare se suspenda de către autoritatea care l-a eliberat pînă la aducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare, în cazurile în care se constata: a) neîncadrarea proiectelor şi detaliilor de execuţie în prevederile reglementărilor tehnice în construcţii; b) neţinerea la zi a registrului de evidenta a proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate; c) neţinerea la zi a registrului de evidenta a lucrărilor executate şi coordonate tehnic.  +  Articolul 35Certificatul de atestare tehnico-profesională se anulează de către autoritatea care l-a eliberat, în următoarele cazuri: a) cînd se produc accidente tehnice în construcţii din vina responsabilului tehnic, a verificatorului de proiecte sau expertului tehnic; b) cînd se întrunesc condiţii pentru a treia suspendare a atestării tehnico- profesionale.  +  Articolul 36Suspendarea sau, anularea certificatului de atestare tehnico-profesională se face de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, prin Departamentul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, la sesizarea Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, a unei terţe părţi sau prin iniţiativă proprie.  +  Articolul 37Specialiştii verificatori de proiecte şi detalii de execuţie, experţii tehnici, precum şi responsabilii tehnici cu excepţia lucrărilor răspund material, civil sau penal, după caz, dacă în proiectele şi detaliile de execuţie verificate sau prin soluţiile propuse şi, respectiv, în execuţia lucrărilor nu s-au respectat prevederile din reglementările tehnice şi contractele cu privire la exigenţele de performanta esenţiale.  +  Articolul 38Nu pot fi atestate tehnico-profesional persoane care au suferit condamnări pentru concurenta neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.  +  Articolul 39Urmărirea aplicării şi respectării prevederilor prezentului regulament de către organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, agenţii economici şi persoanele fizice atestate se face de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului prin Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi împuterniciţii delegaţi de către acesta, conform atribuţiilor ce-i revin privind controlul calităţii construcţiilor.  +  Articolul 40În sensul prezentului regulament, prin expert se înţeleg experţii tehnici, alţii decît cei care ocupa funcţii cu aceeaşi denumire sau denumiri similare în cadrul autorităţilor administrative şi agenţilor economici.  +  Articolul 41Prezentul regulament este obligatoriu pentru toţi agenţii economici din ţara sau din străinătate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor pe teritoriul României.  +  Anexa 1                     Domnule secretar de stat,    Subsemnatul(a)....................născut(a) la data de.....................în comuna (oraşul)..........judeţul........ţara........cetăţenia...............domiciliat în.............comuna(oraşul).............judeţul...................str............nr......bloc........et.........ap.........sectorul..............fiul (fiica) lui............................şi al..............................posesorul diplomei de..........................avînd nr........................eliberată de..................din oraşul............promoţia...................ţara......, solicit atestarea tehnico-profesională pentru calitatea de.........în domeniul(iile).............................................................................................................................................pentru următoarele exigenţe de performanţă esenţiale..........................................................................................................    În susţinerea cererii anexez următoarele acte:    1. Memoriu de activitate.    2. Recomandare din partea..................................................avînd calitatea de.............................................................   3. Recomandare din partea...................................................avînd calitatea de.............................................................   4. Recomandarea din partea..................................................avînd calitatea de.............................................................   5. Chitanţa C.E.C. nr.......pentru plata taxei speciale de atestare.   6. Copie legalizată a diplomei nr......, eliberată de.......................   7. *1) Copie legalizată după actul de echivalare a diplomei nr..............,eliberat de Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei din România.   Menţionez ca îmi desfăşor activitatea în cadru *2)..........................unde am calitatea de *3)................, sediul avîndu-l în..................,judeţul.........., oraşul(comuna).........; str............; telefon..........,sector.................    Declar că am luat cunoştinţa de obligaţiile ce-mi revin potrivitprevederilor din Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiştilorcare verifică sau expertizează proiectarea şi execuţia construcţiilor, încalitate de......................... şi înţeleg să respect întocmai.                               Localitatea............... data...............                                       Semnătura.............................   NOTA:   Ce nu corespunde se lasă necompletat.   *1) Pentru absolvenţii unei instituţii de învăţămînt superior din altă ţarădecît România.   *2) Denumirea instituţiei (societăţii comerciale, firmei, etc.) în caresolicitantul lucrează.   *3) Asociat, administrator, cenzor, salariat, după caz.                                  Domnului secretar de stat, şef al                                  Departamentului construcţiilor şi                                        lucrărilor publice  +  Anexa 2       Responsabili tehnici           ai execuţiei Verificatori de proiecte Experţi tehnici  ┌────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌────────────────────┐  │ I │ │ B(1) │ │ Exp. A.(4) │  ├────────────────────────┤ ├───────────────────────┤ ├────────────────────┤  │ 46 │ │ 142 │ │ 6 │  │ ---- │ │ ----- │ │ --- │  │ │ │ │ │ │  │ │ │ │ │ │  │Vasilescu Gh. │ │ Rosoga C. │ │ Tomescu N. │  │ │ │ │ │ │  │ ...................... │ │ ..................... │ │ .................. │  │ │ │ │ │ │  └────────────────────────┘ └───────────────────────┘ └────────────────────┘- I, B(1), A.(4) - reprezintă domeniile, în funcţie de exigenţele esenţiale şi specificul lucrărilor, în care a fost atestat specialistul cu activitate în construcţii.- 142 - numărul certificatului de atestare.Semnătura......................  +  Anexa 3Numele şi prenumele specialistului verificator atestat......................................................Certificat de atestare tehnico-profesională nr........REGISTRUde evidenţă a proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate*Font 9*─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                   Denumirea DenumireaNr. Agentul investitorului proiectului/crt. economic faza Data Accep- Neac- Obser- Semnă-     care a -------------- ----------- veri- tat ceptat vaţii tura     elaborat Sediul Obiectul ficării     proiectul (domiciliul) planşa nr.     şi detaliile     de execuţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4Numele şi prenumele responsabilului tehnic atestat....................................................Societatea comercială...............................Certificatul de atestare tehnico-profesională nr....REGISTRUde evidenta a lucrărilor de construcţii executate*Font 9*─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Agentul economic Denumireacrt. investitorului care a elaborat proiectului/ Procesul-verbal                           proiectul şi faza de recepţie Semnătura      ---------------- detaliile de ------------- (Nr. şi data)           Sediul execuţie Obiectul─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   0 1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5    MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE    ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI    DEPARTAMENTUL CONSTRUCŢIILOR    ŞI LUCRĂRILOR PUBLICE                CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ                Nr...................din...................    În baza Hotărîrii Guvernului României nr.........din........privindaprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor careverifică sau expertizează proiectarea şi execuţia construcţiilor.    În urma cererii nr........ din.......... şi a verificărilor efectuate şiconsemnate în procesul-verbal nr........... din.............    Se atestă domnul(doamna).................., din localitatea................str..............nr.........., bloc........., scara........., etaj......, ap...judeţul........, pentru calitatea de..........................................................................................................................în domeniul(iile)..............................................................pentru următoarele exigenţe de performanţă esenţiale..........................................................................................................    DIRECŢIA GENERALĂ DE ATESTĂRI,    AGREMENTĂRI ŞI RETEHNOLOGIZARI           ÎN CONSTRUCŢII                                                Secretar comisie                                               ..................---------