DECRET nr. 46 din 12 februarie 1982cu privire la majorarea retributiilor tarifare ale personalului muncitor, a alocaţiilor de stat pentru copii, a pensiilor şi alte drepturi care se acordă în raport de nivelul retributiilor sau pensiilor
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 17 din 15 februarie 1982  În concordanta cu prevederile programului de creştere a nivelului de trai şi ridicare a calităţii vieţii, aprobat de Congresul al XII-lea al partidului, în decursul cincinalului actual se va realiza sporirea veniturilor reale ale populaţiei prin creşterea retributiilor personalului muncitor, a veniturilor ţărănimii, a pensiilor şi a celorlalte venituri din fondurile sociale, în corelatie cu modificările de preţuri la bunurile de consum şi la tarifele pentru servicii.Aplicarea ferma a noului mecanism economico-financiar, creşterea rolului pirghiilor economice în sporirea eficientei întregii activităţi, aşezarea pe criterii economice a sistemului de preţuri, realizarea unui echilibru permanent între veniturile populaţiei şi cheltuielile sociale concretizate în mărfuri şi servicii, au făcut necesară majorarea preţurilor de producţie şi de livrare în industrie, a preţurilor de producţie, contractare şi achiziţie ale produselor agricole vegetale şi animale. În condiţiile aplicării noilor preţuri, a fost necesară, de asemenea, aşezarea pe principii economice şi a preţurilor de desfacere cu amănuntul la produsele agroalimentare, prin majorarea acestora în medie cu 35% .Pentru a se asigura înfăptuirea programului de ridicare permanenta a nivelului de trai al populaţiei, odată cu intrarea în vigoare a noilor preţuri de desfacere la produsele agroalimentare se va acorda, pentru toate categoriile de muncitori şi maiştri, precum şi, în raport cu nivelul retributiei, pentru alte categorii de personal muncitor, o compensaţie corespunzătoare astfel încît, pe ansamblu, la sfîrşitul anului 1982 retributia reală sa crească cu 1,5% faţă de anul 1980. Prin aplicarea unor noi măsuri de creştere a retributiilor în anul 1983 retributia reală va fi mai mare cu circa 4% faţă de anul 1980.Totodată, pentru pensionari urmează să se acorde, în mod diferenţiat, compensaţii care se vor include în pensii.Mărimea compensaţiilor se stabileşte în raport de consumurile medii prevăzute în Programul privind autoconducerea şi autoaprovizionarea teritorială, pe anul 1983, de influenţa medie a creşterii preţurilor la bunurile agroalimentare, de volumul şi structura consumului diferitelor categorii ale populaţiei, precum şi de efortul fizic depus, condiţiile de muncă şi caracterul activităţii desfăşurate.Majorarea retributiilor şi acordarea compensaţiilor pentru pensionari urmează să se facă ţinînd seama de necesitatea aplicării cu fermitate a principiilor eticii şi echităţii în repartizarea veniturilor, a apropierii condiţiilor de trai ale diferitelor categorii ale populaţiei.În vederea acoperirii influentelor determinate de creşterea preţurilor la produsele agroalimentare, urmează, de asemenea, ca alocaţiile de stat pentru copii să fie majorate în medie cu 35% pentru un număr de peste 4.800.000 copii.Pentru realizarea acestor măsuri care să asigure creşterea veniturilor reale ale populaţiei şi compensarea majorării preţurilor la produsele agroalimentare,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Începînd cu data de 15 februarie 1982, în cadrul primei etape de majorare a retributiilor prevăzută pentru cincinalul 1981-1985, se majorează retribuţiile tarifare ale tuturor categoriilor de muncitori şi maiştri, în mod diferenţiat, în funcţie de condiţiile de muncă, astfel: a) cu 210 lei lunar pentru:- muncitorii şi maistrii retribuiţi după reţeaua mine subteran şi suprafaţa, inclusiv muncitorii necalificati din subteran;- muncitorii şi maistrii retribuiţi după reţeaua siderurgie, metalurgie neferoasa, precum şi cei care lucrează în sectoarele calde - turnatorii, forja şi tratamente termice - retribuiţi după reţeaua construcţii de maşini;- muncitorii şi maistrii retribuiţi după reţeaua foraj;- muncitorii docheri;- muncitorii necalificati retribuiţi la nivelul stabilit pentru lucrări grele şi foarte grele, din ramurile industrie, foraj, construcţii-montaj şi transporturi; b) cu 190 lei lunar pentru muncitorii şi maistrii care lucrează în celelalte sectoare de activitate.Pentru celelalte categorii de personal, inclusiv personalul operativ retribuit pe gradatii, retribuţiile tarifare se majorează, de la data prevăzută la alin. 1, în mod diferenţiat, în funcţie de nivelul retributiei, după cum urmează: a) cu 175 lei lunar pentru persoanele care au retribuţii tarifare de pînă la 2.500 lei; b) cu 160 lei lunar pentru persoanele care au retribuţii tarifare între 2501-3000 lei; c) cu 140 lei lunar pentru persoanele care au retribuţii tarifare între 3001-4000 lei.  +  Articolul 2Alocaţiile pentru copii prevăzute în Decretul nr. 246/1977 se majorează, cu începere de la data de 15 februarie 1982, în medie cu 35% .Nivelurile alocaţiilor majorate, în raport cu plafoanele de venituri şi numărul copiilor, sînt cele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Începînd cu data de 15 februarie 1982, pensionării de asigurări sociale de stat de toate categoriile, pensionării militari şi I.O.V.R. vor primi o compensaţie care se include în pensie, diferenţiată în funcţie de mărimea pensiei, după cum urmează: a) 110 lei lunar pentru pensionării care au pensii de pînă la 2000 lei; b) 100 lei lunar pentru pensionării care au pensii între 2001-3000 lei inclusiv.La stabilirea cuantumului majorării nu se ia în considerare pensia suplimentară.Persoanelor care se pensionează după data de 15 februarie 1982 li se stabilesc pensiile potrivit normelor în vigoare pînă la această dată şi primesc, în raport de nivelul pensiei compensaţia prevăzută la alin. 1. Aceasta prevedere se aplică pînă la majorarea retributiilor din anul 1983.  +  Articolul 4Începînd cu data de 15 februarie 1982, alocaţiile pentru hrana la spitale, cantine de elevi şi studenţi şi alte consumuri colective se stabilesc potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 5Începînd cu data de 15 februarie 1982 se majorează cu 100 lei: a) ajutoarele sociale acordate potrivit legii; b) indemnizaţiile sotiilor militarilor în termen; c) plafoanele de venituri pentru acordarea, în condiţiile legii, de medicamente în mod gratuit pensionarilor şi membrilor lor de familie.  +  Articolul 6Retributia în acord, sporurile, indemnizaţiile, premiile, celelalte drepturi de retribuire, precum şi orice alte drepturi şi obligaţii care se determina, potrivit legii, în funcţie de nivelul retributiei se stabilesc fără a se lua în considerare majorările de retributie prevăzute la art. 1.De asemenea, compensaţiile acordate potrivit art. 3 nu se iau în considerare la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în funcţie de nivelul pensiei.Pentru personalul retribuit pe bază de cote procentuale, remiza sau tarife, cotele de retribuire, respectiv tarifele, se vor recalcula, corespunzător influentelor rezultate din modificarea preţurilor, astfel încît sa nu se realizeze venituri superioare în condiţiile achiziţionării sau desfacerii aceloraşi cantităţi de bunuri.  +  Articolul 7Promovarile în trepte şi gradatii la toate categoriile de unităţi se vor putea face, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, după data de 1 ianuarie 1983.  +  Articolul 8Ministerul Muncii, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, celelalte ministere şi organe centrale, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare şi conducerile unităţilor socialiste sînt obligate sa ia măsuri pentru aplicarea majorării retributiilor, pensiilor, alocaţiilor de stat pentru copii şi stabilirea celorlalte drepturi cu respectarea stricta a prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 9Consiliul de Miniştri va stabili pînă la 31 martie 1982 programe de măsuri care să asigure recuperarea integrală, pînă în anul 1985, a influentelor asupra costurilor de producţie determinate de creşterea retributiilor nominale ca urmare a compensaţiilor acordate personalului muncitor. În anul 1982 se va asigura recuperarea a cel puţin 30% din volumul compensaţiilor acordate, peste prevederile de plan.Ministerele, centralele şi întreprinderile, consiliile populare vor acţiona cu fermitate pentru reducerea costurilor de producţie, a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili şi energie, perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie, valorificarea superioară a materiilor prime şi materialelor, intensificarea recuperării şi utilizării integrale a resurselor refolosibile şi valorificarea tuturor resurselor locale, creşterea suplimentară a productivitatii muncii, utilizarea cît mai deplina a capacităţilor de producţie, îmbunătăţirea organizării producţiei şi a muncii, ridicarea calificării forţei de muncă, întărirea ordinii şi disciplinei în producţie.  +  Articolul 10Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor prezenta propuneri pentru modificarea indicatorilor de plan şi a bugetului de stat pe anul 1982 cu influentele determinate de aplicarea prezentului decret.Ministerele şi celelalte organe titulare de plan sînt obligate sa înainteze documentaţiile necesare elaborării propunerilor prevăzute la alineatul precedent în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a decretului.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Anexa 1 ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPIIcuantumurile, precum şi plafoanele de venituri şi numărul copiilor în raport cucare se stabilesc alocaţia de stat pentru copii, sînt următoarele:
      MEDIUPlafoanele de venituri lunare - lei
    Pina la 18501851- 24002401- 28002801- 33503351- 4450
    Pentru primul copilurban295245200200200
    rural200150120120120
    Pentru al doilea copilurban310255230200200
    rural230175135120120
    Pentru al treilea copilurban350295255230200
    rural235200175135120
    Pentru al patrulea copilurban350295255230200
    rural255200175135120
    Pentru al cincilea copilurban350295255230200
    rural255200175135120
    Pentru al saselea copilurban380325295255245
    rural295245200175150
    Pentru al saptelea copilurban405350310270255
    rural310255230190175
    Pentru al optulea copilurban420365325295270
    rural325270245200190
    Pentru al noualea copil si urmatoriiurban430380350310295
    rural350295255230200
      NOTĂ:    Pentru luna februarie 1982, majorările de alocaţii de stat pentru copii seacorda în cuantum de 50 la suta.
   +  Anexa 2     - Extras -       ALOCAŢIILE ZILNICE DE HRANA cu începere de la data de 15 februarie 1982
    Domeniul de activitateLei pe zi
    Indomeniul invatamintului, pentru:  
    1.Elevi din invatamintul primar si gimnazial17,50
    2.Elevi din licee industriale, de chimie industriala, agroindustriale si silvice18,50
    3.Elevi din scoli profesionale si ucenicie la locul de munca, inclusiv scoli profesionale speciale pentru deficienti18,50
    4.Elevi din scoli profesionale care se pregatesc in meserii grele, pe timpul practicii19,00
    5.Elevi din licee industriale si scoli profesionale care se pregatesc in specialitati cu profil minier, pe perioada practicii in subteran20,50
    6.Elevi din celelalte tipuri de licee17,50
    7.Elevi din scoli generale speciale pentru deficienti17,50
    8.Licee speciale pentru deficienti18,50
    9.Elevi bolnavi tbc. cu forme stabilizate, din scoli speciale20,50
    10.Scoli de reeducare si centre de primire17,50
    11.Case de copii prescolari (copii in intretinerea statului)15,75
    12.Case de copii scolari (copii in intretinerea statului)18,50
    13.Copii in gradinite cu program prelungit10,25
    14.Copii in gradinite cu program saptaminal si pentru deficienti10,75
    15.Tabere, colonii si excursii scolare21,00
    16.Tabere scolare internationale29,50
    17.Studenti din invatamintul superior *)  
      - cu bursa integrala categoria I  
        - lei lunar625,00
      - cu bursa integrala categoria a II-a  
        - lei lunar625,00
      - cu bursa partiala categoria I  
        - lei lunar625,00
      - cu bursa partiala categoria a II-a  
        - lei lunar545,00
    Pentru studentii de la facultatile sau sectiile care pregatesc cadre in specialitati din domeniul minier, alocatia de hrana pe timpul practicii in subteran este de 650 lei lunar  
    18.Concursuri de elevi pe meserii, obiecte de invatamint, cultural-artistice la fazele judetene, zonale si finale, precum si pe perioada de pregatire a participantilor la olimpiadele internationale18,50
    ________________ *) Corespunzator majorarii alocatiilor de hrana, se modifica si cuantumul total al burselor, aprobat prin id_link=961466;Decretul nr. 198/1980.
    In domeniul ocrotirii sanatatii:  
    1.Bolnavi internati in unitati sanitare  
      - copii pina la 3 ani *) internati in unitati spitalicesti12,75
    ________________ *) Pentru copii nou-nascuti si prematuri in maternitati, sectii sau compartimente de nou-nascuti si prematuri, alocatia zilnica de hrana va fi de 4 lei pe zi.
    - copii de la 3 ani pina la 16 ani internati in unitati spitalicesti16,00
    - bolnavi adulti16,75
    - femei gravide si lehuze16,75
    - mame insotitoare de copii bolnavi internati16,75
    - studenti internati in spitale studentesti20,50
    - studenti bolnavi de tuberculoza internati in preveniorii studentesti25,25
    - bolnavi tbc. sau cu supuratii pulmonare internati in unitati, sectii sau compartimente special organizate20,25
    - bolnavi internati in unitati de recuperare16,75
    - bolnavi in unitati balneare:  
      - regim comun20,75
      - regim dietetic21,50
    - bolnavi de boli profesionale internati in unitati, sectii sau compartimente special organizate20,25
    - bolnavi neoplazici sau cu boli de singe internati in unitati, sectii sau compartimente special organizate20,25
    - bolnavi arsi internati in unitati, sectii sau compartimente special organizate20,25
    - bolnavi cu sechele de poliomielita internati in unitati, sectii sau compartimente special organizate20,25
    - bolnavi in leprozerii25,50
    - bolnavi cronici din unitati, sectii sau compartimente special organizate13,50
    - stationare de zi:  
      - pentru boli profesionale13,50
      - pentru boli psihice11,50
    - copii in crese cu program zilnic10,75
    - copii in crese cu program saptaminal12,75
    - copii in leagane de copii13,75
    2. Alocatii de hrana suplimentare pentru asigurarea unor regimuri alimentare diferentiate in raport cu specificul bolii:  
      - femei gravide sau lehuze4,75
      - bolnavi hepatici3,50
      - bolnavi cardiaci3,50
      - bolnavi cu afectiuni renale3,50
      - bolnavi diabetici4,75
    3.Alocatii de hrana pentru donatori de singe:  
      - donatori onorifici34,50
      - donatori cu plata24,50
    4.............................................................................
    5.Alocatie pentru o ratie de 0,500 litri lapte la bucatariile de lapte2,75
    Indomeniul asistentei sociale:  
    1.Camine de batrini, camine de pensionari si casele orbilor11,50
    2.Camine-spital pentru adulti si copii, precum si camine-spital pentru invalizi14,50
    3.Camine-scoala pentru copii deficienti in virsta de peste 7 ani si camine-atelier pentru tineri in virsta de peste 16 ani18,00
    4.Cantine de ajutor social8,50
    In domeniul educatiei fizice si sportului:  
    ................................................................................ ................................................................................
    Alte domenii de activitate:  
    1.Masa calda ce se acorda, in conditiile legii, pentru personalul din unitatile miniere, care lucreaza in subteran, docherii din portul Constanta, personalul care lucreaza in subteran in unitatile geologice, personalul din minele de argila din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice, care lucreaza in subteran, muncitorii si maistrii santierului 82 C.F.R. care lucreaza in subteran la tunelele de cale ferata din Valea Oltului, muncitorii si maistrii care executa, in subteran, lucrari hidroenergetice pe riurile interioare8,00
    ................................................................................ ................................................................................
      NOTĂ:    a) Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilorpopulare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor revizui în termen de 5 zilecontribuţiile datorate pentru întreţinerea unor persoane în unităţile medico-sanitare,de asistenţa socială, de tratament balnear şi odihnă, tabere, colonii şi excursii şcolareşi în alte unităţi asemănătoare, corespunzător majorării alocaţiilor de hrana şi aretributiilor stabilite potrivit prezentului decret, după caz.--------