ACORD din 20 martie 1958privind adoptarea de condiţii uniforme de omologare şi recunoaşterea reciprocă a omologării echipamentelor şi pieselor vehiculelor cu motor*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 93 din 4 noiembrie 1976    ___________ Notă *) Traducere.Părţile contractante, dorind sa definească condiţii uniforme a căror îndeplinire să fie suficienta pentru omologarea în ţările lor a anumitor echipamente şi a anumitor piese ale vehiculelor cu motor, şi dorind sa faciliteze utilizarea în ţările lor a echipamentelor şi pieselor astfel omologate de către autorităţile competente ale unei alte părţi contractante, au convenit următoarele:  +  Articolul 11. Părţile contractante, pe baza dispoziţiilor din paragrafele şi articolele următoare, vor stabili condiţii uniforme de omologare a echipamentelor şi pieselor vehiculelor cu motor şi pentru marile de omologare şi vor recunoaşte reciproc omologarile acordate în conformitate cu aceste condiţii. În sensul prezentului acord:- termenii echipamente şi piese ale vehiculelor cu motor cuprind întregul echipament de protecţie conducătorilor sau pasagerilor şi tot echipamentul cu piesele care, prin prezenta lor la bordul vehiculului în mişcare, interesează securitatea circulaţiei;- termenii omologarea echipamentelor şi pieselor vehiculelor cu motor acoperă, din punct de vedere al cerinţelor specifice ce trebuie satisfacute de către un corp de vehicul prevăzut cu echipamentul şi cu piesele în cauza, omologarea acestui tip de vehicul prevăzut în acest echipament sau cu aceste piese.2. Dacă administraţiile competente ale cel puţin 2 părţi contractante se pun de acord asupra condiţiilor uniforme de omologare a echipamentelor sau pieselor vehiculelor cu motor, ele vor întocmi un proiect de regulament pentru aceste echipamente sau piese, care va preciza: a) echipamentele şi piesele în cauza; b) condiţiile care trebuie satisfacute de aceste echipamente şi piese, inclusiv încercările la care trebuie să reziste acest echipament şi aceste piese; regulamentul va putea, dacă este cazul, sa indice laboratoare, corespunzător echipate, unde să se efectueze încercările de acceptare a tipurilor de echipamente şi piese prezentate la omologare; c) mărcile de omologare.3. Părţile contractante, care se vor fi puse de acord asupra unui proiect de regulament, vor comunică secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite proiectul pe care l-au întocmit, indicând data la care ele solicita intrarea în vigoare a acestui text ca un regulament anexat prezentului acord. Aceasta data va trebui să fie ulterioară cu cel puţin 5 luni datei comunicării lor.4. Secretarul general va comunică celorlalte părţi contractante acest proiect şi data la care este solicitată intrarea sa în vigoare.5. La această dată, proiectul va intra în vigoare ca regulament anexat prezentului acord, în ceea ce priveşte toate părţile contractante care au făcut cunoscută secretarului general acceptarea acestui proiect într-un termen de 3 luni de la comunicarea secretarului general. Secretarul general va notifica tuturor părţilor contractante aceasta intrare în vigoare, precum şi lista părţilor contractante care au acceptat regulamentul.6. În momentul în care va depune instrumentul sau de ratificare sau de aderare, orice ţara va putea declara că nu este legată de unele regulamente anexate la prezentul acord în acel moment sau că nu este legată de nici unul dintre ele. Dacă, în acel moment, procedura prevăzută de paragrafele 2, 3, 4 şi 5 ale prezentului articol este în curs pentru un proiect de regulament, secretarul general va comunică acest proiect noii părţi contractante, iar proiectul nu va intra în vigoare ca regulament în ceea ce priveşte aceasta parte contractantă decât în condiţiile prevăzute în paragraful 5 al prezentului articol, termenele calculîndu-se de la comunicarea proiectului facuta către acesta. Secretarul general va comunică tuturor părţilor contractante data acestei intrari în vigoare. El va comunică acestora, de asemenea, declaraţiile părţilor contractante referitoare la neaplicarea anumitor regulamente, care vor fi făcute în aplicarea prezentului paragraf7. Orice parte contractantă care aplica un regulament va putea în orice moment, cu un preaviz de un an, notifica secretarului general ca administraţia sa va sista aplicarea acestui regulament. Aceasta notificare va fi comunicată de către secretarul general celorlalte părţi contractante.8. Orice parte contractantă care nu aplica un regulament va putea, în orice moment, notifica secretarului general ca intenţionează sa-l aplice de acum înainte şi regulamentul va intra astfel în vigoare, în ce o priveşte, în a saizecea zi după aceasta notificare. În cazul în care aceasta parte contractantă ar condiţiona decizia sa de a aplica regulamentul de modificarea acestuia, ea va transmite propunerea sa de modificare secretarului general şi aceasta va fi tratata conform procedurii din art. 12 al prezentului acord, ca şi cînd ar fi vorba de o propunere de modificare facuta de o parte contractantă care aplica deja regulamentul, însă, prin derogare de la prescripţiile art. 12 al prezentului acord, amendamentul, în cazul ca este acceptat, va intra în vigoare la data la care regulamentul în cauza va intra el însuşi în vigoare în ceea ce priveşte partea contractantă care a propus amendamentul. Secretarul general va notifica tuturor părţilor contractante orice intrare în vigoare a unui regulament, în ceea ce priveşte o noua parte contractantă, intervenita în aplicarea prezentului paragraf.9. În continuare, în prezentul acord, prin părţi contractante care aplica un regulament vor fi denumite părţile contractante în privinta cărora acest regulament este în vigoare.  +  Articolul 2Fiecare parte contractantă care aplica un regulament va acorda mărcile de omologare descrise în acest regulament pentru tipurile de echipament şi de piese de vehicule cu motor prevăzute în acest regulament, cu condiţia ca să fie capabilă sa verifice în acelaşi timp conformitatea producţiei cu tipul omologat, astfel ca mostrele prezentate sa satisfacă încercările şi prescripţiile definite de către regulament şi, în caz ca fabricantul nu este domiciliat în ţara în care cere omologarea, să aibă acolo un reprezentant deplin acreditat. Fiecare parte contractantă care aplica un regulament va refuza măsurile de omologare prevăzute de acest regulament, dacă condiţiile de mai sus nu sînt îndeplinite.  +  Articolul 3Echipamentele şi piesele vehiculelor cu motor care poarta mărcile de omologare acordate de o parte contractantă în conformitate cu art. 2 al prezentului acord şi care sînt fabricate pe teritoriul fie al unei părţi contractante care aplica regulamentul în cauza, fie al unei alte tari indicate de partea contractantă care a procedat la omologarea tipului de echipament sau de piesa în cauza, vor fi considerate conforme cu legislaţia tuturor părţilor contractante care aplica regulamentul amintit.  +  Articolul 4Dacă autorităţile competente ale unei părţi contractante care aplica un regulament constata ca anumite echipamente sau anumite piese de vehicule cu motor purtînd mărcile de omologare acordate, în virtutea acestui regulament, de către una dintre părţile contractante, nu sînt conforme cu tipul omologat, ele vor anunta autorităţile competente ale părţii contractante care a acordat omologarea. Aceasta parte contractantă va avea obligaţia sa ia măsurile necesare pentru a restabili conformitatea fabricaţiei cu tipul omologat şi de a anunta celelalte părţi contractante care aplica regulamentul despre măsurile luate în acest scop, măsuri care e pot extinde, dacă este cazul, pînă la retragerea omologării. În cazul în care securitatea circulaţiei rutiere ar risca să fie compromisa, partea contractantă care ar constata aceasta va putea interzice vînzarea şi utilizarea echipamentelor sau pieselor în cauza pe teritoriul sau.  +  Articolul 51. Autorităţile competente ale fiecărei părţi contractante care aplica un regulament vor expedia autorităţilor competente ale celorlalte părţi contractante care aplica acelaşi regulament o fişa întocmită în conformitate cu prescripţiile acestui regulament pentru fiecare tip de echipament sau de piesa de vehicule cu motor pe care ele le omologheaza în conformitate cu regulamentul. De asemenea, va fi adresată o fişa similară pentru orice refuz de omologare.2. Autorităţile competente ale fiecărei părţi contractante care aplica un regulament vor comunică autorităţilor competente ale celorlalte părţi contractante care aplica acest regulament toate informaţiile referitoare la retragerea unei omologări acordate.  +  Articolul 61. Ţările membre ale Comisiei economice pentru Europa şi ţările admise în comisie cu titlu consultativ, în conformitate cu paragraful 8 al mandatului acestei comisii, pot deveni părţi contractante la prezentul acord: a) semnîndu-l; b) ratificîndu-l după ce l-au semnat sub rezerva ratificării; c) aderand la acesta.2. Ţările susceptibile de a participa la unele lucrări ale Comisiei economice pentru Europa, în aplicarea paragrafului 11 al mandatului acestei comisii, vor deveni părţi contractante la prezentul acord aderand la acesta după intrarea sa în vigoare.3. Acordul va fi deschis pentru semnare pînă la 3 iunie 1958 inclusiv. După această dată el va fi deschis pentru aderare.4. Ratificarea sau aderarea se va efectua prin depunerea unui instrument la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.  +  Articolul 71. Prezentul acord va intra în vigoare în a saizecea zi după ce doua dintre ţările menţionate în paragraful 1 al art. 6 l-au semnat fără rezerva ratificării sau va depune instrumentul lor de ratificare sau de aderare.2. Pentru fiecare ţara care îl va ratifica sau adera la acesta după ce doua tari l-au semnat fără rezerva ratificării sau au depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare, prezentul acord va intra în vigoare în a saizecea zi după depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare al tarii respective.  +  Articolul 81. Fiecare parte contractantă va putea denunta prezentul acord prin notificare adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.2. Denunţarea va intra în vigoare după 12 luni de la data la care secretarul general a primit notificarea.  +  Articolul 91. La semnarea acestui acord fără rezerva ratificării sau la depunerea instrumentului sau de ratificare sau de aderare, sau în orice moment ulterior, orice ţara va putea sa declare, prin notificare adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, ca prezentul acord va fi aplicabil tuturor sau unei părţi din teritoriile pe care le reprezintă pe plan internaţional. Acordul va fi aplicabil teritoriului sau teritoriilor menţionate în notificare începînd cu a saizecea zi după primirea notificării de către secretarul general sau, dacă în aceasta zi acord încă nu a intrat în vigoare, începînd cu intrarea sa în vigoare.2. Orice ţara care a făcut, în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, o declaraţie avînd drept efect de a face aplicabil prezentul acord asupra unui teritoriu pe care îl reprezintă pe plan internaţional, în conformitate cu art. 8, va putea sa denunţe acordul în ceea ce priveşte acel teritoriu.  +  Articolul 101. Orice diferent între doua sau mai multe părţi contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi, pe cat posibil, reglementat pe calea negocierilor între părţile în litigiu.2. Orice diferend care nu va putea să fie reglementat pe calea negocierilor va fi supus arbitrarii, dacă oricare dintre părţile contractante în litigiu o cere, şi va fi în consecinţa prezentat unuia sau mai multor arbitrii aleşi de comun acord de către părţile în litigiu. Dacă în 3 luni de la data cererii arbitrarii, părţile în litigiu nu ajung la o înţelegere asupra alegerii unui arbitru sau arbitrilor, oricare dintre aceste părţi va putea cere secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite sa indice un arbitru unic căruia i se va prezenta diferendul spre decizie.3. Hotărîrea arbitrului sau arbitrilor indicaţi în conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol va fi obligatorie pentru părţile contractante în litigiu.  +  Articolul 111. Fiecare parte contactanta va putea sa declare, în momentul în care va semna sau va ratifica prezentul acord sau va adera la acesta, că nu se considera legată de art. 10 al acordului. Celelalte părţi contractante nu vor fi legate de art. 10 în ceea ce priveşte oricare parte contractantă care va fi formulat o asemenea rezerva.2. Oricare parte contractantă care va fi formulat o rezervă în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol va putea ridica în orice moment aceasta rezerva printr-o notificare adresată secretarului general al Naţiunilor Unite.3. Nu va fi admisă nici o alta rezerva la prezentul acord sau la regulamentele care îi sînt anexate, dar oricare parte contractantă are, în conformitate cu art. 1, posibilitatea sa declare ca ea nu aplica unele dintre aceste regulamente sau ca ea nu aplica nici unul dintre ele.  +  Articolul 12Procedura de amendament la regulamentele care vor fi anexate la prezentul acord este reglementată prin următoarele dispoziţii:1. Orice parte contractantă care aplica un regulament va putea propune unu sau mai multe amendamente la acest regulament. Textul oricărui proiect de amendament la un regulament va fi adresat secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care îl va comunică celorlalte părţi contractante. Amendamentul se va considera acceptat dacă, într-un termen de 3 luni de la data comunicării, cel puţin una dintre părţile contractante care aplica acest regulament nu va fi formulat o obiectiune; dacă o astfel de obiectiune a fost formulată, amendamentul va fi considerat respins. Dacă amendamentul este considerat acceptat, el va intra în vigoare după expirarea unui nou termen de 2 luni.2. În cazul în care o ţara va deveni parte contractantă între comunicarea proiectului de amendament de către secretarul general şi intrarea în vigoare a amendamentului, regulamentul în cauza nu va putea intră în vigoare în ceea ce priveşte aceasta parte contractantă decât după 2 luni de la acceptarea formala de către aceasta a amendamentului sau după trecerea unui termen de 3 luni de la comunicarea pe care secretarul general i-a făcut-o privind proiectul de amendament.  +  Articolul 13Procedura de amendament la însuşi textul acordului este reglementată prin următoarele dispoziţii:1. Orice parte contractantă va putea propune unu sau mai multe amendamente la prezentul acord. Textul oricărui proiect de amendament la acord va fi adresat secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care îl va comunică tuturor părţilor contractante şi îl va aduce la cunoştinţa altor tari vizate de paragraful 1 al art. 6.2. Oricare proiect de amendament care va fi fost transmis în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol se va considera acceptat dacă nici o parte contractantă nu formulează obiecţiuni într-un termen de 6 luni socotite de la data la care secretarul general va fi transmis proiectul de amendament.3. Secretarul general va adresa, cat mai curând posibil, tuturor părţilor contractante o notificare pentru a le face cunoscut dacă s-a formulat o obiectiune împotriva proiectului de amendament. Dacă o obiectiune a fost formulată împotriva proiectului de amendament, amendamentul se va considera ca nefiind acceptat şi va fi fără nici un efect. În absenta obiectiunilor, amendamentul va intra în vigoare pentru toate părţile contractante la 3 luni de la expirarea termenului de 6 luni prevăzut de paragraful 2 al prezentului articol.  +  Articolul 14În afară notificărilor prevăzute de art. 1, 12 şi 13 ale prezentului acord, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifica ţărilor vizate de paragraful 1 al art. 6, precum şi ţărilor devenite părţi contractante prin aplicarea paragrafului 2 al art. 6: a) semnăturile, ratificarile şi aderarile în virtutea art. 6; b) datele la care prezentul acord va intra în vigoare în conformitate cu art. 7; c) denuntarile în virtutea art. 8; d) notificările primite în conformitate cu art. 9; e) declaraţiile şi notificările primite în conformitate cu paragrafele 1 şi 2 ale art. 11; f) intrarea în vigoare a oricărui amendament în conformitate cu paragrafele 1 şi 2 ale art. 11; g) intrarea în vigoare a oricărui amendament în conformitate cu paragraful 3 al art. 13.  +  Articolul 15După 30 iunie 1958, originalul prezentului acord va fi depus la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va transmite copii certificate pentru conformitate fiecărei tari vizate în paragrafele 1 şi 2 ale art. 6.Drept pentru care subsemnaţii, deplin autorizaţi în acest scop, au semnat prezentul acord.Întocmit la Geneva la douăzeci martie, una mie noua sute cincizeci şi opt, într-un singur exemplar în limbile engleza şi franceza, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.--------