HOTĂRÂRE nr. 921 din 9 noiembrie 1999pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/1999 privind finanţarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 15 noiembrie 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (2) din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 546/1999 privind finanţarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Activităţile finanţate de la bugetul de stat şi, după caz, din Fondul special pentru sănătate sunt următoarele: a) programe naţionale de sănătate; b) expertizarea, proiectarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte acţiuni de forta majoră, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii; c) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor sanitare existente, aprobate prin legile anuale privind bugetul de stat; d) achiziţionarea de aparatura medicală de mare performanta pentru unităţile sanitare finanţate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate; e) activitatea de diagnostic, curativă şi de reabilitare, de importanţa naţionala pentru recuperarea capacităţii de muncă, nominalizată de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; f) construcţiile noi şi reparaţiile capitale în sectorul sanitar public."2. La punctul I din anexa se introduc poziţiile 14 şi 15 cu următorul cuprins:"14. Dispensarele medicale din grădiniţe, şcoli, unităţi de învăţământ superior15. Cabinete de medicina sportiva."3. Punctul I din anexa se completează, în final, cu următoarea notă:"NOTĂ:Unităţile sanitare de la poziţiile 11, 14 şi 15, precum şi secţiile şi cabinetele de medicina muncii (boli profesionale), care nu au personalitate juridică şi funcţionează în structura unităţilor sanitare cu personalitate juridică finanţate din venituri extrabugetare provenite inclusiv din Fondul pentru asigurări sociale de sănătate, se finanţează de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătăţii, de la titlul lt; lt;Transferuri gt; gt;."4. După punctul IV din anexa se introduc punctele V şi VI cu următorul cuprins:"V. Unităţi finanţate integral din venituri extrabugetare provenite din contracte încheiate cu unităţile sanitare sau cu terţi:- Unităţi de reparaţii şi întreţinere a aparaturii medicale.VI. Unităţi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii:- Compania Naţionala lt; lt;Unifarm gt; gt; - S.A. pentru activitatea de constituire a rezervei de mobilizare pentru produse medicamentoase."  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 546/1999, cu ○○○○○○modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----