ORDIN nr. 217 din 6 martie 2018pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 20 martie 2018    Având în vedere:– dispozițiile art. 6 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– dispozițiile art. 3 alin. (3), art. 15 alin. (3) și art. 16 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 4 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 962 și 962 bis din 28 noiembrie 2016, se completează după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (1), după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:q) întreține și administrează Sistemul românesc de determinare a poziției (ROMPOS).2. La articolul 13, după litera h) se introduc cinci noi litere, literele o), p), q), r) și s), cu următorul cuprins:o) administrează, monitorizează, dezvoltă și asigură funcționarea Sistemului românesc de determinare a poziției (ROMPOS) și a serviciilor de timp real furnizate utilizatorilor;p) administrează, întreține și dezvoltă Rețeaua geodezică națională spațială de clasă A, formată din stațiile GNSS permanente;q) asigură serviciul de suport tehnic utilizatorilor ROMPOS și administrează baza de date a acestora;r) actualizează informațiile referitoare la stațiile GNSS permanente în baza de date EUPOS;s) îndeplinește formalitățile tehnice cu privire la furnizarea sau schimbul de date de la stațiile GNSS permanente, în baza solicitărilor, acordurilor și protocoalelor de colaborare sau cooperare naționale și internaționale, și asigură respectarea prevederilor acestora.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Vasile Marcel Grigore
    București, 6 martie 2018.Nr. 217.----