PROCEDURĂ din 28 februarie 2018privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 19 martie 2018  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 2.264 din 28 februarie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 240 din 19 martie 2018.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții, denumită în continuare procedură, stabilește condițiile, termenele și modalitatea de acordare și de suspendare a dreptului de practică a specialiștilor - persoanele fizice - cu activitate în construcții care solicită atestarea tehnico-profesională ca verificatori de proiecte și/sau experți tehnici.(2) Atestarea tehnico-profesională se referă la evaluarea și recunoașterea capacității tehnice și a experienței profesionale a persoanelor fizice în vederea exercitării profesiei reglementate de verificator de proiecte și/sau de expert tehnic.(3) În înțelesul prezentei proceduri, specialiștii care solicită atestarea tehnico-profesională ca verificatori de proiecte și/sau experți tehnici pot fi cetățeni români, precum și cetățeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European care îndeplinesc cerințele prevăzute în prezenta procedură și care doresc să acceadă la profesia reglementată de verificator de proiecte și/sau expert tehnic și să o exercite în România în mod independent sau ca angajați ai unor persoane juridice.(4) Prevederile prezentei proceduri se aplică și specialiștilor cetățeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European care sunt titularii unor titluri de calificare obținute pe teritoriul unui stat terț, dacă aceștia au o experiență profesională de 3 ani în profesia reglementată de verificator de proiecte și/sau expert tehnic pe teritoriul statului membru unde au obținut recunoașterea calificării profesionale și doresc să o exercite în România.  +  Articolul 2(1) Pentru profesia reglementată de verificator de proiecte și, respectiv, cea de expert tehnic, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) și (4) din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile lit. A pct. 9 și 10 din anexa nr. 2 și lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la același act normativ.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în continuare autoritate competentă, organizează și asigură funcționarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor - persoane fizice - cu activitate în construcții ca verificator de proiecte și/sau expert tehnic conform prevederilor art. 5 pct. 49 și ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  +  Articolul 3În sensul prezentei proceduri, atestarea tehnico-profesională a specialiștilor ca verificatori de proiecte și/sau experți tehnici se face pe domenii/subdomenii de construcții și pe specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, denumită în continuare lege, după cum urmează:A1 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:– civile, industriale, agrozootehnice;– energetice;– pentru telecomunicații;– pentru exploatări miniere;– aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală;A2 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:– civile, industriale, agrozootehnice;– energetice;– pentru telecomunicații;– pentru exploatări miniere;– aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală;A4 - rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:– drumuri;– podețe, poduri, viaducte;– tunele;– piste de aviație;A5 - rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului pe șine: – feroviar;– tramvai;– metrou; – podețe, poduri, viaducte;– tunele;A6 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine;A7 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice;A9 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și sisteme pentru îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecare și drenaj;Af - rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate;B1 - siguranța în exploatare pentru construcții:– civile, industriale, agrozootehnice;– energetice;– pentru telecomunicații;– pentru exploatări miniere;B2 - siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier;B3 - siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului pe șine;B4 - siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine;B5 - siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice;B7 - siguranța în exploatare pentru construcții și sisteme pentru îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecare și drenaj;B9 - siguranța în exploatare pentru construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală;B11 - siguranța în exploatare pentru: – sisteme exterioare de alimentare cu apă și stingere a incendiilor;– sisteme de canalizare;– rețele termice;C - securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile;D - igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile;E - economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcțiilor și instalațiilor din construcții pentru toate domeniile;F - protecție împotriva zgomotului în construcții pentru toate domeniile;G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale;I_int - instalații aferente clădirilor, care cuprind:– instalații de apă și canalizare;– instalații de stingere a incendiilor;– instalații de încălzire, ventilare, climatizare, condiționare a aerului;Ig - instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind:– instalații de gaze naturale;– instalații de gaz petrolier lichefiat - GPL;– instalații de biogaz/biometan, gaz natural comprimat - GNC;Ie - instalații electrice aferente construcțiilor, care cuprind:– instalații electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenți slabi;– instalații de protecție la descărcări atmosferice;– instalații de automatizare și semnalizare;– instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii;– instalații de telecomunicații și de transmitere a informațiilor;– instalații alimentare cu energie electrică pentru autoturisme;Se - sisteme exterioare:– sisteme de canalizare;– sisteme de alimentare cu apă și stingere a incendiilor;– rețele termice;S_if - sisteme de îmbunătățiri funciare: irigații, desecare și drenaj.  +  Articolul 4(1) Persoanele fizice atestate, în condițiile legii, ca verificatori de proiecte și/sau experți tehnici își desfășoară activitatea în baza certificatului de atestare și a legitimației în termen de valabilitate, documente emise de către autoritatea competentă, precum și a ștampilei de verificator de proiecte/expert tehnic.(2) Certificatul de atestare, legitimația și ștampila sunt nominale și netransmisibile.(3) Modelele certificatului de atestare, legitimației și ștampilei sunt prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezenta procedură.  +  Articolul 5(1) Verificatorul de proiecte și expertul tehnic desfășoară activități intelectuale specifice domeniului/ domeniilor, respectiv subdomeniului/subdomeniilor de construcții în care au fost atestați și au atribuții în respectarea prevederilor legii și a actelor normative subsecvente acesteia, precum și a reglementărilor tehnice aplicabile.(2) Verificatorul de proiecte:a) răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului pe care îl verifică;b) răspunde pentru realitatea, corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor înscrise în documentele semnate și ștampilate.(3) Expertul tehnic:a) răspunde pentru soluțiile date în calitate de expert tehnic;b) răspunde pentru corectitudinea și completitudinea soluțiilor, datelor și informațiilor înscrise în raportul de expertiză întocmit, semnat și ștampilat.  +  Articolul 6Calitatea de verificator de proiecte și/sau de expert tehnic se dobândește prin examen, potrivit dispozițiilor prezentei proceduri.  +  Capitolul II Documente necesare înscrierii la examenul de atestare  +  Articolul 7În vederea înscrierii la examenul de atestare ca verificator de proiecte și/sau expert tehnic, solicitantul, cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, depune la autoritatea competentă un dosar care cuprinde:a) cerere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură;b) actul de identitate al solicitantului, în copie;c) certificatul de naștere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie;d) certificat de competență lingvistică sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul, cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Eonomic European, face dovada cunoașterii limbii române, necesară exercitării atribuțiilor profesiei de verificator de proiecte/expert tehnic pe teritoriul României;e) diploma de absolvire a institutului de învățământ superior și foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, în copie, precum și documentul de recunoaștere/echivalare a acesteia, emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competentă, în copie, în cazul absolvenților cu diplomă în domeniile prevăzute la art. 3 din procedură, însoțite de o declarație pe propria răspundere că actele de studii sunt conforme cu originalul, semnată și datată;f) curriculum vitae, conform modelului europass, prevăzut în anexa nr. 5;g) lista de proiecte elaborate/verificate în sistemul de control al calității în construcții, lucrări științifice, brevete etc.;h) adeverință/adeverințe emisă/emise de persoane juridice din care rezultă vechimea în profesie și, respectiv, experiența profesională, precum și două recomandări din partea unor persoane fizice atestate;i) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data depunerii cererii, din care să rezulte că solicitantul nu are înscrisuri în cazierul judiciar, sau declarație pe propria răspundere din care să reiasă lipsa antecedentelor penale;j) adeverință, eliberată de medic de medicina muncii, prin care se confirmă capacitatea de exercitare a profesiei, în condițiile legii;k) 3 poze color, format 5/4, pentru fiecare cerere; l) declarație în ceea ce privește acordul publicării pe site-ul instituției a datelor personale, după promovarea examenului de atestare.  +  Articolul 8Pentru domeniul „instalații de utilizare gaze“, la cererea prevăzută la art. 7 solicitanții vor depune, în copie, documentul/documentele, în valabilitate la data depunerii cererii, din care să rezulte deținerea calității de instalator autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea de proiectare a obiectivelor/ sistemelor/instalațiilor din domeniul gazelor naturale - instalații de utilizare a gazelor naturale/biogazului/biometanului/gazului petrolier lichefiat (GPL)/gazului natural comprimat (GNC), ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune.  +  Articolul 9(1) Autoritatea competentă confirmă primirea dosarului solicitantului care cuprinde cererea și documentele prevăzute la art. 7 și, în termen de până la 10 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, informează solicitantul în scris, cu confirmare de primire, la adresa de corespondență/adresa electronică, e-mail, după caz, indicată în cerere, cu privire la:a) documentele lipsă ori neconforme cu prevederile prezentei proceduri;b) obligația solicitantului de a înregistra la autoritatea competentă completările solicitate în termen de până la 10 zile de la data solicitării acestora. Neprezentarea completărilor în termenul precizat se consideră dosar incomplet și conduce la respingerea cererii și restituirea dosarului.(2) Procedura de examinare a cererii și a documentelor anexate acesteia se finalizează prin comunicarea, în scris, solicitantului, la adresa de corespondență electronică indicată în cerere, a deciziei, motivate, de admitere sau de respingere a cererii, în termen de maximum 10 zile de la data prezentării dosarului complet de către solicitant.(3) În cazul aplicării regimului general de recunoaștere a titlurilor de calificare și al recunoașterii experienței profesionale, termenul prevăzut la alin. (2) pentru finalizarea procedurii de examinare a cererii și a documentelor anexate acesteia poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice.(4) În cazul în care există îndoieli rezonabile asupra unor documente prevăzute la art. 7, autoritatea competentă poate cere solicitantului completări/clarificări, iar atunci când există dubii asupra unor documente depuse de cetățenii altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, autoritatea competentă română poate cere autorității competente din statul membru emitent confirmarea autenticității acestora.(5) Autoritatea competentă poate decide, anterior susținerii examenului de atestare, parcurgerea de către solicitant, cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, a unui stagiu de adaptare, în condițiile art. 25 din Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de până la maximum un an.(6) Informarea scrisă prevăzută la alin. (1) și decizia prevăzută la alin. (2) se afișează pe pagina de internet a autorității competente în termen de 15 zile de la data emiterii acestora și produc efecte de la data afișării.(7) Decizia prevăzută la alin. (2) sau absența acesteia, după caz, poate fi atacată în fața instanțelor române de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(8) Sub sancțiunea nulității, decizia prevăzută la alin. (2) va cuprinde obligatoriu termenul și instanța jurisdicțională unde aceasta poate fi contestată.  +  Capitolul III Înregistrarea cererilor și verificarea documentelor  +  Articolul 10(1) Cererea, însoțită de documentele prevăzute la art. 7, completată, după caz, cu documentul prevăzut la art. 8, constituind dosarul solicitantului, se înregistrează de către solicitant la registratura generală a autorității competente.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), solicitanții pot transmite cererea, însoțită de documentele de la art. 7, prin poștă, pe adresa de corespondență a autorității competente, sau arhivate electronic pe adresa de e-mail: birou.atestari@mdrap.ro.(3) În cazul în care solicitantul intenționează să susțină examenul pentru verificator de proiecte/expert tehnic pentru mai multe domenii/subdomenii, după caz, în aceeași sesiune de examene, acesta depune câte o cerere pentru fiecare domeniu/subdomeniu solicitat, distinct pentru verificator de proiecte/expert tehnic, însoțită de documentele precizate la art. 7, într-un singur exemplar, cu excepția pozelor, care trebuie depuse în număr de trei poze pentru fiecare cerere.  +  Articolul 11(1) În vederea respectării termenelor prevăzute la art. 9, compartimentul de specialitate din cadrul autorității competente verifică documentele din dosarul solicitanților și, după caz, solicită, în scris, completări/clarificări, anexate fiecărei cereri pentru atestare, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, și întocmește decizia prevăzută la art. 9 alin. (2).(2) Dosarele solicitanților care nu se încadrează în prevederile prezentei proceduri, însoțite de motivarea restituirii, precum și dosarele solicitanților care nu au fost completate în termenul legal prevăzut la art. 9 alin. (1) se restituie solicitanților de către compartimentul de specialitate din cadrul autorității competente, în termen de până la 30 de zile după încheierea sesiunii de examene.  +  Articolul 12Lista solicitanților cu dosare depuse care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile de participare la examen se afișează/se actualizează pe pagina de internet a autorității competente în ultima decadă a fiecărei luni.  +  Capitolul IV Condiții pentru participarea la examen  +  Articolul 13(1) Condițiile cumulative de studii și practică necesare pentru participarea la examenul de atestare ca verificator de proiecte/expert tehnic sunt:a) absolvirea unei instituții de învățământ superior acreditate cu profil/specialitate din domeniul tehnic, după cum urmează:(i) pentru A1, A2, A4, A5, A6 și A7 - ingineri construcții;(ii) pentru A9 - ingineri construcții, ingineri îmbunătățiri funciare;(iii) pentru Af - ingineri construcții; ingineri îmbunătățiri funciare, ingineri geofizică, ingineri de mine;(iv) pentru B1 - arhitecți, ingineri construcții;(v) pentru B2, B3, B4 și B5 - ingineri construcții;(vi) pentru B7 - ingineri construcții, ingineri îmbunătățiri funciare;(vii) pentru B9 - ingineri construcții;(viii) pentru B11 - ingineri construcții, ingineri instalații pentru construcții, ingineri instalații pentru construcții - pompieri, ingineri pentru instalații, ingineri mecanici, mașini termice, termotehnică, ingineri energetică/ termoenergetică;(ix) pentru C - arhitecți, ingineri construcții, ingineri instalații pentru construcții, ingineri instalații pentru construcții - pompieri, ingineri de mine;(x) pentru D, E, F, G - arhitecți, ingineri construcții, ingineri inginerie economică, ingineri instalații pentru construcții, ingineri instalații pentru construcții - pompieri;(xi) pentru I_int- ingineri instalații pentru construcții, ingineri instalații pentru construcții - pompieri, ingineri mecanici, mașini termice, termotehnică, ingineri energetică/termoenergetică;(xii) pentru Ie - ingineri instalații pentru construcții, ingineri electrotehnică, ingineri electromecanică, ingineri energetică/electroenergetică;(xiii) pentru Ig - ingineri instalații pentru construcții, ingineri instalații pentru construcții - pompieri, ingineri electrotehnică, ingineri electromecanică, ingineri energetică/electroenergetică, ingineri mecanici, mașini termice, termotehnică, ingineri petrol și gaze, ingineri chimie industrială;(xiv) pentru Se - ingineri construcții, ingineri instalații pentru construcții, ingineri instalații pentru construcții - pompieri, ingineri electrotehnică, ingineri electromecanică, ingineri energetică/electroenergetică, ingineri mecanici, mașini termice, termotehnică;(xv) S_if - ingineri construcții, ingineri instalații pentru construcții, ingineri îmbunătățiri funciare;b) vechime de minimum:(i) 8 ani în activități din domeniul construcțiilor, potrivit competenței/competențelor dobândite după absolvirea instituției de învățământ superior, pentru verificator de proiecte;(ii) 12 ani în activități din domeniul construcțiilor, potrivit competenței/competențelor dobândite după absolvirea instituției de învățământ superior, pentru expert tehnic.(2) Pentru domeniul „instalații de utilizare gaze“ se pot înscrie la examen și specialiști care dețin titlul de inginer și sunt/au fost autorizați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea instalațiilor/sistemelor de gaze de cel puțin 8 ani pentru verificator de proiecte și, respectiv, 12 ani pentru expert tehnic, care se dovedește potrivit art. 8.(3) Pentru domeniul „securitate la incendiu în construcții“ se pot înscrie la examen și specialiștii ingineri/arhitecți care își desfășoară/și-au desfășurat activitatea în cadrul structurilor de avizare-autorizare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau al structurilor subordonate acestuia și îndeplinesc condiția de vechime precizată la alin. (1) lit. b).  +  Capitolul V Planificarea și organizarea examenelor de atestare  +  Articolul 14(1) Examenul de atestare se organizează de către autoritatea competentă de regulă semestrial, în ultima lună a semestrului, și, după caz, trimestrial, în ultima lună a trimestrului.(2) Data, locul și ora desfășurării examenului de atestare, precum și lista candidaților cu dosare înregistrate la registratura generală a autorității competente și bibliografia specifică se afișează pe pagina web a autorității competente.(3) Lista candidaților care întrunesc condițiile prevăzute în prezenta procedură și care au înregistrat documentele complete la registratura generală a autorității competente înainte de data anunțată pentru desfășurarea examenului de atestare se afișează pe pagina web a autorității competente cu minimum 10 zile înainte de data programată pentru desfășurarea examenului de atestare.  +  Articolul 15(1) Secretariatul comisiilor de examinare se asigură de către personalul desemnat în acest sens din cadrul compartimentului de specialitate al autorității competente, care realizează, în principal, următoarele acțiuni:a) întocmește fișele individuale de examinare a candidaților, cuprinzând datele de identificare ale acestora;b) afișează pe pagina web a autorității competente informările scrise și deciziile prevăzute la art. 9, datele și informațiile referitoare la programarea examenului de atestare, precum și bibliografia specifică;c) afișează pe pagina web a autorității competente rezultatele obținute de către fiecare candidat la examenul de atestare, în termen de maximum 72 de ore de la încheierea acestuia, precum și rezultatele finale după soluționarea eventualelor contestații;d) întocmește procesul-verbal al examenului de atestare;e) completează și editează certificatele de atestare și legitimațiile pentru candidații care au promovat, în condițiile legii, examenul de atestare, în vederea prezentării acestora spre semnare;f) ține evidența candidaților atestați și actualizează baza de date cu specialiștii - persoanele fizice atestate;g) arhivează documentele din dosarul aferent persoanei fizice atestate, fișa individuală de examinare împreună cu o copie a procesului-verbal al examenului de atestare, precum și matca certificatului de atestare însoțită de o copie „conform cu originalul“ a registrului de eliberări, inclusiv în format electronic.(2) Secretarul comisiei de examinare răspunde pentru legalitatea, realitatea și exactitatea documentelor întocmite, precum și pentru documentele arhivate.  +  Articolul 16Persoanele fizice care îndeplinesc cerințele prevăzute în prezenta procedură și promovează examenul sunt atestate ca verificatori de proiecte și/sau experți tehnici.  +  Capitolul VI Comisia de examinare  +  Articolul 17(1) Examinarea solicitanților pe domenii/subdomenii se face de către comisii de examinare, formate din minimum 9 membri, specialiști în domeniul/domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile pentru care se efectuează atestarea, conduse de către un președinte, numite prin decizie a secretarului de stat coordonator al compartimentului de specialitate din cadrul autorității competente. (2) Comisiile de examinare se alcătuiesc în baza propunerilor transmise, la solicitarea scrisă a autorității competente, de către instituții de învățământ superior tehnic cu profil construcții și arhitectură, un reprezentant desemnat din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, un reprezentant al asociațiilor profesionale de profil și un reprezentant al autorității competente, care îndeplinește rolul de secretar al comisiei.(3) Comisia de examinare își desfășoară activitatea, pentru fiecare domeniu de atestare, cu minimum 5 membri, specialiști în domeniul/domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile pentru care se efectuează atestarea și este condusă de președintele acesteia. În absența președintelui, comisia de examinare este condusă de către vicepreședinte. Comisia de examinare se organizează și funcționează la sediul autorității competente. În situația în care spațiile de la sediul autorității competente sunt insuficiente, examenele se pot desfășura la instituțiile de învățământ superior, în baza unui protocol de colaborare.(4) Pentru domeniile „securitate la incendiu în construcții“, „instalații interioare aferente clădirilor“, „instalații de utilizare gaze“, „instalații electrice aferente construcțiilor“ și „sisteme exterioare“, comisia de examinare prevăzută la alin. (2) se completează cu câte un reprezentant desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.(5) Pentru domeniile „instalații de utilizare gaze“ și „instalații electrice“, comisia de examinare prevăzută la alin. (2) se completează cu câte un reprezentant al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, desemnat de către președintele acesteia la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(6) Componența nominală a comisiilor de examinare se aprobă și se modifică, ori de câte ori este necesar, prin decizie a secretarului de stat coordonator al compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu minimum 5 zile înainte de data programată pentru desfășurarea examenului de atestare.(7) Atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici nu conduce la transferul de responsabilități de la persoanele atestate la comisia de examinare și nici nu le exonerează pe acestea de obligațiile ce le revin.  +  Articolul 18(1) Comisia de examinare are, în principal, următoarele atribuții:a) stabilește bibliografia pentru examinarea candidaților, distinct pentru fiecare domeniu de atestare, propusă de către compartimentul de specialitate din cadrul autorității competente;b) elaborează subiectele și/sau chestionarele pentru examenul de atestare și stabilește baremul de evaluare și notare din bibliografia specifică, cu asigurarea confidențialității acestora din momentul elaborării acestora până la data susținerii examenului de atestare;c) corectează și notează răspunsurile fiecărui candidat;d) completează și semnează fișele individuale de evaluare ale fiecărui candidat pe baza rezultatului la examenul de atestare.(2) La încheierea examenului de atestare, activitatea comisiei de examinare se consemnează în procesul-verbal, semnat de către fiecare membru al acesteia.(3) Conținutul-cadru al fișei individuale de examinare a candidatului și, respectiv, al procesului-verbal al examenului de atestare este prevăzut în anexa nr. 6 și, respectiv, în anexa nr. 7.  +  Articolul 19(1) Candidatul declarat admis în urma examenului dobândește dreptul de a exercita profesia de verificator de proiecte sau de expert tehnic, care se dovedește cu certificatul de atestare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.(2) Certificatul de atestare, aprobat de către conducerea autorității competente, ștampilat, cu timbrul sec și sigiliul de securizare aplicate, însoțit de legitimația aferentă și de adeverința privind formatul ștampilei, se eliberează de către compartimentul de specialitate în termen de până la 30 de zile de la data promovării examenului de atestare și poate fi ridicat de titular, sub semnătură, sau de către reprezentantul legal al acestuia, cu împuternicire specială notarială.(3) Dreptul de practică se dovedește cu legitimația al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, aflată în termen de valabilitate, emisă de către autoritatea competentă.(4) Persoanele declarate admise în urma examenului au obligația de realizare a ștampilei de verificator de proiecte/expert tehnic, în conformitate cu modelul pus la dispoziție de autoritatea competentă, pentru fiecare domeniu/subdomeniu pentru care a fost atestat. Modelul ștampilei este prevăzut în anexa nr. 3. (5) Eliberarea certificatului de atestare și a legitimației se înscrie în registrul unic de eliberări care se gestionează de către compartimentul de specialitate din cadrul autorității competente.(6) Pentru actualizarea bazei de date cu persoanele fizice atestate, acestea au obligația de a informa în scris autoritatea competentă asupra oricărei modificări a datelor personale înscrise în cererea pentru atestare.(7) Valabilitatea legitimației este de 5 ani de la data examenului de atestare, iar dreptul de practică se prelungește din 5 în 5 ani, în conformitate cu prevederile art. 28.(8) Evidența verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, pe domenii/subdomenii de atestare, distinct pentru fiecare județ în parte, se va consemna în registrul electronic de evidență a atestatelor, gestionat de către compartimentul de specialitate din cadrul autorității competente; aceste informații sunt publice și pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente.  +  Articolul 20(1) Certificatul de atestare, legitimația și ștampila sunt nominale și netransmisibile.(2) Verificatorul de proiecte/Expertul tehnic deține un singur certificat de atestare, o singură legitimație și o singură ștampilă, pentru fiecare domeniu/subdomeniu, după caz, în care a fost atestat.  +  Capitolul VII Examinarea candidaților  +  Secţiunea 1 Verificator de proiecte  +  Articolul 21(1) Procedura de examinare a candidaților este unitară, se desfășoară în limba română, într-o singură etapă - probă scrisă.(2) Proba scrisă constă în rezolvarea unor subiecte și/sau a unui chestionar, în funcție de complexitatea domeniului/ domeniilor sau subdomeniului/subdomeniilor solicitat/solicitate, din bibliografia specifică, în scopul evaluării cunoștințelor. Timpul alocat probei scrise este de 180 de minute, iar condiția de promovare a examenului de atestare este obținerea a minimum 75% din punctajul maxim.(3) În data și la ora programată candidații sunt acceptați în sala de examen pe baza actului de identitate.(4) Intrarea candidaților în sala de examen nu este permisă după ora programată pentru începerea examenului.(5) Candidații pot avea asupra lor, pe suport hârtie, documentele prevăzute în bibliografia publicată pe pagina web a autorității competente, pe care le pot consulta pentru clarificarea abordării subiectelor, după caz.(6) Orice încercare de fraudă, prin utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice de comunicare la distanță, de stocare/înregistrare a datelor sau a altor materiale care nu fac parte din bibliografia publicată, în timpul desfășurării examenului de atestare, se sancționează cu eliminarea candidatului din examen.(7) Eliminarea din examen se face în prezența întregii comisii de examinare și se consemnează în procesul-verbal al examenului.  +  Articolul 22(1) Rezultatul examenului de atestare se afișează pe pagina web a autorității competente, în termen de maximum 72 de ore de la data încheierii examenului.(2) Fișa individuală de examinare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, la care se atașează chestionarul candidatului, precum și procesul-verbal al examenului de atestare, se completează și se semnează de către membrii comisiei de examinare.(3) Fișa individuală de examinare, răspunsul/răspunsurile candidatului și o copie a procesului-verbal al examenului de atestare fac parte integrantă din dosarul candidatului și se arhivează împreună la autoritatea competentă.(4) Candidatul care nu a promovat examenul de atestare sau candidatul care nu a participat la examenul de atestare poate solicita restituirea dosarului, în termen de maximum 30 de zile de la data afișării rezultatului examenului de atestare pe pagina web a autorității competente, respectiv de la data afișării rezultatului contestației, după caz.(5) Dosarele nesolicitate pentru restituire după expirarea termenului prevăzut la alin. (4) se distrug.  +  Secţiunea a 2-a Expert tehnic  +  Articolul 23(1) Procedura de examinare a candidaților este unitară, se desfășoară în limba română, în două etape – probă scrisă și interviu.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), candidații care au fost atestați ca verificatori de proiecte într-o sesiune anterioară pot opta numai pentru proba interviu.(3) Proba scrisă constă în rezolvarea unor subiecte și/sau a unui chestionar, în funcție de complexitatea domeniului/ domeniilor, respectiv subdomeniului/subdomeniilor pentru care se solicită atestarea ca expert tehnic, din bibliografia specifică, în scopul evaluării cunoștințelor. Timpul alocat probei scrise este de 180 de minute, iar condiția de promovare a examenului de atestare este rezolvarea a minimum 75% din punctajul maxim.(4) În data și la ora programată candidații sunt acceptați în sala de examen pe baza actului de identitate.(5) Intrarea candidaților în sala de examen nu este permisă după ora programată pentru începerea examenului.(6) Candidații pot avea asupra lor, pe suport hârtie, documentele prevăzute în bibliografia publicată pe pagina web a autorității competente, pentru clarificarea abordării subiectelor, după caz.(7) Orice încercare de fraudă, prin utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice de comunicare la distanță, de stocare/înregistrare a datelor sau a altor materiale care nu fac parte din bibliografia publicată, în timpul desfășurării examenului de atestare, se sancționează cu eliminarea candidatului din examen.(8) Eliminarea din examen se face în prezența întregii comisii de examinare și se consemnează în procesul-verbal.(9) La proba interviu, candidatul, declarat admis la proba scrisă, răspunde la întrebări din bibliografia specifică domeniului/domeniilor, respectiv subdomeniului/subdomeniilor pentru care acesta a solicitat atestarea.  +  Articolul 24(1) Rezultatul examenului de atestare se afișează pe pagina web a autorității competente, în termen de maximum 72 de ore de la data încheierii examenului.(2) Fișa individuală de examinare în care se consemnează întrebările și răspunsurile candidatului se completează de către secretarul comisiei și se semnează de către fiecare membru al comisiei de examinare.(3) Hotărârea de admitere/respingere se ia cu hotărârea simplă a membrilor prezenți la examenul de atestare. În caz de paritate, hotărârea de admitere/respingere este a președintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepreședintelui prezent la examen.(4) Fișa individuală de examinare, răspunsul/răspunsurile candidatului și o copie a procesului-verbal al examenului de atestare fac parte integrantă din dosarul candidatului.(5) Candidatul care nu a promovat examenul de atestare sau candidatul care nu a participat la examenul de atestare poate solicita restituirea dosarului, în termen de maximum 30 de zile de la data afișării rezultatului examenului de atestare pe pagina web a autorității competente, respectiv de la data afișării rezultatului contestației, după caz.(6) Dosarele nesolicitate pentru restituire după expirarea termenului prevăzut la alin. (5) se distrug.  +  Capitolul VIII Contestații  +  Articolul 25(1) Candidații care nu au promovat examenul de atestare pot formula contestație, motivată, în termen de 3 zile de la data afișării pe pagina web a autorității competente a rezultatelor examenului de atestare.(2) Contestația se înregistrează la registratura generală a autorității competente.(3) Contestațiile înregistrate după termenul prevăzut la alin. (1) nu se iau în considerare.  +  Articolul 26(1) În cazul în care a/au fost formulată/formulate contestație/contestații, autoritatea competentă constituie o comisie de contestații pentru analiza și soluționarea acesteia/acestora, alcătuită din 3 membri, numiți prin decizie a secretarului de stat coordonator al activității de atestare tehnico-profesională, verificatori de proiecte/experți tehnici, care nu au făcut parte din comisia de examinare a candidatului/candidaților care a/au formulat contestația și are următoarea componență:a) un membru desemnat de autoritatea competentă;b) 2 membri desemnați din universități tehnice de profil, cadre didactice universitare, atestați verificatori de proiecte/ experți tehnici în domeniul/domeniile sau subdomeniul/ subdomeniile pentru care a/au fost formulată/formulate contestația/contestațiile.(2) Rezultatul final privind soluționarea contestației/ contestațiilor se consemnează într-un proces-verbal semnat de către toți membrii comisiei de contestații și se înaintează compartimentului de specialitate în vederea afișării acestuia pe pagina web a autorității competente, în termen de 72 de ore de la primirea procesului-verbal.(3) Deciziei de soluționare a contestației îi sunt aplicabile prevederile art. 9 alin. (7) și (8).  +  Capitolul IX Prelungirea valabilității dreptului de practică  +  Articolul 27(1) Pentru prelungirea dreptului de practică, în scopul continuării activității, verificatorul de proiecte/expertul tehnic înregistrează la autoritatea competentă o cerere cu cel puțin 10 zile înainte de data expirării valabilității legitimației, în vederea aplicării vizei pentru continuarea valabilității acesteia.(2) La cererea de prelungire a dreptului de practică, verificatorul de proiecte/expertul tehnic anexează următoarele documente:a) legitimația, în original;b) actul de identitate, în copie;c) certificatul/certificatele de atestare, în copie;d) registrul verificatorului de proiecte/expertului tehnic completat la zi conform prevederilor legale in vigoare, în copie, sau, după caz, declarație pe propria răspundere că, în perioada de valabilitate a legitimației, nu a desfășurat activitate ca verificator de proiecte/expert tehnic;e) adeverință, eliberată de medic de medicina muncii, prin care se confirmă capacitatea de exercitare a profesiei;f) dovada - diplomă, certificat, adeverință sau altele asemenea, în copie, privind efectuarea unui curs de pregătire profesională continuă în domeniile prevăzute prin prezenta procedură, organizat de către o instituție acreditată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS -, sau document prin care să se certifice participarea, în calitate de cadru didactic universitar, la predarea de cursuri, însoțit de fișa disciplinei, corespunzătoare domeniilor pentru care se solicită prelungirea atestării, în domeniile și subdomeniile și specialitățile prevăzute prin prezenta procedură;g) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că verificatorul de proiecte/expertul tehnic nu are antecedente penale sau declarație pe propria răspundere că la data înregistrării cererii de prelungire nu are antecedente penale;h) declarație pe propria răspundere sub sancțiunea falsului în declarații că nu a pierdut dreptul de practică prin act administrativ sau ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive.(3) Modelul cererii de solicitare a prelungirii dreptului de practică ca verificator de proiecte/expert tehnic este prevăzut în anexa nr. 8.(4) În vederea aplicării vizei pentru prelungirea dreptului de practică al verificatorului de proiecte/expertului tehnic, compartimentul de specialitate al autorității competente analizează cererea și verifică documentele prevăzute la alin. (2).(5) Compartimentul de specialitate din cadrul autorității competente înaintează directorului direcției de specialitate, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii însoțite de documentele complete prevăzute la alin. (2), legitimația în vederea aplicării vizei care conferă prelungirea dreptului de practică ca verificator de proiecte/expert tehnic. (6) Înregistrarea cererii cu documente incomplete conduce la restituirea legitimației fără aplicarea vizei.(7) Cererea de prelungire a dreptului de practică, o copie a legitimației și documentele prevăzute la alin. (2) lit. b)-g) se arhivează de către compartimentul de specialitate al autorității competente.  +  Articolul 28În situația depunerii solicitării de prelungire a dreptului de practică după expirarea termenului de valabilitate a legitimației, verificatorul de proiecte/expertul tehnic înregistrează, suplimentar față de documentele prevăzute la art. 27 alin. (2), o declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea legii referitoare la declararea necorespunzătoare a adevărului, că în perioada dintre data expirării termenului de valabilitate și data depunerii solicitării de prelungire a dreptului de practică nu a desfășurat activitate, după caz, de verificator de proiecte/expert tehnic în domeniul/domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile pentru care se solicită prelungirea dreptului de practică.  +  Articolul 29Prelungirea dreptului de practică pentru specialiștii cu activitate în construcții, atestați ca verificatori de proiecte sau ca experți tehnici, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 pentru aprobarea „Îndrumătorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare de calitate a proiectelor, execuției lucrărilor și construcțiilor“ și a „Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții“ și ale reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003, cu modificările și completările ulterioare, se va face pentru aceleași competențe pentru care au fost atestați, în conformitate cu prevederile art. 27 și 28.  +  Capitolul X Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 30Sancțiunile aplicate verificatorilor de proiecte și experților tehnici se consemnează în registrele electronice de evidență a certificatelor de atestare, gestionate de către compartimentul de specialitate din cadrul autorității competente, aceste informații sunt publice și pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente.  +  Articolul 31Dosarele solicitanților, înregistrate la autoritatea competentă până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri și nesoluționate prin programarea la examenul de atestare sau prin respingerea motivată a dosarului, după caz, se vor soluționa astfel:a) solicitanții cu dosarele complete, care îndeplinesc condițiile de atestare potrivit actelor normative în vigoare la data înregistrării cererilor la autoritatea competentă, vor fi programați la examenul de atestare în prima sesiune de examene organizată după data intrării în vigoare a prezentei proceduri;b) solicitanții cu dosarele incomplete, care îndeplinesc condițiile de atestare potrivit actelor normative în vigoare la data înregistrării cererilor la autoritatea competentă, vor transmite completările solicitate în termen de maximum 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri;c) dosarele solicitanților care nu îndeplinesc condițiile de atestare potrivit actelor normative în vigoare la data înregistrării cererilor la autoritatea competentă se restituie acestora.  +  Articolul 32Candidatul/Candidații care, din motive obiective, independente de voința sa/lor, nu se poate/pot prezenta la examen sau nu a/au promovat examenul de atestare poate/pot reveni cu o nouă cerere, însoțită de documentele prevăzute la art. 7, în vederea înscrierii la o nouă sesiune de examinare.  +  Articolul 33Pentru prelungirea dreptului de practică, prevederea de la art. 27 alin. (2) lit. f) se aplică de la 30 iunie 2019.  +  Articolul 34(1) În situația pierderii/deteriorării certificatului de atestare și/sau a legitimației, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat, sens în care se va adresa autorității competente cu o cerere motivată, însoțită de copia actului de identitate, dovada și copia publicării anunțului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare și/sau a legitimației în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.(2) Duplicatul se eliberează de către compartimentul de specialitate al autorității competente în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării.  +  Articolul 35(1) Datele referitoare la verificatori de proiecte/experți tehnici sunt informații de interes public, se afișează pe pagina web a autorității competente și se actualizează periodic cu date și informații comunicate de către specialiștii atestați.(2) Datele prevăzute la alin. (1) se referă la: datele de identificare și de contact - numele și prenumele, adresa de corespondență poștală și electronică, domeniul/domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile în care a fost atestat, seria și numărul certificatului de atestare și ale legitimației, data emiterii documentelor de atestare, data-limită a dreptului de practică, observații privind dreptul de practică, după caz.  +  Articolul 36Nu pot fi atestate persoanele care au suferit condamnări pentru concurență neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.  +  Articolul 37Încălcarea prevederilor prezentei proceduri atrage răspunderea juridică, în condițiile legii.  +  Articolul 38Modelul registrului verificatorului de proiecte/expertului tehnic precizat la art. 27 alin. (2) lit. d) este prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 39Corespondența domeniilor/subdomeniilor de construcții și specialităților pentru instalațiile aferente construcțiilor este prevăzută în anexa nr. 10.  +  Articolul 40Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Articolul 41Pentru participarea specialiștilor în calitate de membri în comisiile de examinare/contestații pentru atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și experților tehnici, alții decât personalul de specialitate al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, se efectuează cheltuieli curente și cheltuieli de capital din veniturile proprii constituite la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în baza prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 10/1995, republicată, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în bugetul de venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  +  Anexa nr. 1la procedură
  CERTIFICAT DE ATESTARE
   - model -

  CERTIFICAT DE ATESTARE
   - model -
   +  Anexa nr. 2la procedură
  LEGITIMAȚIE
   - model -

  LEGITIMAȚIE
   - model -
   +  Anexa nr. 3la procedură
  ȘTAMPILĂ
   - model -
  Notă
  *) Numărul de pe ștampilă este același număr cu numărul certificatului de atestare și al legitimației de verificator de proiecte/expert tehnic.
   +  Anexa nr. 4la procedură
  CERERE
   - model pentru solicitanți cetățeni români/cetățeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European -
  Subsemnatul(a), …………………….., născut(ă) la data de (ziua/luna/anul) ….../……/……, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al/posesoare a documentului de identitate BI/CI cu seria ………. nr. ………., eliberat(ă) la data de …….…………….., cu valabilitate până la data de …………….., domiciliat(ă) în județul/sectorul ……………………………, localitatea ……………………, str. ………………….. nr. ……., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ......, solicit înscrierea la examenul de atestare tehnico-profesională ca …………………. în domeniul/subdomeniul*) ……………………. . Notă
  *) În cazul în care se solicită atestarea pentru mai multe domenii/subdomenii, solicitantul trebuie să întocmească o cerere distinctă, iar dosarul cu documentele sus-menționate se depune o singură dată.
  În susținerea cererii anexez dosarul cu următoarele documente:a) cerere;b) actul de identitate al solicitantului, în copie; c) certificatul de naștere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie;d) certificat de competență lingvistică sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul, cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, face dovada cunoașterii limbii române, necesară exercitării atribuțiilor profesiei de verificator de proiecte/expert tehnic pe teritoriul României;e) diploma de absolvire a institutului de învățământ superior și foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, în copie, precum și documentul de recunoaștere/echivalare a acesteia, emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competentă, în copie, în cazul absolvenților cu diplomă în domeniile prevăzute la art. 3 din procedură, însoțite de o declarație pe propria răspundere că actele de studii sunt conforme cu originalul, semnată și datată; f) curriculum vitae, conform modelului europass, prevăzut în anexa nr. 5 la procedură;g) lista de proiecte elaborate/verificate în sistemul de control al calității în construcții, lucrări științifice, brevete etc.;h) adeverință/adeverințe emisă/emise de persoane juridice, din care rezultă vechimea în profesie și, respectiv, experiența profesională, precum și două recomandări din partea unor persoane fizice atestate;i) certificat de cazier judiciar în termenul de valabilitate la data depunerii cererii, din care să rezulte că solicitantul nu are înscrisuri în cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere din care să reiasă lipsa antecedentelor penale;j) adeverință, eliberată de medic de medicina muncii, prin care se confirmă capacitatea de exercitare a profesiei, în condițiile legii;k) 3 poze color, format 5/4, pentru fiecare cerere;l) declarație în ceea ce privește acordul publicării pe site-ul instituției a datelor personale, după promovarea examenului de atestare.În prezent îmi desfășor activitatea în cadrul …………………….., unde am funcția de ….…., cu sediul în țara ……….....….., județul/sectorul ……...……., localitatea …….…….., str. …..…………… nr. ……., telefon/fax ...…………….., e-mail ………………… .Declar că am luat cunoștință despre obligațiile ce îmi revin potrivit prevederilor legale privind falsul în declarații și înțeleg să le respect întocmai.Adresă de corespondență: codul poștal ….........…, țara …….....……., județul/sectorul …....……, telefon ……….., fax ………………, e-mail ………………..
  Data
  ………………………..
  Semnătura
  ………………………….
   +  Anexa nr. 5la procedură
  CURRICULUM VITAE
   - model -
   +  Anexa nr. 6la procedură
  FIȘĂ INDIVIDUALĂ DE EXAMINARE
  pentru verificator de proiecte/expert tehnic
   +  Partea I - Informații generale ^1) Notă
  ^1) Conform datelor și informațiilor prezentate de candidat în dosarul anexat cererii de atestare.
  1.Numele și prenumele candidatului CNP
  2.Cerere pentru atestarea tehnico-profesională înregistrată la registratura generală a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP)
  3.Absolvent/diplomă/an
  4.Titlul/profilul/specializarea
  5.Activități prestate în domeniul construcțiilor
  6.Titluri științifice, atestări, autorizări, alte acte relevante ale candidatului privind competența profesională în domeniul de atestare solicitat (tip document, emitent)
  7. Competența solicitată
  8.Domenii de construcții/specialități de instalații solicitate
  9.Cerința/Cerințele fundamentale solicitată/solicitate
   +  Partea a II-a - Examinarea candidatuluiII.1. Proba scrisăPunctaj obținut*) Notă
  *) La prezenta fișă se anexează, în original, chestionarul candidatului.
  II.2. Interviu
  Nr. crt.Numele și prenumele membrului în comisia de examinare nr. .....ÎntrebareRăspunsDecizia privind atestarea candidatului A (Atestat)/R (Respins)Semnătura
  1.
  2.
  n
  NOTĂ:Reprezentantul MDRAP asigură secretariatul comisiei tehnice de examinare.
   +  Partea a III-a - Concluziile comisiei tehnice de examinareComisia tehnică de examinare, luând în considerare decizia majorității calificate a membrilor prezenți, hotărăște:Atestarea candidatului ………………………………........……………………………………………....…pentru competența ………………..……………………………………........……..…………….……..…...în domeniul/subdomeniul de construcții/specialitatea de instalații ………..…………...………...……..…………………………………………………………………………………….............…………………….pentru cerința/cerințele fundamentale aplicabilă/aplicabile construcțiilor ……………...………………..……………………………………………………………………………….............………………………….sau, după caz,Respingerea candidatului, hotărâre motivată prin:…………………………………………………………………………….............……………………………Drept care s-a întocmit și semnat prezenta fișă de examinare.
  Data: ………….
  Președintele comisiei,
  ............................
  Secretarul comisiei,
  (specialist din cadrul MDRAP - DGDRI),
  ............................
  Luat la cunoștință
  ..............................................
  (numele și semnătura candidatului)
   +  Anexa nr. 7la procedurăNr. de înregistrare la registratura Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
  PROCES-VERBAL
  încheiat astăzi ………………………….,
  cu ocazia examenului pentru atestarea tehnico-profesională a candidaților
  pentru competența de verificator de proiecte și expert tehnic
  În baza Referatului de aprobare nr. ..................., comisia de examinare nr. …..... s-a întrunit în data de …………., la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, începând cu ora ……., pentru atestarea verificatorilor de proiecte și experților tehnici pentru domeniul/subdomeniul ………………,în următoarea componență:
  Numele și prenumele membrului în comisiePrezent/AbsentSemnătura
  ……………….
  ……………….
  ………………..^1)
  Notă
  ^1) Reprezentant ISC.
  Candidații :
  Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFișa nr. Competența solicitată verificator de proiecte (V)/expert tehnic (E)Domenii/Subdomenii solicitate Prezent/Absent
  1.
  2.
  ..….
  n.
  Pentru fiecare candidat a fost completată „Fișa individuală de examinare“, cuprinzând datele de identificare ale candidatului (extrase din dosarul anexat cererii înregistrate la registratura generală a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) și concluziile comisiei de examinare nr. …... .
  Fișele individuale de examinare și Referatul de aprobare nr. ……………………. fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.Drept care s-a completat și semnat prezentul proces-verbal.Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, ………………………………. .
  Președintele comisiei,
  ..................................
  Secretarul comisiei,
  (reprezentant al Ministerului Dezvoltării
  Regionale și Administrației Publice),
  ......................................
   +  Anexa nr. 8la procedură
  CERERE
   - model pentru prelungirea dreptului de practică -
  Subsemnatul(a), ……………………….., născut(ă) la data de (ziua/luna/anul) ….../……/……, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al/posesoare a documentului de identitate BI/CI cu seria ………. nr. ………., eliberat(ă) la data de …….…………….., cu valabilitate până la data de …………….., domiciliat(ă) în județul/sectorul …………………, localitatea ……………, str. ……………………………….. nr. ……., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ......, solicit prelungirea valabilității legitimației de ……………. în domeniul/subdomeniul ……………………. .În susținerea cererii anexez dosarul cu următoarele documente:a) legitimația, în original;b) actul de identitate, în copie;c) certificatul/certificatele de atestare, în copie;d) registrul verificatorului de proiecte/expertului tehnic completat la zi, în copie, sau, după caz, declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitate ca verificator de proiecte/expert tehnic după expirarea valabilității legitimației;e) adeverință medicală din care rezultă capacitatea fizică și psihică pentru exercitarea atribuțiilor profesiei;f) dovada - diplomă, certificat, adeverință sau altele asemenea, în copie, privind efectuarea unui curs de pregătire profesională continuă în domeniile prevăzute prin prezenta procedură, organizat de către o instituție acreditată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS -, sau document prin care să se certifice participarea, în calitate de cadru didactic universitar, la predarea de cursuri, însoțit de fișa disciplinei, corespunzătoare domeniilor pentru care se solicită prelungirea atestării, în domeniile și subdomeniile și specialitățile prevăzute prin prezenta procedură;g) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că verificatorul de proiecte/expertul tehnic nu are antecedente penale sau declarație pe propria răspundere că la data înregistrării cererii de prelungire nu are antecedente penale.În prezent îmi desfășor activitatea în cadrul ………………….., unde am funcția de …………….…., cu sediul în țara ……………….., județul/sectorul …………………………., localitatea …………………….., str. …………………… nr. ……., telefon/fax ……………….., e-mail ……………………… .Declar că am luat cunoștință despre obligațiile ce îmi revin potrivit prevederilor legale și înțeleg să le respect întocmai.Adresă de corespondență: codul poștal ……, țara …………., județul/sectorul …………, telefon ……….., fax …………, e-mail ………………..
  Data
  ………………………..
  Semnătura
  ………………………….
   +  Anexa nr. 9la procedură
  REGISTRUL VERIFICATORULUI DE PROIECTE
   - model -
  Nr. crt.Data verificăriiNr. proiectului și dataFirma autorizată pentru proiectareProiectul autorizatTipul proiectului BeneficiarulAdresaLocalitateaJudețul

  REGISTRUL EXPERTULUI TEHNIC
   - model -
  Nr.crt.Data expertizeiTipul expertizei efectuateBeneficiarulAdresaLocalitateaJudețul
   +  Anexa nr. 10la procedură
  SimbolDomenii/Subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor obținute conform Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții, cu modificările și completările ulterioareDomenii/Subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor obținute conform Ordinului ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 77/N/1996Domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor obținute conform Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții“, cu modificările și completările ulterioareDomenii/Subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor conform prezentei proceduri
  01234
  A1Rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, cu structura de rezistență din beton, beton-armat și zidărieRezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicații; miniere; edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton-armat, zidărie, lemnRezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicații; miniere; edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton-armat, zidărie, lemnRezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton-armat, zidărie, lemn pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală
  A2Rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, cu structuri de rezistență din metalRezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicații; miniere; edilitare și de gospodărie comunală - cu structura de rezistență din metal, lemnRezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicații; miniere edilitare și de gospodărie comunală - cu structura de rezistență din metal, lemnRezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală
  A3Rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, cu structuri de rezistență din lemn   
  A4Rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviațieRezistență și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tuneleRezistență mecanică și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tuneleRezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:- drumuri;- podețe, poduri, viaducte;- tunele;- piste de aviație
  A5Rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții de căi ferateRezistență mecanică și stabilitate pentru construcții de căi ferateRezistență mecanică și stabilitate pentru construcții de căi ferateRezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului pe șine:- feroviar;- tramvai;- metrou;- podețe, poduri, viaducte;- tunele
  A6Rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții de porturi și platforme marineRezistență și stabilitate pentru construcții de porturi și platforme marineRezistență mecanică și stabilitate pentru construcții de porturi și platforme marineRezistență mecanică și stabilitate pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine
  A7Rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții și amenajări hidrotehniceRezistență și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehniceRezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehniceRezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice
  A8Rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții energetice   
  A9Rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcții pentru îmbunătățiri funciareRezistență și stabilitate la construcții pentru îmbunătățiri funciareRezistență mecanică și stabilitate la construcții pentru îmbunătățiri funciareRezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și sisteme pentru îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecare și drenaj
  A10Rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcții pentru telecomunicații   
  A11Rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții edilitare și de gospodărie comunală   
  A12Rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții miniere   
  Af Rezistența și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământRezistența mecanică și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământRezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și interacțiunii cu structurile îngropate
  B1Siguranța în exploatare pentru construcții civile, industriale și agrozootehniceSiguranța în exploatare pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicații; miniereSiguranța în exploatare pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicații; miniereSiguranța în exploatare pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- telecomunicații;- miniere
  B2Siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviațieSiguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tuneleSiguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tuneleSiguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier
  B3Siguranța în exploatare pentru construcții de căi ferateSiguranța în exploatare pentru construcții de căi ferateSiguranța în exploatare pentru construcții de căi ferateSiguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului pe șine
  B4Siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme marineSiguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme marineSiguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme marineSiguranța în exploatare pentru: construcții de porturi și platforme portuare și marine
  B5Siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehniceSiguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehniceSiguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehniceSiguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice
  B6Siguranța în exploatare pentru construcții energetice   
  B7Siguranța în exploatare la construcții pentru îmbunătățiri funciareSiguranța în exploatare la construcții pentru îmbunătățiri funciareSiguranța în exploatare la construcții pentru îmbunătățiri funciareSiguranța în exploatare pentru construcții și sisteme pentru îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecare și drenaj
  B8Siguranța în exploatare la construcții pentru telecomunicații   
  B9Siguranța în exploatare pentru construcții edilitare și de gospodărie comunalăSiguranța în exploatare la construcții edilitare și de gospodărie comunalăSiguranța în exploatare la construcții edilitare și de gospodărie comunalăSiguranța în exploatare pentru construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală
  B10Siguranța în exploatare pentru construcții miniere   
  B11   Siguranța în exploatare pentru:- sisteme exterioare de alimentare cu apă și stingere a incendiilor;- sisteme de canalizare;- rețele termice
  CSiguranța la foc pentru toate domeniileSiguranța la foc în construcții pentru toate domeniileSecuritate la incendiu în construcții pentru toate domeniileSecuritate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile
  DSănătatea oamenilor și protecția mediului, pentru toate domeniileIgienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniileIgienă, sănătate și mediu pentru toate domeniileIgienă, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile
  EIzolația termică, hidrofugă și economie de energie, pentru toate domeniileIzolație termică, hidrofugă și economia de energie în construcții pentru toate domeniileEconomie de energie și izolare termică în construcții pentru toate domeniileEconomie de energie și izolare termică corespunzătoare construcțiilor și instalațiilor din construcții pentru toate domeniile
  FProtecția împotriva zgomotului pentru toate domeniileProtecție împotriva zgomotului în construcții pentru toate domeniileProtecție împotriva zgomotului în construcții pentru toate domeniileProtecție împotriva zgomotului în construcții pentru toate domeniile
  G   Utilizare sustenabilă a resurselor naturale
  I_int  I_s - Instalații sanitare, care cuprind:- instalații sanitare interioare;- instalații de stingere a incendiilor;I_t - Instalații termice, care cuprind:- instalații de încălzire;- instalații de ventilare;- instalații de climatizare și frig;- instalații de prevenire a incendiilorInstalații aferente clădirilor, care cuprind:- instalații de apă și canalizare;- instalații de stingere a incendiilor;- instalații de încălzire, ventilare, climatizare, condiționare a aerului
  Ig  Instalații de gaze, care cuprind:- instalații interioare de gaze naturale;- instalații exterioare de gaze naturale;- instalații de gaze lichefiate;- instalații exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plasticeInstalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind:- instalații de gaze naturale;- instalații de gaz petrolier lichefiat - GPL;- instalații de biogaz/ biometan, gaz natural comprimat - GNC
  Ie  Instalații electrice, care cuprind:- instalații electrice, inclusiv pentru curenți slabi;- instalații de protecție la descărcări atmosferice;- instalații de automatizare și semnalizare pentru instalații sanitare, termice și de gaze;- instalații de avertizare și de prevenire a incendiilor;- instalații de telecomunicații și de transmitere a informațiilorInstalații electrice aferente construcțiilor, care cuprind:- instalații electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenți slabi;- instalații de protecție la descărcări atmosferice;- instalații de automatizare și semnalizare;- instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii;- instalații de telecomunicații și de transmitere a informațiilor;- instalații alimentare cu energie electrică pentru autoturisme
  Se  Is - Instalații sanitare, care cuprind:- instalații exterioare de canalizare;- instalații exterioare de alimentare cu apăSisteme exterioare:- sisteme de canalizare;- sisteme de alimentare cu apă și stingere a incendiilor;- rețele termice
  S_if   Sisteme de îmbunătățiri funciare: irigații, desecare și drenaj
  ----