ORDIN nr. 2.264 din 28 februarie 2018pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 19 martie 2018  În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, și ale art. 3 alin. (2) și (4), coroborate cu prevederile lit. A pct. 9 și 10 din anexa nr. 2 și lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, și ale art. 5 pct. 49 și art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 9 iunie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă, iar anexa I „Verificarea tehnică de calitate a proiectelor de construcții și instalațiilor aferente“ la Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 77/N/1996*) pentru aprobarea „Îndrumătorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare de calitate a proiectelor, execuției lucrărilor și construcțiilor“ și a „Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții“ își încetează aplicabilitatea. Notă
  *) Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Articolul 3Specialiștii cu activitate în construcții, atestați în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 pentru aprobarea „Îndrumătorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare de calitate a proiectelor, execuției lucrărilor și construcțiilor“ și a „Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții“, și ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003, cu modificările și completările ulterioare, își mențin competențele pe domenii/subdomenii de construcții și pe specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care au fost atestați, iar legitimațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, care conferă dreptul de practică al verificatorilor de proiecte și/sau experților tehnici, rămân în valabilitate, prelungirea dreptului de practică realizându-se pe aceeași legitimație, în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 1.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  București, 28 februarie 2018.Nr. 2.264.  +  ANEXĂPROCEDURAprivind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții