ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 16 din 15 martie 2018privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 19 martie 2018  Având în vedere necesitatea respectării angajamentelor Guvernului României, care, prin Programul de guvernare 2018-2020, și-a asumat adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României în anul 2019 la Festivalul Internațional de Artă Europalia, luând în considerare prevederile Acordului-cadru semnat la Bruxelles în data de 14 septembrie 2017, pe baza Memorandumului de înțelegere semnat la București la data de 4 octombrie 2016, între partea română și Europalia International,având în vedere că Institutul Cultural Român deține expertiza profesională necesară desfășurării unor programe culturale în afara țării, activitatea externă a acestuia desfășurându-se prin intermediul institutelor culturale românești din străinătate, inclusiv prin Institutul Cultural Român de la Bruxelles,prezentul demers normativ privește crearea cadrului legal primar, pentru a asigura organizarea și desfășurarea acestui proiect de interes național, precum și promovarea imaginii culturii naționale pe plan internațional în anul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.Ținând cont de faptul că, în lipsa acestor măsuri legislative, luate în regim de urgență, impuse de o situație extraordinară, există riscul de a nu putea finaliza în timp util formalitățile de organizare și finanțare a acestui proiect cultural de anvergură și, ca o consecință directă, va fi afectat accesul public la evenimente culturale de înaltă calitate și ținută artistică, precum și imaginea României în plan extern, având în vedere necesitatea respectării angajamentelor asumate prin Programul de guvernare 2018-2020, în vederea aprofundării parteneriatului strategic cu Franța și continuarea implementării Foii de parcurs a Parteneriatului strategic, în toate dimensiunile sale,ținând cont de funcțiile de reprezentare și coordonare ale Ministerului Afacerilor Externe, precum și de rolul acestuia în promovarea imaginii României în lume prin organizarea de acțiuni de comunicare publică, de diplomație publică și de diplomație culturală, în conformitate cu obiectivele de politică externă ale României,luând act de faptul că în prezent nu există cadru legal primar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor și acțiunilor culturale de anvergură din cadrul Sezonului România-Franța, precum și de termenele asumate în pregătirea și derularea acestora, având în vedere că, în lipsa acestor măsuri legislative luate în regim de urgență, impuse de o situație extraordinară, există riscul de a nu putea finaliza în timp util formalitățile de organizare și finanțare a Sezonului România-Franța,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Măsuri privind Festivalul Internațional de Artă Europalia 2019  +  Articolul 1(1) Pregătirea și participarea României, ca țară invitată de onoare, la cea de a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional de Artă Europalia 2019, denumit în continuare Festivalul Europalia, care se va desfășura în perioada octombrie 2019-ianuarie 2020, în Belgia și în alte state din Europa, sunt realizate de către Institutul Cultural Român, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii și Identității Naționale și Secretariatul General al Guvernului.(2) Ministerul Afacerilor Externe asigură sprijin nemijlocit și facilitează cooperarea cu partenerii externi prin misiunile diplomatice, contribuind totodată la armonizarea cu celelalte programe culturale de interes național, aflate în desfășurare sau în dezvoltare.(3) Ministerul Culturii și Identității Naționale, împreună cu unitățile care funcționează în subordinea, sub autoritatea ori în coordonarea acestuia, identifică, propune și sprijină evenimente culturale din cadrul Festivalului Europalia și facilitează obținerea avizelor și autorizațiilor necesare pentru exportul temporar al obiectelor de artă destinate expozițiilor din cadrul acestui festival.  +  Articolul 2(1) Se constituie Grupul de lucru pentru pregătirea participării României la Festivalul Internațional de Artă Europalia, denumit în continuare Grupul de lucru, format din câte un reprezentant la nivel de secretar de stat sau director general/director din cadrul ministerelor și instituțiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1).(2) Grupul de lucru este condus de reprezentantul Institutului Cultural Român și are ca obiectiv sprijinirea procesului de pregătire și de participare a României la Festivalul Europalia.(3) Secretariatul Grupului de lucru este asigurat de către Institutul Cultural Român.(4) Grupul de lucru îndeplinește următoarele atribuții:a) asigură armonizarea Festivalului Europalia cu celelalte programe majore în care România este implicată pe termen scurt sau mediu;b) avizează consultativ propunerile de proiecte transmise de Echipa Europalia România.(5) Desemnarea membrilor Grupului de lucru se face prin ordin al ministrului/conducătorului instituției publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (6) Convocările Grupului de lucru sunt realizate, din dispoziția președintelui Institutului Cultural Român, de către secretariatul Grupului de lucru, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data reuniunii.  +  Articolul 3(1) Pe durata pregătirii și desfășurării Festivalului Europalia se constituie, prin ordin al președintelui Institutului Cultural Român, Echipa Europalia România. (2) Echipa Europalia România are următoarea structură:a) un coordonator general, directorul reprezentanței Institutului Cultural Român de la Bruxelles, care este omologul managerului general Europalia International;b) un director artistic, desemnat dintre angajații aflați în structura Institutului Cultural Român;c) angajați din cadrul Institutului Cultural Român.(3) Activitatea Echipei Europalia România este sprijinită de un comisar general, funcție onorifică, personalitate cu experiență remarcabilă și dovedită în organizarea unor evenimente internaționale de anvergură, care va susține proiectul pe toată durata acestuia. Comisarul general este desemnat, respectiv revocat, prin ordin al președintelui Institutului Cultural Român.  +  Articolul 4Echipa Europalia România are următoarele atribuții:a) selectează propunerile de acțiuni/evenimente culturale relevante pentru realizarea programului cultural al României în cadrul Festivalului Europalia, care se supun aprobării Comitetului director al Institutului Cultural Român, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;b) colaborează cu Europalia International pentru pregătirea și realizarea activităților cuprinse în programul Festivalului;c) elaborează și transmite prin coordonatorul general către Europalia International, spre consultare și aprobare comună, programul de participare a României la acest eveniment;d) asigură managementul și monitorizarea realizării programului cultural al României la Festivalul Europalia, în timpul etapelor de pregătire și desfășurare a participării.  +  Articolul 5În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al președintelui Institutului Cultural Român se stabilesc atribuțiile coordonatorului general și ale directorului artistic ai Echipei Europalia.  +  Articolul 6(1) Comisarul general are următoarele atribuții:a) acționează ca ambasador al Festivalului Europalia în rândul societății civile și al mediului de afaceri;b) identifică și propune coordonatorului general și Echipei Europalia diverse oportunități de sprijin pe care instituții sau organizații le pot acorda pentru activitățile pregătitoare și de implementare a programului Festivalului Europalia;c) sprijină organizatorii în procesul de atragere a donațiilor și sponsorizărilor conform legii;d) propune perfectarea unor parteneriate cu scopul atragerii de fonduri;e) participă la ședințele Echipei Europalia România.(2) Activitatea pe care comisarul general o desfășoară pentru participarea României la Festivalul Europalia nu este remunerată.  +  Articolul 7(1) Cheltuielile aferente pregătirii și desfășurării Festivalului Europalia în perioada 2018-2019 se suportă din bugetul Institutului Cultural Român.(2) Se aprobă plata echivalentului în lei al sumei de 300.000 euro în trei tranșe egale, de la bugetul de stat, drept contribuție financiară datorată de România, prin bugetele Ministerului Afacerilor Externe și Institutului Cultural Român, care asigură plata contribuției către organizația Europalia International în perioada 2018-2019.(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, plata primei tranșe de 100.000 euro este asigurată de către Ministerul Afacerilor Externe. (4) Institutul Cultural Român va asigura în anul 2018 plata celei de-a doua tranșe reprezentând suma de 100.000 euro, iar în anul 2019 Institutul Cultural Român va asigura plata ultimei părți a contribuției financiare, reprezentând suma de 100.000 euro.  +  Articolul 8Pentru realizarea acțiunilor de pregătire și participare la Festivalul Europalia, Comitetul director al Institutului Cultural Român exercită și atribuțiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) și f) din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Măsuri privind Sezonul România-Franța 2018-2019  +  Articolul 9(1) Sezonul România-Franța reprezintă un program bilateral de activități din următoarele domenii: cultural, educațional și universitar, științific, ecologic, economic, militar, comemorativ, digital, sportiv, gastronomic, turistic și alte domenii de interes pe agenda bilaterală, organizat în colaborare cu autorități și instituții din Franța, desfășurat în Franța și în România.(2) Se aprobă organizarea Sezonului România-Franța, care se va desfășura în perioada 28 noiembrie 2018-14 iulie 2019, denumit în continuare Sezonul.(3) În vederea asigurării măsurilor pentru organizarea și implementarea Sezonului se aprobă înființarea Grupului de lucru interinstituțional de organizare a Sezonului, denumit în continuare Grupul de lucru, structură neremunerată.  +  Articolul 10(1) În vederea pregătirii și implementării participării României la programele culturale majore în care România este implicată pe termen scurt și mediu, printre care și Sezonul, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe se înființează, cu caracter temporar, o structură încadrată cu un număr de 9 posturi în Centrala Ministerului Afacerilor Externe, prin suplimentarea numărului maxim de posturi din cadrul acestui minister, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul pe anul 2018.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 11(1) Organizarea Sezonului este realizată, pentru România, de către Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de coordonator, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Institutul Cultural Român, Ministerul Apărării Naționale și Secretariatul General al Guvernului.(2) Grupul de lucru are ca obiectiv armonizarea procesului de pregătire, organizare și desfășurare, din partea României, a Sezonului.  +  Articolul 12(1) Grupul de lucru are în componență reprezentanți, la nivel de secretar de stat și la nivel de expert, desemnați de către:a) Ministerul Afacerilor Externe;b) Ministerul Culturii și Identității Naționale;c) Institutul Cultural Român;d) Ministerul Apărării Naționale;e) Secretariatul General al Guvernului.(2) Desemnarea reprezentanților prevăzuți la alin. (1) se face prin ordin al ministrului de resort/conducătorului autorității, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Grupul de lucru este coordonat de către Ministerul Afacerilor Externe și este condus de comisarul general al Sezonului.(4) Comisarul general al Sezonului este numit prin ordin al ministrului afacerilor externe, pe baza consultării dintre Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Institutul Cultural Român și Secretariatul General al Guvernului.(5) Grupul de lucru se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea comisarului general al Sezonului sau a oricărei instituții reprezentate în cadrul Grupului de lucru, comunicată membrilor cu 3 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței. (6) Grupul de lucru poate colabora și cu alte instituții publice și private, precum și cu organizații guvernamentale și neguvernamentale.(7) Instituțiile prevăzute la alin. (1) vor depune toate diligențele pentru derularea acțiunilor curente specifice care decurg din deciziile Grupului de lucru.  +  Articolul 13(1) Grupul de lucru are următoarele atribuții principale:a) aprobă și implementează conceptul și programul de participare a României la Sezon;b) colaborează cu autorități, instituții și organizații omoloage din Franța, în vederea bunei desfășurări a activităților cuprinse în programul Sezonului;c) întocmește bugetul necesar pentru implementarea proiectelor din programul Sezonului;d) validează propunerile de acțiuni, evenimente culturale pentru realizarea programului cultural al României în cadrul Sezonului.(2) Grupul de lucru colaborează cu comisarul general al Sezonului, în vederea armonizării și asigurării coerenței planificării, în funcție de obiectivele definite în comun, pentru organizarea în bune condiții a Sezonului.(3) Grupul de lucru participă în Comitetul mixt de organizare, denumit în continuare COM, organ decizional comun al părții române și franceze, constituit din reprezentanți ai ministerelor și ai organizațiilor implicate, precum și reprezentanți ai misiunilor diplomatice ale celor două părți.  +  Articolul 14(1) Comisarul general al Sezonului are următoarele atribuții principale:a) asigură comunicarea constantă cu comisarul general numit de partea franceză;b) prezintă lunar ministrului culturii și identității naționale, ministrului afacerilor externe, ministrului apărării naționale, secretarului general al Guvernului, președintelui Institutului Cultural Român, precum și Grupului de lucru agenda de lucru, rapoarte privind stadiul pregătirii și desfășurării participării României la Sezon, precum și modul de gestionare a fondurilor aferente;c) coordonează stabilirea programului Sezonului și a calendarului proiectelor, în urma consultării cu Grupul de lucru;d) asigură interfața Sezonului în raporturile cu alte ministere, cu autorități și instituții publice, cu persoane fizice și juridice, române sau străine;e) redactează, împreună cu omologul părții franceze, în cursul și pe măsura aprobării proiectelor, mesajele destinate autorilor acestora; f) este responsabil, alături de omologul francez, de definirea programului și a concepției editoriale în ceea ce privește obiectivele Sezonului, momentele marcante și numărul de proiecte;g) asigură managementul, organizarea și monitorizarea realizării programului României în cadrul Sezonului, în timpul etapelor de pregătire și desfășurare a programului;h) asigură interfața Sezonului la nivelul mass-mediei și al publicului larg;i) planifică, împreună cu omologul francez, programul în cele două state, cu sprijinul Grupului de lucru și al misiunilor diplomatice ale celor două părți;j) organizează, ori de câte ori este nevoie, întâlniri între echipe și se asigură că cele două părți au la dispoziție permanent același nivel de informație;k) informează autorii proiectelor aprobate cu privire la includerea acestora în programul oficial al Sezonului și le comunică obligațiile ce le revin.(2) Comisarul general al Sezonului poate fi convocat de către Grupul de lucru ori de câte ori este nevoie.(3) Comisarul general al părții române a Sezonului coordonează COM, alături de comisarul general al părții franceze, conform Convenției tehnice.  +  Articolul 15În activitatea sa, comisarul general al Sezonului este sprijinit de structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe înființată conform art. 10 alin. (1).  +  Articolul 16Modalitățile colaborării dintre Ministerul Afacerilor Externe și celelalte instituții din Grupul de lucru se stabilesc prin protocol de colaborare. Protocolul va fi semnat în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 17(1) Cheltuielile aferente pregătirii și desfășurării Sezonului în perioada 2018-2019 se suportă în limita fondurilor aprobate anual potrivit legii, prin bugetele Ministerului Culturii și Identității Naționale, Institutului Cultural Român și Ministerului Apărării Naționale.(2) Cheltuielile aferente pregătirii și desfășurării Sezonului pentru anul 2018 de către Ministerul Afacerilor Externe se asigură prin suplimentarea bugetului aprobat acestuia cu suma de 7.000 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a bugetului Ministerului Culturii și Identității Naționale, aprobat potrivit legii.(3) Ministerul Afacerilor Externe, în vederea mediatizării Sezonului, poate să efectueze din bugetul propriu cheltuieli de publicitate.(4) Pentru pregătirea și desfășurarea Sezonului în perioada 2018-2019 instituțiile prevăzute la alin. (1) pot efectua categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare.(5) Instituțiile prevăzute la alin. (1) pot atrage fonduri provenite din donații și sponsorizări acordate de persoane fizice sau juridice, din țară și din străinătate, precum și din alte surse, în conformitate cu legislația în vigoare.(6) Participarea României la Sezon poate fi susținută financiar de alte instituții și autorități publice centrale, în condițiile legii.  +  Articolul 18(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetelor Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Culturii și Identității Naționale pe anul 2018, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după caz, la propunerea acestora.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.  +  Capitolul III Modificarea și completarea unor dispoziții  +  Articolul 19Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2017 privind înființarea Centrului Cultural „Sala Palatului“ și pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcționarea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1026 din 27 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Centrul Cultural «Sala Palatului» preia de la Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» imobilul prevăzut la alin. (1), precum și patrimoniul aferent acestuia, inclusiv activele fixe, obiectele de inventar, bunurile mobile și dotările aferente acestui imobil, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 1 alin. (2), cu condiția achitării prealabile de către Ministerul Culturii și Identității Naționale a sumelor prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3).2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Fondurile alocate de la bugetul de stat prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) se achită Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», din bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale pe anul 2018 de la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», prin virări de credite de la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» la titlul 71 «Active nefinanciare  +  Articolul 20După alineatul (2) al articolului 12 din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 2 septembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Președintele și vicepreședinții Institutului beneficiază de cabinetul demnitarului, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 714/2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României, ca țară invitată de onoare, la Festivalul Internațional de Artă EUROPALIA 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 4 octombrie 2016;b) Hotărârea Guvernului nr. 641/2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România - Franța 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 9 septembrie 2016.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  p. Președintele Institutului Cultural Român,
  Dan Bela Krizbai,
  vicepreședinte
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul culturii și identității naționale,
  George Vladimir Ivașcu
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 15 martie 2018.Nr. 16.-----