PROCEDURĂ din 8 martie 2018de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a),b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenția Națională de Administrare Fiscală
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 627 din 8 martie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 238 din 19 martie 2018.
   +  Articolul 1Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare utilizatori, au obligația să transmită Agenției Naționale de Administrare Fiscală datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a),b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 1, fișierele XML prevăzute în secțiunea II.3 sau secțiunea II.1, II.2 sau II.4, după caz, respectiv cele prevăzute în secțiunile II.5-II.8, precum și fișierul registru prevăzut în secțiunea II.12 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, semnate folosind certificatul digital al aparatului de marcat electronic fiscal, sunt exportate de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern.(2) Prin intermediul programului de asistență pus la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, fișierele prevăzute la alin. (1) sunt validate și atașate unui fișier PDF. Fișierul PDF cu XML atașat, semnat cu certificat digital calificat, se comunică organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(3) Fișierele prevăzute la alin. (1) se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute la art. 1.(4) Prin perioadă de raportare se înțelege luna calendaristică.  +  Articolul 3(1) În situația în care există aparate de marcat electronice fiscale neutilizate, prin excepție de la prevederile art. 1 și 2, utilizatorii au obligația de a informa organul fiscal prin completarea și transmiterea „Declarației privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate“, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.(2) Prin aparate de marcat electronice fiscale neutilizate se înțelege aparatele de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate, în nicio zi din perioada de raportare, pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute la art. 1.(3) Anexa este disponibilă în format editabil pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) „Declarația privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate“ se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziția utilizatorilor pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(5) Declarația prevăzută la alin. (1) se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale nu au fost utilizate.  +  Articolul 4În cazul în care, după depunerea declarației prevăzute la art. 3 alin. (1), utilizatorul constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate, acesta trebuie să depună o nouă declarație completată cu datele care necesită modificarea și/sau datele care nu au fost declarate.  +  Articolul 5Pentru transmiterea fișierelor prevăzute la art. 2 alin. (1) și/sau, după caz, a declarației prevăzute la art. 3 alin. (1), utilizatorul ori împuternicitul acestuia trebuie să dețină un certificat calificat eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.  +  ANEXĂla procedură
  Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate
  Perioada de raportare
  luna      an
        

  Perioada de raportare se înscrie cu cifre arabe.
  I. Date de identificare a utilizatorului aparatelor de marcat electronice fiscale
  Denumirea 
  Cod de identificare fiscală 
  II. Date de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale neutilizate în perioada de raportare
  Nr. crt.Numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
  Se completează pentru toate aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate în perioada de raportare.Subsemnatul (numele și prenumele), ......................................, în calitate de împuternicit legal al ........................., declar, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații^1, că datele din această declarație sunt corecte și complete.Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Notă
  ^1 Art. 326 privind falsul în declarații, din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioareDeclararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
  ----