ORDIN nr. 2.258 din 27 februarie 2018pentru modificarea și completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 14 martie 2018  Având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;– Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;– Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020;– Regulamentului (UE) 2017/1.084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile;– art. 456 alin. (1) lit. i) și art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;– art. 20 alin. (2) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,ținând cont că măsurile de sprijin prevăzute de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, nu reprezintă ajutoare regionale de exploatare și nu vizează un număr limitat de sectoare specifice de activitate economică,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 1 octombrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, articolul 3, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice.2. La anexa nr. 1, articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Ajutorul de minimis acordat întreprinderilor eligibile constă în:a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;b) nu se datorează impozit/taxă pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 456 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;c) nu se datorează impozit/taxă pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;d) scutiri, numai cu acordul autorităților administrației publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire și/sau autorizații de desființare de construcții pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;e) alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale.3. La anexa nr. 1, la articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Administratorul schemei de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.4. La anexa nr. 1, articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis în baza prezentei scheme, administratorul parcului industrial și rezidenții trebuie să obțină un acord de principiu al autorității administrației publice locale, potrivit prezentului capitol. La înființarea parcului industrial, acordul de principiu al autorității administrației publice locale prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 186/2013, cu modificările ulterioare, se concretizează în hotărâre a consiliului local5. La anexa nr. 1, la articolul 14, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Administratorul schemei de minimis are obligația de a încărca măsura de ajutor de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare.(6) Furnizorul ajutorului de minimis are obligația de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat informațiile ce vizează ajutoarele de minimis acordate potrivit prezentei scheme, în termen de maxim 7 zile de la data emiterii acordului de principiu.6. La anexa nr. 2, articolul 1 alineatul (2), litera c) se abrogă.7. La anexa nr. 2, articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prezenta schemă nu se aplică:a) ajutoarelor care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcțiilor navale sau din sectorul fibrelor sintetice;b) ajutoarelor pentru sectorul transporturilor și pentru infrastructurile conexe, precum și pentru sectorul producerii și distribuției de energie și pentru infrastructurile energetice;c) ajutoarelor pentru sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;d) ajutoarelor pentru sectorul producției agricole primare;e) ajutoarelor pentru sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;f) ajutoarelor pentru sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producători primari.8. La anexa nr. 2, articolul 2, după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:y) relocare - transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European (unitatea inițială) către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European unde are loc investiția care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din Spațiul Economic European;9. La anexa nr. 2, articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale acordat întreprinderilor eligibile constă în:a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;b) nu se datorează impozit/taxă pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 456 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;c) nu se datorează impozit/taxă pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;d) scutiri, numai cu acordul autorităților administrației publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire și/sau autorizații de desființare de construcții pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;e) alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale.10. La anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:(3) Administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.11. La anexa nr. 2, articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Pentru a beneficia de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale în baza prezentei scheme, administratorul parcului industrial și rezidenții trebuie să obțină un acord de principiu al autorității administrației publice locale, potrivit prezentului capitol. La înființarea parcului industrial, acordul de principiu al autorității administrației publice locale prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 186/2013, cu modificările ulterioare, se concretizează în hotărâre a consiliului local12. La anexa nr. 2, articolul 10 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) o declarație care să cuprindă confirmarea că în cei doi ani anteriori cererii de ajutor nu a efectuat o relocare în parcul industrial, definită potrivit art. 2 lit. y), precum și angajamentul că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani de la finalizarea investiției pentru care solicită ajutorul.13. La anexa nr. 2, la articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatul (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Administratorul schemei de ajutor de stat are obligația de a încărca măsura de ajutor de stat regional în Registrul electronic al ajutoarelor de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare.(4) Furnizorul ajutorului de stat are obligația de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat informațiile ce vizează ajutoarele de stat regional acordate potrivit prezentei scheme, în termen de maximum 7 zile de la data emiterii acordului de principiu.  +  Articolul II(1) Modificările și completările intervenite asupra Schemei privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prezentului ordin, se transmit spre informare Consiliului Concurenței în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării acestuia, conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(2) Modificările și completările intervenite asupra Schemei de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013, cu modificările și completările ulterioare, se comunică de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Consiliul Concurenței, în vederea informării Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va furniza Consiliului Concurenței toate informațiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la schemele prevăzute la alin. (1) și (2), pentru a fi transmise acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 27 februarie 2018.Nr. 2.258.-----