ORDIN nr. 146 din 20 februarie 2018pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 14 martie 2018  Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 74.090 din 27 septembrie 2017 la Direcția managementul resurselor cinegetice,ținând cont de Avizul nr. 1/2018 al Consiliului Național de Vânătoare,în temeiul art. 56 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 353/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 3 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Înserierea și numerotarea autorizațiilor de vânătoare se realizează după cum urmează:a) autorizațiile de vânătoare individuale au seria AI, iar numerotarea începe cu numărul 0000001;b) autorizațiile de vânătoare colective în grup restrâns au seria ACA, iar numerotarea începe cu numărul 0000001;c) autorizațiile de vânătoare colective în grup mare au seria ACB, iar numerotarea începe cu numărul 0000001;2. La articolul 8, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Prin excepție de la alin. (1) și (2), în baza autorizației de vânătoare individuale se pot recolta mai multe exemplare din speciile vulpe și șacal, precum și din specia cerb-lopătar pentru realizarea selecției la femele, pentru care se eliberează un număr corespunzător de crotalii. Recoltarea exemplarelor din speciile vulpe și șacal se poate realiza în baza aceleiași autorizații de vânătoare individuală.3. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) În baza autorizației de vânătoare individuale se pot recolta exemplare din următoarele specii de faună de interes cinegetic: capră-neagră, căprior, cerb comun, cerb-lopătar, marmotă, mistreț, muflon, șacal, viezure, vulpe, ieruncă și cocoș-de-munte.4. La articolul 12, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) În baza autorizației de vânătoare colective tip A se pot recolta exemplare din următoarele specii: bizam, câine-enot, dihor comun, hermelină, iepure-de-câmp, iepure-de-vizuină, jder, mistreț, nevăstuică, șacal, viezure, vulpe, becațină-comună, ciocârlie-de-câmp, cioară-grivă, cioară-grivă-sudică, cioară-de-semănătură, coțofană, fazan, gaiță, găinușă-de-baltă, gâscă-de- vară, gârliță-mare, graur, guguștiuc, lișiță, porumbel-gulerat, porumbel-de-scorbură, potârniche, prepeliță, rață-mare, rață-mică, rață-fluierătoare, rață-cu-cap-castaniu, rață-moțată, rață- pestriță, rață-sunătoare, rață-lingurar, rață-sulițar, rață-cârâitoare, rață-cu-cap-negru, sitar-de-pădure, stăncuță, sturz-de-iarnă, sturz-de-vâsc, sturz-cântător, sturz-de-vii și turturică, precum și din speciile: castor, urs, lup, pisică-sălbatică și râs, pentru situațiile în care se aprobă recoltarea, prin folosirea metodelor de vânătoare prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul regulament.5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16În baza autorizației de vânătoare colective tip B se pot recolta exemplare din următoarele specii: câine-enot, dihor-comun, hermelină, iepure-de-câmp, iepure-de-vizuină, jder, mistreț, nevăstuică, șacal, viezure, vulpe, cioară grivă, cioară-grivă-sudică, cioară-de-semănătură, coțofană, fazan, gaiță, potârniche, sitar-de-pădure, stăncuță, precum și din speciile: castor, urs, lup, pisică-sălbatică și râs, pentru situațiile în care se aprobă recoltarea, prin folosirea metodelor de vânătoare prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul regulament.6. Articolul 26 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26În baza autorizațiilor de vânătoare individuale și a celor colective tip A se poate practica vânătoarea și de la apusul până la răsăritul soarelui prin metodele și la speciile menționate în anexa nr. 4.7. La articolul 44, punctul 4 se abrogă.8. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezentul ordin, sintagma „fond de vânătoare“ se înlocuiește cu sintagma „fond cinegetic“.  +  Articolul III(1) Autorizațiile de vânătoare deținute de gestionari, tipărite anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, își păstrează valabilitatea până la epuizarea acestora.(2) Compania Națională Imprimeria Națională - S.A. înseriază și numerotează autorizațiile de vânătoare conform prevederilor art. I pct. 1, alocând serii în continuarea celor tipărite până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  București, 20 februarie 2018.Nr. 146.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 4 la regulament)
  Metodele de vânătoare care se pot practica
  în funcție de tipul autorizației de vânătoare și de speciile de faună cinegetică
  Nr. crt.SPECIA DE FAUNĂ CINEGETICĂMETODA DE VÂNĂTOARE
  „- la pândă -“„- la vizuină cu câini -“„- la nadă -“„- la dibuit -“„- la sărite -“„-la goană -“
  TIPUL AUTORIZAȚIEI DE VÂNĂTOARE
  IndividualăColectivă tip AIndividualăColectivă tip AIndividualăColectivă tip AIndividualăColectivă tip AIndividualăColectivă tip AColectivă tip BColectivă tip B
  012345678910111213
  1Bizam X     X    
  2Capră-neagrăX     X     
  3CăpriorX     X     
  4Cerb comunX     X     
  5Cerb-lopătarX     X     
  6Câine-enot X X X X   X
  7Dihor comun X     X   X
  8Hermelină X         X
  9Iepure-de-câmp         XXX
  10Iepure-de-vizuină X X     X X
  11Jder X   X X   X
  12MarmotăX     X     
  13MistrețXXXX**  XXXX**XX   X
  14MuflonX     X     
  15Nevăstuică X     X   X
  16ȘacalXXXXXXXXXXX   X
  17ViezureXXXX X       X
  18VulpeXXXXXXXXXXX   X
  19Becațină-comună         X  
  20Becațină-mică         X  
  21Cioară-grivă X   X X   X
  22Cioară-grivă-sudică X   X X   X
  23Cioară-de-semănătură X   X X   X
  24Ciocârlie-de-câmp X       X  
  25Cocoșar (sturz-de-iarnă) X     X    
  26Cocoș-de-munteX     X     
  27Coțofană X   X X   X
  28Fazan         XXX
  29Gaiță X   X X   X
  30Găinușă-de-baltă X     X    
  31Gâscă-de-vară X     X    
  32Gârliță-mare X     X    
  33Graur X     X    
  34Guguștiuc X     X    
  35Ieruncă      X     
  36Lișiță X     X    
  37Porumbel-gulerat X     X    
  38Porumbel-de-scorbură X     X    
  39Potârniche         XXX
  40Prepeliță         X  
  41Rață-mare X     X X  
  42Rață-mică X     X X  
  43Rață-fluierătoare X     X X  
  44Rață-cu-cap-castaniu X     X X  
  45Rață-moțată X     X X  
  46Rață-sunătoare X     X X  
  47Rață-lingurar X     X X  
  48Rață-sulițar X     X X  
  49Rață-cârâitoare X     X X  
  50Rață-pestriță X     X X  
  51Rață-cu-cap-negru X     X X  
  52Sitar-de-pădure X       X X
  53Stăncuță X   X X   X
  54Sturz-de-vâsc X     X    
  55Sturz-cântător X     X    
  56Sturzul-viilor X     X    
  57Turturică X     X    
  58Castor*X           
  59Urs*XXX  XXXXX   X
  60Lup*XXX  XXXXX   X
  61Pisică-sălbatică*XXXXX  XX   X
  62Râs*XXX    XX   X
  NOTĂ:"X" - metoda de vânătoare admisă a se practica, pe specii de faună cinegetică și tipuri de autorizații de vânătoare."XX" - metoda de vânătoare admisă a se practica și de la apusul până la răsăritul soarelui. Notă
  * În situațiile în care se emite derogare pentru recoltare.
  ** Pentru perioada 1 iunie-31 ianuarie.
  ----