ORDIN nr. 1.079 din 24 iunie 2014pentru stabilirea procedurilor privind evidența și înmatricularea ambarcațiunilor de agrement, condițiile tehnice și încadrarea cu personal navigant a acestora și avizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de agrement nautic
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 29 iulie 2014  Având în vedere prevederile art. 12 lit. g), i), l) și s) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6-25, 29-34, 36 și 38 din Hotărârea Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic,în conformitate cu prevederile art. 7 lit. e), h) și m), ale art. 45 alin. (2), ale art. 50, ale art. 51, ale art. 51^1 alin. (5) și ale art. 51^11 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 6 și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin se aplică ambarcațiunilor de agrement care urmează a fi sau sunt înmatriculate ori înscrise în România, indiferent de tip și de modul de propulsie, incluzând și motovehiculele nautice.(2) Prezentul ordin stabilește:a) procedura privind acordarea dreptului de arborare a pavilionului român și retragerea acestui drept, înmatricularea și radierea ambarcațiunilor de agrement, înscrierea și scoaterea din evidență a ambarcațiunilor de agrement, evidența ambarcațiunilor de agrement construite în regie proprie, transcrierea drepturilor reale și a sarcinilor asupra ambarcațiunilor de agrement;b) zonele de navigație, cerințele privind inspecțiile și echipamentele ambarcațiunilor de agrement utilizate în scop personal sau comercial;c) necesarul de personal certificat pentru ambarcațiunile de agrement utilizate în scop personal sau comercial;d) condițiile privind desfășurarea activității de transport persoane cu ambarcațiuni de agrement în scop comercial și a activității de agrement nautic. (la 20-09-2015, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 )  +  Articolul 2Termenii folosiți în prezentul ordin au următoarele înțelesuri:a) agrement nautic - activitatea desfășurată în scop comercial, astfel cum este definită de Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic; (la 20-09-2015, Litera a) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 ) b) ambarcațiune de agrement - orice ambarcațiune, indiferent de tip și de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, și care este destinată utilizării în scopuri sportive și recreative, inclusiv motovehiculul nautic;c) ambarcațiune cu vele - ambarcațiune cu sau fără motor, care are ca principal mod de propulsie velele;d) autoritate competentă - Autoritatea Navală Română (ANR), autoritate centrală de specialitate în domeniul siguranței navigației și al securității navelor, în subordinea Ministerului Transporturilor, care își exercită atribuțiile prin organele proprii și prin organele teritoriale operative constituite din capitănii de port și inspectorate tehnice;e) bază nautică - spațiile cu terenul aferent, destinate:– depozitării și păstrării ambarcațiunilor;– întreținerii acestor ambarcațiuni;– învățării și însușirii tehnicilor de manevrare și conducere a ambarcațiunilor;– antrenamentelor specifice pentru luarea celor mai adecvate măsuri în cazuri extreme pe timpul navigației etc.;f) cartea de identitate a ambarcațiunii de agrement (CIAA) - documentul de evidență emis de către căpităniile de port ambarcațiunilor de agrement care sunt înscrise în registrul de evidență și navighează în apele naționale navigabile ale României;g) certificatul de ambarcațiune de agrement (CAA) - actul de naționalitate emis de către căpităniile de port ambarcațiunilor de agrement care sunt înmatriculate în registrul matricol;h) dosarul-cazier - un dosar separat pentru fiecare ambarcațiune de agrement destinat conservării cererilor depuse la căpitănia portului/oficiul de căpitănie, înscrisurile, depuse în original sau copii legalizate, care stau la baza acestora, corespondența privind orice transcriere/mențiune efectuată în registrul matricol sau registrul de evidență, precum și orice alte documente referitoare la ambarcațiunile de agrement, începând de la data eliberării autorizației de construcție până la data radierii din registrul matricol sau scoaterii din evidențe a ambarcațiunii de agrement. Dosarul-cazier conține, de asemenea, copii ale permisului provizoriu de navigație, actului de naționalitate/documentului de evidență emis/duplicat/ preschimbat, precum și originalul permisului provizoriu de navigație, actului de naționalitate/documentului de evidență retras;i) mijloace plutitoare tractate - flotoare, obiecte plutitoare (colaci, planșe, schiuri etc.);j) motovehicul nautic - o ambarcațiune cu lungimea mai mică de 4 m, care utilizează un motor cu ardere internă ce antrenează o pompă cu jet de apă ca sursă principală de propulsie și care este destinată să fie operată de către o persoană sau persoane care stau jos, în picioare ori în genunchi, mai degrabă pe corpul ambarcațiunii decât în interiorul acesteia;k) operator economic - persoană juridică, fizică sau asociație familială autorizată să desfășoare activități economice;l) Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement - registrul în care se înscriu:– ambarcațiunile de agrement cu o lungime mai mare sau egală cu 7 m și/sau cu o putere a motorului mai mare ori egală cu 15 kW, motovehiculele nautice, precum și ambarcațiunile cu vele cu sau fără motor având o lungime mai mare sau egală cu 7 m care navighează în apele naționale navigabile ale României și sunt utilizate în scop personal;– ambarcațiunile de agrement cu o lungime mai mică de 7 m și/sau cu o putere a motorului mai mică de 15 kW, motovehiculele nautice, precum și ambarcațiunile cu vele cu sau fără motor având o lungime mai mică de 7 m care navighează în apele naționale navigabile ale României și sunt utilizate în scop personal pentru care proprietarul solicită înscrierea; (la 20-09-2015, Litera l) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 ) m) Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement - registrul în care se înmatriculează:– ambarcațiunile de agrement cu o lungime mai mare sau egală cu 7 m și/sau o putere a motorului mai mare ori egală cu 15 kW, motovehiculele nautice, precum și ambarcațiunile cu vele cu sau fără motor având o lungime mai mare sau egală cu 7 m care navighează în afara apelor naționale navigabile ale României;– ambarcațiunile de agrement care sunt utilizate exclusiv pentru desfășurarea activității de transport persoane cu ambarcațiuni de agrement în scop comercial și a activității de agrement nautic;– ambarcațiunile de agrement pentru care proprietarul sau operatorul solicită înmatricularea; (la 20-09-2015, Litera m) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 ) n) sarcină - orice obligație care grevează o ambarcațiune de agrement precum contracte, garanții reale, sechestre și orice alte obligații reglementate de legea civilă;o) titlu de proprietate:– contract de vânzare-cumpărare;– act de donație;– certificat de moștenitor;– hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă privind recunoașterea, transmiterea sau dobândirea proprietății;– orice alt document prevăzut de legislația în vigoare care atestă dreptul de proprietate.p) transport persoane cu ambarcațiuni de agrement - activitatea de transport a unui număr de maximum 12 persoane cu ambarcațiuni de agrement desfășurată în scop personal sau comercial; (la 20-09-2015, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 ) q) zona de agrement nautic - arie delimitată, astfel cum este definită de Hotărârea Guvernului nr. 452/2003. (la 20-09-2015, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 )  +  Capitolul II Evidența ambarcațiunilor de agrement în construcție  +  Articolul 3(1) În cazul în care o persoană fizică sau juridică construiește pe teritoriul României o ambarcațiune de agrement care nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și/sau punere în funcțiune a ambarcațiunilor de agrement, înaintea începerii construcției acesteia trebuie să obțină autorizația de construcție emisă de către căpitănia portului/oficiul de căpitănie în a cărei zonă de jurisdicție se execută construcția.(2) Pentru obținerea autorizației de construcție, persoanele juridice sau fizice care construiesc o ambarcațiune de agrement în România vor depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cerere-tip de emitere a autorizației de construcție;b) proiectul tehnic, avizat de ANR sau de către o organizație recunoscută autorizată în condițiile legii de ANR, prin care se atestă că ambarcațiunea este conformă cu normele tehnice de construcție obligatorii.(3) În baza documentelor prevăzute la alin. (2), căpitănia portului/oficiul de căpitănie eliberează autorizația de construcție.(4) Construcția ambarcațiunii se va supraveghea de către inspectoratul tehnic al ANR, din zona în care aceasta se construiește, din punctul de vedere al respectării proiectului avizat, al respectării normelor tehnice de construcție și al respectării cerințelor de dotare conform art. 72 alin. (1).  +  Articolul 4(1) Ambarcațiunile de agrement aflate în construcție pe teritoriul României se înscriu în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție ținut de căpitănia de port/oficiul de căpitănie în a cărei zonă de jurisdicție se află constructorul.(2) Forma și conținutul Registrului de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție sunt prevăzute în anexa nr. 3.(3) În Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție se transcriu, în plus față de datele înscrise în formular, următoarele:a) datele privind proiectul tehnic de construcție al ambarcațiunii de agrement în baza căruia s-a emis autorizația de construcție (proiectantul, numărul proiectului tehnic, autoritatea emitentă a avizului la proiectul tehnic, data și numărul avizului la proiectului tehnic, organizația recunoscută);b) constituirea, transmiterea și stingerea drepturilor reale, garanțiilor reale asupra ambarcațiunii de agrement;c) numărul și data emiterii permisului provizoriu de navigație, acolo unde este cazul;d) numărul și data declarației notariale privind construcția și/sau armarea în regie proprie a ambarcațiunilor de agrement;e) scoaterea din evidență a ambarcațiunii de agrement;f) orice modificări sau mențiuni privind datele transcrise în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție.  +  Articolul 5(1) Pe perioada derulării construcției ambarcațiunii de agrement menționate la art. 3, constructorul este obligat să depună la căpitănia portului/oficiul de căpitănie unde este înscrisă ambarcațiunea de agrement în construcție documentele justificative privind orice modificări ale datelor inițiale privitoare la orice lucrare de modificare constructivă majoră care determină modificări ale proiectului inițial sau alte asemenea date.(2) La cererea constructorului, căpitănia de port/oficiul de căpitănie va face în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție mențiunile necesare privind datele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 6(1) Constituirea, transmiterea și stingerea drepturilor reale asupra ambarcațiunile de agrement aflate în construcție se transcriu în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție, la cererea persoanelor fizice sau juridice titulare.(2) Garanțiile reale care grevează ambarcațiunile de agrement în construcție se transcriu în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție, prin depunerea unui aviz de garanție semnat de părțile contractante, în conformitate cu legislația în vigoare, la care se va anexa documentul aferent operațiunii solicitate.(3) Căpitănia portului/Oficiul de căpitănie în al cărei registru de evidență a fost înscrisă ambarcațiunea de agrement va emite, la cererea persoanelor fizice/juridice interesate, certificate cu privire la situația juridică a ambarcațiunii de agrement nou-construite.  +  Articolul 7(1) Radierea transcrierii garanțiilor reale din Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție se efectuează prin depunerea la căpitănia portului/oficiul de căpitănie a avizului de garanție semnat de părți, după caz, la care se va anexa documentul aferent operațiunii solicitate.(2) Operațiunea prevăzută la alin. (1) se poate efectua și la solicitarea părții interesate, în baza unei hotărâri judecătorești ori arbitrale rămase definitivă sau în orice alte cazuri prevăzute de lege, la cererea documentată a titularului.  +  Articolul 8(1) Drepturile reale și/sau sarcinile care grevează ambarcațiunile de agrement în construcție sunt opozabile terților numai dacă sunt transcrise în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție.(2) Căpităniile de port/Oficiile de căpitănie eliberează certificate privind mențiunile cuprinse în registrul de evidență, la cererea celor interesați.  +  Articolul 9(1) Pe perioada probelor de marș căpitănia portului/oficiul de căpitănie va emite, la cererea constructorului, permisul provizoriu de navigație. Constructorul va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cerere-tip;b) actele de stare tehnică emise pentru ambarcațiunile de agrement nou-construite de către direcția de specialitate din cadrul ANR sau de către o organizație recunoscută de către ANR, prin care se atestă că ambarcațiunea de agrement poate efectua aceste probe sau poate performa acest voiaj.(2) Căpitănia de port/Oficiul de căpitănie poate elibera, la cererea constructorului sau a vânzătorului, permisul provizoriu de navigație pentru unul sau mai multe tipuri de ambarcațiuni de agrement expuse pentru vânzare sau prezentare în târguri sau expoziții. Constructorul sau vânzătorul va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cerere-tip;b) actele ambarcațiunii și ale motorului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.195/2004.(3) Permisul provizoriu de navigație va fi eliberat pentru o perioadă limitată de timp în scopul prezentării publicului sau cumpărătorului a performanțelor ambarcațiunii și nu poate fi folosit pentru desfășurarea de activități comerciale. Evidența permiselor provizorii de navigație se ține de către căpitănia de port/oficiul de căpitănie în a cărei/cărui zonă de jurisdicție se desfășoară evenimentul.  +  Articolul 10(1) Căpitănia portului/Oficiul de căpitănie va emite pentru ambarcațiunile de agrement nou-construite permisul provizoriu de navigație, pentru perioada valabilității actului de stare tehnică, în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, și va face mențiunile corespunzătoare în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție.(2) În cazul în care probele de marș se prelungesc peste perioada solicitată inițial, căpitănia portului/oficiul de căpitănie, la solicitarea în scris a constructorului, va prelungi valabilitatea permisului prevăzut la alin. (1), cu condiția ca actele de stare tehnică să fie valabile.  +  Articolul 11După întoarcerea ambarcațiunii de agrement din probele de marș, constructorul este obligat să depună permisul provizoriu de navigație la căpitănia portului/oficiul de căpitănie, care va face mențiunea în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție.  +  Articolul 12(1) Până la înmatricularea/înscrierea ambarcațiunii de agrement în registrul matricol/registrul de evidență, ambarcațiunile de agrement nou-construite sau dobândite în afara teritoriului României de persoane juridice ori fizice române pot naviga pe baza unui permis provizoriu de arborare a pavilionului român emis de misiunea diplomatică a României din statul în care se află ambarcațiunea de agrement.(2) Misiunea diplomatică prevăzută la alin. (1) emite permisul provizoriu de arborare a pavilionului român numai dacă solicitantul face dovada că ambarcațiunea de agrement îndeplinește condițiile tehnice minime care să îi permită staționarea sau deplasarea în siguranță și că nu constituie o sursă de poluare a mediului.(3) Permisele provizorii prin care se acordă dreptul de arborare a pavilionului român, emise de misiunile diplomatice ale României conform alin. (1), pot avea o valabilitate de cel mult 180 de zile.(4) Ambarcațiunea de agrement care navighează în baza unui permis provizoriu de arborare a pavilionului român, emis de o misiune diplomatică a României, nu poate fi utilizată în scop comercial.  +  Articolul 13Ambarcațiunile de agrement se scot din Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție la solicitarea constructorului în următoarele situații:a) la finalizarea construcției;b) înainte de începerea/finalizarea construcției.  +  Articolul 14(1) Scoaterea ambarcațiunilor de agrement din Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție se face pe baza unei cereri-tip, depusă de constructor, la care se anexează actele care fac dovada că ambarcațiunile de agrement se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 13.(2) În cazul finalizării construcției, ambarcațiunile de agrement nou-construite se scot din evidență la solicitarea constructorului, care va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie de înscriere următoarele acte:a) cerere-tip privind scoaterea din evidență;b) declarația notarială pe propria răspundere privind construcția și/sau armarea în regie proprie;c) raportul de inspecție emis de inspectoratul tehnic;d) acceptul scris al creditorilor privind scoaterea din evidență a construcției, în cazul în care garanțiile reale transcrise în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție nu au fost stinse. (la 20-09-2015, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 ) (3) În cazul în care constructorul solicită scoaterea din evidență a ambarcațiunii de agrement înainte de începerea/finalizarea construcției, acesta va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie de înscriere următoarele acte:a) cerere-tip privind scoaterea din evidență;b) autorizația de construcție;c) acceptul scris al creditorilor privind scoaterea din evidență a construcției, în cazul în care garanțiile reale transcrise în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție nu au fost stinse.(4) În situațiile în care a fost emis permisul provizoriu de navigație, constructorul îl va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie de înscriere.  +  Articolul 15La cererea constructorului, căpitănia portului/oficiul de căpitănie în ale cărei/cărui evidențe este înscrisă ambarcațiunea de agrement în construcție va emite un certificat care atestă scoaterea din evidență a ambarcațiunii de agrement.  +  Capitolul III Înmatricularea ambarcațiunilor de agrement  +  Articolul 16(1) ANR, prin căpităniile de port și oficiile de căpitănie din structura acesteia, acordă și retrage dreptul de arborare a pavilionului român.(2) Dreptul de a arbora pavilionul român se acordă:a) ambarcațiunilor de agrement deținute în proprietate de persoane juridice sau fizice române;b) ambarcațiunilor de agrement proprietate a persoanelor fizice care au cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori a persoanelor juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European;c) ambarcațiunilor de agrement proprietate a persoanelor fizice străine cu domiciliul sau reședința în România ori a filialelor din România ale persoanelor juridice străine, altele decât cele menționate la lit. b);d) ambarcațiunilor de agrement proprietate a persoanelor juridice sau fizice, altele decât cele române, închiriate prin contracte de închiriere/leasing, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române ori de persoane fizice străine care au cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori de persoane juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European.  +  Articolul 17Proprietarii/Operatorii prevăzuți la art. 16 alin. (2) au obligația de a înmatricula ambarcațiunile de agrement, conform prevederilor prezentului ordin, înainte de a le pune în navigație sau în exploatare.  +  Articolul 18(1) Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement se ține în format tipărit și/sau electronic de către căpităniile de port/oficiile de căpitănie desemnate prin decizie a directorului general al ANR.(2) Registrul matricol conține secțiuni distincte pentru înmatricularea ambarcațiunilor de agrement care sunt în proprietate și în contract de leasing/închiriere după cum urmează:a) secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în proprietate" în care se înmatriculează ambarcațiunile de agrement prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a), b) și c) în baza unui titlu de proprietate;b) secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate" în care se înmatriculează ambarcațiunile de agrement prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. d) în baza unui contract de leasing/închiriere.  +  Articolul 19(1) În secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în proprietate" din Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement se transcriu cel puțin următoarele date:a) datele din Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement prevăzut în anexa nr. 4;b) statul de pavilion deținut anterior de ambarcațiunea de agrement;c) numele, cetățenia sau naționalitatea, domiciliul/sediul/ reședința proprietarului;d) numele, domiciliul sau, după caz, sediul operatorului;e) elementele de identificare fiscală pentru persoanele juridice, precum CIF/CUI și numărul/data de ordine din oficiul registrului comerțului, după caz;f) codul numeric personal, pentru persoanele fizice române, sau echivalentul acestuia, pentru persoanele fizice străine;g) constituirea, transmiterea și stingerea drepturilor reale și/sau a sarcinilor asupra ambarcațiunilor de agrement;h) numărul și data deciziei de acordare și de retragere a dreptului de arborare a pavilionului român a ambarcațiunii de agrement; (la 20-09-2015, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 19 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 ) i) numărul și data autorizației de modificare constructivă și a autorizației de dezmembrare;j) data radierii ambarcațiunii de agrement;k) orice modificări sau mențiuni privind datele transcrise în secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în proprietate" din Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement.(2) În secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate" din Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement se transcriu cel puțin următoarele date:a) datele din Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement prevăzut în anexa nr. 4;b) tipul, numărul și data contractului, precum și perioada de valabilitate a acestuia;c) statul de pavilion deținut anterior de ambarcațiunea de agrement;d) numele, cetățenia sau naționalitatea, domiciliul/sediul/ reședința proprietarului;e) numele, domiciliul sau, după caz, sediul operatorului;f) elementele de identificare fiscală pentru persoanele juridice, precum CIF/CUI și numărul/data de ordine din oficiul registrului comerțului, după caz;g) codul numeric personal, pentru persoanele fizice române, sau echivalentul acestuia, pentru persoanele fizice străine;h) numărul și data deciziei de acordare și retragere a dreptului de arborare a pavilionului român a ambarcațiunii de agrement;i) data radierii ambarcațiunii de agrement;j) orice modificări sau mențiuni privind datele transcrise în secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate" din registrul matricol.  +  Articolul 20(1) Pentru acordarea dreptului de arborare a pavilionului român și înmatricularea ambarcațiunilor de agrement în registrul matricol secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în proprietate", proprietarul va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cererea-tip, care va cuprinde opțional și 3 propuneri de nume;b) titlul de proprietate asupra ambarcațiunii și a motorului/motoarelor ce deservesc ambarcațiunea;c) raportul de inspecție inițială pentru înmatricularea ambarcațiunii de agrement, emis de căpitănia de port/oficiul de căpitănie/inspectoratul tehnic, sau confirmarea scrisă, emisă de o organizație recunoscută autorizată de ANR, prin care se atestă că ambarcațiunea este conformă cu normele tehnice de construcție obligatorii;d) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înființare pentru persoanele juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetățenia și domiciliul ori reședința pentru persoanele fizice, după caz;e) dovada înregistrării fiscale a ambarcațiunii de agrement prin vizarea fișei pentru înscriere de către organul fiscal teritorial competent din România sau dovada scutirii de la plata impozitului, după caz;f) două fotografii ale ambarcațiunii de agrement în stare de plutire, tip 13/18 cm, dintr-un bord și din pupa, care să evidențieze elementele de identificare ale ambarcațiunii;g) documentul emis de autoritatea competentă a statului în care ambarcațiunea de agrement a fost înmatriculată/înscrisă anterior, care atestă radierea ori scoaterea din evidențe a ambarcațiunii de agrement, sau declarația notarială pe propria răspundere care să conțină datele de identificare ale ambarcațiunii de agrement și care să ateste faptul că acest tip de ambarcațiune nu se înmatriculează/înscrie în statul respectiv, după caz.(2) În cazul în care ambarcațiunile de agrement sunt grevate de garanții reale și/sau alte asemenea sarcini, în documentele prevăzute la alin. (1) lit. g) se vor menționa și datele despre aceste garanții și/sau alte asemenea sarcini, care se vor transcrie în registrul matricol conform legislației în vigoare.(3) În baza documentelor prevăzute la alin. (1) se emite decizia de acordare a dreptului de arborare a pavilionului român.(4) În baza deciziei prevăzute la alin. (3), ambarcațiunea de agrement va fi înmatriculată în registrul matricol.(5) După înmatricularea ambarcațiunii de agrement în registrul matricol secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în proprietate", căpitănia portului/oficiul de căpitănie emite certificatul de ambarcațiune de agrement, valabil pe toată perioada în care ambarcațiunea de agrement este înmatriculată în registrul matricol ori până la schimbarea proprietarului sau modificarea oricăror date menționate în registrul matricol.  +  Articolul 21(1) Pentru acordarea dreptului de arborare a pavilionului român și înmatricularea ambarcațiunilor de agrement proprietate a persoanelor juridice sau fizice străine, închiriate prin contracte de leasing/închiriere, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române ori de persoane fizice străine care au cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori de persoane juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European, pe perioada contractului, operatorul ambarcațiunii de agrement va depune la căpitănia de port/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cererea-tip, care va cuprinde opțional și 3 propuneri de nume;b) contractul de leasing/închiriere;c) acordul scris al proprietarului ca ambarcațiunea de agrement să arboreze pavilionul român pe perioada executării contractului, dacă acesta nu rezultă în mod expres din contract; (la 20-09-2015, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 21 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 ) d) raportul de inspecție inițială pentru înmatricularea ambarcațiunii de agrement emis de căpitănia de port/oficiul de căpitănie/inspectoratul tehnic sau confirmarea scrisă emisă de o organizație recunoscută autorizată de ANR, prin care se atestă că ambarcațiunea este conformă cu normele tehnice de construcție obligatorii;e) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înființare pentru proprietarii persoane juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetățenia și domiciliul ori reședința pentru proprietarii persoane fizice, după caz;f) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înființare pentru operatorii persoane juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetățenia și domiciliul ori reședința pentru operatorii persoane fizice, după caz;g) documentul emis de autoritatea competentă a statului în care ambarcațiunea de agrement a fost înmatriculată/înscrisă anterior, care atestă suspendarea dreptului de arborare a pavilionului deținut anterior, precum și eventualele sarcini ce grevează ambarcațiunea de agrement sau declarația notarială pe propria răspundere care să conțină datele de identificare ale ambarcațiunii de agrement și care să ateste că acest tip de ambarcațiune nu se înmatriculează/înscrie în statul respectiv, după caz; (la 20-09-2015, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 21 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 ) h) în cazul în care ambarcațiunea de agrement este grevată de sarcini, acordul scris al creditorilor respectivi privind închirierea ambarcațiunii de agrement și înmatricularea în registrul matricol secțiunea «Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate»; (la 20-09-2015, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 21 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 ) i) dovada înregistrării fiscale a ambarcațiunii de agrement prin vizarea fișei pentru înscriere de către organul fiscal teritorial competent din România sau dovada scutirii de la plata impozitului, după caz;j) două fotografii ale ambarcațiunii de agrement în stare de plutire, tip 13/18 cm, dintr-un bord și din pupa, care să evidențieze elementele de identificare ale ambarcațiunii.(2) Dreptul de arborare a pavilionului român pentru ambarcațiunile de agrement închiriate prin contracte de închiriere ori leasing se acordă și se poate prelungi pe durata contractului și în limita perioadei de suspendare certificată de autoritatea competentă a statului în care ambarcațiunea de agrement a fost înmatriculată.(3) Prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român pentru ambarcațiunile de agrement închiriate prin contracte de închiriere ori leasing se poate acorda cu condiția ca atât contractul de închiriere sau leasing, cât și certificatul de suspendare emise de autoritatea competentă a statului în care nava a fost înmatriculată să fie valabile pe perioada de prelungire solicitată.  +  Articolul 22(1) În baza documentelor prevăzute la art. 21 alin. (1) se emite decizia de acordare a dreptului de arborare a pavilionului român.(2) În baza deciziei prevăzute la alin. (1), ambarcațiunea de agrement va fi înmatriculată în registrul matricol secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate".(3) După înmatricularea ambarcațiunii de agrement în registrul matricol secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate", căpitănia portului/oficiul de căpitănie va emite actul de naționalitate, în care se vor menționa atât numele proprietarului, cât și numele operatorului ambarcațiunii de agrement.(4) Perioada de valabilitate a actului de naționalitate emis ambarcațiunilor de agrement înmatriculate în secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate" se acordă în limita perioadei de suspendare certificată de autoritatea competentă a statului în care ambarcațiunea de agrement a fost înscrisă/înmatriculată și nu poate fi mai mare decât perioada de valabilitate a contractului de leasing/închiriere.  +  Articolul 23(1) Ambarcațiunile de agrement se individualizează printr-un număr alcătuit după următorul model: un digit «0» specific ambarcațiunilor de agrement, la care se adaugă numărul matricol al ambarcațiunii de agrement și indicativul portului de înmatriculare. (la 20-09-2015, Alineatul (1) din Articolul 23 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 ) (2) La solicitarea proprietarului și cu acordul căpităniei portului de înmatriculare/oficiului de căpitănie, ambarcațiunile de agrement pot purta și un nume.(3) Numărul matricol este numărul de ordine din registrul matricol, atribuit în ordine crescătoare, începând cu începând cu cifra 1 pentru ambarcațiunile de agrement înscrise în secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în proprietate" sau 1I pentru ambarcațiunile de agrement înscrise în secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate".  +  Articolul 24(1) Marcajul exterior al ambarcațiunilor de agrement, înmatriculate în Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement, va fi inscripționat cu vopsea de culoare închisă pe fond de culoare deschisă (sau invers), pe ambele borduri în prova, astfel încât să fie vizibile.(2) Mărimea inscripționării marcajului exterior va fi după cum urmează:a) în cazul ambarcațiunilor de agrement cu lungimea maximă ≤ 10 m, înălțimea literelor și a cifrelor trebuie să fie de cel puțin 8 cm, iar grosimea trăsăturilor de 1 cm;b) în cazul ambarcațiunilor de agrement cu lungimea maximă cuprinsă între 10 m și 17 m, înălțimea literelor și a cifrelor trebuie să fie de cel puțin 25 cm, iar grosimea trăsăturilor de 4 cm;c) în cazul ambarcațiunilor de agrement cu lungimea maximă mai mare de 17 m, înălțimea literelor și a cifrelor trebuie să fie de cel puțin 45 cm, iar grosimea trăsăturilor de 6 cm.(3) Marcajul exterior al ambarcațiunilor de agrement este structurat după cum urmează:Borduri - prova:a) tricolorul;b) codul Alpha - 3 ISO al României "ROU";c) numele și/sau numărul prin care se individualizează ambarcațiunea de agrement;d) indicativul portului de înmatriculare.Pupa: Numele sau numărul ambarcațiunii, după caz, și portul de înmatriculare.  +  Articolul 25(1) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unei ambarcațiuni de agrement înmatriculate în registrul matricol, între persoane fizice și/sau juridice care, în conformitate cu legislația în vigoare, îndeplinesc condițiile ca ambarcațiunile din proprietatea lor să fie înmatriculate, noul proprietar va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie, în termen de 15 zile lucrătoare de la data dobândirii dreptului de proprietate, următoarele documente:a) cerere-tip privind transcrierea dreptului de proprietate;b) titlul de proprietate asupra ambarcațiunii și motorului;c) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înființare pentru persoanele juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetățenia și domiciliul ori reședința pentru persoanele fizice, după caz;d) actul de naționalitate a ambarcațiunii de agrement;e) dovada înregistrării fiscale a ambarcațiunii prin vizarea fișei pentru transferul de proprietate de către organul fiscal teritorial competent din România sau dovada scutirii de la plata impozitului, după caz.(2) Căpitănia portului/Oficiul de căpitănie efectuează mențiunile corespunzătoare în registrul matricol și emite actul de naționalitate al ambarcațiunii de agrement pe numele noului proprietar.(3) În cazul proprietății comune se vor transcrie în registrul matricol și se vor menționa în actul de naționalitate a ambarcațiunii de agrement denumirea/numele și prenumele, sediul/domiciliul fiecărui coproprietar și cota-parte deținută de fiecare dintre coproprietari.(4) Când înscrisul doveditor al vânzării învederează că prețul nu a fost plătit integral, vânzătorul poate solicita transcrierea în registrul matricol și menționarea în actul de naționalitate a privilegiului pentru garantarea prețului datorat în beneficiul său.  +  Articolul 26Constituirea, transmiterea și stingerea drepturilor reale asupra ambarcațiunilor de agrement se transcriu, la solicitarea persoanelor juridice sau fizice titulare ale acestor drepturi, în registrul în care este transcris titlul de proprietate.  +  Articolul 27(1) În cazul contractelor de închiriere a ambarcațiunilor de agrement, inclusiv contractele de leasing, precum și orice alte asemenea tipuri de contracte prin care se constituie drepturi reale, denumite în continuare contracte, încheiate între proprietari români și operatori români sau străini ori între operatori, operatorul care exploatează efectiv ambarcațiunea de agrement trebuie să solicite, cu acordul proprietarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractelor, transcrierea acestora în registrul matricol și emiterea unui nou act de naționalitate în care pe lângă numele proprietarului să fie transcris și numele operatorului.(2) Pentru transcrierea în registrul matricol a contractelor prevăzute la alin. (1), proprietarul sau operatorul ambarcațiunii de agrement va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) formularul de aviz semnat de părțile contractante în conformitate cu legislația în vigoare;b) contractul aferent operațiunii solicitate;c) pentru operatorii persoane juridice, certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înființare, iar pentru operatorii persoane fizice, documente oficiale din care să rezulte cetățenia și domiciliul/reședința, după caz;d) dovada înregistrării fiscale a ambarcațiunii de agrement prin vizarea fișei pentru închirierea ambarcațiunii de agrement în leasing de către autoritățile fiscale din România.(3) În cazul contractelor prevăzute la alin.(1) se emite un nou act de naționalitate valabil pe perioada derulării contractului ori până la solicitarea în scris a proprietarului privind încetarea acestuia.  +  Articolul 28Transcrierea garanțiilor reale asupra ambarcațiunilor de agrement se face la solicitarea persoanelor juridice sau fizice titulare ale acestor drepturi, în registrul în care este transcris titlul de proprietate, prin depunerea la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie a unui aviz de garanție semnat de părțile contractante, în conformitate cu legislația în vigoare, la care vor anexa documentul aferent operațiunii solicitate.  +  Articolul 29(1) Radierea din registrul matricol a mențiunii privind transcrierea contractelor și/sau a garanțiilor reale se efectuează prin depunerea la căpitănia portului/oficiul de căpitănie a avizului de garanție semnat de părți, după caz, la care se va anexa documentul aferent operațiunii solicitate.(2) Operațiunea prevăzută la alin. (1) se poate efectua și la solicitarea părții interesate, în baza unei hotărâri judecătorești ori arbitrale rămase definitivă și irevocabilă sau în orice alte cazuri prevăzute de lege, la cererea documentată a titularului.  +  Articolul 30(1) În cazul instituirii unui sechestru asupra ambarcațiunii de agrement înscrise în Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în proprietate", după încheierea procesului-verbal de aplicare a sechestrului, acesta va fi depus de către executor la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie. La solicitarea executorului, căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie va înscrie procesul-verbal de instituire a sechestrului în registrul matricol.(2) Pe durata cât ambarcațiunea de agrement are înscris un sechestru, căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie nu va efectua nicio transcriere a constituirii, transmiterii sau stingerii de drepturi reale, garanții reale și/sau alte asemenea sarcini în registrul matricol.(3) Radierea din registrul matricol a mențiunii privind sechestrul instituit asupra ambarcațiunii de agrement se va face în baza notificării executorului sau în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, legalizată, care desființează hotărârea judecătorească definitivă de instituire a sechestrului.(4) Radierea transcrierilor cu privire la contracte de închiriere, garanții reale, sechestre și alte asemenea sarcini reglementate de lege, în cazul ambarcațiunilor de agrement înstrăinate de către administratorul judiciar/lichidator, se va efectua la cererea persoanelor interesate, în baza procesului-verbal de adjudecare privind înstrăinarea ambarcațiunii de agrement.  +  Articolul 31(1) Drepturile reale și/sau sarcinile ce grevează ambarcațiunile de agrement care arborează pavilionul român sunt opozabile terților numai dacă sunt transcrise în Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement.(2) Căpităniile de port/Oficiile de căpitănie eliberează certificate privind mențiunile cuprinse în registrul matricol, la cererea celor interesați.  +  Articolul 32(1) În secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate" din Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement nu se înscriu drepturi reale și garanții reale, sechestre ori alte asemenea sarcini asupra ambarcațiunilor de agrement.(2) În secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate" din Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement se transcriu doar drepturile reale, garanțiile reale și alte asemenea sarcini asupra ambarcațiunilor de agrement înscrise de autoritatea competentă din statul de pavilion deținut anterior.(3) În secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate" din Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement, transcrierea constituirii, transmiterii și stingerii garanțiilor reale, sechestrelor și altor sarcini se efectuează în baza documentului emis de autoritatea competentă din statul de pavilion deținut anterior depus de solicitant care certifică înscrierea de drepturi reale, garanții reale, sechestre ori alte asemenea sarcini asupra ambarcațiunilor de agrement.  +  Articolul 33(1) Proprietarii sau operatorii ambarcațiunilor de agrement sunt obligați să solicite căpităniei portului/oficiului de căpitănie emiterea unui nou act de naționalitate în maximum 15 zile lucrătoare de la producerea oricăror schimbări cu privire la caracteristicile ambarcațiunilor de agrement, situația juridică a ambarcațiunilor de agrement sau altor asemenea modificări.(2) Orice modificări ale datelor menționate în registrul matricol cu privire la tipul, caracteristicile tehnice principale ale ambarcațiunii de agrement, denumirea/numele și sediul/ domiciliul/reședința proprietarului sau operatorului, numele ambarcațiunii de agrement, schimbarea portului de înmatriculare sau altele asemenea se fac la cererea proprietarului/operatorului, în baza documentelor care atestă aceste modificări, și/sau cu aprobarea căpităniei de port/oficiului de căpitănie și se înscriu în registrul matricol.(3) După înscrierea mențiunilor în registrul matricol se va emite un nou act de naționalitate, în care sunt operate respectivele modificări.  +  Articolul 34(1) Căpitănia portului de înmatriculare/Oficiul de căpitănie stabilește numele ambarcațiunii de agrement în baza propunerilor făcute de către proprietari/operatori.(2) În cazul în care propunerile de nume sunt de natură să creeze confuzie cu denumirea unei instituții publice ori de interes public, național sau local, să aducă prejudiciu statului român, au fost alocate altor ambarcațiuni de agrement, sunt asemănătoare unui semnal de pericol ori altele asemenea, căpitănia portului/oficiul de căpitănie va solicita noi propuneri de nume de la proprietari/operatori.  +  Articolul 35(1) În cazul în care proprietarul/operatorul unei ambarcațiuni de agrement dorește atribuirea sau schimbarea numelui ambarcațiunii de agrement, acesta va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie o cerere-tip pentru atribuirea ori schimbarea numelui, în care va menționa 3 propuneri de nume enumerate în ordinea preferinței.(2) După aprobarea atribuirii sau schimbării numelui, căpitănia portului/oficiul de căpitănie va elibera un nou act de naționalitate și va face mențiunile corespunzătoare în registrul matricol. Actul de naționalitate emis anterior va fi depus la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie, anulat și arhivat în dosarul-cazier al ambarcațiunii.  +  Articolul 36(1) Schimbarea portului de înmatriculare a unei ambarcațiuni de agrement se face la cererea proprietarului sau a operatorului cu acordul proprietarului, care va depune la căpitănia/oficiul de căpitănie a/al noului port de înmatriculare o cerere-tip privind schimbarea portului de înmatriculare.(2) La solicitarea căpităniei/oficiului de căpitănie a/al noului port de înmatriculare, căpitănia portului/oficiul de căpitănie va transmite dosarul cazier al ambarcațiunii de agrement la noul port de înmatriculare, care va emite actul de naționalitate. În baza acestor documente, căpitănia portului/oficiul de căpitănie va efectua mențiunile corespunzătoare în registrul matricol.  +  Articolul 37(1) În cazul în care proprietarul unei ambarcațiuni de agrement înmatriculată în registrul matricol dorește să facă modificări în structura constructivă a ambarcațiunii de agrement (reconstrucție, modificare sau transformare), acesta va depune la căpitănia de port/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cererea-tip privind modificarea constructivă a ambarcațiunii, în care se va preciza locul unde se vor executa lucrările respective;b) scrisoarea de avizare a proiectului tehnic, emisă de direcția de specialitate din cadrul ANR sau de către o organizație recunoscută autorizată de ANR.(2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), căpitănia de port/oficiul de căpitănie va emite autorizația de modificare constructivă a ambarcațiunii.(3) După efectuarea lucrărilor, proprietarul va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente în vederea menționării modificărilor în registrul matricol și în actul de naționalitate:a) cerere-tip;b) raportul tehnic în vederea modificării eliberat de căpitănia de port/oficiul de căpitănie sau de inspectoratul tehnic ori de către o organizație recunoscută autorizată de ANR;c) dovada înregistrării fiscale a ambarcațiunii de agrement prin vizarea fișei privind modificarea caracteristicilor tehnice ale ambarcațiunii de către autoritățile fiscale din România, după caz.(4) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (3) se va emite un nou act de naționalitate în care sunt operate respectivele modificări și se vor face mențiunile necesare în registrul matricol.  +  Articolul 38(1) În cazul deteriorării sau pierderii actului de naționalitate, proprietarul/operatorul ambarcațiunii de agrement va solicita căpităniei portului de înmatriculare/oficiului de căpitănie emiterea unui duplicat al actului de naționalitate.(2) Pentru obținerea actului de naționalitate, proprietarul/operatorul ambarcațiunii de agrement va depune următoarele documente:a) cererea-tip;b) actul de naționalitate deteriorat sau dovada publicării anunțului privind pierderea și declararea nulității documentului într-un ziar de largă circulație națională, cu menționarea numelui sau a numărului ambarcațiunii de agrement, a seriei actului de naționalitate și a căpităniei de port/oficiului de căpitănie care a emis actul de naționalitate.(3) După înscrierea mențiunilor în registrul matricol se va emite un act de naționalitate duplicat.  +  Articolul 39(1) Dezmembrarea unei ambarcațiuni de agrement sub pavilion român se face numai în baza unei autorizații emise de căpitănia portului/oficiul de căpitănie în a cărei/cărui zonă de jurisdicție urmează să se efectueze operațiunea.(2) Pentru obținerea autorizației de dezmembrare, proprietarul ambarcațiunii de agrement va depune următoarele documente:a) cerere-tip;b) actul de naționalitate sau dovada predării acestuia la căpitănia de port/oficiul de căpitănie;c) acordul scris al creditorilor pentru dezmembrarea ambarcațiunii de agrement, în cazul în care aceasta este grevată de sarcini, dacă acestea sunt transcrise în registrul matricol.(3) Pe perioada dezmembrării ambarcațiunii de agrement se vor respecta condițiile privind siguranța navigației și protecția mediului.(4) La finalizarea dezmembrării va fi emis un document vizat de căpitănia portului/oficiul de căpitănie în a cărei/cărui zonă de jurisdicție se efectuează operațiunea.  +  Articolul 40(1) Dreptul de arborare a pavilionului român se retrage la solicitarea proprietarului în următoarele situații:a) ambarcațiunea de agrement va arbora un alt pavilion;b) ambarcațiunea de agrement se va înscrie în registrul de evidență;c) în cazul vânzării ambarcațiunii de agrement către o persoană fizică sau juridică străină;d) în cazul pierderii totale a ambarcațiunii de agrement ca urmare a unui incendiu, eșuări, scufundări, abandon etc.;e) în cazul dezmembrării;f) în cazul furtului;g) în cazul retragerii ambarcațiunii de agrement din navigație;h) încetarea contractului de leasing/închiriere în cazul ambarcațiunilor de agrement înmatriculate în Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate".(2) După retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, ambarcațiunea de agrement se radiază din registrul matricol dacă nu este grevată de sarcini, potrivit legii civile.  +  Articolul 41(1) Pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului român al ambarcațiunii de agrement în vederea arborării altui pavilion, proprietarul transcris în registrul matricol va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cererea-tip în care se va menționa pavilionul pe care îl va arbora ambarcațiunea;b) actul de naționalitate.(2) Pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului român al ambarcațiunii de agrement în vederea înscrierii în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement, proprietarul transcris în registrul matricol va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cererea-tip în care se va menționa căpitănia portului/oficiul de căpitănie la care urmează să se înscrie ambarcațiunea de agrement;b) actul de naționalitate.(3) Pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului român al ambarcațiunii de agrement în cazul vânzării către o persoană fizică sau juridică străină, proprietarul transcris în registrul matricol va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cerere-tip de retragere a dreptului de arborare a pavilionului român în care se va menționa și pavilionul pe care îl va arbora ambarcațiunea;b) documentul doveditor al vânzării;c) actul de naționalitate al ambarcațiunii de agrement.(4) Pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului român în cazul pierderii totale a ambarcațiunii de agrement ca urmare a unui incendiu, eșuări, scufundări, abandon sau altele asemenea, proprietarul transcris în registrul matricol va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cererea-tip de retragere a dreptului de arborare a pavilionului român;b) actul de naționalitate a ambarcațiunii de agrement, dacă acesta a fost recuperat;c) documentul emis de autoritatea competentă română în raza căreia s-a petrecut evenimentul, care atestă pierderea totală a ambarcațiunii de agrement în urma eșuării, incendiului, scufundării sau abandonului ambarcațiunii etc.;d) declarația pe propria răspundere cu privire la pierderea totală a ambarcațiunii de agrement, care să reflecte: numele și numărul ambarcațiunii, locul și data pierderii totale, motivul pierderii totale, declarația proprietarului că abandonează ambarcațiunea acolo unde se află, dacă legislația îi permite.(5) Pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului român în cazul dezmembrării ambarcațiunii de agrement, proprietarul transcris în registrul matricol va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cererea-tip;b) actul de naționalitate a ambarcațiunii de agrement;c) documentul vizat de căpitănia portului/oficiul de căpitănie care atestă finalizarea dezmembrării ori documentul care atestă predarea ambarcațiunii de agrement unei unități specializate în vederea dezmembrării sau declarația pe propria răspundere privind dezmembrarea ambarcațiunii de agrement cu mijloace proprii.(6) Pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului român în cazul furtului ambarcațiunii de agrement, proprietarul transcris în registrul matricol va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cererea-tip;b) actul de naționalitate a ambarcațiunii de agrement, dacă acesta a fost recuperat;c) documentul emis de poliție care atestă furtul în țară sau în străinătate.(7) Pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului român a ambarcațiunii de agrement în cazul retragerii acesteia din navigație, proprietarul transcris în registrul matricol va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cererea-tip;b) declarația pe propria răspundere privind retragerea ambarcațiunii de agrement din navigație;c) declarația pe propria răspundere care atestă adresa de depozitare a ambarcațiunii de agrement;d) actul de naționalitate a ambarcațiunii de agrement.(8) Pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului român a ambarcațiunii de agrement în cazul încetării contractului de leasing/închiriere constituit asupra ambarcațiunii de agrement, proprietarul/operatorul transcris în registrul matricol va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cererea-tip;b) actul de naționalitate;c) actul care atestă încetarea contractului de leasing/închiriere.  +  Articolul 42(1) În baza documentelor prevăzute la art. 41, căpitănia de port/oficiul de căpitănie va emite decizia de retragere a dreptului de arborare a pavilionului român și va face mențiunile corespunzătoare în registrul matricol.(2) După retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, căpitănia de port/oficiul de căpitănie radiază nava din registrul matricol dacă nu este grevată de sarcini, potrivit legii civile.(3) La solicitarea proprietarului, căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie va elibera certificatul de radiere a ambarcațiunii de agrement.  +  Capitolul IV Evidența ambarcațiunilor de agrement  +  Articolul 43(1) În Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement se înscriu următoarele:a) ambarcațiunile de agrement deținute în proprietate de persoane juridice sau fizice române;b) ambarcațiunile de agrement proprietate a persoanelor fizice care au cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori a persoanelor juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European;c) ambarcațiunile de agrement proprietate a persoanelor fizice străine cu domiciliul sau reședința în România ori a filialelor din România ale persoanelor juridice străine, altele decât cele menționate la lit. b);d) ambarcațiunile de agrement proprietate a persoanelor juridice sau fizice, altele decât cele române, închiriate prin contracte de leasing, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române ori de persoane fizice străine care au cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori de persoane juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European.(2) Proprietarii/Operatorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să înscrie ambarcațiunile de agrement, conform prevederilor prezentului ordin, înainte de a le pune în navigație sau în exploatare.  +  Articolul 44(1) Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement se ține în format tipărit și/sau electronic de către căpităniile de port și oficiile de căpitănie desemnate prin decizie a directorului general al ANR.(2) Registrul de evidență conține secțiuni distincte pentru înscrierea ambarcațiunilor de agrement care sunt în proprietate și în contract de leasing/închiriere după cum urmează:a) secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în proprietate" în care se înscriu ambarcațiunile de agrement prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a), b) și c) în baza unui titlu de proprietate;b) secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate" în care se înscriu ambarcațiunile de agrement prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. d) în baza unui contract de leasing/închiriere.  +  Articolul 45(1) În secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în proprietate" din Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement se înscriu cel puțin următoarele date:a) datele din Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement prevăzut în anexa nr. 5;b) statul de pavilion deținut anterior de ambarcațiunea de agrement;c) numele, cetățenia sau naționalitatea, domiciliul/sediul/ reședința proprietarului;d) numele, domiciliul sau, după caz, sediul operatorului;e) elementele de identificare fiscală pentru persoanele juridice, precum CIF/CUI și numărul/data de ordine din oficiul registrului comerțului, după caz;f) codul numeric personal, pentru persoanele fizice române, sau echivalentul acestuia, pentru persoanele fizice străine;g) constituirea, transmiterea și stingerea drepturilor reale și/sau a sarcinilor asupra ambarcațiunilor de agrement;h) numărul și data autorizației de modificare constructivă și a autorizației de dezmembrare;i) data scoaterii din evidențe a ambarcațiunii de agrement;j) orice modificări sau mențiuni privind datele transcrise în secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în proprietate" din Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement.(2) În secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate" din Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement se înscriu cel puțin următoarele date:a) tipul, numărul și data contractului, precum și perioada de valabilitate a acestuia;b) statul de pavilion deținut anterior de ambarcațiunea de agrement;c) numele, cetățenia sau naționalitatea, domiciliul/sediul/ reședința proprietarului;d) numele, domiciliul sau, după caz, sediul operatorului;e) elementele de identificare fiscală pentru persoanele juridice, precum CIF/CUI și numărul/data de ordine din oficiul registrului comerțului, după caz;f) codul numeric personal, pentru persoanele fizice române, sau echivalentul acestuia, pentru persoanele fizice străine;g) data scoaterii din evidențe a ambarcațiunii de agrement;h) orice modificări sau mențiuni privind datele transcrise în secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate" din Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement.  +  Articolul 46(1) Ambarcațiunile de agrement se înscriu în registrul de evidență secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în proprietate" la cererea proprietarului, care va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cererea-tip, care va cuprinde opțional și 3 propuneri de nume;b) titlul de proprietate asupra ambarcațiunii și a motorului/motoarelor ce deservesc ambarcațiunea;c) raportul de inspecție inițială pentru înscrierea ambarcațiunii de agrement emis de căpitănia de port/oficiul de căpitănie/inspectoratul tehnic sau confirmarea scrisă emisă de o organizație recunoscută autorizată de ANR, prin care se atestă că ambarcațiunea este conformă cu normele tehnice de construcție obligatorii;d) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înființare pentru persoanele juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetățenia și domiciliul ori reședința pentru persoanele fizice, după caz;e) dovada înregistrării fiscale a ambarcațiunii de agrement prin vizarea fișei pentru înscriere de către organul fiscal teritorial competent din România sau dovada scutirii de la plata impozitului, după caz;f) două fotografii ale ambarcațiunii de agrement în stare de plutire, tip 13/18 cm, dintr-un bord și din pupa, care să evidențieze elementele de identificare ale ambarcațiunii;g) documentul emis de autoritatea competentă a statului în care ambarcațiunea de agrement a fost înmatriculată/înscrisă anterior, care atestă radierea ori scoaterea din evidențe a ambarcațiunii de agrement sau declarația notarială pe propria răspundere care să conțină datele de identificare ale ambarcațiunii de agrement și care să ateste faptul că acest tip de ambarcațiune nu se înmatriculează/înscrie în statul respectiv, după caz.(2) În cazul în care ambarcațiunile de agrement sunt grevate de garanții reale și/sau alte asemenea sarcini, în documentele prevăzute la alin. (1) lit. g) se vor menționa și datele despre aceste garanții și/sau alte asemenea sarcini, care se vor transcrie în registrul de evidență conform legislației în vigoare.(3) După înscrierea ambarcațiunii de agrement în registrul de evidență, secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în proprietate", căpitănia portului/oficiul de căpitănie emite cartea de identitate a ambarcațiunii de agrement, valabilă pe toată perioada în care ambarcațiunea de agrement este înscrisă în registrul de evidență ori până la schimbarea proprietarului sau modificarea oricăror date menționate în registrul de evidență.  +  Articolul 47Pentru înscrierea în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement, secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate", a ambarcațiunilor de agrement proprietate a persoanelor juridice sau fizice străine, închiriate prin contracte de leasing/închiriere, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române ori de persoane fizice străine care au cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori de persoane juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European, pe perioada contractului, operatorul ambarcațiunii de agrement va depune la căpitănia de port/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cererea-tip, care va cuprinde opțional și 3 propuneri de nume;b) contractul de leasing/închiriere;c) acordul scris al proprietarului ca ambarcațiunea de agrement să fie înscrisă în registrul de evidență pe perioada executării contractului, dacă acesta nu rezultă în mod expres din contract;d) raportul de inspecție inițială pentru înscrierea ambarcațiunii de agrement emis de căpitănia de port/oficiul de căpitănie/inspectoratul tehnic sau confirmarea scrisă emisă de o organizație recunoscută autorizată de ANR, prin care se atestă că ambarcațiunea este conformă cu normele tehnice de construcție obligatorii;e) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înființare pentru proprietarii persoane juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetățenia și domiciliul ori reședința pentru proprietarii persoane fizice, după caz;f) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înființare pentru operatorii persoane juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetățenia și domiciliul ori reședința pentru operatorii persoane fizice, după caz;g) documentul emis de autoritatea competentă a statului în care ambarcațiunea de agrement a fost înmatriculată/înscrisă anterior, care atestă suspendarea dreptului de arborare a pavilionului deținut anterior, precum și eventualele sarcini și/sau garanții reale ce grevează ambarcațiunea de agrement sau declarația notarială pe propria răspundere care să conțină datele de identificare ale ambarcațiunii de agrement și care să ateste că acest tip de ambarcațiune nu se înscrie/înmatriculează în statul respectiv, după caz;h) în cazul în care ambarcațiunea de agrement este grevată de sarcini și/sau de garanții reale, acordul scris al creditorilor respectivi privind închirierea ambarcațiunii de agrement și înscrierea în registrul de evidență, secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate";i) dovada înregistrării fiscale a ambarcațiunii de agrement, prin vizarea fișei pentru înscriere de către organul fiscal teritorial competent din România sau dovada scutirii de la plata impozitului, după caz;j) două fotografii ale ambarcațiunii de agrement în stare de plutire, tip 13/18 cm, dintr-un bord și din pupa, care să evidențieze elementele de identificare ale ambarcațiunii.  +  Articolul 48(1) După înscrierea ambarcațiunii de agrement în registrul de evidență, secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate", căpitănia portului/oficiul de căpitănie va emite documentul de evidență, în care se vor menționa atât numele proprietarului, cât și numele operatorului ambarcațiunii de agrement.(2) Perioada de valabilitate a documentului de evidență emis ambarcațiunilor de agrement înscrise în secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate" se acordă în limita perioadei de suspendare certificate de autoritatea competentă a statului în care ambarcațiunea de agrement a fost înscrisă/înmatriculată și nu poate fi mai mare decât perioada de valabilitate a contractului de leasing/închiriere.  +  Articolul 49(1) Ambarcațiunile de agrement se individualizează printr-un număr alcătuit după următorul model: litera E, specifică ambarcațiunilor de agrement înscrise în evidențe, la care se adaugă numărul de evidență al ambarcațiunii de agrement înscrise în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement și indicativul portului de înscriere. (la 20-09-2015, Alineatul (1) din Articolul 49 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 ) (2) La solicitarea proprietarului și cu acordul căpităniei portului de înscriere/oficiului de căpitănie, ambarcațiunile de agrement pot purta și un nume.(3) Numărul de evidență este numărul de ordine din registrul de evidență, atribuit în ordine crescătoare, începând cu cifra 1 pentru ambarcațiunile de agrement înscrise în secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în proprietate" sau 1I pentru ambarcațiunile de agrement înscrise în secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate".  +  Articolul 50(1) Marcajul exterior al ambarcațiunilor de agrement, înscrise în registrul de evidență, va fi inscripționat cu vopsea de culoare închisă pe fond de culoare deschisă (sau invers), pe ambele borduri în prova, astfel încât să fie vizibile.(2) Mărimea inscripționării marcajului exterior va fi după cum urmează:a) în cazul ambarcațiunilor de agrement cu lungimea maximă ≤ 10 m, înălțimea literelor și a cifrelor trebuie să fie de cel puțin 8 cm, iar grosimea trăsăturilor de 1 cm;b) în cazul ambarcațiunilor de agrement cu lungimea maximă cuprinsă între 10 m și 17 m, înălțimea literelor și a cifrelor trebuie să fie de cel puțin 25 cm, iar grosimea trăsăturilor de 4 cm;c) în cazul ambarcațiunilor de agrement cu lungimea maximă mai mare de 17 m, înălțimea literelor și a cifrelor trebuie să fie de cel puțin 45 cm, iar grosimea trăsăturilor de 6 cm.(3) Marcajul exterior al ambarcațiunilor de agrement este structurat după cum urmează:borduri - prova:a) numele și/sau numărul prin care se individualizează ambarcațiunea de agrement;b) indicativul portului de înscriere.CONDOR E200-GLPupa: Numele sau numărul ambarcațiunii, după caz, și portul de înscriere.  +  Articolul 51(1) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unei ambarcațiuni de agrement înscrise în registrul de evidență, între persoane fizice și/sau juridice care, în conformitate cu legislația în vigoare, îndeplinesc condițiile ca ambarcațiunile din proprietatea lor să fie înscrise, noul proprietar va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie, în termen de 15 zile lucrătoare de la data dobândirii dreptului de proprietate, următoarele documente:a) cerere-tip privind transcrierea dreptului de proprietate;b) titlul de proprietate asupra ambarcațiunii și motorului;c) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înființare pentru persoanele juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetățenia și domiciliul ori reședința pentru persoanele fizice, după caz;d) documentul de evidență a ambarcațiunii de agrement;e) dovada înregistrării fiscale a ambarcațiunii prin vizarea fișei pentru transferul de proprietate, de către organul fiscal teritorial competent din România sau dovada scutirii de la plata impozitului, după caz.(2) Căpitănia portului/Oficiul de căpitănie efectuează mențiunile corespunzătoare în registrul de evidență și emite documentul de evidență a ambarcațiunii de agrement pe numele noului proprietar.(3) În cazul proprietății comune se vor transcrie în registrul de evidență și se vor menționa în documentul de evidență a ambarcațiunii de agrement denumirea/numele și prenumele, sediul/domiciliul fiecărui coproprietar și cota-parte deținută de fiecare dintre coproprietari.(4) Când înscrisul doveditor al vânzării învederează că prețul nu a fost plătit integral, vânzătorul poate solicita transcrierea în registrul de evidență și menționarea în documentul de evidență a privilegiului pentru garantarea prețului datorat în beneficiul său.  +  Articolul 52Constituirea, transmiterea și stingerea drepturilor reale asupra ambarcațiunilor de agrement se transcriu, la solicitarea persoanelor juridice sau fizice titulare ale acestor drepturi, în registrul în care este transcris titlul de proprietate.  +  Articolul 53(1) În cazul contractelor de închiriere a ambarcațiunilor de agrement, inclusiv al contractelor de leasing, precum și al oricăror altor asemenea tipuri de contracte prin care se constituie drepturi reale, denumite în continuare contracte, încheiate între proprietari români și operatori români sau străini ori între operatori, operatorul care exploatează efectiv ambarcațiunea de agrement trebuie să solicite, cu acordul proprietarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractelor, transcrierea acestora în registrul de evidență și emiterea unui nou document de evidență în care pe lângă numele proprietarului să fie transcris și numele operatorului.(2) Pentru transcrierea în registrul de evidență a contractelor prevăzute la alin. (1), persoanele juridice sau fizice titulare ale acestor drepturi vor depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie unde este înscrisă ambarcațiunea de agrement următoarele documente:a) formularul de aviz semnat de părțile contractante în conformitate cu legislația în vigoare;b) contractul aferent operațiunii solicitate;c) pentru operatorii persoane juridice, certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înființare, iar pentru operatorii persoane fizice, documente oficiale din care să rezulte cetățenia și domiciliul/reședința, după caz;d) dovada înregistrării fiscale a ambarcațiunii de agrement prin vizarea fișei pentru închirierea ambarcațiunii de agrement în leasing de către autoritățile fiscale din România.(3) În cazul contractelor prevăzute la alin. (1) se emite un nou document de evidență valabil pe perioada derulării contractului ori până la solicitarea în scris a proprietarului privind încetarea acestuia.  +  Articolul 54Transcrierea garanțiilor reale asupra ambarcațiunilor de agrement se face la solicitarea persoanelor juridice sau fizice titulare ale acestor drepturi, în registrul în care este transcris titlul de proprietate, prin depunerea la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie a unui aviz de garanție semnat de părțile contractante, la care vor anexa documentul aferent operațiunii solicitate.  +  Articolul 55(1) Radierea din registrul de evidență a transcrierii contractelor și/sau a garanțiilor reale se efectuează în baza avizului de stingere semnat de către părți, la care se va anexa documentul aferent operațiunii solicitate, după caz.(2) Operațiunea prevăzută la alin. (1) se poate efectua și la solicitarea părții interesate, în baza unei hotărâri judecătorești ori arbitrale rămase definitivă sau în orice alte cazuri prevăzute de lege, la cererea documentată a titularului.  +  Articolul 56(1) În cazul instituirii unui sechestru asupra ambarcațiunii de agrement înscrise în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în proprietate", după încheierea procesului-verbal de aplicare a sechestrului, acesta va fi depus de către executor la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie. La solicitarea executorului, căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie va menționa procesul-verbal de instituire a sechestrului în registrul de evidență.(2) Pe durata cât ambarcațiunea de agrement are înscris un sechestru, căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie nu va efectua nicio transcriere a constituirii, transmiterii sau stingerii de drepturi reale, garanții reale și/sau alte asemenea sarcini în registrul de evidență.(3) Radierea din registrul de evidență a mențiunii privind sechestrul instituit asupra ambarcațiunii de agrement se va face în baza notificării executorului sau în baza unei hotărâri judecătorești definitive, legalizată, care desființează hotărârea judecătorească definitivă de instituire a sechestrului.(4) Radierea transcrierilor cu privire la contracte de închiriere, garanții reale, sechestre și alte asemenea sarcini reglementate de lege, în cazul ambarcațiunilor de agrement înstrăinate de către administratorul judiciar/lichidator, se va efectua la cererea persoanelor interesate, în baza procesului-verbal de adjudecare privind înstrăinarea ambarcațiunii de agrement.  +  Articolul 57(1) Drepturile reale și/sau sarcinile care grevează ambarcațiunile de agrement sunt opozabile terților numai dacă sunt transcrise în registrul de evidență.(2) Căpităniile de port/Oficiile de căpitănie eliberează certificate privind mențiunile cuprinse în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement la cererea celor interesați.  +  Articolul 58(1) În secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate" din registrul de evidență nu se înscriu drepturi reale și garanții reale, sechestre ori alte asemenea sarcini asupra ambarcațiunilor de agrement.(2) În secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate" din registrul de evidență se transcriu doar drepturile reale, garanțiile reale și alte asemenea sarcini asupra ambarcațiunilor de agrement înscrise de autoritatea competentă din statul de pavilion deținut anterior.(3) În secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate" din registrul de evidență, transcrierea constituirii, transmiterii și stingerii garanțiilor reale, sechestrelor și altor sarcini se efectuează în baza certificatului emis de autoritatea competentă din statul de pavilion deținut anterior depus de solicitant.  +  Articolul 59(1) Proprietarii sau operatorii ambarcațiunilor de agrement sunt obligați să solicite căpităniei portului/oficiului de căpitănie emiterea unui nou document de evidență în maximum 15 zile lucrătoare de la producerea oricăror schimbări cu privire la caracteristicile ambarcațiunilor de agrement, situația juridică a ambarcațiunilor de agrement sau altor asemenea modificări.(2) Orice modificări ale datelor menționate în registrul de evidență cu privire la tipul, caracteristicile tehnice principale ale ambarcațiunii de agrement sau altele asemenea, denumirea/numele și sediul/domiciliul/reședința proprietarului sau operatorului, numele ambarcațiunii de agrement, schimbarea portului de înscriere sau altele asemenea se fac la cererea proprietarului/operatorului, în baza documentelor care atestă aceste modificări și/sau cu aprobarea căpităniei de port/oficiului de căpitănie și se înscriu în registrul de evidență.(3) După înscrierea mențiunilor în registrul de evidență, se va emite un nou document de evidență în care sunt operate respectivele modificări.  +  Articolul 60(1) Căpitănia portului de înscriere/Oficiul de căpitănie stabilește numele ambarcațiunii de agrement în baza propunerilor făcute de către proprietari/operatori.(2) În cazul în care propunerile de nume sunt de natură să creeze confuzie cu denumirea unei instituții publice ori de interes public, național sau local, să aducă prejudiciu statului român, au fost alocate altor ambarcațiuni de agrement, sunt asemănătoare unui semnal de pericol ori altele asemenea, căpitănia portului/oficiul de căpitănie va solicita noi propuneri de nume de la proprietari/operatori.  +  Articolul 61(1) În cazul în care proprietarul/operatorul unei ambarcațiuni de agrement dorește atribuirea sau schimbarea numelui ambarcațiunii de agrement, acesta va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie o cerere-tip pentru atribuirea ori schimbarea numelui, în care va menționa 3 propuneri de nume enumerate în ordinea preferinței.(2) După aprobarea atribuirii sau schimbării numelui, căpitănia portului/oficiul de căpitănie va elibera un nou document de evidență și va face mențiunile corespunzătoare în registrul de evidență. Documentul de evidență emis anterior va fi depus la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie, anulat și arhivat în dosarul-cazier al ambarcațiunii.  +  Articolul 62(1) Schimbarea portului de înscriere a unei ambarcațiuni de agrement se face la cererea proprietarului/operatorului cu acordul proprietarului, care va depune la căpitănia noului port de înscriere/oficiul de căpitănie o cerere-tip privind schimbarea portului de înscriere.(2) La solicitarea căpităniei noului port de înscriere/oficiului de căpitănie, căpitănia portului/oficiul de căpitănie va transmite dosarul cazier al ambarcațiunii de agrement la noul port de înscriere/oficiul de căpitănie, care va emite documentul de evidență. În baza acestor documente căpitănia portului/oficiul de căpitănie va efectua mențiunile corespunzătoare în registrul de evidență.  +  Articolul 63(1) În cazul în care proprietarul unei ambarcațiuni de agrement înscrise în registrul de evidență dorește să facă modificări în structura constructivă a ambarcațiunii de agrement (reconstrucție, modificare sau transformare), acesta va depune la căpitănia de port/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cerere-tip privind modificarea constructivă a ambarcațiunii, în care se va preciza locul unde se vor executa lucrările respective;b) scrisoarea de avizare a proiectului tehnic, emisă de direcția de specialitate din cadrul ANR sau de o organizație recunoscută autorizată de ANR.(2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), căpitănia de port/oficiul de căpitănie va emite autorizația de modificare constructivă a ambarcațiunii.(3) După efectuarea lucrărilor, proprietarul va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente în vederea menționării modificărilor în registrul de evidență și documentul de evidență:a) cerere-tip;b) certificatul tehnic eliberat de căpitănia de port/oficiul de căpitănie/inspectoratul tehnic sau de către o organizație recunoscută autorizată de ANR;c) dovada înregistrării fiscale a ambarcațiunii prin vizarea fișei privind modificarea caracteristicilor tehnice ale ambarcațiunii de către autoritățile fiscale din România, după caz.(4) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (3) se va emite un nou document de evidență, în care sunt operate respectivele modificări și se vor face mențiunile necesare în registrul de evidență.  +  Articolul 64(1) În cazul deteriorării sau pierderii documentului de evidență, proprietarul/operatorul ambarcațiunii de agrement va solicita căpităniei portului de înscriere/oficiului de căpitănie emiterea unui duplicat al documentului de evidență.(2) Pentru obținerea documentului de evidență, proprietarul/operatorul ambarcațiunii de agrement va depune următoarele documente:a) cererea-tip;b) documentul de evidență deteriorat sau dovada publicării anunțului privind pierderea și declararea nulității documentului într-un ziar de largă circulație națională, cu menționarea numelui sau a numărului ambarcațiunii de agrement, a seriei documentului de evidență și a căpităniei de port sau a oficiului de căpitănie care a emis documentul de evidență.(3) După înscrierea mențiunilor în registrul de evidență se va emite un document de evidență duplicat.  +  Articolul 65(1) Dezmembrarea unei ambarcațiuni de agrement înscrise în registrul de evidență se face numai în baza unei autorizații emise de căpitănia portului/oficiul de căpitănie în a cărei zonă de jurisdicție urmează să se efectueze operațiunea.(2) Pentru obținerea autorizației de dezmembrare, proprietarul ambarcațiuni de agrement va depune următoarele documente:a) cerere-tip;b) documentul de evidență sau dovada predării acestuia la căpitănia de port/oficiul de căpitănie;c) acordul scris al creditorilor pentru dezmembrarea ambarcațiunii de agrement, în cazul în care aceasta este grevată de sarcini, dacă acestea sunt transcrise în registrul de evidență.(3) Pe perioada dezmembrării ambarcațiunii de agrement se vor respecta condițiile privind siguranța navigației și protecția mediului.(4) La finalizarea dezmembrării va fi emis un document vizat de căpitănia portului/oficiul de căpitănie în a cărei zonă de jurisdicție se efectuează operațiunea.  +  Articolul 66(1) Ambarcațiunile de agrement înscrise în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement se scot din evidență în următoarele situații:a) ambarcațiunea de agrement va arbora pavilion român sau un alt pavilion;b) în cazul vânzării ambarcațiunii de agrement către o persoană fizică sau juridică străină;c) în cazul pierderii totale a ambarcațiunii de agrement ca urmare a unui incendiu, eșuări, scufundări, abandon etc.;d) în cazul dezmembrării;e) în cazul furtului;f) în cazul retragerii ambarcațiunii de agrement din navigație;g) încetarea contractului de leasing/închiriere în cazul ambarcațiunilor de agrement înscrise în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement, secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate".(2) Ambarcațiunile de agrement se scot din evidență dacă nu sunt grevate de sarcini, potrivit legii civile.  +  Articolul 67(1) Pentru scoaterea din evidență a unei ambarcațiuni de agrement în vederea arborării pavilionului român sau a altui pavilion, proprietarul transcris în registrul de evidență va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cerere-tip în care se va menționa pavilionul pe care îl va arbora ambarcațiunea;b) documentul de evidență a ambarcațiunii de agrement.(2) Pentru scoaterea din evidență a ambarcațiunii de agrement în cazul vânzării către o persoană fizică sau juridică străină, proprietarul transcris în registrul de evidență va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cerere-tip în care se va menționa și pavilionul pe care îl va arbora ambarcațiunea;b) documentul doveditor al vânzării;c) documentul de evidență a ambarcațiunii de agrement.(3) Pentru scoaterea din evidență a ambarcațiunii în cazul pierderii totale a ambarcațiunii de agrement ca urmare a unui incendiu, eșuări, scufundări, abandon sau altele asemenea, proprietarul transcris în registrul de evidență va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cerere-tip;b) documentul de evidență a ambarcațiunii de agrement, dacă acesta a fost recuperat;c) documentul emis de autoritatea competentă română în raza căreia s-a petrecut evenimentul, care atestă pierderea totală a ambarcațiunii de agrement în urma eșuării, incendiului, scufundării sau abandonului ambarcațiunii ori altele asemenea;d) declarația pe propria răspundere cu privire la pierderea totală a ambarcațiunii de agrement, care să reflecte: numele și numărul ambarcațiunii, locul și data pierderii totale, motivul pierderii totale, declarația proprietarului că abandonează ambarcațiunea acolo unde se află, dacă legislația îi permite.(4) Pentru scoaterea din evidență a ambarcațiunii de agrement în cazul dezmembrării, proprietarul transcris în registrul de evidență va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cerere-tip;b) documentul de evidență a ambarcațiunii de agrement;c) documentul vizat de căpitănia portului/oficiul de căpitănie care atestă finalizarea dezmembrării ori documentul care atestă predarea ambarcațiunii de agrement unei unități specializate în vederea dezmembrării, sau declarația pe propria răspundere privind dezmembrarea cu mijloace proprii.(5) Pentru scoaterea din evidență a ambarcațiunii de agrement în cazul furtului, proprietarul transcris în registrul de evidență va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cerere-tip;b) documentul de evidență a ambarcațiunii de agrement, dacă acesta a fost recuperat;c) documentul emis de poliție care atestă furtul în țară sau în străinătate.(6) Pentru scoaterea din evidență a ambarcațiunii de agrement în cazul retragerii acesteia din navigație, proprietarul transcris în registrul de evidență va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cererea-tip;b) declarația pe propria răspundere privind retragerea ambarcațiunii de agrement din navigație;c) declarația pe propria răspundere care atestă adresa de depozitare a ambarcațiunii de agrement;d) documentul de evidență a ambarcațiunii de agrement.(7) Pentru scoaterea din evidență a ambarcațiunii de agrement în cazul încetării contractului de leasing/închiriere constituit asupra ambarcațiunii de agrement, proprietarul/ operatorul transcris în registrul de evidență va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente:a) cerere-tip;b) documentul de evidență a ambarcațiunii de agrement;c) actul care atestă încetarea contractului de leasing/închiriere.  +  Articolul 68În baza documentelor prevăzute la art. 67 căpităniile de port/oficiile de căpitănie vor face mențiunile corespunzătoare în registrul de evidență și vor elibera, la cererea proprietarului, certificatul privind scoaterea din evidență a ambarcațiunii de agrement.  +  Capitolul V Categorii de ambarcațiuni de agrement și zone de navigație  +  Articolul 69Ambarcațiunile de agrement sunt clasate în una dintre cele 4 categorii de proiectare:a) categoria de proiectare A - ambarcațiuni de agrement pentru navigația nelimitată, proiectate pentru a efectua voiaje nelimitate, pe parcursul cărora vântul poate depăși forța 8 pe scara Beaufort și înălțimea valurilor poate depăși 4 m, excluzând totuși situațiile extreme;b) categoria de proiectare B - ambarcațiuni de agrement pentru navigația maritimă până la 50 Mm de la linia de coastă spre larg, proiectate pentru voiaje în largul coastelor, în condiții în care vântul poate atinge forța 8 inclusiv pe scara Beaufort și valurile pot avea o înălțime de până la 4 m inclusiv; (la 20-09-2015, Litera b) din Articolul 69 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 ) c) categoria de proiectare C - ambarcațiuni de agrement pentru navigația maritimă până la 6 Mm de la linia de coastă spre larg, proiectate pentru voiaje în apropierea coastelor, în golfuri mari, estuare, lacuri și fluvii, în condiții în care vântul poate atinge forța 6 inclusiv pe scara Beaufort și valurile pot avea o înălțime de până la 2 m inclusiv; (la 20-09-2015, Litera c) din Articolul 69 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 ) d) categoria de proiectare D - ambarcațiuni de agrement pentru navigația pe căile navigabile interioare, în golfuri protejate, pe lacuri mici, râuri și canale, în condiții în care vântul poate atinge forța 4 pe scara Beaufort și valurile pot avea o înălțime de până la 0,3 m inclusiv, cu valuri ocazionale cu o înălțime maximă de 0,5 m.  +  Articolul 70Ambarcațiunile de agrement, în funcție de categoria de proiectare și dotările aferente, pot primi autorizarea de a naviga în zonele de navigație indicate mai jos:a) M/0 - zonă de navigație nelimitată, corespunzătoare categoriei de proiectare A;b) M/1 - navigația în mări deschise, la distanțe până la 200 Mm față de locurile de adăpost, precum și în mări închise, corespunzătoare categoriei de proiectare A;c) M/2 - navigație maritimă, la distanțe până la 50 Mm față de locurile de adăpost, corespunzătoare categoriei de proiectare B;d) M/3 - navigație maritimă la distanțe până la 20 Mm față de coastă, corespunzătoare categoriei de proiectare B; (la 20-09-2015, Litera d) din Articolul 70 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 ) e) M/4 - navigație maritimă în apropierea coastei la distanțe până la 6 Mm, corespunzătoare categoriei de proiectare C sau în zone adăpostite (golfuri, rade), cu limite și în condiții stabilite de ANR în fiecare caz, corespunzătoare categoriei de proiectare D;f) I - navigație pe căile navigabile interioare (Dunăre, râuri, lacuri) corespunzătoare categoriei de proiectare D.  +  Capitolul VI Cerințe privind inspecțiile ambarcațiunilor de agrement  +  Articolul 71(1) Ambarcațiunile de agrement vor fi supuse următoarelor inspecții obligatorii:1. Inspecția inițială:a) se efectuează la înmatriculare/înscrierea în evidență a ambarcațiunii și va fi executată în scopul verificării respectării normelor în vigoare referitoare la proiectare, construcție, siguranță și prevenirea poluării, a structurii, mașinilor, echipamentului și inventarului de salvare și de siguranță. Inspecția inițială pentru ambarcațiuni cu motor cu P ≤ 36,75 kW, cu zonele de navigație I, M/4 și M/3, se efectuează de căpitănie/oficiul de căpitănie, iar inspecțiile inițiale pentru ambarcațiuni cu motor cu P > 36,75 kW și pentru cele cu zonele de navigație M/2, M/1 și M/0, indiferent de puterea motorului, se efectuează de inspectoratele tehnice;b) în urma inspecției inițiale se vor emite: Raportul de inspecție pentru ambarcațiuni de agrement în vederea înmatriculării/înscrierii în evidență; Raportul de inspecție pentru ambarcațiuni de agrement valabil 5 ani, care va fi însoțit de un inventar al echipamentelor de salvare și de siguranță care trebuie să fie la bordul ambarcațiunii, în conformitate cu zona de navigație a ambarcațiunii, precum și Permisul de navigație pentru ambarcațiuni de agrement, valabil 5 ani.2. Inspecția de reînnoire a permisului de navigație:a) se efectuează din 5 în 5 ani (± 3 luni);b) se verifică datele de identificare ale ambarcațiunii și motoarelor acesteia (cod CIN, serii motoare, marcaje, inscripții etc.);c) se verifică integritatea ambarcațiunii și, după caz, condițiile tehnice verificabile din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 sau din normele tehnice de construcție. În cazul în care se consideră necesar, la o perioadă de minimum 5 ani se poate solicita inspecția pe uscat a corpului ambarcațiunii;d) se verifică echipamentele de salvare și de siguranță, echipamentul nautic. Când aceste echipamente sunt însoțite de certificate de calitate și garanție, acestea pot fi luate în considerare;e) se verifică documentația, publicațiile și instrucțiunile de la bord pentru ambarcațiunile din categoria de proiectare A și categoria de proiectare B.3. Inspecția ocazională:a) la solicitarea proprietarului, când se produc modificări ale datelor tehnice: înlocuirea motorului, modificări constructive;b) la solicitarea proprietarului, în scopul trecerii ambarcațiunii de la activități de agrement în scop personal la activități în scop comercial;c) se realizează la cererea unui organ judiciar; saud) din inițiativa motivată a autorității competente, atunci când există informații fondate despre fapte ce ar putea pune în pericol siguranța ambarcațiunii și a persoanelor de la bord sau pentru a preveni poluarea mediului ambiant.(2) Inspecțiile de reînnoire și ocazionale pentru ambarcațiunile de agrement cu motor cu P ≤ 150 kW, cu zonele de navigație I, M/4 și M/3, se efectuează de către căpitănii, iar pentru ambarcațiunile de agrement cu motor cu P > 150 kW și pentru cele cu zonele de navigație M/2, M/1 și M/0, indiferent de puterea motorului, se efectuează de către inspectoratele tehnice.(3) Permisele de navigație sunt eliberate în primul ciclu de 5 ani de către persoana autorizată care a eliberat raportul inițial de inspecție pentru luarea în evidență a ambarcațiunii de agrement, iar pentru următoarele cicluri de inspecție de către căpităniile de port/oficiile de căpitănie pentru ambarcațiunile de agrement cu motor cu P ≤ 150 kW cu zonele de navigație I, M/4 și M/3 și de inspectoratele tehnice pentru ambarcațiunile de agrement cu motor cu P > 150 kW și pentru cele cu zonele de navigație M/2, M/1 și M/0, indiferent de puterea motorului.(4) Inspecțiile inițiale, rapoartele de inspecție în vederea înscrierii/înmatriculării, rapoartele de inspecție în vederea eliberării permisului de navigație și permisului de navigație pentru ambarcațiunile de agrement prevăzute la art. 3 se efectuează de către inspectoratele tehnice ale ANR.(5) Raportul de inspecție pentru ambarcațiuni de agrement în vederea înmatriculării/înscrierii în evidență se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor.(6) CIAA/CAA se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor.(7) Permisul de navigație pentru ambarcațiuni de agrement se eliberează concomitent cu CIAA/CAA. (la 20-09-2015, Articolul 71 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 )  +  Capitolul VII Cerințe privind echipamentele ambarcațiunilor de agrement  +  Articolul 72(1) Toate ambarcațiunile de agrement trebuie să aibă la bord echipamentele de armare și de siguranță, în funcție de limitele zonei de navigație (I, M/4, M/3, M/2, M/1, M/0) stabilite de ANR pentru fiecare caz în parte (în cadrul categoriei de proiectare a ambarcațiunii), după cum urmează:
  Zona de navigație   I   M/4 6 Mm M/3 20 Mm M/2 50 Mm M/1 200 Mm M/0 Nelimitat
  1 2 3 4 5 6 7
  Echipamente obligatorii la bord
  Compas magnetic - 1 1 1 1 1
  GPS - - - 1 1 1
  Anemometru - - 1 1 1 1
  Barometru - - 1 1 1 1
  Binoclu naval - 1 1 1 1 1
  Ceas - - 1 1 1 1
  Sondă de mână 1 1 1 1 1 1
  Proiector sau lanternă (etanșe) 1 1 1 1 1 1
  Facle roșii de mână - 2 3 3 3 4
  Semnale fumigene plutitoare - 1 2 2 2 2
  Rachete parașută roșii - - 3 3 3 4
  Veste de salvare cu fluier și lumină de semnalizare model aprobat sau cf. stand. EN 393, 395, 396, 399    nr. pers   nr. pers   nr. pers   nr. pers   nr. pers   nr. pers
  Colac de salvare cu saulă 1(2)*1 1(2)*1 1(2)*1 1(2)*1 1(2)*1 1(2)*1
  Plută de salvare - - 1 1 1 1
  Radiotelefon UUS portabil - 1 1 1 1 1
  Radiotelefon UUS fix cu DSC - - 1 1 1 1
  Receptor NAVTEX - - - - 1 1
  Radiobaliză/EPIRB - - - 1 1 1
  Transponder radar - - - 1 1 1
  Trusă de prim ajutor 1 1 1 1 1 1
  Reflector radar - - 1 1 1 1
  Ghiordel + ispol 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
  Cuțit (topor) 1 1 1 1 1 1
  Cange (telescopică) 1 1 1 1 1 1
  Ancoră de 5-15 kg cu parâmă/saulăaferentă de 20 m   1   1   1   1   1   1
  Stingător portabil 2 kg 1(2)*2 1(2)*2 1(2)*2 1(2)*2 1(2)*2 1(2)*2
  *1 pentru ambarcațiunile cu lungime mai mare de 10 m: 2 colaci *2 pentru ambarcațiunile cu puterea motorului mai mare de 150 kW: 2 stingătoare
  Echipamente recomandate/opționale la bord
  Inmarsat sau MF/HF (transmițător)cu DSC   -   -   -   1   1   1
  Radiotelefon UUS portabil 1 - - - - -
  Parâmă de legare la mal de 5 m 1 2 2 2 2 2
  Parâmă de remorcare de 25 m - 1 1 1 1 1
  Baloane de acostare - 2 2-3 2-3 3-4 3-4
  Trusă cu materiale de vitalitate - 1 1 1 1 1
  Ancoră plutitoare - - 1 1 1 1
  (2) Vestele de salvare trebuie să fie de tip acceptat de ANR, sau un model conform standardelor EN 393, EN 395, EN 396 sau EN 399, excluzând modelele cu umflare numai prin suflare cu gura.(3) Ambarcațiunile de agrement cu L < 7 m propulsate prin forță umană, în funcție de tipul lor, trebuie dotate cu veste de salvare pentru fiecare persoană aflată la bord, un colac de salvare de un tip acceptat de ANR, o pereche de rame, o vâslă sau o pagaie, o saulă care să permită remorcarea. Zona de navigație pentru aceste ambarcațiuni nu va depăși 300 m de țărm.(4) Motovehiculele nautice trebuie să fie dotate cu veste de salvare pentru fiecare persoană transportată, stingător de incendiu și o saulă care să permită remorcarea.(5) Persoanele care utilizează ambarcațiuni de agrement, inclusiv planșe cu vele, planșe aerotractate și mijloace plutitoare tractate trebuie să fie îmbrăcate cu veste de salvare de tip acceptat de ANR.(6) Proprietarii sau utilizatorii ambarcațiunilor sunt obligați să mențină permanent integritatea și starea normală de funcționare a echipamentelor obligatorii specificate la alin. (1). Lipsa sau starea necorespunzătoare a echipamentelor obligatorii din dotarea ambarcațiunilor de agrement atrage după sine oprirea din navigație pentru ambarcațiunile în cauză.
   +  Capitolul VIII Încadrarea cu personal certificat a ambarcațiunilor de agrement  +  Articolul 73(1) Toate ambarcațiunile de agrement propulsate cu motor și/sau cu vele, cu excepția celor propulsate prin forța umană, sau a celor cu motor P < 3,68 kw utilizate numai pe căile navigabile interioare, trebuie să fie conduse numai de persoane ce dețin un certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement corespunzător zonei de navigație, eliberat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) În funcție de zona de navigație, conducătorii ambarcațiunilor de agrement trebuie să dețină certificatele menționate în tabelul de mai jos:
  Zona de navigație   Nr. de persoane/Tipul certificatului de conducător de ambarcațiune de agrement cu motor
  I O persoană cu certificat Cls. D
  M/4 ≤ 6 Mm O persoană cu certificat Cls. C
  M/3 ≤ 24 Mm     O persoană cu certificat Cls. B și posesoare a certificatului LRC, iar când ambarcațiunea desfășoară activități comerciale și navighează continuu mai mult de 12 ore, suplimentar, trebuie ambarcată la bord o persoană posesoare a certificatului Cls. C.
  M/2, M/1, M/0     O persoană cu certificat Cls. A și posesoare a certificatului LRC, iar când ambarcațiunea desfășoară activități comerciale și navighează continuu mai mult de 12 ore, suplimentar trebuie ambarcată la bord o persoană cu certificat Cls. B și posesoare a certificatului LRC.
   +  Articolul 74(1) Conducătorii ambarcațiunilor de agrement care efectuează transport de persoane cu ambarcațiuni de agrement în scop comercial și activități de agrement nautic trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani și să fie apți din punct de vedere medical.(2) Dovada îndeplinirii condițiilor de aptitudine medicală se face prin aviz medical eliberat de medicul de familie.(3) Avizul medical are valabilitate de 2 ani pentru conducătorii ambarcațiunilor de agrement în vârstă de până la 50 de ani inclusiv și de 1 an pentru cei în vârstă de peste 50 de ani, dacă medicul care a eliberat avizul medical nu prevede altfel. (la 20-09-2015, Articolul 74 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 )  +  Articolul 75(1) Posesorii certificatelor de conducător de ambarcațiune de agrement ce doresc să efectueze activități de agrement nautic, pe lângă certificatul de conducător de ambarcațiune de agrement corespunzător zonei de navigație conform art. 73 alin. (2), trebuie să efectueze un curs de specializare printr-o formă de pregătire aprobată, pentru atingerea competențelor necesare organizării și desfășurării acestor activități în condiții de siguranță.(2) Conducătorii ambarcațiunilor de agrement care au promovat cursul de specializare prevăzut la alin. (1) vor fi supuși unei evaluări de către ANR în vederea obținerii certificatului de atestare.(3) Certificatul de atestare se emite pentru o perioadă de 5 ani și va fi vizat la 2,5 ani, în baza unui aviz medical valabil. (la 20-09-2015, Articolul 75 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 )
   +  Capitolul IXCondiții privind desfășurarea activității de transport persoane cu ambarcațiuni de agrement în scop comercial și a activității de agrement nautic (la 20-09-2015, Titlul Capitolului IX a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 )  +  Articolul 76(1) Activitatea de agrement nautic în interes comercial se va organiza în zone de agrement nautic delimitate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic sau pe sectoarele apelor naționale navigabile stabilite de ANR, cu condiția obținerii avizului căpităniei portului.(1^1) Desfășurarea activității de transport persoane cu ambarcațiuni de agrement în scop comercial nu necesită autorizare sau avizare din partea ANR/căpităniei de port. (la 20-09-2015, Articolul 76 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 ) (2) Se interzice desfășurarea activității de transport persoane cu ambarcațiuni de agrement în scop comercial și a activității de agrement nautic cu ambarcațiuni de agrement care nu sunt înmatriculate în Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement (la 20-09-2015, Alineatul (2) din Articolul 76 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 )  +  Articolul 77Pentru obținerea avizului, operatorul economic sau prin împuternicit trebuie să depună la căpitănia portului, următoarele:a) cerere solicitare aviz;b) certificat constatator în care să fie inclusă activitatea conform codului CAEN;c) document din care rezultă că este titularul zonei sau contract încheiat cu titularul zonei, însoțit de o schiță a zonei în care se va desfășura activitatea de agrement nautic;d) autorizația primăriei privind perimetrul în care se desfășoară activitatea de agrement nautic din zona de agrement stabilită conform planului urbanistic zonal sau aprobarea administratorului legal al plajei;e) avizul administrației căii navigabile pentru delimitare și modul delimitării zonei;f) lista ambarcațiunilor folosite în desfășurarea acestei activități însoțită, după caz, de certificatele de ambarcațiune de agrement, rapoarte de inspecție tehnică anuală pentru folosirea ambarcațiunilor în activitatea de agrement comercial;g) lista persoanelor care deservesc ambarcațiunile de agrement;h) copiile avizelor medicale ale acestora;i) copii ale certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement;j) copii ale cărților de identitate;k) certificatul de atestare a pregătirii profesionale pentru desfășurarea activității de agrement comercial.  +  Articolul 78Pentru avizarea activității de agrement nautic în scop comercial efectuată cu hidrobiciclete și altele asemenea se vor depune la căpitănia portului documentele prevăzute la art. 77 lit. a)-f).  +  Articolul 79(1) Căpitănia portului eliberează aviz, limitat în timp, însoțit de instrucțiuni privind desfășurarea activității de agrement nautic.(2) Căpitănia portului înscrie avizul într-un registru de evidență al avizelor privind operatorul economic, ambarcațiunile folosite, numărul CAA/CIAA, zona activității de agrement.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 80Situațiile particulare privind ambarcațiunile de agrement, care nu sunt prevăzute în prezentul ordin, vor fi reglementate prin decizie a directorului general al ANR.  +  Articolul 81(1) Pentru orice operațiune, documentele reglementate în prezentul ordin vor fi depuse de solicitant în original, în copie legalizată sau copie vizată pentru conformitate "conform cu originalul".(2) Documentele cu privire la ambarcațiunile de agrement sau proprietari/operatori, întocmite în altă limbă decât cea română, vor fi însoțite de traducerea legalizată.(3) Certificatul constatator emis de autoritatea competentă pentru persoanele juridice se depune la căpităniile de port/oficiile de căpitănie în termenul de valabilitate al acestora și/sau în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii de către autoritatea competentă.(4) Documentul care atestă radierea/scoaterea din evidență a ambarcațiunilor de agrement se depune la căpităniile de port/oficiile de căpitănie în termenul de valabilitate al acestora și/sau în termen de maximum 12 luni de la data emiterii de către autoritatea competentă.  +  Articolul 82Prin decizie a directorului general al ANR se stabilesc:a) căpităniile de port/oficiile de căpitănie desemnate să efectueze operațiuni privind înmatricularea/înscrierea ambarcațiunilor de agrement;b) indicativul căpităniilor de port/oficiilor de căpitănie;c) modelul și conținutul Certificatului de ambarcațiune de agrement;d) modelul și conținutul Cărții de identitate a ambarcațiunii de agrement;e) modelul și conținutul Permisului provizoriu de navigație;f) forma și conținutul Registrului de evidență - avize activități de agrement nautic în scop comercial;g) modelul și conținutul cererilor-tip;h) forma și conținutul Raportului de inspecție în vederea înmatriculării/înscrierii/modificării ambarcațiunilor de agrement;i) forma și conținutul Raportului de inspecție pentru ambarcațiune de agrement;j) forma și conținutul Permisului de navigație pentru ambarcațiune de agrement;k) forma și conținutul Permisului de navigație provizoriu pentru ambarcațiune de agrement;l) forma și conținutul Certificatului de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului ambarcațiunii de agrement ce desfășoară activități de agrement comercial.  +  Articolul 83Înlocuirea motoarelor de propulsie pentru ambarcațiunile de agrement se va face în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului nr. 2.195/2004.  +  Articolul 84La solicitarea proprietarului orice ambarcațiune de agrement având lungimea cuprinsă între 2,50 m și 7,00 m, indiferent de modul de propulsie, poate obține dreptul de arborare a pavilionului român și va fi înmatriculată sau luată în evidență în condițiile prezentului ordin.  +  Articolul 85Actele de naționalitate emise ambarcațiunilor de agrement până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la data expirării acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016. Pentru preschimbarea actelor de naționalitate ale ambarcațiunilor de agrement existente în registre, ca urmare a schimbării formularului, până la data de 31 decembrie 2016, proprietarul/operatorul va achita doar prețul imprimatului. (la 20-09-2015, Articolul 85 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 )  +  Articolul 86Ambarcațiunile de agrement înscrise în registrul de evidență, pentru care au fost emise documente de evidență, pot naviga în afara apelor naționale navigabile cu respectarea zonei de navigație înscrise în documentele ambarcațiunii, după înmatriculare.  +  Articolul 87Cerințele tehnice pentru construcția ambarcațiunilor de agrement care nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 2.195/2004se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.--------Art. 87 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 1.079 din 24 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 17 septembrie 2014.  +  Articolul 88(1) Forma și conținutul Avizului din punctul de vedere al siguranței navigației pentru desfășurarea activității de agrement nautic în scop comercial sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Forma și conținutul Registrului de evidență a avizelor sunt prevăzute în anexa nr. 2(3) Forma și conținutul Registrului de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție sunt prevăzute în anexa nr. 3.(4) Forma și conținutul Registrului matricol al ambarcațiunilor de agrement sunt prevăzute în anexa nr. 4.(5) Forma și conținutul Registrului de evidență a ambarcațiunilor de agrement sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 89Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 90Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 91Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării*).  +  Articolul 92La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 923/2002 privind aprobarea modelului și conținutului certificatului de ambarcațiune de agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 9 august 2002, se abrogă.
  Ministrul transporturilor,
  Dan-Coman Șova
  București, 24 iunie 2014.Nr. 1.079.  +  Anexa nr. 1Căpitănia Zonală .....................Căpitănia Portului/Oficiul de căpitănie ........................AVIZdin punctul de vedere al siguranței navigației pentru desfășurareaactivității de agrement nautic în scop comercialCa urmare a solicitării S.C. ......., cu sediul în ......., înregistrată la Căpitănia Portului ........., cu nr. ...../....., având în vedere documentele depuse, se avizează favorabil din punct de vedere al siguranței navigației S.C. ............., pentru desfășurarea activității de agrement nautic în scop comercial în zona ......... numai cu ambarcațiunile menționate în tabelul nominal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul aviz, în conformitate cu instrucțiunile prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul aviz.În vederea desfășurării activității de agrement nautic în scop comercial, administratorul va lua toate măsurile organizatorice necesare privind siguranța navigației și prevenirea poluării, conform prevederilor legale în vigoare.Prezentul aviz este valabil pentru perioada .................Orice modificare privind datele care au stat la baza avizării acestei activități va fi adusă la cunoștința căpităniei și va necesita o nouă avizare.Tariful privind operațiunea de avizare a activității de agrement nautic în scop comercial a fost achitat cu chitanța nr. ....../.........Căpitan șef de port,.......................  +  Anexa 1la avizul nr. ........./............TABEL NOMINALcu ambarcațiunile de agrement*)
  Nr. crt. Numărul/Numele ambarcațiunii de agrement  Tipul ambarcațiunii   Observații
  1.    
  2.    
  3.    
  Notă
  *) Orice modificare privind mențiunile din prezenta anexă va necesita o nouă avizare.
   +  Anexa 2la avizul nr. ........./..........INSTRUCȚIUNIprivind desfășurarea activității de agrement nautic în scop comercialdin punctul de vedere al siguranței navigației1. Activitatea de agrement nautic se va desfășura numai în zonele de agrement nautic, în perimetre delimitate ca spații pentru agrement sau pe sectoarele stabilite, cu ambarcațiunile de agrement prezentate în tabelul nominal și care corespund tehnic cu datele înscrise în raportul de inspecție.2. Conducătorul ambarcațiunii de agrement care tractează mijloace plutitoare, schi etc., precum și cel al ambarcațiunii de intervenție trebuie să posede pe lângă certificatul de conducător și certificat de atestare.3. Ambarcațiunile de agrement nautic propulsate cu motor și/sau cu vele vor fi conduse de posesori ai certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiuni de agrement corespunzătoare, chiar dacă conducătorul este persoană care a închiriat ambarcațiunea respectivă.4. Titularul zonei de agrement nautic deținător de ambarcațiuni de agrement atunci când desfășoară activități comerciale este obligat să instruiască și să supravegheze persoanele cărora le încredințează aceste ambarcațiuni pentru utilizare în ceea ce privește respectarea perimetrului în care se poate desfășura activitatea de agrement, precum și a limitei de viteză. Atât deținătorul, cât și utilizatorul sunt obligați să respecte actele normative/reglementările cu privire la siguranța navigației în zonă și la prevenirea poluării mediului acvatic.Nerespectarea acestora atrage răspunderea penală sau civilă, conform legilor în vigoare.5. Titularul zonei de agrement nautic are obligația să amplaseze și să mențină în bună stare balizajul culoarului de intrare/ieșire în/din zona în care se execută activități de agrement nautic și să urmărească respectarea limitelor perimetrului destinat navigației. Zona de agrement nautic va fi prevăzută cu panouri de atenționare care vor purta inscripția "Zonă de agrement nautic".6. Pentru activități desfășurate cu ambarcațiuni de agrement propulsate prin forță umană, în funcție de tipul lor, acestea trebuie dotate cu veste de salvare pentru fiecare persoană aflată la bord, un colac de salvare de un tip aprobat, o pereche de rame, o vâslă sau o pagaie, o saulă pentru remorcare. Vestele de salvare trebuie să fie de tip aprobat sau un model conform standardelor EN 393, EN 395, EN 396 sau EN 399, excluzând modelele cu umflare numai prin suflare cu gura. Aceste ambarcațiuni își vor desfășura activitatea numai în zona de agrement nautic, ce nu poate depăși mai mult de 300 m față de țărm.Motovehiculele nautice trebuie să fie dotate cu veste de salvare pentru fiecare persoană, stingător de incendiu și o saulă care să permită remorcarea.7. Persoanele care utilizează ambarcațiuni de agrement, inclusiv planșe cu vele, planșe aerotractate și mijloace plutitoare tractate, trebuie să fie îmbrăcate cu veste de salvare de tip aprobat.8. Ambarcațiunile de agrement trebuie să posede în permanență echipamentul de armare și de siguranță, lipsa oricăruia dintre ele atrăgând oprirea din navigație a ambarcațiunii în cauză.9. Titularul zonei de agrement nautic trebuie să aibă în vedere următoarele:– suspendarea activităților de agrement nautic în condiții meteorologice nefavorabile, titularul/responsabilul zonei fiind obligat să semnalizeze imediat participanților retragerea din zona de agrement până când condițiile meteorologice de desfășurare vor fi prielnice;– programul de desfășurare a activităților de agrement nautic va fi între orele 07,00-20,00 în timpul sezonului și 07,00-18,00 în extrasezon;– fiecare persoană aflată pe o ambarcațiune va purta obligatoriu vestă de salvare;– să nu închirieze ambarcațiuni de agrement nautic propulsate cu motor și/sau cu vele (inclusiv planșe cu motor) persoanelor ce nu dețin certificatul internațional de conducător de ambarcațiuni de agrement corespunzător zonei și tipului de ambarcațiune;– pentru intrarea/ieșirea ambarcațiunilor de agrement nautic se va utiliza un culoar cu o deschidere (lățime) către larg de 15 m în cazul ambarcațiunilor cu motor și 10 m pentru ambarcațiunile fără motor. Culoarul va fi balizat corespunzător, având o lungime ce va depăși cu cel puțin 30 m balizele pentru înotători. Balizele culoarului vor fi de culoare roșie sau portocalie, cu un diametru de minimum 25-30 cm, iar la extremitatea dinspre larg de minimum 40-50 cm;– intrarea/ieșirea ambarcațiunilor de agrement nautic în/din culoarul balizat se va face cu o viteză redusă, în scopul evitării oricărui eveniment de navigație;– va interzice accesul înotătorilor în culoarul delimitat cu balize pentru intrarea/ieșirea ambarcațiunilor de agrement nautic;– dreptul de folosință a culoarelor de lansare la apă va fi liber persoanelor fizice care desfășoară activități de agrement nautic în scop personal;– să atenționeze utilizatorul ambarcațiunii să nu se apropie cu ambarcațiunea pe care o utilizează la o distanță mai mică decât cea de siguranță față de alte ambarcațiuni, stabilopozi, diguri, balize, nave de pescuit, nave în marș sau la ancoră, plase de pescuit ancorate, epave și altele asemenea;– să atenționeze utilizatorul să nu iasă din zona de navigație înscrisă în documentele navei;– să nu depășească limitele perimetrului zonei de agrement nautic;– numărul maxim de persoane admise la bordul ambarcațiunii de agrement să nu fie mai mare ca cel menționat în certificatul de ambarcațiune de agrement;– să mențină permanent în stare de funcționare una sau două ambarcațiuni de agrement cu motor pregătite pentru intervenții în zona de agrement;– să răspundă cu promptitudine la orice solicitare a ofițerului de căpitănie privind salvarea vieții umane pe apă, precum și la solicitarea salvamarului, atunci când este cazul;– să respecte normele de siguranță a navigației și de prevenire a poluării mediului acvatic;– să țină un registru numerotat, sigilat și ștampilat, în care se vor completa pentru persoanele care închiriază ambarcațiuni de agrement cu motor următoarele date:– datele de identificare ale persoanelor (B.I./C.I.);– numărul/seria certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiuni de agrement corespunzător;– semnătura acestora de luare la cunoștință a instrucțiunilor de folosire a ambarcațiunii, cu respectarea tuturor reglementărilor privind siguranța navigației pentru cei care închiriază și conduc o ambarcațiune;– să nu încredințeze conducerea ambarcațiunii de agrement nautic persoanelor în stare de ebrietate sau aflate sub influența unor substanțe halucinogene.10. Pentru exercitarea dreptului de control și supraveghere pe linia siguranței navigației și protejării mediului acvatic, ofițerilor de căpitănie li se va permite accesul la orice oră în punctele de agrement amenajate.11. Situațiile deosebite privind siguranța navigației vor fi aduse la cunoștință căpităniei portului, în cel mai scurt timp, de către operatorul economic.
   +  Anexa nr. 2Registrul de evidență a avizelor
  Nr. crt.  Nr./data eliberării avizului Numele operatorului economic Locul unde se desfășoară activitatea Activitatea efectuată   Data expirării avizului Observații 
         
   +  Anexa nr. 3- față -Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcție                             Căpitănia Portului ...............                             Număr de evidență ......./........    Număr comandă/Nume construcție ......................................    Tipul construcției ..................................................    Autorizație de construcție (nr./data) ...............................    Constructor (numele și adresa) ......................................┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│CARACTERISTICI PRINCIPALE │CARACTERISTICILE MOTORULUI ││Lungimea maximă (m) ..................... │Numărul și tipul motorului .......││Lățimea maximă (m) ...................... │Puterea motorului (kW) ...........││Pescajul minim (m) ...................... │Locul și anul construcției ││Pescajul maxim (m) ...................... │motorului ........................││Înălțimea maximă (m) .................... │Constructorul (numele și ││Bordul liber (m) ........................ │adresa) ..........................││Zona de navigație ....................... │PARTICULARITĂȚI TONAJ ││ │Deplasamentul maxim (t) ..........││ │Capacitatea maximă de încărcare ││ │(t) ............................ │└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘    Data lansării la apă ............................    Proces-verbal nr. ..... din ........, încheiat de .......................    Permisul provizoriu de navigație eliberat de ........, cu nr. .....    din ........, este valabil până la ........ .    Valabilitatea permisului provizoriu de navigație s-a prelungit până la    data de ............... .                                                              - verso -┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 4- față -Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement*Font 8*                                   Port de înmatriculare ................                                   Număr matricol ......../..............    Numele/Numărul ambarcațiunii de agrement ................................    Numele/Numărul anterior .................................................    Model ambarcațiune de agrement .......................................    Tip ambarcațiune de agrement: cu vele [] cu motor [] gonflabilă []    altele (specificați) ....................................................    .........................................................................    Număr de evidență/matricol anterior (ANR/Căpitănia/Oficiul de    căpitănie) ..............................................................┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│CARACTERISTICI PRINCIPALE │CORP ││Lungimea maximă (m) .............................│Locul și anul construcției ..................... ││Lungimea corpului (m) ...........................│Constructor (nume și adresă) ................... ││Lățimea maximă (m) ..............................│C.I.N. ......................................... ││Lățimea corpului (m) ............................│Material de construcție ........................ ││Pescaj (m) ......................................│Modificări ..................................... ││Pescajul minim (m) ..............................│................................................ ││Pescajul maxim (m) ..............................├─────────────────────────────────────────────────┤│Înălțimea maximă (m) ............................│MOTOR ││Bordul liber (m) ................................│Numărul și tipul motorului ..................... ││Numărul de persoane maxim admisibil .............│Locul și anul construcției motorului ........... ││Indicativ de apel ...............................│Constructor (numele și adresă) ................. ││Număr M.M.S.I. ..................................│................................................ ││Cod A.T.I.S. ....................................│Marca motorului ................................ ││Viteza (km/h) ...................................│Seria motorului ................................ ││Categoria de proiectare: [] A [] B [] C [] D │Motor: [] exterior [] interior ││Zona de navigație ...............................│[] altele (specificați) ........................ ││.................................................│Puterea motorului (kW) ......................... ││.................................................│Combustibil .................................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │PARTICULARITĂȚI TONAJ ││ │Deplasamentul maxim (t) ........................ ││ │Capacitate maximă de încărcare (t) ............ │└─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘    Proprietar (nume și adresă) .........................................    .....................................................................    Operator (nume și adresă) ...........................................    Pavilionul român a fost arborat în baza aprobării date de ...............    prin .............. nr. ............./....... .    Actul de naționalitate ....... seria ....., eliberat de ......... la data    de ......., cu nr. ....., este valabil până la data de ................ .┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ (la 20-09-2015, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 )  +  Anexa nr. 5- față -Registrul de evidență aambarcațiunilor de agrement*Font 8*                             Port de înscriere ....................                             Număr de evidență ......./............    Numele/Numărul ambarcațiunii de agrement ....................................    Numele/Numărul anterior .....................................................    Model ambarcațiune de agrement ...........................................    Tip ambarcațiune de agrement: [] cu vele [] cu motor [] gonflabilă []    altele (specificați) ........................................................    Numărul de evidență/matricol anterior (ANR/Căpitănia/Oficiul de    căpitănie) ..................................................................┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│CARACTERISTICI PRINCIPALE │CORP ││Lungimea maximă (m) ............................ │Locul și anul construcției ..................... ││Lungimea corpului (m) .......................... │Constructorul (nume și adresă) ................. ││Lățimea maximă (m) ............................. │................................................ ││Lățimea corpului (m) ........................... │CIN ............................................ ││Pescaj (m) ..................................... │Material de construcție ........................ ││Pescajul maxim (m) ............................. │Modificări ..................................... ││Înălțimea de construcție maximă (m) ............ │................................................ ││Bordul liber (m) ............................... ├─────────────────────────────────────────────────┤│Numărul de persoane maxim admisibil ............ │MOTOR ││Indicativ de apel .............................. │Numărul și tipul motorului ..................... ││Viteza (km/h) .................................. │................................................ ││Categoria de proiectare: [] A [] B [] C [] D │Locul și anul construcției motorului ........... ││Zona de navigație .............................. │................................................ ││................................................ │Constructor (nume și adresă).................... ││................................................ │Marca motorului ................................ ││ │Seria motorului ................................ │├─────────────────────────────────────────────────┤Motor: [] exterior [] interior ││PARTICULARITĂȚI TONAJ │[] altele (specificați) ........................ ││Deplasament maxim (t) .......................... │Puterea motorului (kW) ......................... ││Capacitate maximă de încărcare (t) ............ │Combustibil .................................... ││ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘    Proprietar (nume și adresă) .................................................    Operator (nume și adresă) ...................................................    Documentul de evidență ........ seria ......, eliberat de ..... la data de .....,    cu nr. ........., este valabil până la data de ................................ .                                                                   - verso -┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ (la 20-09-2015, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015 )