NORMĂ nr. 1 din 21 decembrie 2016pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016  În baza prevederilor art. 51 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, Banca Națională a României emite prezentele norme.  +  Capitolul I Acordarea calității de dealer primar și condiții de acces pe piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României  +  Articolul 1(1) În conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, denumit în continuare Regulament, în vederea dobândirii calității de dealer primar entitățile solicitante, denumite în continuare candidați, care fac parte din categoriile specificate în art. 17 din Regulamentul-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.245/2016, denumit în continuare Regulamentul-cadru, trebuie să înregistreze la Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață, care va asigura Secretariatul Comitetului de evaluare, o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de documente din care să reiasă:a) îndeplinirea cumulativă a obligațiilor specificate la art. 7 din Regulament, în cadrul unei perioade de minimum 6 luni consecutive anterioare momentului depunerii cererii, indiferent de frecvența operațiunilor efectuate de candidat în perioada supusă analizei;b) îndeplinirea condițiilor de acces specificate la art. 4 din Regulament, în baza:(i) copiei autorizației de funcționare emise de autoritatea care reglementează și autorizează activitatea instituției respective (după caz: Banca Națională a României - în cazul instituțiilor de credit din România și, respectiv, Autoritatea de Supraveghere Financiară - în cazul societăților de servicii de investiții financiare din România, precum și alte instituții echivalente autorităților de reglementare și autorizare - pentru cazul celorlalte instituții specificate la art. 17 din Regulamentul-cadru, care sunt autorizate în statele membre ale Uniunii Europene și/sau în celelalte state aparținând Spațiului Economic European), din care să rezulte că în obiectul său de activitate sunt incluse operațiunile:1) tranzacționarea titlurilor de stat în cont propriu și/sau în contul clienților;2) intermedierea în oferta de titluri de stat prin subscrierea și plasamentul acestora;3) păstrarea în custodie și administrarea titlurilor de stat;(ii)  copiei certificatului de înmatriculare/înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru instituțiile înregistrate în România, sau a documentului echivalent pentru celelalte instituții specificate la art. 17 din Regulamentul-cadru, care sunt autorizate și înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene și/sau în celelalte state aparținând Spațiului Economic European;(iii)  copiei acordului bilateral cu Ministerul Finanțelor Publice specificat la art. 16 din Regulamentul-cadru;(iv)  copiei contractului de participare la Sistemul SaFIR pentru a proba dobândirea statutului de participant în cadrul Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare - SaFIR, denumit în continuare Sistemul SaFIR, inclusiv în cazul în care accesul se face prin intermediul unui agent de operare;(v) copiei contractului de participare la Sistemul GSPM, prevăzut în anexa nr. 2, pentru a demonstra dobândirea statutului de participant în cadrul Sistemului de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat și a rezultatelor adjudecărilor licitațiilor de stat - GSPM, denumit în continuare Sistemul GSPM;(vi)  prezentării organigramei instituției, în care vor fi evidențiate compartimentele pentru tranzacționarea și, respectiv, evidența titlurilor de stat;(vii)  prezentării schiței spațiilor specifice (ghișee de lucru cu clienții, sală de tranzacționare etc.) necesare derulării operațiunilor cu titluri de stat;(viii)  prezentării procedurilor de lucru proprii privind modalitatea de lucru cu clienții, a mijloacelor de evidență a deținerilor clienților, a procedurilor privind controlul intern al activității cu titluri de stat, relația cu alți dealeri primari, limite de competență stabilite, precum și formularistica folosită;(ix)  copiei documentelor ce atestă existența dotărilor tehnice specifice activităților de tranzacționare și custodie:1) echipamente informatice necesare;2) sisteme de evidență, gestiune și control specifice;3) sisteme de baze de date securizate;4) echipament de suport informațional și tranzacționare (de exemplu, Bloomberg, Thomson Reuters etc.);5) echipamente de comunicații specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);6) sisteme de stocare și arhivare a informațiilor;(x)  listei specimenelor de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze dealerul primar în operațiunile cu titluri de stat derulate pe piața primară (conform modelului prevăzut în anexa nr. 3), însoțită de documentele prin care persoanele respective sunt desemnate de către conducerea executivă/ reprezentanții autorizați ai candidatului să efectueze operațiunile cu titluri de stat;(xi) oricăror altor documente pe care Banca Națională a României le consideră necesar a fi prezentate de către solicitant în susținerea cererii de dobândire a calității de dealer primar.(2) Analiza documentației depuse, precum și a activității desfășurate de candidați în perioada supusă evaluării specificată la art. 7 din Regulament se face de către Comitetul de evaluare precizat la art. 2 din Regulamentul-cadru, iar deciziile privind acceptarea sau respingerea cererii privind dobândirea calității de dealer primar se vor adopta în condițiile prevăzute la art. 9 din Regulament.(3) Candidații pot formula contestații împotriva deciziei de respingere a cererii de dobândire a calității de dealer primar, prin înregistrare la Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării deciziei; contestațiile vor fi soluționate de către Comitetul de evaluare în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. d) din Regulamentul-cadru.(4) Soluționarea contestației împotriva deciziei de respingere a cererii de dobândire a calității de dealer primar se comunică de către Comitetul de evaluare candidatului respectiv în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea contestației. În cazul în care ultima zi a termenului de comunicare a contestației este o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare următoare.  +  Articolul 2 Entitățile care la data intrării în vigoare a Regulamentului dețin calitatea de dealeri primari în baza Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României își mențin calitatea de dealer primar, cu condiția semnării acordului bilateral cu Ministerul Finanțelor Publice, specificat la art. 1 alin. (1) lit. b) pct. (iii) din prezentele norme și transmiterii unei copii a acestuia la Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață până la data intrării în vigoare a Regulamentului.  +  Articolul 3 Candidații nerezidenți, anterior depunerii cererii specificate la art. 1 alin. (1) din prezentele norme, vor trebui să stabilească de comun acord cu reprezentanții specialiști IT ai Băncii Naționale a României operatorul de telecomunicații care va asigura accesul la rețeaua de comunicații interbancare - RCI, administrată de Banca Națională a României, vor semna protocolul de acces la această rețea și vor instala și configura legătura de date. Îndeplinirea acestor etape le va permite instalarea, configurarea, accesul la Sistemul GSPM și încheierea contractului specificat la art. 1 alin. (1) lit. b) pct. (v).  +  Articolul 4 Dealerii primari vor notifica Băncii Naționale a României - Direcția operațiuni de piață orice situație care conduce la modificarea condițiilor avute în vedere la analizarea documentației pe baza căreia s-a obținut accesul pe piața primară a titlurilor de stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la apariția acesteia, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare anterioară efectuării de operațiuni pe piața primară a titlurilor de stat. Notificările vor fi însoțite de documente justificative corespunzătoare modificărilor intervenite. Comitetul de evaluare va analiza documentația depusă suplimentar și va decide asupra îndeplinirii în continuare a condițiilor de acces.  +  Articolul 5 Documentele aferente cererilor de dobândire a calității de dealer primar, notificările privind modificarea condițiilor avute în vedere la aprobarea cererilor, însoțite de documentele justificative corespunzătoare respectivelor modificări și deciziile privind aprobarea/respingerea cererilor vor fi păstrate și arhivate de către Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață potrivit reglementărilor în materie.  +  Articolul 6(1) Listele cu specimenele de semnături specificate la art. 1 alin. (1) lit. b) pct. (x) din prezentele norme vor fi păstrate și arhivate de către Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață, cu termen permanent.(2) Ori de câte ori se produce o modificare în conținutul listei cu specimene de semnături depuse la Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață, dealerul primar are obligația ca, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare anterioară efectuării de operațiuni pe piața primară a titlurilor de stat, să depună un nou formular cuprinzând specimenele de semnături actualizate. În caz contrar, orice operațiune cu titluri de stat angajată de persoane neautorizate în mod legal va fi considerată nulă.  +  Articolul 7 Întreaga documentație va fi prezentată Băncii Naționale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta și traducerea autorizată a acestora.  +  Capitolul II Piața primară a titlurilor de stat  +  Articolul 8(1) Dealerii primari pot prezenta oferte de cumpărare atât în nume și cont propriu, cât și în nume propriu și în contul clienților. Clienții dealerilor primari pot fi intermediarii pieței secundare, alții decât dealerii primari, precum și orice alți deținători înregistrați, persoane juridice și fizice, rezidente și nerezidente.(2) La sesiunile suplimentare de oferte necompetitive, anunțate prin prospectul de emisiune pentru emisiunile de tip benchmark, dealerii primari pot transmite oferte de cumpărare exclusiv în nume și cont propriu.  +  Secţiunea 1 Tipuri de oferte de cumpărare de titluri de stat  +  Articolul 9(1) În funcție de modalitatea de vânzare a emisiunilor de titluri de stat, dealerii primari vor transmite unul dintre tipurile de oferte de cumpărare prezentate în anexe la prezentele norme, după cum urmează:a) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripție publică (anexa nr. 4.1);b) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin subscripție publică (anexa nr. 4.2);c) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitație - ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.1);d) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație - ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.2);e) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitației din data de ... - ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.3);f) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitație - ofertă competitivă (anexa nr. 6.1);g) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație, element licitat: rata dobânzii - ofertă competitivă (anexa nr. 6.2);h) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație, element licitat: preț - ofertă competitivă (anexa nr. 6.3).(2) Ofertele transmise la Banca Națională a României trebuie întocmite în limba română.  +  Articolul 10(1) Ofertele transmise la Banca Națională a României de către dealerii primari se întocmesc în baza opțiunilor proprii și a ofertelor sau ordinelor de cumpărare ale clienților. Tipurile de oferte de cumpărare prevăzute la art. 9 alin. (1) din prezentele norme trebuie să fie însoțite de copii ale ofertelor/ordinelor de cumpărare ale clienților respectivi. Dealerii primari au obligația de a păstra pe termen nelimitat toate ofertele sau ordinele de cumpărare ale clienților.(2) Pot fi asimilate ordinelor de cumpărare ale clienților mesajele SWIFT, conversațiile Reuters/Bloomberg, transmisiile prin fax sau alte mijloace de comunicație, autentificate de dealerul primar prin semnătură, de către persoanele care semnează oferta de cumpărare întocmită de dealerul primar. Dacă solicitarea de cumpărare a clienților a fost efectuată prin convorbire telefonică ulterior, dar nu mai târziu de data plasării, aceștia trebuie să transmită dealerilor primari o confirmare scrisă, conform procedurilor interne ale dealerilor primari. Până la primirea acestei confirmări, dealerul primar va atașa la oferta de cumpărare de titluri de stat transmise la Banca Națională a României nota telefonică, ce reprezintă consemnarea în scris a convorbirii telefonice întocmită și semnată de persoana care a recepționat ordinul clientului și care va conține, de asemenea, semnăturile persoanelor care semnează oferta de cumpărare întocmită de dealerul primar.(3) Ofertele/Ordinele de cumpărare lansate de clienții nerezidenți și atașate în copie ofertei de cumpărare transmise de către dealerul primar trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții:a) să fie redactate în limba română;b) să fie însoțite de traducerea autorizată, în cazul în care sunt redactate într-o limbă străină.  +  Articolul 11 În cazul plasării emisiunilor de titluri de stat prin licitație, dealerii primari, precum și fiecare client al acestora pot participa cu câte o ofertă competitivă defalcată pe tranșe cu nivele diferite ale ratei dobânzii/discontului/prețului. Numărul tranșelor poate fi limitat sau nelimitat, acest element fiind stabilit de Ministerul Finanțelor Publice prin prospectul de emisiune. Dealerii primari cumulează aceste oferte (pe nivele ale ratei dobânzii/discontului/prețului) și transmit la Banca Națională a României un singur formular de ofertă în structura prezentată în anexele nr. 5.1.-6.3.  +  Articolul 12 În cazul acceptării ofertelor necompetitive de către Ministerul Finanțelor Publice, specificat în prospectul de emisiune, dealerii primari pot participa cu câte o ofertă necompetitivă în contul clienților. În prospectul de emisiune, Ministerul Finanțelor Publice stabilește atât categoriile de clienți ai dealerilor primari care pot depune oferte de cumpărare necompetitive, cât și limita maximă privind ponderea ofertelor de cumpărare necompetitive admisă în totalul emisiunii și/sau limite minime și/sau maxime pentru valoarea unei oferte necompetitive.  +  Articolul 13(1) Pentru emisiunile de instrumente de tip benchmark, Ministerul Finanțelor Publice poate oferi titluri de stat cu aceleași caracteristici, exclusiv dealerilor primari, printr-o sesiune suplimentară de oferte necompetitive prevăzută în prospectul de emisiune al respectivelor instrumente.(2) Dealerii primari care au participat la licitația de referință, indiferent dacă au adjudecat sau nu titluri de stat la aceasta, și doresc să subscrie titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive vor transmite oferte de cumpărare în structura prezentată în anexa nr. 5.3, procedura de adjudecare fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulament.(3) Dealerii primari specificați la alin. (2) care nu doresc să subscrie titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive vor transmite un mesaj XML de tipul specificat la art. 15 alin. (3) lit. g) din prezentele norme.(4) Valoarea de decontare aferentă titlurilor de stat achiziționate la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive se determină după cum urmează: V(d) = N * [P(m) + D(a)], unde: V(d) = valoarea de decontare aferentă sesiunii suplimentare; N = numărul de titluri de stat adjudecate; P(m) = prețul mediu de adjudecare la licitația de referință; D(a) = dobânda acumulată per titlu, conform prospectului de emisiune.(5) Exemple privind metodologia de lucru și calcule aferente desfășurării sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive sunt prezentate în anexa nr. 7.  +  Articolul 14 În urma încheierii procesului de plasare a titlurilor de stat pe piața primară, Banca Națională a României notifică dealerii primari care au prezentat oferte de cumpărare la respectiva emisiune cu privire la rezultatele operațiunii de plasare, astfel:a) dealerilor primari cărora li s-au alocat titluri de stat li se notifică sumele ce le-au fost adjudecate în nume și cont propriu, sumele ce le-au fost adjudecate în nume propriu și în contul clienților cu conturi individuale, precum și sumele ce le-au fost adjudecate în nume propriu și în contul global de clienți deschis de alți intermediari;b) dealerii primari cărora nu li s-au alocat titluri de stat sunt notificați asupra motivelor nealocării de titluri de stat.  +  Secţiunea a 2-a Transmiterea ofertelor de cumpărare și a notificărilor rezultatelor adjudecărilor la emisiunile de titluri de stat  +  Articolul 15(1) Ofertele dealerilor primari de cumpărare a titlurilor de stat la licitațiile/subscripțiile organizate de Banca Națională a României, precum și notificările rezultatelor adjudecărilor se transmit prin Sistemul GSPM.(2) Ofertele de cumpărare întocmite conform prevederilor Regulamentului se transpun în mesaje standardizate, de tip XML, în conformitate cu documentația Sistemului GSPM, denumită în continuare documentație, și se vor transmite prin aplicația XMLHUB, administrată de Banca Națională a României.(3) În funcție de modalitatea de vânzare a emisiunilor de titluri de stat, corespondența între tipurile de oferte de cumpărare și mesajele XML utilizate în procesul de transpunere se realizează astfel:a) mesaj XML GSPM 001-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație, element licitat: preț - ofertă competitivă (anexa nr. 6.3) și ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.2);b) mesaj XML GSPM 002-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație, element licitat: rata dobânzii - ofertă competitivă (anexa nr. 6.2) și ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.2);c) mesaj XML GSPM 003-01 pentru oferta de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitație - ofertă competitivă (anexa nr. 6.1) și ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.1);d) mesaj XML GSPM 004-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitației din data de ... - ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.3);e) mesaj XML GSPM 005-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu discont plasate prin subscripție publică (anexa nr. 4.2);f) mesaj XML GSPM 006-01 pentru oferta de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripție publică (anexa nr. 4.1);g) mesaj XML GSPM 007-01 pentru anunțul dealerilor primari de neparticipare la plasarea emisiunii.(4) Mesajele XML conținând ofertele de cumpărare de titluri de stat se vor transmite până la termenul-limită specificat în prospectele de emisiune aferente. Mesajele XML transmise după ora-limită sunt respinse de aplicația XMLHUB și nu sunt luate în considerare în procesul licitației/subscripției.(5) În cadrul termenului-limită specificat la alin. (4), în cazul în care se intenționează modificarea ofertei de cumpărare transmise în prealabil, dealerii primari pot transmite mai multe mesaje XML, conținând oferte de cumpărare actualizate, în cadrul licitației/subscripției de titluri de stat fiind luat în considerare numai ultimul mesaj XML valid, acceptat de Sistemul GSPM, acesta constituind un angajament ferm din partea dealerului primar fără posibilitatea de a fi retras.  +  Articolul 16 Fiecare tip de mesaj XML descris la art. 15 alin. (3) din prezentele norme are corespondent în mesaje XML conținând notificări de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare de titluri de stat, și va fi transmis dealerilor primari de către Banca Națională a României prin Sistemul GSPM, conform documentației. Niciun participant la plasarea emisiunii respective de titluri de stat nu se poate prevala de faptul că nu cunoaște rezultatul adjudecării.  +  Articolul 17(1) În conformitate cu prevederile contractului specificat la art. 1 alin. (1) lit. b) pct. (v) din prezentele norme, ofertele de cumpărare de titluri de stat și notificările de acceptare/refuz aferente se vor transmite și prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF administrate de Banca Națională a României, transpunerea în format electronic a ofertelor de cumpărare fiind efectuată cu respectarea instrucțiunilor prevăzute de Norma Băncii Naționale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitațiilor și subscripțiilor de titluri de stat. (la 19-03-2018, sintagma: rețelei IP securizate VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (2) Transmiterea ofertelor de cumpărare prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF administrate de Banca Națională a României se va efectua în maximum 30 de minute după termenul-limită specificat la art. 15 alin. (4) din prezentele norme. Ofertele transmise după ora-limită conduc la excluderea participării dealerului primar și la anularea mesajului XML, acestea nefiind luate în considerare în procesul licitației/subscripției. (la 19-03-2018, sintagma: rețelei IP securizate VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (3) În cazul constatării de diferențe între conținutul mesajului transmis prin intermediul Sistemului GSPM și conținutul ofertei transmise prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF administrate de Banca Națională a României, versiunea transmisă prin Sistemul GSPM va fi varianta luată în considerare în cadrul procesului licitației sau subscripției de titluri de stat, participantul fiind obligat să corecteze versiunea ofertei transmise prin rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României, până la finalizarea procesului de plasare, pentru eliminarea inadvertențelor semnalate de către administratorul de sistem. (la 19-03-2018, sintagma: rețeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri și Decontări - Transfond - S.A. a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (la 19-03-2018, sintagma: rețelei IP securizate VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 18 Nu este luată în considerare oferta transmisă doar prin una dintre metodele de transmitere prezentate la art. 15 și 17 din prezentele norme.  +  Articolul 19 În cazul înregistrării unor disfuncționalități în procesul de întocmire și transmitere a ofertelor de cumpărare de titluri de stat, precum și cu privire la notificările de acceptare/refuz aferente, în funcție de incidentul înregistrat, se vor aplica următoarele proceduri alternative:a) în situația în care dealerul primar este în imposibilitate de a crea mesajul XML aferent ofertei de cumpărare:(i)  comisia de licitație/subscripție este înștiințată de către dealerul primar afectat, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicație agreat, anterior termenului-limită stabilit pentru transmiterea mesajelor XML conținând ofertele de cumpărare de titluri de stat;(ii)  membrii comisiei de licitație/subscripție desemnați din partea Băncii Naționale a României vor insera manual datele aferente tranșelor ofertei de cumpărare a dealerului primar direct în aplicația informatică de gestionare a procesului de adjudecare a licitației/subscripției, preluând informațiile din fișierul transmis de către dealerul primar afectat prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF administrate de Banca Națională a României. Președintele comisiei poate decide, cu consultarea prealabilă a dealerului primar, rectificarea imediată a erorilor de formă și validarea ofertei transmise. În înțelesul prezentelor norme, prin erori de formă se înțelege acele erori care se încadrează în categoria celor definite în art. 135 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; (la 19-03-2018, sintagma: rețelei IP securizate VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) b) în situația în care dealerul primar nu poate asigura transmiterea prin aplicația XMLHUB a mesajului XML creat:(i)  comisia de licitație/subscripție, prevăzută la art. 13 din Regulament este înștiințată de către dealerul primar afectat, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicație agreat, până la termenul-limită stabilit pentru transmiterea mesajelor XML, conținând ofertele de cumpărare de titluri de stat;(ii)  dealerul primar afectat va transmite prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF administrate de Banca Națională a României un mesaj electronic în care va atașa mesajul XML, conținând oferta sa de cumpărare de titluri de stat; (la 19-03-2018, sintagma: rețelei IP securizate VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (iii)  membrii comisiei de licitație/subscripție desemnați din partea Băncii Naționale a României vor încărca fișierul XML în aplicația XMLHUB, în numele dealerului primar;(iv)  dacă Sistemul GSPM returnează mesaje de eroare la încărcarea respectivului fișier XML, acestea vor fi comunicate dealerului primar, care va remedia erorile constatate și va transmite prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF administrate de Banca Națională a României un nou mesaj electronic la care se atașează fișierul XML rectificat; (la 19-03-2018, sintagma: rețelei IP securizate VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (v)  mesajele electronice specificate la pct. (ii) și (iv) se vor transmite prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF administrate de Banca Națională a României până la termenul-limită stabilit pentru transmiterea mesajelor XML conținând ofertele de cumpărare de titluri de stat; (la 19-03-2018, sintagma: rețelei IP securizate VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) c) în situația în care dealerul primar este în imposibilitate de a crea mesajul XML aferent ofertei de cumpărare, iar aplicația Microsoft Outlook Web Access nu funcționează sau, după caz, rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României este indisponibilă se vor aplica prevederile art. 13 lit. a) din Norma Băncii Naționale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitațiilor și subscripțiilor de titluri de stat; (la 19-03-2018, sintagma: rețeaua securizată VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) d) în situația în care Banca Națională a României nu poate asigura transmiterea prin aplicația XMLHUB a mesajelor XML conținând notificările de acceptare/refuz a ofertelor de cumpărare de titluri de stat, dealerii primari vor prelua informațiile aferente din mesajele electronice transmise prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF administrate de Banca Națională a României. În cazul constatării nefuncționării și a aplicației Microsoft Outlook Web Access sau, după caz, rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României este indisponibilă, se vor aplica prevederile art. 13 lit. b) din Norma Băncii Naționale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitațiilor și subscripțiilor de titluri de stat. (la 19-03-2018, sintagma: rețelei IP securizate VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (la 19-03-2018, sintagma: rețeaua securizată VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (la 19-03-2018, sintagma: serviciului de poștă electronică Lotus Mail a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Secţiunea a 3-a Conturi de evidență a titlurilor de stat și decontarea operațiunilor cu titluri de stat  +  Articolul 20(1) În vederea derulării operațiunilor de plasare a titlurilor de stat, dealerii primari trebuie să deschidă conturi de evidență a titlurilor de stat în registrele proprii pentru fiecare client în contul căruia acționează.(2) Dealerii primari au obligația de a comunica Băncii Naționale a României simbolurile complete ale conturilor de evidență a titlurilor de stat deschise pentru clienții în contul cărora transmit oferte de cumpărare pe piața primară, în termen de 48 de ore de la deschiderea acestor conturi, dar cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară prezentării de oferte de cumpărare în contul acestor clienți. Situația deschiderilor de conturi de evidență a titlurilor de stat este prezentată în anexa nr. 8.(3) La deschiderea conturilor de evidență a titlurilor de stat pentru clienți trebuie avute în vedere următoarele elemente de identificare specifice, inclusiv următoarele:a) pentru clienți persoane juridice, cu conturi individuale:(i) denumirea completă și abrevierea oficială (dacă există);(ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;(iii)  adresa completă a sediului central al clientului;(iv) telefon, fax, e-mail;(v) cod unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele juridice nerezidente;b) pentru clienți persoane fizice, cu conturi individuale:(i) numele, prenumele și inițiala tatălui;(ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;(iii) domiciliul și, după caz, reședința clientului (adresa completă);(iv) numărul de telefon de la domiciliu și cel de la serviciu;(v)  seria și numărul actului de identitate pentru rezidenți și ale pașaportului pentru nerezidenți;(vi)  codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele fizice nerezidente;c) pentru conturile globale de clienți deschise de intermediari fără cont în Sistemul SaFIR, așa cum sunt aceștia definiți la art. 34 alin. (3) din Regulamentul-cadru:(i) denumirea completă și abrevierea oficială a intermediarului (dacă există);(ii) categoria din care face parte intermediarul, respectiv rezident/nerezident;(iii)  adresa completă a sediului central al intermediarului;(iv) telefon, fax, e-mail intermediar;(v)  cod unic de înregistrare (CUI), pentru intermediarii persoane juridice rezidente sau echivalentul acestuia, pentru intermediarii persoane juridice nerezidente.(4) Dealerii primari au obligația ca, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare anterioară depunerii ofertelor de cumpărare în contul clientului respectiv, să opereze și să comunice Băncii Naționale a României orice modificare apărută în elementele de identificare a clientului.  +  Articolul 21 Structura și codificarea conturilor de evidență a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile regulilor Sistemului SaFIR, sunt prezentate în anexa nr. 9.  +  Articolul 22(1) Decontarea operațiunilor cu titluri de stat pe piața primară, precum și plata obligațiilor financiare ale Ministerului Finanțelor Publice se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului SaFIR, ale Sistemului ReGIS și cu celelalte reglementări ale Băncii Naționale a României în domeniu.(2) Decontarea emisiunilor de titluri de stat pentru care au fost organizate sesiuni suplimentare de oferte necompetitive se va efectua cumulat, însumând valorile adjudecate la cele două sesiuni.  +  Capitolul III Monitorizarea și evaluarea activității dealerilor primari  +  Articolul 23 Comitetul de evaluare urmărește și analizează în permanență activitatea dealerilor primari, în conformitate cu prevederile cap. IV din Regulament. Analiza va fi efectuată lunar, perioada supusă monitorizării și evaluării fiind ultimele 12 luni calendaristice, precedente lunii în care se efectuează calculul.  +  Articolul 24(1) În vederea efectuării analizei privind performanța dealerilor primari pe piața secundară a titlurilor de stat prevăzută la art. 43 lit. a) și b) din Regulament, în termen de 5 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei luni, dealerii primari au obligația de a transmite Direcției plăți - Serviciul depozitare și decontare instrumente financiare din cadrul Băncii Naționale a României lista tuturor tranzacțiilor de sens contrar, așa cum acestea au fost identificate de către dealerul primar, derulate pe aceeași emisiune de titluri de stat și cu același client, pentru care diferența de preț este de maximum 10 puncte de bază în preț, cu decontare în ultimele 12 luni calendaristice precedente efectuării raportării.(2) Raportarea se va transmite sub forma unui fișier Excel, folosindu-se aplicația Microsoft Outlook Web Access din rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile anexei nr. 10. (la 19-03-2018, sintagma: rețeaua securizată VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (la 19-03-2018, sintagma: serviciul de poștă electronică securizată Lotus Mail a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 25(1) La efectuarea calculelor aferente acestor analize, valorile utilizate sunt următoarele:a) în cazul certificatelor de trezorerie, pentru valoarea adjudecată se va utiliza valoarea decontată a certificatelor de trezorerie, obținută prin scăderea valorii discontului din valoarea nominală a titlului de stat;b) în cazul obligațiunilor de stat, pentru valoarea adjudecată se va utiliza valoarea nominală a acestora;c) în cazul tranzacțiilor de pe piața secundară, pentru calculele necesare se va utiliza valoarea de decontare a tranzacțiilor.(2) La efectuarea calculelor aferente indicatorului specificat la art. 43 lit. a) din Regulament, categoriile de titluri de stat se vor structura și lua în considerare în funcție de maturitatea inițială a titlurilor de stat cu care s-au încheiat tranzacțiile. Astfel, baza de date a tranzacțiilor cu titluri de stat derulate pe piața secundară, care sunt luate în considerare pentru acest indicator, se divide în cele 3 categorii specificate aferente maturității inițiale a titlurilor de stat, urmată de ponderarea cu coeficienții specificați la art. 8 din Regulament a valorii fiecărei tranzacții din aceste categorii, după maturitatea reziduală a titlurilor de stat cu care au fost efectuate tranzacțiile. Dealerul primar care a efectuat tranzacții cu valoarea ponderată cea mai mare în totalul uneia dintre cele 3 categorii va primi punctajul maxim aferent categoriei.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 26(1) Prima analiză și evaluare a activității dealerilor primari care să cuprindă o perioadă de 12 luni calendaristice anterioare, efectuată conform prevederilor Regulamentului, va fi efectuată în luna ianuarie 2018, perioada evaluată fiind anul 2017.(2) Evaluarea activității dealerilor primari aferentă anului 2016 se va efectua conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.  +  Articolul 27 Pentru efectuarea calculelor aferente procesului de alocare și adjudecare a titlurilor de stat la sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în cursul anului 2017, clasamentul utilizat la art. 26 alin. (2) lit. a) din Regulament este următorul:a) clasamentul valabil la data de 1 ianuarie 2017, rezultat în urma evaluării trimestriale efectuate conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, pentru sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2017 și data publicării clasamentului prevăzut la lit. b);b) clasamentul rezultat în urma evaluării anuale a performanței activității derulate de dealerii primari în anul 2016, evaluare efectuată conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, pentru sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în perioada cuprinsă de la data publicării acestui clasament și 28 februarie 2017;c) clasamentul rezultat în urma evaluării performanței activității derulate de dealerii primari în ianuarie 2017 efectuate conform prevederilor Regulamentului, pentru sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în luna martie 2017;d) clasamentul rezultat în urma evaluării performanței activității derulate de dealerii primari în ianuarie și februarie 2017 efectuate conform prevederilor Regulamentului, pentru sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în luna aprilie 2017;e) pentru sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în fiecare dintre lunile din perioada mai 2017 și ianuarie 2018 va fi utilizat clasamentul rezultat în urma evaluării performanței activității derulate de dealerii primari în perioada dintre 1 ianuarie 2017 și ultima zi a lunii precedente efectuării calculului, evaluări efectuate conform prevederilor Regulamentului.  +  Articolul 28 Termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) din prezentele norme nu poate fi anterior datei intrării în vigoare a prevederilor secțiunii a II-a cap. II din Regulament.  +  Articolul 29(1) Având în vedere prevederile art. 50 din Regulament, orice referire sau trimitere din actele normative în vigoare la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, se va interpreta ca referire la Regulament, cu excepția prevederilor art. 26 alin. (2) și art. 27 din prezentele norme.(2) Orice referire sau trimitere din actele normative în vigoare la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, se va interpreta ca referire la prezentele norme.  +  Articolul 30(1) Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme.(2) Datele prezentate în anexa nr. 7 sunt cu titlu exemplificativ, sunt fictive și nu implică obligații din partea Ministerului Finanțelor Publice, a Băncii Naționale a României sau a oricărui participant la operațiunile efectuate pe piața titlurilor de stat.  +  Articolul 31 Prezentele norme se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.
  Președintele Consiliului de administrație
  al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 21 decembrie 2016. Nr. 1.  +  Anexa nr. 1 - Model - [ANTET oficial] Nr. de înregistrare/Data ......../............. Către Banca Națională a României Domnului/Doamnei ............ Director Direcția operațiuni de piață CERERE pentru dobândirea calității de dealer primar ..... (denumirea completă a instituției solicitante)......, cu sediulsocial în ..............., str. ............... nr. ......, telefon ......,telex ......., fax ............, înmatriculată în registrul comerțului cunr. .............., având codul fiscal nr. ............/având codul unic deînregistrare ............, atribut fiscal ................ și număr de ordineîn registrul comerțului ....., prin reprezentant legal/împuternicit legal alacestuia ..................., solicităm dobândirea calității de dealer primarîn vederea efectuării de operațiuni cu titluri de stat. Anexăm prezentei cereri documentația prevăzută de reglementările învigoare privind piața primară a titlurilor de stat, după cum urmează: ......................................................................... ......................................................................... Pentru evaluarea performanței, efectuată conform prevederilor art. 7 dinRegulamentul Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară atitlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, menționăm cătranzacțiile cu titluri de stat desfășurate pe piața primară și secundară aufost efectuate prin următoarele conturi de evidență titluri de stat:
  - .............................. - .............................. (simbol cont evidență titluri de stat)  ; ............................ ; ............................ (denumire dealer primar sau intermediar pe piața secundară)
  (Semnături autorizate) Numele: ............................ Funcția ............................  Numele: .....................Funcția .....................
   +  Anexa nr. 2

  - Model -

  CONTRACT DE PARTICIPARE
  la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare
  de titluri de stat și a rezultatelor adjudecărilor licitațiilor de stat
  În baza prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, denumit în continuare Regulament, și ale art. 1 alin. (1) din Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016 privind aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, denumite în continuare norme, între: Banca Națională a României, cu sediul central în str. Lipscani nr. 25, cod poștal 030031, sectorul 3, București, în calitate de administrator al sistemului de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat și a rezultatelor adjudecărilor licitațiilor de stat, denumită în continuare administrator de sistem, reprezentată de către ....(numele reprezentantului)..., având funcția de ..................., și de către ..................., având funcția de ................., și ....(denumirea instituției solicitante)....., cu sediul social/real în ....(adresa sediului social/sediului real din România)..., înmatriculată în Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ....(numărul)...., având cod fiscal/codul unic de înregistrare ....(nr. cod)..., în calitate de participant la sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat și a rezultatelor adjudecărilor licitațiilor de stat, denumită în continuare participant , reprezentată de către ....(numele reprezentantului)..., având funcția de ....(funcția reprezentantului)....., și de către .....(numele reprezentantului)..., având funcția de ....(funcția reprezentantului)..., persoană de contact .....(numele și prenumele)..., telefon ....(telefon).., fax ...(fax)..., adresă e-mail ....(e-mail)..., a intervenit prezentul contract de participare la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat și a rezultatelor adjudecărilor licitațiilor de stat, denumit în continuare Sistemul GSPM.  +  Capitolul I Obiectul contractului  +  Articolul 1(1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea prin intermediul Sistemului GSPM a ofertelor de cumpărare de titluri de stat pe piața primară administrată de Banca Națională a României, precum și a notificărilor de acceptare/refuz a/al acestora, conform prevederilor reglementărilor în vigoare și ale prezentului contract.(2) În vederea ducerii la îndeplinire a alin. (1), participantul mandatează administratorul de sistem cu privire la administrarea conturilor proprii de utilizatori deschise în Sistemul GSPM în scopul funcționării corespunzătoare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentului contract.  +  Capitolul II Obligațiile părților  +  Articolul 2 Participantul se obligă:a) să respecte prevederile documentației Sistemului GSPM, denumită în continuare documentația, și să aplice corespunzător prevederile acesteia, conform dispozițiilor comunicate de administratorul de sistem;b) să respecte instrucțiunile administratorului de sistem sau ale altor persoane care acționează în numele acestuia;c) să întocmească și să transmită oferta de cumpărare de titluri de stat în conformitate cu prevederile prezentului contract și ale reglementărilor în vigoare;d) să respecte cerințele de securitate ale Sistemului GSPM și să adopte măsurile necesare pentru restricționarea accesului la sistem al persoanelor care nu au fost autorizate în conformitate cu prevederile documentației;e) să mențină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul GSPM (hardware, software, rețele de comunicații, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficiența generală a acestuia și să asigure funcționarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;f) să notifice administratorul de sistem sau persoanele care acționează în numele acestuia, în cel mai scurt timp, cu privire la orice disfuncționalitate operațională care afectează sau este de natură să afecteze participarea la Sistemul GSPM;g) să asigure cunoașterea, însușirea și respectarea documentației de către personalul propriu, care utilizează Sistemul GSPM.  +  Articolul 3 Administratorul de sistem se obligă:a) să întocmească, să mențină, să actualizeze și să permită accesul participanților la documentație, inclusiv la cerințele de securitate ale sistemului;b) să respecte documentația și procedurile emise în aplicarea acesteia, în vederea asigurării funcționării normale a Sistemului GSPM;c) să mențină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul GSPM (hardware, software, rețele de comunicații, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficiența generală a acestuia și să asigure funcționarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;d) să administreze în baza art. 1 alin. (2) conturile de utilizatori deschise în Sistemul GSPM în scopul funcționării corespunzătoare a acestuia;e) să arhiveze mesajele, instrucțiunile și documentele transmise către participanți și recepționate de la aceștia sau generate în Sistemul GSPM, conform legislației în vigoare.  +  Capitolul III Întocmirea și transmiterea ofertelor de cumpărare de titluri de stat, precum și a notificărilor de acceptare/refuz a/al acestora  +  Articolul 4 Oferta de cumpărare se va întocmi de către participant în conformitate cu prevederile Regulamentului și ale normelor și se va transpune de către participant în format electronic, respectând cumulativ:a) prevederile documentației, în vederea transmiterii prin Sistemul GSPM;b) prevederile Normei Băncii Naționale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitațiilor și subscripțiilor de titluri de stat, în vederea transmiterii prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF administrate de Banca Națională a României. (la 19-03-2018, sintagma: rețelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri și Decontări - Transfond - S.A a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 5 În cazul constatării de diferențe în ceea ce privește conținutul versiunii ofertei transmise prin metodele prevăzute la art. 4, versiunea ofertei transmise prin Sistemul GSPM va fi considerată varianta corectă și va fi acceptată ca oferta valabilă în cadrul procesului licitației sau subscripției de titluri de stat, participantul fiind obligat să corecteze versiunea ofertei transmise prin rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României, pentru eliminarea inadvertențelor semnalate de către administratorul de sistem. (la 19-03-2018, sintagma: rețeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri și Decontări - Transfond - S.A. a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 6 Oferta de cumpărare întocmită conform prevederilor art. 4. lit. b) va conține semnăturile persoanelor desemnate să angajeze participantul în operațiunile cu titluri de stat și va fi însoțită de copii ale ofertelor/ordinelor de cumpărare ale clienților acestuia.  +  Articolul 7 În urma finalizării procesului de plasare a titlurilor de stat pe piața primară, administratorul de sistem va întocmi, pentru fiecare participant care a transmis ofertă de cumpărare la licitația/subscripția respectivă, o notificare cu privire la rezultatele obținute la operațiunea de plasare, conform prevederilor Regulamentului și ale normelor.  +  Articolul 8 Notificările rezultatelor plasării se vor transpune de către administratorul de sistem în format electronic, respectând cumulativ:a) prevederile documentației, în vederea transmiterii prin Sistemul GSPM;b) prevederile Normei Băncii Naționale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitațiilor și subscripțiilor de titluri de stat, în vederea transmiterii prin intermediul rețelei VPN securizate RCI-IPF administrate de Banca Națională a României. (la 19-03-2018, sintagma: rețelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri și Decontări - Transfond - S.A a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 9 În cazul constatării de diferențe în ceea ce privește conținutul versiunii notificărilor transmise prin metodele prevăzute la art. 8, versiunea notificării transmise prin Sistemul GSPM va fi considerată varianta corectă, administratorul de sistem fiind obligat să corecteze versiunea notificării transmise prin rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României, pentru eliminarea inadvertențelor semnalate de către participant. (la 19-03-2018, sintagma: rețeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri și Decontări - Transfond - S.A. a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 10 Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare întocmite conform prevederilor art. 8. lit. b) vor conține semnăturile președintelui și secretarului comisiei de licitație/subscripție de titluri de stat.  +  Articolul 11 În cazul înregistrării de disfuncționalități în procesul de întocmire și transmitere a ofertelor de cumpărare de titluri de stat, precum și a notificărilor de acceptare/refuz aferente se vor aplica, în funcție de incidentul înregistrat, procedurile alternative aplicabile, prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 12 Accesul participantului la Sistemul GSPM se va efectua exclusiv prin intermediul persoanelor desemnate de către acesta, împuternicite pentru a transmite mesajele electronice conținând ofertele de cumpărare de titluri de stat și/sau pentru a primi mesajele electronice conținând notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor dealerilor primari. Accesul participantului este permis în baza cererii transmise către administratorul de sistem pentru crearea/modificarea contului de utilizator în Sistemul GSPM, întocmită conform documentației, nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară desfășurării licitației/subscripției pentru care respectivul utilizator intenționează să transmită și/sau să primească mesaje în/din sistem.  +  Capitolul IV Confidențialitate  +  Articolul 13 Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor furnizate reciproc, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului contract, și să restrângă la minimul necesar numărul persoanelor care dețin aceste informații.  +  Capitolul V Răspundere  +  Articolul 14 Nerespectarea de către participant a obligațiilor menționate la cap. II art. 2 din prezentul contract conduce la aplicarea de către administratorul de sistem de sancțiuni conform prevederilor Regulamentului.  +  Capitolul VI Încetarea contractului  +  Articolul 15 Prezentul contract încetează de drept, fără notificare prealabilă, la data la care participantul nu mai deține calitatea de dealer primar pe piața titlurilor de stat.  +  Capitolul VII Litigii  +  Articolul 16 Părțile vor depune toate diligențele pentru soluționarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului contract.  +  Articolul 17 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea acestuia, care nu s-a soluționat pe cale amiabilă, se va supune arbitrajului Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în vederea soluționării în conformitate cu regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.  +  Capitolul VIII Legislația aplicabilă  +  Articolul 18 Prevederile prezentului contract sunt guvernate de legea română.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 19 Prezentul contract intră în vigoare la data de .............. și produce efecte prin semnarea acestuia de către 2 reprezentanți desemnați de către fiecare parte contractantă.  +  Articolul 20 La data semnării participantul va prezenta lista cu persoanele autorizate/împuternicite să semneze prezentul contract și specimenele de semnături ale acestora.  +  Articolul 21 Participantul va putea să se conecteze tehnic la infrastructură și va putea să transmită oferte de cumpărare de titluri de stat și/sau să primească notificările de adjudecare aferente începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract.  +  Articolul 22 Prezentul contract este încheiat astăzi, ..............., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
  Banca Națională a României ................................. (numele și prenumele persoanei autorizate) ................................. (funcția) ................................. (semnătura) ................................. (numele și prenumele persoanei autorizate) ................................. (funcția) ................................. (semnătura) Denumirea instituției solicitante ........................................ (numele și prenumele persoanei autorizate) ......................... (funcția) .......................... (semnătura) ......................................... (numele și prenumele persoanei autorizate) ...................... (funcția) .............................. (semnătura)
   +  Anexa nr. 3 - Model - [ANTET oficial] Nr. de înregistrare/Data ........... Către Banca Națională a României Domnului/Doamnei ........ Director Direcția operațiuni de piață LISTA specimenelor de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze ..................... în operațiunile cu titluri de stat derulate pe piața primară ...(denumirea completă a dealerului primar)... desemnează pe fiecare dintreurmătoarele persoane ca având semnătura autorizată pentru a angaja ...(denumireacompletă a dealerului primar).... în legătură cu operațiunile aferente piețeiprimare a titlurilor de stat lansate de către Ministerul Finanțelor Publice șicertifică faptul că specimenul de semnătură din dreptul fiecărui nume depersoană este original. Numele Prenumele Funcția Semnătura Titulari .............................................. .................. .............................................. .................. .............................................. .................. Înlocuitori .............................................. .................. .............................................. .................. .............................................. .................. Corespondența în legătură cu operațiunile pieței primare a titlurilor destat va fi adresată domnului/doamnei .................., funcția ..........,departament ............, telefon ................., fax .............. . (semnături autorizate)
  Numele: ....................... Funcția: ...................... Numele: ....................... Funcția: ......................
   +  Anexa nr. 4.1
  Instituția  
  Adresa  
  Cont evidență titluri de stat  
  Telefon  
  Fax  
  Către Banca Națională a României  Data .............

  OFERTĂ
  de cumpărare pentru titluri de stat cu
  cupon/dobândă plasate prin subscripție publică
  A. Elementele emisiunii:
  Tipul titlului de stat   Seria emisiunii Data/ Perioada subscripției   Data emisiunii   Data scadenței Rata dobânzii (%)
        
  B. Elementele ofertei de cumpărare:
       Simbol cont titluride stat  Numărul titlurilor de stat (buc.)  Valoareanominalăindivi- duală (moneda)Valoareanominală totală (moneda) 
  TOTAL, din care:   *****   *****
  1. - în cont propriu     
  2. - în contul clienților - TOTAL   *****   *****
  din care: - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz             
  C. Instrucțiuni de plată și decontare:1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa: În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS. În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii de subscriere plus 50 de puncte de bază. Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora. Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menționată mai sus.2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa: În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ................ al Băncii Naționale a României deschis la .....(Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.)..... suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în .....(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)... adjudecate. În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii de subscriere plus 50 de puncte de bază. Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora. Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menționată mai sus.
  (semnături autorizate) Numele: ...................... Funcția: .....................  Numele: .....................Funcția: ....................
   +  Anexa nr. 4.2
  Instituția  
  Adresa  
  Cont evidență titluri de stat  
  Telefon  
  Fax  
  Către Banca Națională a României  Data .............

  OFERTĂ
  de cumpărare pentru titluri de stat cu
  discont plasate prin subscripție publică
  A. Elementele emisiunii:
  Tipul titlului de stat   Seria emisiunii Data/ Perioada subscripției   Data emisiunii   Data scadenței Rata discont (%)
        
  B. Elementele ofertei de cumpărare:
     Defalcare   Simbol cont titluride stat  Numărul titlurilor de stat (buc.)  Valoareanominalăindivi- duală (moneda)  Costul total (moneda) 
  TOTAL, din care:   *****   *****
  1. - în cont propriu     
  2. - în contul clienților - TOTAL   *****   *****
  din care: - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz             
  C. Instrucțiuni de plată și decontare:1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa: În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS. În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul randamentului de subscriere plus 50 de puncte de bază. Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora. Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menționată mai sus.2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa: În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ................ al Băncii Naționale a României deschis la ....(Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.)..... suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în ....(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)...... adjudecate. În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul randamentului de subscriere plus 50 de puncte de bază. Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora. Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menționată mai sus.
  (semnături autorizate și ștampila) Numele: ......................... Funcția: ........................  Numele: ...................... Funcția: .....................
   +  Anexa nr. 5.1
  Instituția  
  Adresa  
  Cont evidență titluri de stat  
  Telefon  
  Fax  
  Către Banca Națională a României  Data .............

  OFERTĂ
  de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitație
  - ofertă necompetitivă -
  A. Elementele emisiunii:
  Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data licitației Data emisiunii Data scadenței
       
  B. Elementele ofertei:
     Defalcare   Simbol cont titluri de stat   Valoarea investită totală (moneda)
  În contul clienților - TOTAL   *****
  din care: - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz       
  C. Instrucțiuni de plată și decontare:1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa: În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS. În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază. Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa: În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ................... al Băncii Naționale a României deschis la ...(Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.)..... suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în .....(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.).... adjudecate. În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere, vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 puncte de bază. Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  (semnături autorizate) Numele: ..................... Funcția: ....................  Numele: ................... Funcția: ..................
   +  Anexa nr. 5.2
  Instituția  
  Adresa  
  Cont evidență titluri de stat  
  Telefon  
  Fax  
  Către Banca Națională a României  Data .............

  OFERTĂ
  de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/
  dobândă plasate prin licitație
  - ofertă necompetitivă -
  A. Elementele emisiunii:
  Tipul titlului de stat    Seria emisiunii    Data licitației  Data emisiunii/ redeschiderii   Data scadenței  Valoare nominală individuală (moneda) Rata cuponului (%)  
         
  B. Elementele ofertei:
     Defalcare  Simbol cont titluri de stat   Valoarea nominală totală (moneda) Dobânda acumulată per titlu (moneda)
  În contul clienților - TOTAL   ******  
  din care: - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz          
  C. Instrucțiuni de plată și decontare:1. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă națională se va completa: În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS. În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază. Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa: În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ................ al Băncii Naționale a României deschis la ....(Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.)...... suma reprezentând valoarea nominală/costul titlurilor de stat denominate în .....(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)...... adjudecate. În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 puncte de bază. Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  (semnături autorizate) Numele: ........................ Funcția: .......................  Numele: .................. Funcția: .................
   +  Anexa nr. 5.3
  Instituția  
  Adresa  
  Cont evidență titluri de stat  
  Telefon  
  Fax  
  Către Banca Națională a României  Data .............

  OFERTĂ
  de cumpărare pentru titluri de stat la sesiunea suplimentară de
  oferte necompetitive aferentă licitației din data de ...........
  - ofertă necompetitivă -
  A. Elementele emisiunii:
  Tipul titlului de stat    Seria emisiunii   Data sesiunii suplimentare Data emisiunii/ redeschiderii   Data scadenței  Valoare nominală individuală (RON) Rata cuponului (%)  
         
  B. Oferta de cumpărare:
  Simbol cont titluri de stat Dealer primar Numărul titlurilor de stat (buc.)    Valoarea nominală totală (RON)    Prețul mediu licitația de referință (%) Costul net total (RON)    Dobânda acumulată totală (RON)    Costul brut total (RON   
  XXXX0       
  (Unde XXXX reprezintă primele 4 caractere din codul BIC al dealerului primar.)
  C. Instrucțiuni de plată și decontare: În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS. În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază. Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  (semnături autorizate) Numele: ........................ Funcția: .......................  Numele: .......................... Funcția: .........................
   +  Anexa nr. 6.1
  Instituția  
  Adresa  
  Cont evidență titluri de stat  
  Telefon  
  Fax  
  Către Banca Națională a României  Data .............

  OFERTĂ DE CUMPĂRARE
  pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitație
  - ofertă competitivă -
  A. Elementele emisiunii:
  Tipul titlului de stat   Seria emisiunii Valoarea nominală individuală   Data licitației   Data emisiunii   Data scadenței
        
  B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranșe:
  Nr. tranșei    Defalcare    Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat (buc.) Rată discont (%)    Preț (%)   Randament (%)    Cost (moneda) 
  1. TOTAL, din care:       
         - în cont propriu       
  - în contul clienților - TOTAL       
  din care: - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz                   
  2. . . .                             
   TOTAL GENERAL   *****    ********
  C. Instrucțiuni de plată și decontare:1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa: În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS. În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul randamentului aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază. Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa: În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării în contul de ................ al Băncii Naționale a României deschis la .....(Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.)....... suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în .....(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)..... adjudecate. În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul randamentului aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază. Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  (semnături autorizate) Numele: ....................... Funcția: ......................  Numele: ......................... Funcția: ........................
   +  Anexa nr. 6.2
  Instituția  
  Adresa  
  Cont evidență titluri de stat  
  Telefon  
  Fax  
  Către Banca Națională a României  Data .............

  OFERTĂ
  de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă
  plasate prin licitație
  Element licitat: rata dobânzii - ofertă competitivă -A. Elementele emisiunii:
  Tipul titlului de stat    Seria emisiunii    Data licitației    Data emisiunii    Data scadenței   Valoarea nominală individuală (moneda)
        
  B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranșe:
  Nr. tranșei    Defalcare    Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoarea nominală totală (moneda) Rata dobânzii (%)  
  1. TOTAL, din care:     
         - în cont propriu     
  - în contul clienților - TOTAL     
  din care: - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz             
  2. . . .                     
   TOTAL GENERAL   ***** *********  
  C. Instrucțiuni de plată și decontare:1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa: În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS. În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază. Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa: În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării în contul de ................ al Băncii Naționale a României deschis la .....(Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.)..... suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în ....(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)...... adjudecate. În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază. Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  (semnături autorizate) Numele: ......................... Funcția: ........................  Numele: ....................... Funcția: ......................
   +  Anexa nr. 6.3
  Instituția  
  Adresa  
  Cont evidență titluri de stat  
  Telefon  
  Fax  
  Către Banca Națională a României  Data .............

  OFERTĂ
  de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/
  dobândă plasate prin licitație
  Element licitat: preț - ofertă competitivă -A. Elementele emisiunii:
  Tipul titlului de stat    Seria emisiunii   Data licitației   Data emisiunii/ redeschiderii   Data scadenței  Valoare nominală individuală (RON) Dobânda acumulatăper titlu(moneda) Rata cuponului (%)  
          
  B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranșe:
  Nr. tranșei    Defalcare    Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoareanominală totală (moneda)Cotația prețului (%)   Costul net total (moneda) Dobânda acumulată totală (moneda) Costul brut total (moneda)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1.        TOTAL, din care:        
  - în cont propriu        
  - în contul clienților - TOTAL        
  din care: - nume clienți               
  2. . . .                                 
   TOTAL GENERAL   *** ******** ******* ******* *******
  C. Instrucțiuni de plată și decontare:1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa: În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS. În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei randamentului aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază. Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa: În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării în contul de ................ al Băncii Naționale a României deschis la .....(Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.)..... suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în .....(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)..... adjudecate. În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei randamentului aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază. Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.
  (semnături autorizate) Numele: ......................... Funcția: ........................  Numele: ........................ Funcția: .......................
   +  Anexa nr. 7
  Metodologie de lucru și calcule aferente
  sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive
  Pentru exemplificarea metodologiei de lucru și a calculelor aferente se definesc ca ipoteze de lucru următoarele elemente, datele fiind prezentate cu titlu exemplificativ, sunt fictive și nu implică obligații din partea Ministerului Finanțelor Publice, a Băncii Naționale a României sau a oricărui participant la operațiunile efectuate pe piața titlurilor de stat:a) În perioada analizată au activat 9 dealeri primari (DP A, DP B,..., DP I), clasamentul dealerilor primari rezultat în urma evaluării activității și aplicabil la data organizării SSON este următorul:
  Loc ocupat în clasamentul dealerilor primari   Dealer primar
  Locul 1 DP B
  Locul 2 DP E
  Locul 3 DP D
  Locul 4 DP A
  Locul 5 DP F
  Locul 6 DP G
  Locul 7 DP C
  Locul 8 DP H
  Locul 9 DP I
  b) Se consideră redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat cu următoarele caracteristici:– ISIN: RO1521DBN041– obligațiuni de stat de tip benchmark– maturitate inițială: 5 ani– monedă denominare: RON– suma anunțată prospect: 600 mil. lei– valoare nominală unitară: 5.000 lei– valoare SSON: 90 mil. lei– data licitației de referință: 16.01.2017– data SSON: 17.01.2017– data emisiunii: 18.01.2017– data scadenței: 22.03.2021c) La licitația de referință organizată în data de 16 ianuarie 2017 se înregistrează următoarele rezultate:
      Suma subscrisă (mil. lei) Suma adjudecată (mil. lei)
  DP A   Nume propriu 2,50 0,00
  Clienți 0,00 0,00
  DP B   Nume propriu 3,00 3,00
  Clienți 0,00 0,00
  DP C   Nume propriu 1,50 1,50
  Clienți 50,00 20,00
  DP D   Nume propriu 88,00 88,00
  Clienți 0,00 0,00
  DP E   Nume propriu 0,05 0,00
  Clienți 15,00 15,00
  DP F   Nume propriu 10,00 10,00
  Clienți 25,00 5,00
  DP G   Nume propriu 36,00 36,00
  Clienți 14,00 10,00
  DP H   Nume propriu 7,00 7,00
  Clienți 14,00 0,00
  DP I   Nume propriu 120,00 120,00
  Clienți 14,00 0,00
  TOTAL   Nume propriu 268,05 265,50
  Clienți 132,00 50,00
  d) Pentru sesiunea suplimentară de oferte necompetitive (SSON), organizată în data de 17 ianuarie 2017, dealerii primari transmit următoarele oferte de cumpărare titluri de stat:
  Locul deținutîn clasament    DP   Ofertă cumpărare la SSON (mil. lei)
  1 DP B 22,00
  2 DP E 7,00
  3 DP D 19,00
  4 DP A 0,50
  5 DP F 2,50
  6 DP G 0,00
  7 DP C 60,00
  8 DP H 15,00
  9 DP I 35,00
  TOTAL 161,00
  Calculele sunt efectuate la valoarea nominală a titlurilor de stat, prin rotunjire (în minus) la un titlu de stat. Dacă la o anumită etapă rămâne de alocat un număr de titluri de stat mai mic decât numărul de dealeri primari eligibili la respectiva etapă, iar acești dealeri primari mai au cerere nesatisfăcută, aceste titluri de stat se redistribuie tot la aceeași etapă dealerilor primari sortați după criteriul de alocare de la respectiva etapă, în limita cererii individuale. Adjudecarea titlurilor de stat oferite la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive se efectuează după algoritmul descris la art. 26 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, denumit în continuare Regulament, mecanism de alocare ce conține mai multe etape de calcul, după cum urmează:A. Prima etapă de alocare Această etapă este adresată exclusiv dealerilor primari care întrunesc cumulativ următoarele condiții:a) clasarea pe primele 5 poziții ale clasamentului;b) adjudecarea în nume și în cont propriu a minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință. Alocarea se realizează prin aplicarea procentului aferent poziției deținute în clasament asupra valorii titlurilor de stat anunțate, în limita ofertelor de cumpărare transmise de cei 5 dealeri primari, procent prevăzut de art. 26 alin. (2) lit. a) din Regulament. Stabilire eligibilitate pentru participare la prima etapă de alocare Pentru fiecare din primii 5 dealeri primari stabiliți conform ultimului clasament disponibil se verifică dacă este îndeplinită condiția de adjudecare de minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință, astfel:
  Locul deținut în clasament  DP      Suma adjudecată în nume propriu LR(mil. lei) Suma anunțată prospect LR(mil. lei)   Procentaj adjudecare (%)    Respectă condiția de adjudecare  
  1 DP B 3,00 600,00 0,50 nu
  2 DP E 0,00 600,00 0,00 nu
  3 DP D 88,00 600,00 14,67 da
  4 DP A 0,00 600,00 0,00 nu
  5 DP F 10,00 600,00 1,67 nu
  Alocare la prima etapă: Pentru fiecare din dealerii primari clasați pe primele 5 locuri și care au îndeplinit condiția de adjudecare de minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință se alocă valoarea titlurilor de stat obținută prin aplicarea procentului aferent locului deținut în clasament asupra sumei anunțate a SSON, în limita ofertei subscrise de către DP:
  Locul deținut în clasament DP    Suma subscrisăde DP la SSON (mil. lei)  Procent de alocare cf.Regulament  Suma alocatăîn prima etapă (mil. lei)
  1 DP B 22,00 35% 0,00
  2 DP E 7,00 25% 0,00
  3 DP D 19,00 18% 16,20
  4 DP A 0,50 12% 0,00
  5 DP F 2,50 10% 0,00
  TOTAL 51,00 100% 16,20
  Astfel, dealerul primar situat în clasament pe locul 3 (DP D) a primit titluri de stat în valoare de 16,20 mil. lei: deși a transmis la SSON ofertă de cumpărare în valoare de 19 mil. lei, la această etapă primește titluri doar în limita procentului aferent poziției deținute (18% din 90 mil. lei), înregistrând o cerere nesatisfăcută după prima etapă de alocare de 2,8 mil. lei. Ceilalți dealeri primari nu au primit în această etapă niciun titlu de stat, nefiind eligibili a participa la aceasta (adjudecare la licitația de referință sub 2%). Valoarea titlurilor de stat rămase de redistribuit după prima etapă este de 73,80 mil. lei.
  B. Etapa a doua Această etapă este adresată tuturor dealerilor primari care au adjudecat titluri de stat în nume și cont propriu în valoare de minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință, indiferent de poziția lor în clasament. Alocarea se realizează proporțional cu suma adjudecată la licitația de referință și în limita ofertelor de cumpărare rămase nesatisfăcute. Stabilire eligibilitate participare la etapa a doua:
          Suma solicitată laSSON, rămasă nesatisfăcutădupă prima etapă - mil. lei - Suma adjudecată la LR - mil. lei -   Verificare 2%din valoarea anunțată a LR    Procent*) adjudecarela LR (%)     DP eligibilparticiparela etapa a doua    
  DP B 22,00 3,00 nu 1,13 nu
  DP E 7,00 0,00 nu 0,00 nu
  DP D 2,80 88,00 da 33,15 da
  DP A 0,50 0,00 nu 0,00 nu
  DP F 2,50 10,00 nu 3,77 nu
  DP G 0,00 36,00 da 13,56 nu
  DP C 60,00 1,50 nu 0,56 nu
  DP H 15,00 7,00 nu 2,64 nu
  DP I 35,00 120,00 da 45,20 da
  TOTAL 144,80 265,50  100,00 
  Notă
  *) Calculul acestui procent se efectuează pornind de la suma adjudecată de un dealer primar în nume și cont propriu, raportată la total adjudecări dealeri primari în nume și cont propriu la licitația de referință.
  Se observă că DP G ar îndeplini condițiile de participare la etapa a doua a alocării SSON, însă nu participă întrucât nu a transmis ofertă de cumpărare titluri de stat la SSON. Stabilire alocare la etapa a doua: Celor doi DP eligibili (DP D și DP I) li se alocă numărul de titluri de stat aferent aplicării procentului de adjudecare la LR, în limita cererii rămase nesatisfăcută, astfel:
           Suma solicitată laSSON, rămasă nesatisfăcutădupă prima etapă - mil. lei -  Procent adjudecare la LR (%)      Alocare etapa a doua       Suma solicitată la SSON, rămasă nesatisfăcutădupă a doua etapă - mil. lei -
  DP B 22,00 1,13 0,00 22,00
  DP E 7,00 0,00 0,00 7,00
  DP D 2,80 33,15 2,80 0,00
  DP A 0,50 0,00 0,00 0,50
  DP F 2,50 3,77 0,00 2,50
  DP G 0,00 13,56 0,00 0,00
  DP C 60,00 0,56 0,00 60,00
  DP H 15,00 2,64 0,00 15,00
  DP I 35,00 45,20 33,355 1,645
  TOTAL 144,80 100,00 36,155 108,645
  Astfel, dealerul primar DP I a primit titluri de stat în valoare de 33,355 mil. lei: deși a transmis la SSON ofertă de cumpărare în valoare de 35 mil. lei, la această etapă primește titluri doar în limita procentului aferent sumei adjudecate la licitația de referință (45,20% aplicată la valoarea titlurilor de stat rămasă de distribuit la această etapă respectiv, 73,80 mil. lei), înregistrând o cerere nesatisfăcută după etapa a doua de 1,645 mil. lei. Valoarea titlurilor de stat rămase de redistribuit după a doua etapă este de 37,645 mil. lei.
  C. Etapa a treia Această etapă este adresată tuturor dealerilor primari care au adjudecat titluri de stat în nume și cont propriu în valoare de minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință, indiferent de poziția lor în clasament. Alocarea se realizează proporțional cu suma nesatisfăcută a dealerilor primari și în limita ofertelor de cumpărare rămase nesatisfăcute.
        Suma solicitatăla SSON rămasă nesatisfăcută după etapa a doua - mil. lei - Verificare 2%din valoarea anunțată a licitației dereferință  Alocare etapaa treia     Suma solicitatăla SSON rămasă nesatisfăcută după etapa a treia - mil. lei-
  DP B 22,00 nu 0,00 22,00
  DP E 7,00 nu 0,00 7,00
  DP D 0,00 da 0,00 0,00
  DP A 0,50 nu 0,00 0,50
  DP F 2,50 nu 0,00 2,50
  DP G 0,00 da 0,00 0,00
  DP C 60,00 nu 0,00 60,00
  DP H 15,00 nu 0,00 15,00
  DP I 1,645 da 1,645 0,00
  TOTAL 108,645   1,645 107,00
  Dealerul primar DP I este singurul dintre cei 3 dealeri primari eligibili la această etapă, care a primit titluri în valoare de 1,645 mil. lei. Valoarea titlurilor de stat rămase de redistribuit după etapa a treia este de 36,00 mil. lei.
  D. Etapa a patra Această etapă este adresată tuturor dealerilor primari care au adjudecat titluri de stat în nume și cont propriu în valoare de mai puțin de 2% din valoarea anunțată a licitației de referință, precum și celor care nu au adjudecat deloc titluri de stat la licitația de referință, indiferent de poziția lor în clasament. Alocarea se realizează în mod egal și în limita ofertelor de cumpărare rămase nesatisfăcute.
        Suma solicitatăla SSON rămasă nesatisfăcută după etapa a treia - mil. lei - Verificare eligibilitateparticipare etapa a patra  Alocare etapa a patra     
  DP B 22,00 da 8,665
  DP E 7,00 da 7,00
  DP D 0,00 nu 0,00
  DP A 0,50 da 0,50
  DP F 2,50 da 2,50
  DP G 0,00 nu 0,00
  DP C 60,00 da 8,67
  DP H 15,00 da 8,665
  DP I 0,00 nu 0,00
  TOTAL 107,00   36,00
  După alocarea titlurilor de stat pentru dealerii primari care au rămas cu cerere nesatisfăcută mai mică decât media rămasă de distribuit la această etapă (36 mil. lei divizată la cei 6 DP eligibili, respectiv câte 6 mil. lei fiecare) prin satisfacerea integrală a acestora, suma rămasă a fost redistribuită celorlalți dealeri primari, în limita cererii nesatisfăcute. Astfel, în urma parcurgerii tuturor etapelor de alocare s-au înregistrat următoarele rezultate:
  DP      Ofertă cumpărare la SSON Alocare Etapa I   Alocare Etapa II   Alocare Etapa III   Alocare Etapa IV   Total adjudecat SSON
  (mil. lei)(mil. lei)(mil. lei)(mil. lei)(mil. lei)(mil. lei)
  DP B 22,00 0,00 0,00 0,00 8,665 8,665
  DP E 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,000
  DP D 19,00 16,20 2,80 0,00 0,00 19,000
  DP A 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,500
  DP F 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 2,500
  DP G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
  DP C 60,00 0,00 0,00 0,00 8,670 8,670
  DP H 15,00 0,00 0,00 0,00 8,665 8,665
  DP I 35,00 0,00 33,355 1,645 0,00 35,000
  TOTAL 161,00 16,20 36,155 1,645 36,00 90,000
   +  Anexa nr. 8 ANTET oficial ........................... (denumirea dealerului primar) Nr. de înregistrare/Data ................. Către Banca Națională a României SITUAȚIA deschiderilor de conturi de evidență a titlurilor de stat
  Nr. crt. Denumirea clientului Categoria clientului*) CUI**) Simbolul contului
       
       
       
       
       
       
  (semnături autorizate) Numele: .................. Funcția: .................  Numele: .................. Funcția: .................
  Notă
  *) Se completează, după caz: instituție de credit (rezidentă/nerezidentă), client individual nebancar (persoană juridică/fizică, rezidentă/nerezidentă), cont global de clienți aferent intermediar persoană juridică rezidentă/nerezidentă.
  **) CNP pentru persoane fizice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane fizice nerezidente; cod unic de înregistrare pentru persoane juridice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane juridice nerezidente.
   +  Anexa nr. 9
  STRUCTURA ȘI CODIFICAREA
  conturilor de evidență a titlurilor de stat
  Structura și codificarea conturilor de evidență a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile Regulilor Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare - SaFIR, denumit în continuare Sistemul SaFIR, sunt următoarele:┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐│ A │ A │ A │ A │ B │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ AAAA - reprezintă cod deținător cont și este identificat prin primele 4 caractere ale codului BIC. B - reprezintă cod categorie cont: 0 pentru dețineri proprii; 1 pentru dețineri clienți cu cont individual și clienți cu cont global, alții decât cei menționați la categoria "2"; 2 pentru dețineri în contul intermediarilor secundari și al instituțiilor de credit cu cont în sistemul SaFIR care tranzacționează exclusiv în nume și pe cont propriu; CCCCCCCCCCCCC - reprezintă cod client și identifică clientul în Registrul secundar al dealerului primar, format din 13 caractere alfanumerice alocate de dealerul primar. Pentru clienții intermediari secundari și instituții de credit cu cont în Sistemul SaFIR care tranzacționează exclusiv în nume și pe cont propriu, primele 4 caractere din codul de client reprezintă în mod obligatoriu primele 4 caractere ale codului BIC al deținătorului respectiv. Exemple: - cont dealer primar nume propriu:┌───┬───┬───┬───┬───┐│ A │ A │ A │ A │ 0 │└─┬─┴───┴───┴─┬─┴───┘ │ │ └─────┬─────┘ └──────────────────> primele 4 caractere din codul BIC al dealerului primar - cont client individual al unui dealer primar, alții decât cei menționați la categoria "2":┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐│ A │ A │ A │ A │ 1 │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │└─┬─┴───┴───┴─┬─┴───┴─┬─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─┬─┘ │ │ │ │ └─────┬─────┘ └───┬───────────────────────────────────────────┘ │ : └─────────────────:──────────> primele 4 caractere din codul : BIC al dealerului primar : : :──────────> 13 caractere alfanumerice alocate de dealerul primar - cont global de clienți deschis la dealerul primar de un alt intermediar:┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐│ A │ A │ A │ A │ 1 │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │└─┬─┴───┴───┴─┬─┴───┴─┬─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─┬─┘ │ │ │ │ └─────┬─────┘ └───┬───────────────────────────────────────────┘ │ : └─────────────────:──────────> primele 4 caractere din codul : BIC al dealerului primar : : :──────────> 13 caractere alfanumerice alocate de dealerul primar - cont client individual al unui dealer primar, intermediar secundarși/sau instituție de credit cu cont în Sistemul SaFIR care tranzacționeazăexclusiv în nume și pe cont propriu:┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐│ A │ A │ A │ A │ 2 │ C │ C │ C │ C │└─┬─┴───┴───┴─┬─┴───┴─┬─┴───┴───┴─┬─┘ │ │ │ │ └─────┬─────┘ └───┬───────┘ │ : └────────────────────────────> primele 4 caractere din codul : BIC al dealerului primar : : :──────────> primele 4 caractere din codul BIC al clientului intermediar secundar și/sau instituție de credit care tranzacționează exclusiv în nume și pe cont propriu
   +  Anexa nr. 10
  RAPORT
  privind tranzacțiile de sens contrar derulate pe aceeași
  emisiune de titluri de stat și cu același client, pentru
  care diferența de preț este de maximum 10 puncte de bază
  în preț efectuate pe piața secundară a titlurilor de stat
  în perioada .......................................................
  [Se va completa perioada pentru care se face raportarea.]
  Nr. crt.  Referința 1   Referința 2
  1 Referința tranzacție 1 (16!n) Referința tranzacție 2 (16!n)
  NOTĂ: Referința tranzacție 1 reprezintă referința din Sistemul de depozitare și decontare a instrumentelor financiare, denumit în continuare Sistemul SaFIR, a operațiunii de vânzare sau cumpărare cu titluri de stat emise pe piața locală, efectuate în nume și cont propriu de dealerul primar cu un client. Referința tranzacție 2 reprezintă referința din Sistemul SaFIR a operațiunii de sens contrar cu același client și pe aceeași emisiune pentru care diferența de preț este de maximum 10 puncte de bază față de prețul tranzacției 1. 16!n reprezintă formatul în care se prezintă informația, respectiv câmp numeric de 16 caractere.
  -----