NORMĂ nr. 2 din 2 iulie 2010privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitațiilor și subscripțiilor de titluri de stat
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 13 iulie 2010  În baza prevederilor art. 13 alin. (3) și art. 22 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României,având în vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,Banca Națională a României emite prezenta normă.  +  Articolul 1Prezenta normă stabilește termenii și modalitățile de transmitere în sistem electronic a următoarelor documente:a) ofertele dealerilor primari de cumpărare a titlurilor de stat la licitațiile/subscripțiile organizate de Banca Națională a României, conform Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, denumit în continuare Regulamentul nr. 11/2005;b) notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare depuse de dealerii primari, prevăzute de Norma Băncii Naționale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 13/2005.  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme, Banca Națională a României, în calitate de administrator al pieței primare a titlurilor de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice, primește și, respectiv, transmite documentele prevăzute la art. 1, în sistem electronic, prin intermediul rețelei VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României (la 19-03-2018, sintagma: rețelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de TRANSFOND - S.A. a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 3(1) Fiecare dealer primar, după întocmirea ofertei de cumpărare de titluri de stat conform prevederilor Regulamentului nr. 11/2005, va efectua procedurile de transpunere în format electronic (prin scanare) a tuturor paginilor care fac obiectul ofertei de cumpărare, precum și a documentelor însoțitoare, respectiv copiile ofertelor/ordinelor de cumpărare ale clienților dealerului primar.(2) Formularele folosite pentru întocmirea ofertelor de cumpărare competitive și necompetitive sunt cele prevăzute în anexele nr. 3-7, 9 și 10 la Norma nr. 13/2005.  +  Articolul 4Documentele specificate la art. 3 trebuie să fie scanate alb/negru, la rezoluția minimă de 150 dpi, și formatul electronic al fișierului rezultat trebuie să fie de tip PDF sau TIFF. Denumirea fișierului va fi de tipul XXXXYYYYYYYYYYYYZZ, în care:a) XXXX - reprezintă codul dealerului primar, identificat de primele 4 caractere ale codului BIC;b) YYYYYYYYYYYY - reprezintă codul ISIN aferent emisiunii pentru care se transmite oferta de cumpărare;c) ZZ - reprezintă tipul ofertelor transmise, identificat prin «C» pentru ofertele competitive și «N» pentru ofertele necompetitive. (la 19-03-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 5Dealerul primar este obligat să verifice dacă fișierul electronic rezultat în urma scanării cuprinde toate informațiile/datele conținute în oferta sa de cumpărare de titluri de stat, astfel urmărindu-se ca imaginea rezultată să reproducă întocmai documentul supus scanării.  +  Articolul 6(1) În vederea transmiterii către Banca Națională a României a fișierului întocmit conform prevederilor art. 4 prin rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României, dealerii primari vor întocmi un mesaj electronic nou, prin lansarea aplicației Microsoft Outlook Web Access, mesaj întocmit după cum urmează:a) în câmpul "Subject" se va completa expresia: "Ofertă ...(C pentru oferte competitive, C/N pentru oferte competitive și necompetitive)... a .......(primele 4 caractere ale codului BIC al dealerului primar).... pentru ........(ISIN).... din ......(data licitației, în formatul zz.ll.aaaa)"....;b) se va atașa fișierul electronic rezultat în urma procedurii de scanare, care va conține atât oferta competitivă, cât și oferta necompetitivă, dacă este cazul, precum și ofertele/ordinele de cumpărare ale clienților;c) prin activarea opțiunii «More commands (…)» din meniul mesajului se va deschide fereastra de dialog în care în meniul «Show message options» se selectează opțiunea «Request a delivery receipt»; (la 19-03-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) d) în corpul mesajului se va menționa: "Fișierul atașat conține un număr de ...... pagini.", ce reprezintă numărul total de pagini al ofertei de cumpărare, competitivă și necompetitivă, dacă este cazul, precum și documentele însoțitoare ale acestora. (la 19-03-2018, sintagma: rețeaua securizată VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (la 19-03-2018, sintagma: aplicației informatice Lotus Notes a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (2) Pentru a putea fi transmis în rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României, mesajul electronic trebuie să aibă dimensiunea maximă de 8 MB. (la 19-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 7(1) Mesajul electronic întocmit potrivit art. 6 va fi trimis la Banca Națională a României, în termenul specificat la art. 8, persoanelor desemnate de aceasta, la adresele de e-mail atribuite în rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României, comunicate dealerilor primari în mod separat prin corespondență pe suport hârtie și/sau prin intermediul mesajelor de poștă electronică securizată din rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României. (la 19-03-2018, sintagma: rețeaua VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (2) Dealerii primari vor fi înștiințați în timp util, prin corespondență pe suport hârtie și/sau prin intermediul mesajelor de poștă electronică securizată din rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României, cu privire la înlocuirea persoanelor desemnate de Banca Națională a României să primească mesajele electronice conținând ofertele de cumpărare depuse de dealerii primari la licitațiile/subscripțiile de titluri de stat. (la 19-03-2018, sintagma: rețeaua VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 8(1) Dealerii primari trebuie să transmită mesajul electronic în ziua desfășurării licitației sau subscripției, până cel mai târziu la ora 12,00, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii.(2) În cadrul termenului-limită specificat la alin. (1), în cazul în care se intenționează modificarea ofertei de cumpărare transmise în prealabil, dealerii primari pot transmite mai multe mesaje electronice conținând oferte de cumpărare actualizate.(3) Comisia de licitație/subscripție va considera drept valid numai ultimul mesaj electronic transmis, cu data și ora transmiterii celei mai recente față de termenul-limită.(4) Fiecare nou mesaj transmis trebuie să conțină toate documentele ofertei, conform art. 6.(5) Mesajele conținând ofertele de cumpărare ce au fost transmise după ora-limită nu vor fi luate în considerare în procesul licitației/subscripției.  +  Articolul 9Mențiunile de dată și oră făcute în cuprinsul prezentei norme se referă la ora setată și afișată de serverul care administrează rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României. (la 19-03-2018, sintagma: rețeaua securizată VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 10(1) Confirmarea primirii mesajelor electronice transmise de dealerii primari se face automat de către sistemul electronic, prin transmiterea către dealerii primari a mesajului «Your message has been delivered to the following receipts: ...» de la adresa «Microsoft Outlook (la 19-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (2) În cazul neprimirii confirmării automate, dealerul primar va contacta membrii comisiei de licitație/subscripție în vederea obținerii unei confirmări generate manual.  +  Articolul 11Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare de titluri de stat, prevăzute de Norma nr. 13/2005, vor fi transpuse de către Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață în format digital, prin scanare, și vor fi transmise către dealerii primari, prin rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României, persoanelor desemnate în acest sens, la adresele de mesagerie electronică comunicate conform anexei. (la 19-03-2018, sintagma: rețeaua securizată VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 12(1) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei norme, dealerii primari au obligația de a depune/transmite către Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață documentul întocmit conform anexei, conținând utilizatorii serviciului de mesagerie electronică din cadrul rețelei VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României împuterniciți a transmite mesajele electronice conținând ofertele de cumpărare de titluri de stat și a primi mesajele electronice conținând notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor dealerilor primari. (la 19-03-2018, sintagma: rețelei securizate VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (2) Ori de câte ori se produce o modificare în conținutul documentului prevăzut la alin. (1), dealerul primar are obligația ca în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară desfășurării licitației/subscripției, să depună/transmită un nou document actualizat. Orice operațiune cu titluri de stat angajată de persoane pentru care nu s-a depus/transmis la Banca Națională a României documentul actualizat va fi considerată nulă.(3) Mesajele electronice întocmite conform prezentei norme pot fi transmise numai de la adresele utilizatorilor aplicației Microsoft Outlook Web Access din cadrul rețelei VPN securizate RCI-IPF administrate de Banca Națională a României, de către persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1). (la 19-03-2018, sintagma: rețelei securizate VPN TFDnet, administrată de TRANSFOND - S.A. a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (la 19-03-2018, sintagma: serviciului de poștă electronică Lotus Mail a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 13În caz de nefuncționare a aplicației Microsoft Outlook Web Access (sau atunci când rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Națională a României este indisponibilă), se vor aplica următoarele proceduri:a) în cazul transmiterii mesajelor electronice conținând ofertele de cumpărare de titluri de stat, dealerul primar afectat de nefuncționarea sistemului va anunța Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață cel mai târziu până la termenul-limită desemnat conform art. 8 pentru transmiterea mesajelor electronice și va lua măsurile necesare pentru transmiterea ofertei de cumpărare pe suport hârtie/prin fax la numerele de fax specificate de către Banca Națională a României la momentul comunicării nefuncționării rețelei de transmitere electronică;b) în cazul transmiterii notificărilor de acceptare/refuz a/al ofertelor, dealerii primari vor ridica notificările în format letric de la sediul Băncii Naționale a României, prin persoanele special delegate în acest sens, conform prevederilor art. 16 din Norma nr. 13/2005. (la 19-03-2018, sintagma: serviciului de poștă electronică Lotus Mail a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (la 19-03-2018, sintagma: rețeaua securizată VPN TFDnet a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 14(1) Prezenta normă intră în vigoare la data de 2 august 2010.(2) Anexa face parte integrantă din prezenta normă.
  Președintele Consiliului de administrație al
  Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 2 iulie 2010.Nr. 2.  +  Anexa    Antet oficial    Nr. de înregistrare/Data    Către    Banca Națională a României    Domnului/Doamnei .........    Director    Direcția operațiuni de piață                                     LISTA                    cu detaliile de contact ale persoanelor              desemnate de ........................................                           (denumirea completă a dealerului primar)               să transmită și să primească mesaje electronice în              rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca                  Națională a României aferente operațiunilor                      cu titluri de stat pe piața primară    A. ......(denumirea completă a dealerului primar)...... desemnează pefiecare dintre următoarele persoane ca fiind împuternicită pentru a transmiteși a primi mesaje în format electronic prin rețeaua VPN securizată RCI-IPFadministrată de Banca Națională a României, în legătură cu ofertele de cumpărare detitluri de stat pe piața primară a titlurilor de stat.     Numele Prenumele Funcția             Adresa de mesagerie VPN securizată RCI-IPF     ........................ ..............................     ........................ ..............................     ........................ ..............................    B. ....(denumirea completă a dealerului primar)..... desemnează pe fiecaredintre următoarele persoane ca fiind împuternicită pentru a primi mesaje înformat electronic prin rețeaua VPN securizată RCI-IPF administrată deBanca Națională a României, în legătură cu notificările de acceptare/refuz a/al ofertelorde cumpărare de titluri de stat pe piața primară a titlurilor de stat.     Numele Prenumele   Funcția                  Adresa de mesagerie VPN securizată RCI-IPF     ................................. ..............................     ................................. ..............................     ................................. ..............................     (semnături autorizate și ștampila)    Numele .......... Numele ..........              (LS) (LS)    Funcția ......... Funcția ......... (la 19-03-2018, Anexa a fost modificată de Punctele 5, 6 și 7, Articolul I NORMA nr. 2 din 14 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) ------