ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 4 din 25 martie 2015pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015  (la 15-11-2015, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 ) Având în vedere că se mențin și se acutizează disfuncționalitățile privind organizarea și desfășurarea activităților de îmbunătățiri funciare prin neaplicarea tuturor prevederilor statuate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare,ținând seama de dimensiunea infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflată în proprietatea publică a statului care este destinată să asigure servicii specifice pentru cele peste 500 de organizații de îmbunătățiri funciare și federații de organizații de îmbunătățiri funciare pentru o suprafață de peste 1,3 milioane ha,ținând cont că această situație aduce atingere sau pune în pericol:a) locuitorii din mediul rural și ceilalți deținători de terenuri agricole în mediul rural, precum și bunurile acestora, care beneficiază direct sau indirect de efectele lucrărilor de îmbunătățiri funciare;b) siguranța amenajărilor și lucrărilor de îmbunătățiri funciare din proprietatea publică a statului și funcționarea acestora,în considerarea obligațiilor legale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare privind serviciile publice pe care această instituție trebuie să le presteze în domeniul îmbunătățirilor funciare,având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare prevăzute în prezentul act normativ va avea un impact negativ major cu privire la asigurarea necesarului de personal calificat, la respectarea legii privind calitatea în construcții și la identificarea tuturor beneficiarilor care sunt obligați să plătească taxa de îmbunătățiri funciare, din cauza lipsei extraselor de planuri cadastrale la nivelul unităților administrativ-teritoriale și a numărului mic de personal al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, care sunt de natură a altera procesul de reformă și restructurare a sectorului de îmbunătățiri funciare,se impune modificarea de urgență și armonizarea, în consecință, a dispozițiilor legale existente care reglementează acest domeniu.Ținând cont că această măsură vizează interesul public și reprezintă o situație extraordinară și de urgență a cărei reglementare nu poate fi amânată, urmând calea producerii obișnuite de legiferare, impunând astfel adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: (la 15-11-2015, Partea introductivă a Articolului I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 ) 1. La articolul 1, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Numărul maxim de posturi al Agenției și filialelor teritoriale este de 2.495.1^1. La articolul 7, alineatul 1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Beneficiarii terenurilor deținute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosință în amenajări de irigații declarate de utilitate publică, de desecare și drenaj, care beneficiază direct de aceste lucrări, sunt obligați să achite Agenției un abonament de irigații și desecare, corespunzător următoarelor componente/categorii de lucrări:a) exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de irigații de utilitate publică;b) exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare;c) exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de desecare cu evacuare gravitațională a apei.Abonamentul se calculează și se plătește distinct pentru fiecare dintre cele 3 componente/categorii de lucrări. (la 15-11-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 ) 1^2. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1) Federațiile și organizațiile de îmbunătățiri funciare independente de Agenție care au preluat infrastructura de irigații pot încasa abonamentul aferent amenajării de irigații, cu condiția utilizării acestuia pentru întreținere, exploatare și pază. Federațiile și organizațiile care încasează abonamentul vor justifica aceste sume și se vor supune organelor de control abilitate de lege. (la 15-11-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 ) 1^3. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă. (la 15-11-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 ) 2. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Cuantumul abonamentului se aprobă anual de către consiliul de conducere al Agenției până la data de 30 decembrie a fiecărui an pentru anul următor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (la 15-11-2015, Alineatul (3) din Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 ) 3. La articolul 7, alineatul (4) se abrogă. (la 15-11-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 ) 4. La articolul 7, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Soldul abonamentului rămas neutilizat la finele anului se evidențiază într-un cont distinct, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.(6) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția, federațiile și organizațiile de îmbunătățiri funciare independente de Agenție procedează la compensarea debitelor, reprezentând abonamentul de irigații și desecare, constatate de Agenție, federații și organizații, cu sumele cuvenite beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) cu titlu de susținere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinație în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și având ca sursă de finanțare exclusiv bugetul de stat.» (la 15-11-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 ) 5. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Sumele care nu pot fi compensate conform prevederilor alin. (6) vor fi recuperate de Agenție, federații și organizații independente de Agenție de la beneficiarii prevăzuți la alin. (1). (la 15-11-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 ) 6. La articolul 7, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Modalitatea de compensare sau recuperare prevăzută la alin. (6) și (6^1) se stabilește prin ordin al ministrului. (la 15-11-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 ) 7. La articolul 11, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) abonamentul de irigații și desecare și tarife percepute beneficiarilor activităților de îmbunătățiri funciare; (la 15-11-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 ) 8. La articolul 12 litera b), punctul (v) se abrogă. (la 15-11-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 ) 9. La articolul 12, după litera c^1) se introduce o nouă literă, litera c^2), cu următorul cuprins:c^2) lucrările de întreținere și reparații la prizele de apă pentru irigații, degradarea/decolmatarea șenalelor, andocarea și reparațiile specifice stațiilor de pompare plutitoare, reparațiile accidentale, intervențiile pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale asupra infrastructurii de irigații; (la 15-11-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 ) 10. La articolul 12, după litera k^4) se introduce o nouă literă, litera k^5), cu următorul cuprins:k^5) asigurarea pazei și protecției infrastructurii de îmbunătățiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare pe care le administrează, exploatează, întreține și repară; (la 15-11-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 ) 11. La articolul 17, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Cuantumul tarifelor de livrare a apei pentru irigații se aprobă de către consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agenției....................................................................(3) După avizarea de către consiliul de unitate de administrare sau, după caz, de consiliul de filială și aprobarea de către consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agenției, a unor tarife pentru noi puncte de livrare a apei pentru irigații sau după aprobarea tarifelor reactualizate, cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 5 zile de la data aprobării.» (la 15-11-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 )  +  Articolul IIAbrogat. (la 15-11-2015, Articolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 )  +  Articolul IIILegea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:«c) realizarea de către proprietarii de amenajări de îmbunătățiri funciare a exploatării, întreținerii și reparațiilor amenajărilor de îmbunătățiri funciare situate pe terenurile pe care le dețin sau, după caz, pe terenurile altora, cu acordul acestora, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiții și suportarea costurilor acestor activități. Statul intervine prin Agenție numai pentru finanțarea lucrărilor de investiții care sunt efectuate pe terenuri proprietate publică și privată a statului;»2. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:«(1) Infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției, situată pe teritoriul unei organizații, se transmite, la cerere, în proprietatea organizațiilor, prin hotărâre a Guvernului, cu următoarele condiții rezolutorii:a) neîndeplinirea obiectului de activitate al organizației de îmbunătățiri funciare prevăzut în statut;b) neasigurarea integrității patrimoniului preluat de la Agenție;c) nefinalizarea la termen, din vina organizației, a lucrărilor de reabilitare conform angajamentelor asumate;d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agenție la organizația de îmbunătățiri funciare;e) intrarea în stare de insolvență.»3. La articolul 27, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:«(1^1) Infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea societăților comerciale, institutelor de cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ agricol și silvic, precum și a altor instituții publice, situată pe teritoriul unei organizații, se transmite, la cerere, în proprietatea acelei organizații, sub condițiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).»4. La articolul 27, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:«(2) Infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale se poate transmite, la cerere, în proprietatea organizațiilor ori federațiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, sub condițiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).»5. La articolul 27, alineatul (3) se abrogă.6. La articolul 27, alineatul (4) se abrogă.7. La articolul 27, alineatul (4^1) se abrogă.8. La articolul 27, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:«(5) Punerea în funcțiune a infrastructurii de irigații din domeniul privat al statului care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în proprietatea unei organizații, se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenției sau de către organizații prin fonduri proprii sau atrase, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(6) Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea și înregistrarea circulației bunurilor imobile.»9. Articolul 28 se abrogă.10. Articolul 29^1 se modifică și va avea următorul cuprins:«Art. 29^1. - (1) Prin mandat din partea ministerului, Agenția verifică periodic, din momentul transmiterii dreptului de proprietate și folosință gratuită asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare, organizațiile și federațiile cu privire la respectarea condițiilor rezolutorii, precum și a obligațiilor stabilite prin protocolul de predare-preluare, privind întreținerea, exploatarea și utilizarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare, în condițiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Organizațiilor și federațiilor care nu întrețin, nu exploatează și/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătățiri funciare în condițiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosință gratuită, în proprietate ori nu respectă una dintre condițiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1), li se retrage, la propunerea Agenției, prin hotărâre a Guvernului, dreptul de folosință gratuită sau de proprietate asupra infrastructurii preluate. Respectivele organizații și federații au obligația de a preda Agenției infrastructura dobândită în starea în care a fost preluată, inclusiv cu îmbunătățirile aduse ulterior, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.»11. Articolul 29^2 se abrogă.12. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:«Art. 33. - (1) Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.(2) În vederea eliberării autorizației de construcție pentru realizarea și reabilitarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare, la solicitarea titularilor de autorizații:a) prin derogare de la art. 6 alin. (4) și art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile cuprinse în amenajările de îmbunătățiri funciare, care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, se pot identifica prin numărul de tarla și de parcelă, prin titlu de proprietate și proces-verbal de punere în posesie, precum și prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege;b) prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractele de concesiune, închiriere și arendă încheiate, în condițiile legii, de către titularii de autorizații cu proprietarii din perimetre de exploatare constituie titluri pentru emiterea autorizației de construire, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcții pe aceste terenuri.»13. La articolul 39, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:«(2) Amenajările de îmbunătățiri funciare sau părțile unor amenajări de îmbunătățiri funciare, prevăzute la alin. (1), se trec în conservare pentru o perioadă de până la 15 ani, perioadă în care acestea pot fi:»14. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:«Art. 57. - (1) Contractul multianual se încheie de furnizorul de apă cu organizații, federații și alți beneficiari pentru o perioadă de minimum 5 ani.(2) Contractul sezonier se încheie cu alți beneficiari pentru un sezon de irigații.»15. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:«Art. 58. - Conform contractului multianual sau sezonier se plătește un tarif de livrare a apei pentru irigații.»16. Articolul 59 se abrogă.17. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:«Art. 60. - Structura tarifelor de livrare a apei pentru irigații în contractele multianuale și sezoniere, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoștința beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale se stabilesc prin normele metodologice privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.»18. Articolul 61 se abrogă.19. La articolul 62, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:«Art. 62. - (1) Beneficiarii pot reînnoi contractul multianual, cu condiția notificării Agenției până la data de 30 septembrie a anului în care contractul expiră.»20. La articolul 62, alineatul (2) se abrogă.21. La articolul 63, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:«Art. 63. - (1) Elementele de calcul ale tarifului de livrare a apei pentru irigații se calculează pe unitatea de volum de apă livrată de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigații și se aprobă prin ordin al ministrului.(2) Tariful de livrare a apei pentru irigații va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau de la priză la punctul de livrare a apei pentru irigații, prin intermediul infrastructurii de irigații din domeniul public și domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenției. Costurile de transport includ cheltuielile cu energia electrică și termică pentru pomparea apei. Tariful de livrare a apei pentru irigații nu cuprinde costurile de întreținere și reparații, care se acoperă din abonamentul pentru irigații și/sau din fonduri ale Agenției. Sumele încasate din tariful de livrare a apei pentru irigații și rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor.»22. La articolul 65, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:«Art. 65. - (1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigații aflată în administrarea Agenției poate încheia cu aceasta contracte multianuale/sezoniere, în condițiile legii.»23. La articolul 65, alineatul (2) se abrogă.24. Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:«Art. 66. - (1) Agenția percepe tarife pentru desecare, la solicitarea beneficiarilor, până la aplicarea abonamentului de irigații și desecare.(2) Abonamentul se calculează și se plătește distinct pentru fiecare dintre componentele/categoriile de lucrări.»25. Articolul 72 se modifică și va avea următorul cuprins:«Art. 72. - Răspunderea pentru coordonarea activităților de îmbunătățiri funciare revine Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau oricărei alte autorități publice centrale căreia i se atribuie răspunderea pentru sectorul îmbunătățirilor funciare.» (la 15-11-2015, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor publice, interimar,
  Enache Jiru,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  București, 25 martie 2015.Nr. 4.-------