INSTRUCȚIUNI din 14 iulie 2009 privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 4 august 2009    Notă
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. M.75 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 4 august 2009.
     +  Titlul I Dispoziții generale  +  Capitolul I Consilierii juridici din Ministerul Apărării Naționale  +  Articolul 1(1) La data de 14 octombrie 2017, Direcția pentru relația cu Parlamentul și asistență juridică se reorganizează și devine Direcția generală juridică. (la 12-10-2017, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.125 din 10 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 12 octombrie 2017 ) (1^1) În subordinea Direcției generale juridice funcționează Centrul asigurare procesuală teritorială, care reprezintă și apără interesele Ministerului Apărării Naționale în fața instanțelor judecătorești din teritoriu. (la 12-10-2017, Articolul 1 din Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.125 din 10 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 12 octombrie 2017 ) (1^2) Activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale este desfășurată de către consilierii juridici încadrați în Direcția generală juridică, denumită în continuare Direcția, unități, instituții și formațiuni militare fără personalitate juridică, precum și în alte structuri cu personalitate juridică. (la 12-10-2017, Articolul 1 din Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.125 din 10 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 12 octombrie 2017 ) (2) Activitatea legislativă și de asistență juridică se realizează, în principal, prin reprezentarea și apărarea intereselor Ministerului Apărării Naționale în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, acordarea consultanței de specialitate și avizarea juridică a actelor și măsurilor dispuse de comandanți/șefi în scopul asigurării legalității actului de comandă/conducere, precum și prin participarea la procesul de elaborare și adoptare a actelor normative.  +  Articolul 2(1) Activitatea legislativă și de asistență juridică se realizează de către consilieri juridici: ofițeri și personal civil.(2) Dobândirea și încetarea calității de consilier juridic se face în condițiile legii.(3) Încadrarea și promovarea ofițerilor în funcții de consilieri juridici se fac potrivit prevederilor Statutului cadrelor militare și ale actelor normative care reglementează profesia de consilier juridic.(4) Dreptul de primire în profesie a consilierilor juridici civili se obține pe baza unui concurs sau examen, organizat în condițiile legii.(5) La debutul exercitării profesiei, consilierul juridic efectuează obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, în conformitate cu dispozițiile actelor normative, perioadă în care, din punct de vedere profesional, are calitatea de consilier juridic stagiar.(6) Consilierul juridic stagiar își desfășoară activitatea coordonat de un consilier juridic îndrumător din Ministerul Apărării Naționale. Consilier juridic îndrumător este fie șeful structurii juridice în care consilierul juridic stagiar este încadrat, fie consilierul juridic definitiv cu funcția cea mai înaltă din garnizoană, cu excepția consilierilor juridici cu atribuții pe linie procesuală. În situația în care aceștia nu există, consilier juridic îndrumător este consilierul juridic definitiv de la eșalonul superior la care există consilier juridic. Coordonarea activității consilierului juridic stagiar cu atribuții pe linie procesuală se realizează potrivit dispoziției șefului Direcției.-------------Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.(7) Examenul de definitivat se organizează și se desfășoară în condițiile legii.  +  Articolul 3(1) În vederea cunoașterii specificului activității juridice, la începutul exercitării profesiei în Ministerul Apărării Naționale, consilierul juridic efectuează o pregătire de specialitate cu durata de două luni, în baza unui program și în coordonarea consilierului juridic îndrumător prevăzut la art. 2 alin. (6).(2) În perioada prevăzută la alin. (1) consilierul juridic nu poate semna documente pe linie de specialitate fără confirmarea consilierului juridic îndrumător.  +  Articolul 4(1) Consilierul juridic stagiar împuternicit poate pune concluzii la judecătorii și la tribunale ca instanțe de fond, la organele de urmărire penală, precum și la celelalte organe cu activitate jurisdicțională.(2) Consilierul juridic definitiv împuternicit poate pune concluzii la instanțele judecătorești de toate gradele, la organele de urmărire penală, precum și la toate organele cu activitate jurisdicțională.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.  +  Articolul 5(1) Consilierii juridici își exercită profesia în cadrul unităților militare unde sunt încadrați, subordonându-se nemijlocit comandanților/șefilor acestora. Consilierii juridici din Ministerul Apărării Naționale, indiferent de structura în care aceștia își desfășoară activitatea, sunt coordonați din punct de vedere profesional de Direcție, în condițiile stabilite prin dispoziție a șefului acesteia.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.(2) Consilierii juridici asigură asistența juridică și unităților militare din subordinea structurii din care fac parte sau eșalonului superior, dacă acestea nu au consilier juridic încadrat sau acesta nu își poate îndeplini temporar atribuțiile.(3) În situația în care eșalonul superior este dislocat în altă garnizoană, asistența juridică pentru unitățile militare care nu au consilier juridic încadrat sau acesta nu își poate îndeplini temporar atribuțiile se asigură de către un consilier juridic din garnizoana respectivă sau din cea mai apropiată garnizoană, în urma unei cereri scrise adresate comandantului/șefului unității militare din care face parte acesta. Sunt exceptați de la această prevedere consilierii juridici cu atribuții pe linie procesuală.(4) Consilierul juridic stabilit conform prevederilor alin. (2) sau (3), precum și perioada în care acesta asigură asistența juridică se consemnează în ordinul de zi al unității militare deservite.  +  Articolul 6(1) Consilierii juridici au autonomie profesională în exercitarea atribuțiilor funcționale și trebuie să asigure apărarea cu fermitate, onestitate și principialitate, în limitele prevăzute de lege, a drepturilor și intereselor legitime ale Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile Constituției României și ale actelor normative.(2) Orice imixtiune din partea oricăror persoane, indiferent de calitatea pe care o au, făcută în activitatea consilierului juridic cu scopul de a-l determina să adopte o poziție sau o soluție contrară legii ori intereselor Ministerului Apărării Naționale sau să renunțe la aplicarea legii este interzisă și va fi adusă de îndată, pe linie ierarhică, la cunoștința șefului Direcției și a conducerii Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 7Consilierii juridici nu pot fi sancționați și nu poate fi angajată răspunderea acestora pentru acțiunile întreprinse cu bună-credință în exercițiul atribuțiilor și în limita acestora sau pentru inacțiunile lor, cu excepția cazurilor în care au manifestat gravă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor funcției.  +  Articolul 8(1) Consilierii juridici au dreptul de a se constitui în colegii sau asociații profesionale, în condițiile stabilite de lege și de regulamentele militare.(2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.(3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.(4) Abrogat.-------------Alin. (4) al art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.(5) Abrogat.-------------Alin. (5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.(6) Abrogat.-------------Alin. (6) al art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.  +  Articolul 9 Abrogat (la 07-08-2015, Articolul 9 din Capitolul I , Titlul I a fost abrogat de Litera b), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.69 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 07 august 2015 )  +  Capitolul II Direcția  +  Articolul 10(1) Direcția este structura specializată a Ministerului Apărării Naționale în domeniu și are, în principal, următoarele responsabilități:a) reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Ministerului Apărării Naționale în raporturile cu autoritățile publice, instanțele de judecată, alte organe cu activitate jurisdicțională, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină;b) analizarea și avizarea, sub aspectul legalității, a proiectelor de acte normative specifice și a documentelor înaintate ministrului apărării naționale, care implică angajarea răspunderii patrimoniale a ministerului;c) coordonarea întocmirii proiectelor de acte normative de către structurile centrale sau de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale;d) susținerea proiectelor de acte normative elaborate de Ministerul Apărării Naționale în fața autorităților publice și în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului;e) participarea la elaborarea regulamentelor, ordinelor, instrucțiunilor, precum și a oricăror alte acte normative specifice;f) avizarea, în colaborare cu structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale cu atribuții în domeniul ce se dorește a fi reglementat, a proiectelor de acte normative întocmite de autoritățile publice, pentru care s-a cerut avizul Ministerului Apărării Naționale;g) asigurarea asistenței juridice conducerii ministerului, precum și structurilor centrale care nu au consilier juridic încadrat sau acesta nu își poate îndeplini temporar atribuțiile;h) gestionarea, din punct de vedere juridic, a măsurilor întreprinse la nivelul Ministerului Apărării Naționale privind prevenirea și combaterea terorismului;i) coordonarea procesului de armonizare a prevederilor proiectelor actelor normative inițiate de Ministerul Apărării Naționale cu acquis-ul NATO și UE;j) coordonarea asigurării asistenței juridice în relațiile cu forțele armate străine;k) participarea în comisiile permanente de specialitate, care funcționează la nivelul structurilor centrale ale ministerului, în vederea asigurării legalității măsurilor adoptate sau propuse;l) informarea operativă sau prin rapoarte periodice a conducerii Ministerului Apărării Naționale asupra principalelor probleme privind asistența juridică, precum și a măsurilor ce se impun a fi luate;m) elaborarea instrucțiunilor privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale;m^1) coordonarea din punct de vedere profesional a consilierilor juridici din Ministerul Apărării Naționale, indiferent de structura în care aceștia își desfășoară activitatea;-------------Litera m^1) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.m^2) avizarea înființării, desființării sau transformării, după caz, a funcțiilor de consilieri juridici din Ministerul Apărării Naționale;-------------Litera m^2) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.n) acordarea avizului în vederea confirmării în arma "Justiție Militară" a ofițerilor în activitate numiți în funcții de consilieri juridici în cadrul Ministerului Apărării Naționale;o) ținerea evidenței consilierilor juridici din Ministerul Apărării Naționale;p) transmiterea la Direcția management resurse umane a propunerilor privind echivalarea cursurilor de carieră, în funcție de formele de pregătire cu specific juridic absolvite de consilierii juridici ofițeri;q) consultarea cu reprezentanții asociațiilor și fundațiilor care își desfășoară activitatea în domeniul apărării, în vederea stabilirii unor programe sau activități comune în procesul de elaborare a actelor normative și în procesul de luare a deciziilor;r) ținerea evidenței asociațiilor și fundațiilor care se adresează Ministerului Apărării Naționale și formularea răspunsurilor la solicitările acestora;s) ținerea evidenței privind constituirea asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care își desfășoară activitatea în domeniul apărării;ș) analizarea documentelor transmise de către asociațiile, fundațiile și federațiile care își desfășoară activitatea în domeniul apărării, care solicită recunoașterea statutului de utilitate publică, și formularea de propuneri ministrului apărării naționale.(2) În scopul îndeplinirii responsabilității prevăzute la alin. (1) lit. o), comandanții/șefii structurilor Ministerului Apărării Naționale sunt obligați să-l informeze ierarhic, în prealabil, în scris, pe șeful Direcției cu privire la orice situație care presupune absența de la serviciu a consilierului juridic din structura pe care o comandă/conduce, pentru o perioadă mai mare de 60 de zile.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.(3) Organigrama Direcției, precum și cerințele pentru constituirea entităților organizaționale ale acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 1 și se aplică începând cu luna octombrie 2017. (la 12-10-2017, Articolul 10 din Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.125 din 10 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 12 octombrie 2017 )  +  Articolul 11(1) Avizul pentru confirmarea în arma "Justiție Militară", prevăzut la art. 10 lit. n), se acordă după parcurgerea perioadei de pregătire stipulate la art. 3 alin. (1).(2) Titlul de specialist de clasă în specialitatea "Justiție Militară" se acordă/menține/confirmă de șeful Direcției.(3) Examenul de acordare/menținere a titlului de specialist de clasă în specialitatea "Justiție Militară" se organizează de către Direcție pentru toți consilierii juridici din Ministerul Apărării Naționale, conform prevederilor actelor normative specifice în vigoare.  +  Titlul II Activitatea de consultanță și avizare juridică  +  Articolul 12Consilierul juridic din Ministerul Apărării Naționale îndeplinește, în principal, următoarele atribuții pe linia activității de consultanță și avizare juridică:a) analizează și avizează, sub aspectul legalității, proiectele de acte normative specifice ce se aprobă de conducătorii structurilor cărora le asigură asistență juridică;b) colaborează la întocmirea proiectelor de acte normative inițiate de structurile Ministerului Apărării Naționale;c) colaborează la analizarea proiectelor de acte normative întocmite de autorități publice, pentru care s-a cerut avizul Ministerului Apărării Naționale;d) reprezintă și apără interesele Ministerului Apărării Naționale în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, cu excepția instanțelor judecătorești;e) consiliază, pe linie de specialitate, comandanții/șefii unităților militare în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină;f) avizează, la cererea comandanților/șefilor unităților militare, legalitatea măsurilor ce urmează a fi luate în desfășurarea activității lor, precum și a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unităților militare;g) asigură asistență juridică la încheierea contractelor în care este parte unitatea militară, le avizează și participă la concilierea litigiilor rezultate în urma derulării acestora;h) asigură asistența juridică comisiilor de specialitate care funcționează la nivelul structurilor centrale ale ministerului și unităților militare, în vederea asigurării legalității măsurilor pe care acestea le adoptă sau le propun;i) colaborează cu organele de resort din unitățile militare și cu parchetele militare, în vederea stabilirii exacte a cuantumului pagubelor produse patrimoniului Ministerului Apărării Naționale;j) acordă asistență juridică de specialitate consiliilor de onoare sau consiliilor de judecată, după caz, prin participarea în calitate de membri ai acestora, potrivit regulamentelor militare;k) acordă asistență juridică de specialitate cadrelor militare trimise în fața consiliilor de onoare sau consiliilor de judecată, după caz, atunci când sunt aleși apărători ai acestora, potrivit regulamentelor militare;l) informează operativ conducerea unității militare căreia îi asigură asistență juridică asupra principalelor probleme constatate privind asigurarea legalității, precum și a măsurilor ce se impun a fi luate;m) colaborează la întocmirea documentației necesare promovării acțiunilor la instanțele judecătorești;n) participă, la cerere, la convocările în care se analizează modul de executare a contractelor economice, abaterile sau accidentele de circulație ori de muncă, starea și practica disciplinară, precum și la alte convocări și face propuneri pentru luarea măsurilor impuse de reglementările legale în vigoare;o) sprijină acțiunile organizate în unitățile militare pentru cunoașterea și respectarea legislației;p) participă la planificarea și executarea controlului și evaluării asistenței juridice în Ministerul Apărării Naționale;q) participă la misiuni de cooperare internațională în domeniul juridic, în țară sau în străinătate;r) prezintă rapoarte de activitate comandantului/șefului unității militare în care este încadrat;s) asigură documentarea juridică și ține evidența actelor normative pentru pregătirea sa profesională, precum și a celor privind organizarea și funcționarea structurii din care face parte.  +  Articolul 13În raport cu eșalonul în care activează, consilierul juridic din structurile operative are și următoarele atribuții specifice:a) consiliază comandanții/șefii unităților militare în aplicații și antrenamente de stat major, prezentând date, concluzii și propuneri privitoare la respectarea și aplicarea legilor și obiceiurilor războiului în procesul elaborării hotărârilor;b) asigură asistența juridică de specialitate comandanților/șefilor unităților militare pentru respectarea prevederilor actelor normative în vigoare ce reglementează modul de intervenție a Ministerului Apărării Naționale în situații de criză, îndeosebi în cazurile de exercitare a dreptului de folosire a forței militare;c) participă la inițierea și negocierea înțelegerilor tehnice pentru cooperarea cu forțele armate străine în îndeplinirea unor misiuni comune pe teritoriul României sau al altor state;d) consiliază comandanții/șefii și contribuie la pregătirea efectivelor de militari participante la misiuni în afara teritoriului statului român;e) avizează sub aspectul legalității contractele încheiate, potrivit dispozițiilor legale în vigoare și uzanțelor locale, în zonele de operații, cu persoane juridice sau fizice, după caz.  +  Articolul 14(1) Comandanții/șefii unităților militare solicită în mod obligatoriu avizul consilierului juridic, în următoarele situații:a) la întocmirea proiectelor de acte normative specifice care se aprobă de conducătorii structurilor cărora consilierul juridic le asigură asistență juridică;b) la încheierea actelor juridice care vizează patrimoniul Ministerului Apărării Naționale;c) la acordarea de drepturi bănești sau de altă natură personalului Ministerului Apărării Naționale;d) la încheierea contractelor în care este parte Ministerul Apărării Naționale, prin unitatea militară respectivă;e) la scoaterea din funcțiune a activelor fixe, declasarea și casarea activelor fixe și a bunurilor materiale, altele decât activele fixe;f) la stabilirea răspunderii materiale în sarcina personalului Ministerului Apărării Naționale;g) la încheierea/desfacerea contractelor de muncă/angajare ale personalului contractual civil/soldaților și gradaților voluntari, precum și la numirea/încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici;h) la încheierea contractelor de exercitare a profesiei de cadru militar în activitate, precum și la trecerea în rezervă a cadrelor militare din motive imputabile acestora;i) la întocmirea sesizării necesare promovării unei acțiuni în justiție, în condițiile art. 69;j) în alte situații prevăzute de actele normative în vigoare.(2) Solicitarea avizului este în sarcina comandantului/șefului unității militare care are dreptul de a lua măsura respectivă.(3) Avizul prevăzut la alin. (1) este prealabil și consultativ.  +  Articolul 15(1) Termenul de acordare a avizului juridic este de minimum 24 de ore de la solicitare, durata urmând a fi majorată în funcție de complexitatea problematicii analizate.(2) Avizul juridic se formulează în scris, iar cel nefavorabil sau cu observații se motivează.(3) Consilierul juridic este obligat să semneze avizul juridic și să aplice ștampila specifică.(4) Avizele juridice se înregistrează într-un registru special, în ordinea acordării.  +  Articolul 16(1) În cazul spețelor complexe sau cu caracter de noutate, consilierii juridici se pot adresa în mod direct structurii juridice/consilierului juridic de la eșalonul imediat superior, în vederea formulării unui punct de vedere juridic.(2) Structura juridică/consilierul juridic căreia/căruia i s-a adresat solicitarea are obligația să răspundă, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 15, cu luarea în considerare a soluției/soluțiilor propuse de solicitant.(3) Opiniile formulate în condițiile alin. (2) au caracter consultativ și nu înlătură răspunderea consilierului juridic solicitant.  +  Articolul 17(1) Consilierul juridic care face parte din comisia de evaluare a ofertelor sau care este cooptat ca expert într-o procedură de achiziție publică nu poate aviza contractul de achiziție publică aferent acesteia.(2) În cazul unităților militare în care este încadrat un singur consilier juridic și acesta face parte din comisia de evaluare a ofertelor ori este cooptat ca expert în cadrul aceleiași comisii, avizarea contractului de achiziție publică se va face în condițiile art. 5 alin. (2) și (3).(3) Situația consilierului juridic prevăzută la alin. (2) este asimilată celei în care acesta nu își poate îndeplini temporar atribuțiile.  +  Articolul 18(1) Documentele prezentate spre avizare trebuie să fie analizate în prealabil de structurile de specialitate din unitatea militară/Ministerul Apărării Naționale, potrivit domeniilor de competență ale acestora, acordarea avizului juridic urmând a avea loc după anexarea punctelor de vedere formulate, cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel.(2) Consilierul juridic nu se pronunță asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta.  +  Titlul III Activitatea legislativă și relația cu Guvernul și Parlamentul  +  Capitolul I Dispoziții introductive  +  Articolul 19Prin activitatea legislativă, în sensul prezentelor instrucțiuni, se înțelege parcurgerea fazelor de elaborare, dezbatere, adoptare și publicare a actelor normative cu forță juridică egală sau superioară unei hotărâri a Guvernului, prin care se reglementează relații sociale specifice domeniului militar, precum și avizarea de către Ministerul Apărării Naționale a proiectelor de acte normative cu incidență în domeniul apărării, inițiate de autoritățile publice.  +  Articolul 20(1) Activitatea legislativă a Ministerului Apărării Naționale este coordonată de secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului, prin Direcție, structură specializată în acest domeniu.(2) Direcția pregătește și proiectele răspunsurilor, fundamentate juridic, la întrebările sau interpelările formulate de parlamentari, pe baza informațiilor comunicate de structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale ale căror domenii de responsabilitate sunt incidente cu obiectul întrebărilor/interpelărilor.  +  Articolul 21Proiectele de acte normative inițiate de Ministerul Apărării Naționale se elaborează în conformitate cu prevederile Constituției României, republicată, cu dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, ale Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, denumit în continuare Regulament, cu respectarea principiilor ordinii de drept, precum și cu prevederile prezentelor instrucțiuni.  +  Articolul 22Proiectele de acte normative se elaborează de structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale, potrivit domeniilor de competență ale fiecăreia, și se înaintează, ierarhic, numai sub semnătura șefilor structurilor centrale.  +  Capitolul II Elaborarea, consultarea, avizarea și supunerea spre adoptare/aprobare în cadrul ședinței Guvernului a proiectelor de acte normative inițiate de Ministerul Apărării Naționale  +  Secţiunea 1 Elaborarea și consultarea  +  Articolul 23 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 23 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 24 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 24 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 25 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 25 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 26 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 26 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 27 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 27 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 28 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 28 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 29 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 29 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 30 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 30 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 31Tratatele internaționale care se supun Parlamentului pentru ratificare sau Guvernului pentru aprobare, însoțite de raportul adresat ministrului apărării naționale, sunt prezentate Direcției pentru avizare de către Direcția cooperare internațională în domeniul apărării din cadrul Departamentului pentru politica de apărare și planificare, în toate etapele încheierii acestora, respectiv negociere, semnare și ratificare/aprobare, cu respectarea procedurilor stabilite prin Legea nr. 590/2003 privind tratatele.  +  Articolul 32(1) În situația avizării nefavorabile sau avizării favorabile cu observații, documentele prevăzute la art. 31 se restituie Direcției cooperare internațională în domeniul apărării.(2) În cazul avizării favorabile sub aspect juridic, documentele se înaintează ministrului apărării naționale pentru semnare și transmiterea acestora la autoritățile publice coinițiatoare sau avizatoare, după caz.  +  Articolul 33Pentru încheierea tratatelor internaționale, activitățile specifice se desfășoară astfel:a) negocierea și semnarea acestora sunt coordonate de Direcția cooperare internațională în domeniul apărării din cadrul Departamentului pentru politica de apărare și planificare;b) procedura de ratificare/aprobare prin acte normative este gestionată de Direcție, în cooperare cu Direcția cooperare internațională în domeniul apărării.  +  Articolul 34Textele tratatelor internaționale se transmit Secretariatului General al Guvernului, ștampilate pe fiecare pagină, iar pe ultima pagină se înscriu explicit numele persoanelor semnatare și se atestă, prin semnătura persoanei autorizate și prin aplicarea ștampilei, conformitatea documentului cu originalul.  +  Articolul 35(1) Direcția înregistrează în evidența proprie proiectele de acte normative și le finalizează în colaborare cu inițiatorul.(2) În acest sens, Direcția formulează avize de specialitate în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, în cazul proiectelor de acte normative cu procedură obișnuită, și de cel mult 48 de ore, pentru proiectele de acte normative promovate în regim de urgență. Termenul se calculează de la data înregistrării documentului în evidența Direcției.(3) Direcția se pronunță asupra aspectelor juridice, de tehnică legislativă și în legătură cu modul de armonizare a proiectelor cu legislația internă și internațională.  +  Articolul 36 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 36 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 37 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 37 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 38 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 38 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 39 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 39 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Secţiunea a 2-a Avizarea  +  Articolul 40 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 40 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 41 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 41 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 ) (la 15-03-2018, Sectiunea a 2-a din Capitolul II , Titlul III a fost abrogată de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Secţiunea a 3-a Supunerea spre adoptare/aprobare în cadrul ședinței Guvernului a proiectelor de acte normative inițiate de Ministerul Apărării Naționale  +  Articolul 42 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 42 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 43 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 43 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 44 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 44 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 45 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 45 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 ) (la 15-03-2018, Sectiunea a 3-a din Capitolul II , Titlul III a fost abrogată de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Capitolul III Consultarea și semnarea/avizarea proiectelor de acte normative inițiate de alte autorități publice  +  Articolul 46 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 46 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 47 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 47 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 ) (la 15-03-2018, Capitolul III din Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Capitolul IV Susținerea proiectelor de legi în comisiile permanente și în plenul Camerelor Parlamentului  +  Articolul 48Direcția ține permanent legătura cu Departamentul pentru Relația cu Parlamentul din subordinea Guvernului, în vederea monitorizării procesului legislativ pentru proiectele de legi inițiate sau avizate de Ministerul Apărării Naționale.  +  Articolul 49La ședințele comisiilor permanente ale Parlamentului, sesizate în fond sau pentru aviz cu proiecte de legi inițiate sau avizate de Ministerul Apărării Naționale, participă reprezentanții Direcției și specialiștii în domeniu din structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale cu atribuții în domeniul ce se dorește a fi reglementat.  +  Articolul 50Cu ocazia supunerii pentru dezbatere și adoptare plenului celor două Camere ale Parlamentului a proiectelor de legi inițiate de Ministerul Apărării Naționale, la care participă ministrul apărării naționale sau secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului, aceștia sunt asistați de reprezentantul Direcției și de un specialist din structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale cu atribuții în domeniul ce se dorește a fi reglementat.  +  Articolul 51(1) În cazul constatării neîntocmirii unor proiecte de acte normative care ar fi trebuit elaborate de către Ministerul Apărării Naționale în baza prevederilor unor acte normative de nivel superior, Direcția propune ministrului apărării naționale, prin secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului, structurile care să inițieze aceste proiecte.(2) Direcția își exercită competența și pentru inițierea măsurilor necesare republicării actelor normative în situațiile stabilite de lege, asanării legislației căzute în desuetudine sau abrogate implicit ori indirect, precum și rectificării eventualelor erori apărute la publicarea actelor normative în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul V Răspunsuri la întrebări și interpelări  +  Articolul 52Întrebările și interpelările adresate ministrului apărării naționale de către deputați sau senatori sunt luate în evidență de către Direcție care, în funcție de domeniul vizat, solicită de urgență structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale date relevante pentru formularea răspunsurilor.  +  Articolul 53Pe baza informațiilor comunicate de structurile consultate, Direcția întocmește proiectul de răspuns pe care îl va supune aprobării ministrului apărării naționale și, ulterior, îl transmite, în termenul legal, Departamentului pentru Relația cu Parlamentul din subordinea Guvernului.  +  Articolul 54La prezentarea răspunsurilor la întrebări și interpelări, în plenul Senatului ori al Camerei Deputaților, ministrul apărării naționale sau, după caz, secretarul de stat desemnat de acesta este asistat de un reprezentat al Direcției și de specialiști din structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale cu atribuții în domeniu.  +  Capitolul VI Alte dispoziții  +  Articolul 55 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 55 din Capitolul VI , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 56 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 56 din Capitolul VI , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 57 Abrogat (la 15-03-2018, Articolul 57 din Capitolul VI , Titlul III a fost abrogat de Litera a), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 15 martie 2018 )  +  Articolul 58(1) În situația în care parcurgerea fazelor activităților legislative reclamă urgență, iar propunerile de modificare sau completare a proiectului de act normativ, însușite de către șeful structurii centrale inițiatoare, nu pot fi făcute cu respectarea procedurii prevăzute de prezentele instrucțiuni, secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului stabilește o singură persoană, de regulă șeful structurii inițiatoare a proiectului actului normativ respectiv, care să răspundă de hotărârile luate asupra oportunității schimbărilor de fond ale textului.(2) Șeful structurii inițiatoare consultă obligatoriu, în situația prevăzută la alin. (1), compartimentul juridic propriu.  +  Titlul IV Asistența juridică în relațiile cu forțele armate străine  +  Articolul 59(1) În relațiile cu forțele armate străine, asistența juridică a comandanților/șefilor forțelor armate române este asigurată de către consilierii juridici ai structurilor respective sau, în lipsa acestora, de consilierul juridic al eșalonului superior.(2) Asistența juridică în acest domeniu a șefilor structurilor centrale este asigurată de către consilierii juridici din structurile respective sau de către Direcție, potrivit art. 10 lit. g).  +  Articolul 60Direcția coordonează acțiunile pentru asigurarea asistenței juridice în relațiile cu forțele armate străine. În acest scop, Direcția are următoarele atribuții:a) avizează memorandumurile necesare obținerii aprobărilor legale pentru participarea forțelor armate române la misiuni;b) asigură asistență, împreună cu alți specialiști în domeniu din structurile centrale, conducerii Ministerului Apărării Naționale, cu ocazia susținerii în Parlament a propunerilor de trimitere a forțelor armate române în afara teritoriului național;c) avizează proiectele înțelegerilor tehnice de cooperare cu forțele armate străine supuse semnării ministrului apărării naționale, precum și pe cele a căror negociere este aprobată de acesta;d) avizează memorandumurile pentru aprobarea încheierii în numele Guvernului României a înțelegerilor tehnice de cooperare cu forțele armate străine;e) participă cu specialiști la negocierea înțelegerilor tehnice privind cooperarea cu forțele armate străine, la solicitarea structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și în limita personalului disponibil;f) coordonează acțiunile pentru soluționarea, din punct de vedere juridic, a problemelor rezultate din aplicarea tratatelor privind statutul forțelor.  +  Articolul 61La solicitarea structurilor de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale, Direcția inițiază măsurile necesare pentru îmbunătățirea cadrului juridico-normativ necesar cooperării forțelor armate române cu cele străine.  +  Articolul 62Structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale implicate în activități NATO își pregătesc specialiștii din domeniul lor de responsabilitate, care să fie în măsură să acționeze operativ, în cooperare cu Direcția, pentru soluționarea problemelor privind aplicarea statutului forțelor.  +  Titlul V Activitatea procesuală  +  Capitolul I Dispoziții introductive  +  Articolul 63(1) În Ministerul Apărării Naționale activitatea procesuală se realizează de către Direcție și Centrul asigurare procesuală teritorială, de regulă, prin consilierii juridici cu atribuții pe linie procesuală. (la 12-10-2017, Alineatul (1) din Articolul 63 , Capitolul I , Titlul V a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.125 din 10 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 12 octombrie 2017 ) (1^1) Organigrama Centrului asigurare procesuală teritorială, precum și cerințele pentru constituirea entităților organizaționale ale acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 2 și se aplică începând cu luna octombrie 2017. (la 12-10-2017, Articolul 63 din Capitolul I , Titlul V a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.125 din 10 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 12 octombrie 2017 ) (2) Organizarea activității procesuale în Ministerul Apărării Naționale se realizează prin dispoziții ale șefului Direcției.  +  Articolul 64(1) Se deleagă șeful Direcției din cadrul Departamentului pentru relația cu Parlamentul și informare publică să exercite toate drepturile procedurale și să reprezinte Ministerul Apărării Naționale, precum și structurile care nu au personalitate juridică în fața instanțelor de judecată și a altor organe cu activitate jurisdicțională.(2) Structurile Ministerului Apărării Naționale care au personalitate juridică, potrivit legii, pot fi reprezentate în justiție de către Direcție, la cererea conducătorilor acestora și cu aprobarea șefului Direcției, pe baza împuternicirii semnate de conducătorul persoanei juridice reprezentate. Cererile de chemare în judecată, cele pentru exercitarea căilor de atac, recunoașterile privitoare la drepturile în judecată, renunțările, inițierea sau acceptarea procedurilor de mediere ori de arbitraj, precum și propunerile pentru tranzacții se depun sub semnătura conducătorului persoanei juridice reprezentate.-------------Alin. (2) al art. 64 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.(3) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) și (2), șeful Direcției poate împuternici sau desemna, după caz, pe oricare dintre consilierii juridici din subordine.-------------Alin. (3) al art. 64 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.(4) Consilierii juridici aflați, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (1), în coordonarea profesională a Direcției își desfășoară activitatea procesuală în domeniul de responsabilitate al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și informare publică referitor la reprezentarea intereselor Ministerului Apărării Naționale în fața instanțelor de judecată și a altor organe cu activitate jurisdicțională.-------------Alin. (4) al art. 64 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.(5) Consilierii juridici prevăzuți la alin. (4) asigură reprezentarea intereselor legitime ale Ministerului Apărării Naționale în fața instanțelor de judecată, pe baza împuternicirii date de șeful Direcției și în coordonarea consilierilor juridici cu atribuții pe linie procesuală, în responsabilitatea cărora se află dosarele respective. Împuternicirea dată de șeful Direcției vizează, în principiu, litigiile în care este implicată unitatea militară căreia îi asigură asistența juridică consilierul juridic respectiv, unitățile militare subordonate acesteia sau eșaloanele superioare și se transmite consilierului juridic prin intermediul comandantului/șefului unității militare în care este încadrat.-------------Alin. (5) al art. 64 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.  +  Articolul 65În desfășurarea activității specifice, consilierii juridici împuterniciți în condițiile prevăzute la art. 64 sunt obligați:-------------Partea introductivă a art. 65 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.a) să respecte dispozițiile legale privitoare la interesele contrare în aceeași cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care Ministerul Apărării Naționale îl poate avea;b) să susțină cu demnitate și competență drepturile și interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale în concluziile orale sau scrise;c) să respecte normele de deontologie profesională prevăzute în Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Statutul profesiei de avocat;d) să respecte secretul și confidențialitatea activității sale, în condițiile legii.  +  Articolul 65^1(1) Comandantul/Șeful unității militare sesizează organele de urmărire penală când ia cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni prin care se aduce atingere intereselor legitime ale Ministerului Apărării Naționale.(2) Plângerea împotriva rezoluției de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanței ori, după caz, a rezoluției de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale se formulează de către comandantul unității militare, cu respectarea strictă a termenelor prevăzute de lege.(3) La solicitarea comandantului unității militare care apreciază ca nelegală rezoluția emisă de procurorul-șef în soluționarea plângerii prevăzute la alin. (2), Direcția formulează o plângere la instanța competentă potrivit legii.-------------Art. 65^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.  +  Capitolul II Atribuțiile specifice ale consilierilor juridici cu atribuții pe linie procesuală  +  Articolul 66Consilierii juridici cu atribuții pe linie procesuală, din cadrul Direcției și din structurile din teritoriu subordonate acesteia, reprezintă interesele Ministerului Apărării Naționale în fața instanțelor de judecată. Aceștia îndeplinesc următoarele atribuții specifice:a) formulează și promovează acțiuni civile, comerciale, în contencios administrativ, în materia litigiilor de muncă, a asigurărilor sociale și de altă natură, potrivit legii;b) formulează și promovează apărările, căile de atac ordinare și extraordinare, precum și orice alte acte procesuale de natură să asigure apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Ministerului Apărării Naționale;c) formulează și susțin cererile de constituire ca parte civilă în procesele penale în care inculpații au produs prejudicii patrimoniului Ministerului Apărării Naționale;d) apără, prin mijloace procesuale specifice, interesele Ministerului Apărării Naționale atunci când este chemat în judecată în calitate de parte responsabilă civilmente;e) motivează propunerile de renunțare la drepturile aflate în litigiu și la judecată, precum și la căile de atac exercitate;f) colaborează cu unitățile militare în vederea întocmirii documentației necesare exercitării și susținerii acțiunilor și apărărilor în fața instanțelor de judecată;g) examinează și avizează, sub aspectul legalității, titlurile executorii, în vederea punerii în executare a acestora;h) îndeplinesc orice alte atribuții pe linie procesuală prevăzute de lege ori stabilite de șeful Direcției.  +  Capitolul III Raporturile de subordonare/colaborare pe linia activității procesuale  +  Articolul 67(1) Pentru susținerea drepturilor și intereselor legitime ale Ministerului Apărării Naționale, consilierii juridici cu atribuții pe linie procesuală împuterniciți colaborează cu structurile juridice ale unităților militare din compunerea ministerului.----------------Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.(2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 67 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.  +  Articolul 68(1) În exercitarea atribuțiilor, consilierii juridici cu atribuții pe linie procesuală solicită direct, în scris, comandanților/șefilor unităților militare, indiferent de eșalon, informații, puncte de vedere, înscrisuri, precum și orice alte mijloace de probă deținute de unitățile militare, iar comandanții/șefii acestora sunt obligați să le pună la dispoziție până la termenul indicat.(2) Comandanții/Șefii unităților militare sunt obligați să transmită de îndată consilierului juridic cu atribuții pe linie procesuală în a cărui zonă de responsabilitate teritorială se află unitatea militară în cauză toate actele de procedură comunicate de organele de urmărire penală, instanțele de judecată sau executorii judecătorești, după caz.(3) Documentele clasificate care se constituie în mijloace de probă se depun la instanță de către consilierul juridic împuternicit, după declasificarea acestora, în condițiile legii, prin grija unității militare deținătoare.(4) Documentele prevăzute la alin. (3), a căror declasificare nu este aprobată de emitent, se depun la instanță ca documente clasificate, cu respectarea legislației în vigoare, de către consilierul juridic împuternicit.(5) La efectuarea expertizei tehnice de specialitate dispuse de instanța de judecată, comandanții/șefii unităților militare sunt obligați ca, la cererea consilierului juridic cu atribuții pe linie procesuală, să asigure participarea specialiștilor în domeniul respectiv, încadrați în structura pe care o comandă/conduce.(6) Executarea hotărârilor judecătorești este obligația unităților militare reprezentate în proces.(7) Executarea obligațiilor bănești stabilite prin hotărâri judecătorești executorii se realizează, potrivit legii, astfel:a) de către unitatea militară reprezentată în proces, al cărei comandant/șef are calitatea de ordonator de credite;b) de către unitatea militară al cărei comandant/șef are calitatea de ordonator de credite și asigură financiar unitatea militară reprezentată în proces;c) de către Direcția financiar-contabilă, în cazurile prevăzute la art. 43 alin. (7) lit. m) din Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Apărării Naționale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 118/2007*), cu modificările și completările ulterioare.---------*) Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 118/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, întrucât este clasificat, potrivit legii.-------------Alin. (7) al art. 68 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. M.137 din 9 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 15 noiembrie 2012.(8) Pentru evitarea plății unor penalități și/sau cheltuieli suplimentare, executarea obligațiilor bănești stabilite prin hotărâri judecătorești executorii se face, în condițiile legii, imediat și în integralitate din fondurile existente cu această destinație, de către structurile militare prevăzute la alin. (7), iar în situația în care aceasta nu poate începe sau continua din cauza lipsei de fonduri, structurile militare respective au obligația să facă de îndată demersuri în vederea obținerii sumelor necesare de la eșaloanele superioare.-------------Alin. (8) al art. 68 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. M.137 din 9 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 15 noiembrie 2012.(9) Comandanții/Șefii unităților militare prevăzute la alin. (7) lit. a) și b) raportează imediat ordonatorilor de credite în finanțarea cărora se află, precum și Direcției despre îndeplinirea obligațiilor ce le revin.-------------Alin. (9) al art. 68 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. M.137 din 9 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 15 noiembrie 2012.-------------Art. 68 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.  +  Articolul 69(1) În situația în care se constată un prejudiciu produs patrimoniului Ministerului Apărării Naționale ori unul pe cale de a se produce, pentru a cărui acoperire/prevenire este necesară promovarea unei acțiuni în justiție, comandantul/șeful unității militare, al eșalonului superior sau al structurii cu atribuții de control, după caz, este obligat să sesizeze, în scris, în cel mai scurt timp, consilierul juridic cu atribuții pe linie procesuală, în a cărui zonă de responsabilitate teritorială se află unitatea militară în cauză sau Direcția.(2) Sesizarea, avizată în mod obligatoriu de consilierul juridic care asigură asistența juridică a unității militare, va fi însoțită de documentația necesară pentru formularea și susținerea acțiunii în justiție, certificată "conform cu originalul".(2^1) Îndeplinirea activităților prevăzute la alin. (1) și (2) se comunică de îndată, ierarhic, până la structura centrală în subordinea căreia se află unitatea militară în cauză. Structurile centrale au obligația ținerii evidenței tuturor cazurilor semnalate de unitățile militare din compunere și/sau subordine.-------------Alin. (2^1) al art. 69 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. M.137 din 9 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 15 noiembrie 2012.(3) Arondarea consilierilor juridici cu atribuții pe linie procesuală pe zone de responsabilitate teritorială se stabilește prin dispoziție a șefului Direcției, care se va publică în Buletinul Informativ al Armatei.  +  Articolul 70(1) Consilierii juridici cu atribuții pe linie procesuală înaintează șefului Direcției cererile de chemare în judecată, precum și memoriile pentru exercitarea recursurilor în interesul legii, în vederea aprobării acestora pentru a fi promovate la instanțele de judecată sau la celelalte instituții abilitate de lege.(2) Întâmpinările, cererile reconvenționale, cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare și extraordinare, altele decât recursul în interesul legii, precum și orice alte acte procesuale prevăzute de lege vor fi înaintate instanțelor de judecată, sub semnătura șefului Direcției sau a consilierilor juridici cu atribuții pe linie procesuală împuterniciți.-------------Alin. (2) al art. 70 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.(3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 70 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.  +  Articolul 71(1) Inițierea sau acceptarea procedurilor de mediere ori arbitraj, renunțarea la drepturile aflate în litigiu și la judecată, precum și la căile de atac exercitate se aprobă de către ministrul apărării naționale, la propunerea motivată a șefului Direcției.-------------Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.(2) Neexercitarea căilor de atac se aprobă de către șeful Direcției, la propunerea consilierului juridic cu atribuții pe linie procesuală împuternicit în cauză, înaintată ierarhic.-------------Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.(3) În litigiile care au ca obiect imobile aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale, aprobarea prevăzută la alin. (1) și (2) se acordă numai cu avizul prealabil al Direcției domenii și infrastructuri.(4) În procesele și cererile civile și penale ale căror obiect este evaluabil în bani, aprobarea prevăzută la alin. (1) și (2) se acordă numai cu avizul prealabil al Direcției financiar-contabile.  +  Capitolul IV Alte dispoziții  +  Articolul 72(1) Pentru desfășurarea optimă a activităților consilierilor juridici din teritoriu cu atribuții pe linie procesuală, comandanții/șefii unităților militare în care aceștia își au sediul au obligația de a dispune măsuri pentru asigurarea următoarelor condiții:a) spațiu de lucru corespunzător cu dotare aferentă-mobilier, post telefonic interurban și militar conectat la rețeaua telefonică a Armatei României, acces la servicii de internet/intranet;b) facilități de tehnoredactare și multiplicare a documentelor specifice, de registratură și de evidență a documentelor clasificate;c) acces la abonamente la Monitorul Oficial al României, Partea I, și la alte publicații cu caracter juridic;d) drepturi de echipament și materiale de resortul echipamentului, în natură sau sub formă bănească.(2) În situația în care unitățile militare în care își au sediul consilierii juridici din teritoriu cu atribuții pe linie procesuală se desființează, comandanții de garnizoană au obligația de a asigura spațiu corespunzător, precum și celelalte condiții prevăzute la alin. (1) la o altă unitate militară din garnizoana respectivă.(3) Plata drepturilor de natură salarială și a altor drepturi bănești, cu excepția contravalorii echipamentului, cuvenită consilierilor juridici din teritoriu cu atribuții pe linie procesuală, se asigură de către Direcția financiar-contabilă sau altă structură centrală stabilită să asigure financiar Direcția, pe baza documentelor transmise de această structură.(4) Plata indemnizației de delegare/detașare și decontarea cheltuielilor de cazare și transport efectuate în interesul serviciului se fac pe baza ordinelor de serviciu și a conturilor nominale emise de unitățile militare în care își au sediul consilierii juridici din teritoriu cu atribuții pe linie procesuală, iar sumele cuvenite vor fi virate în conturile personale ale acestora.(5) Fondurile bănești necesare desfășurării activității specifice de către consilierii juridici din teritoriu cu atribuții pe linie procesuală, inclusiv pentru plata taxelor judiciare de timbru, timbre judiciare, onorarii pentru experți și/sau executori judecătorești se asigură de către Direcția financiar-contabilă sau de altă structură centrală stabilită să asigure financiar Direcția, pe baza documentelor transmise de Direcție.(6) Activitățile de analize și sinteze de jurisprudență incidentă Ministerului Apărării Naționale, evidența consilierilor juridici, registratură și arhivarea dosarelor, asigurare tehnico-materială a activității procesuale în teritoriu, protecția informațiilor clasificate și altele asemenea, se realizează de către o microstructură constituită în acest sens în subordinea Direcției.-------------Alin. (6) al art. 72 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.  +  Titlul VI Dispoziții finale  +  Articolul 73Pentru perfecționarea pregătirii de specialitate, Direcția poate organiza convocări ale consilierilor juridici din cadrul Ministerului Apărării Naționale aflați în evidență.  +  Articolul 74Structurile juridice/Consilierii juridici desfășoară întâlniri cu consilierii juridici de la eșalonul direct subordonat, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, în vederea îndrumării activităților acestora și monitorizării nivelului de performanță al activității de asistență juridică desfășurată.  +  Articolul 75(1) Consilierii juridici nu pot primi spre rezolvare alte lucrări decât cele cu specific juridic, care decurg din atribuțiile ce le revin. Aceștia nu se planifică pentru executarea serviciului interior și/sau a serviciului de control în garnizoană.(2) În situații temeinic motivate, pentru îndeplinirea unor misiuni specifice stabilite de șeful Direcției, ministrul apărării naționale deleagă secretarului de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului competența de a detașa la Direcție consilieri juridici, ofițeri, din alte unități militare.-------------Alin. (2) al art. 75 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.(3) Detașarea prevăzută la alin. (2) se realizează în urma unei discuții prealabile între șeful Direcției și comandantul/șeful unității militare în care este încadrat consilierul juridic, inițiată cu cel puțin 7 zile înainte.-------------Alin. (3) al art. 75 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.(4) În perioada detașării consilierilor juridici prevăzuți la alin. (2), asistența juridică a unităților militare din care provin aceștia se asigură potrivit dispozițiilor art. 5.-------------Alin. (4) al art. 75 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. M.97 din 30 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 4 septembrie 2012.  +  Articolul 76În exercitarea atribuțiilor, consilierii juridici pot solicita date, acte și înscrisuri deținute de structurile cărora le acordă asistență juridică, iar comandanții/șefii acestora sunt obligați să le pună la dispoziție în timp util.  +  Articolul 77Consilierii juridici sunt obligați să își perfecționeze permanent pregătirea de specialitate în vederea îndeplinirii cu bune rezultate a atribuțiilor funcționale.  +  Articolul 78Pentru desfășurarea optimă a activității consilierilor juridici, comandanții/șefii unităților militare au obligația să asigure condițiile prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. a)-c), precum și prezența consilierului juridic la activitățile organizate în plan profesional.  +  Articolul 79Consilierii juridici încadrați în structurile cu personalitate juridică pot participa la activitățile de pregătire profesională organizate de către Direcție, fără a face obiectul prezentelor instrucțiuni.  +  Articolul 80În aplicarea prezentelor instrucțiuni, șeful Direcției poate emite dispoziții și precizări.  +  Articolul 81Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni. (la 12-10-2017, Titlul VI a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.125 din 10 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 12 octombrie 2017 )  +  Anexa nr. 1*) Anexele nr. 1 și 2 nu se publică, deoarece conțin informații clasificate.  +  Anexa nr. 2*) Anexele nr. 1 și 2 nu se publică, deoarece conțin informații clasificate.-----------