NORME METODOLOGICE din 4 iulie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor și studenților
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 17 iulie 2007  Notă
  *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 726 din 4 iulie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 477 din 17 iulie 2007.
   +  Articolul 1În sensul prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor și studenților, denumita în continuare lege, prin angajator se înțelege persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, în România ori sucursala, filiala, agenția, reprezentanța din România a unei persoane juridice straine cu sediul în strainatate, autorizata potrivit legii, care încadreaza forța de muncă în condițiile legii.  +  Articolul 2(1) Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege angajatorii care, pe perioada vacanțelor stabilită potrivit legii, încadrează în muncă elevi și studenți în baza:a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței, încheiat în condițiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parțial;b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței.(2) Stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 reprezintă o sumă egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare în luna pentru care se acordă acest stimulent financiar.(3) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 3(1) Stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege se acordă angajatorilor care încadreaza în munca elevi și studenți pe perioada de vacanța în condițiile art. 2, de la data începerii perioadei de vacanța, stabilita potrivit legii, dacă încadrarea s-a facut la acea data sau, după caz, de la data încadrarii în munca a elevilor/studenților în situația în care încadrarea în munca a acestor categorii de persoane este ulterioară datei începerii perioadei de vacanța stabilite potrivit legii și pâna la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacanța în care au fost încadrați în munca elevii și studenții respectivi, dar nu pentru mai mult de 60 de zile lucratoare în anul calendaristic respectiv.(2) Nu beneficiaza de stimulentul financiar prevăzut la art. 1 din lege:a) angajatorii care încadreaza în munca elevi și studenți anterior datei de începere a vacanței stabilite potrivit legii, pentru elevii și studenții respectivi;b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii și studenții respectivi, de stimulentul financiar prevăzut la art. 1 din lege pentru o perioadă de 60 de zile lucratoare în cursul anului calendaristic.  +  Articolul 4(1) În vederea acordarii stimulentului financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege, angajatorii încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeana, respectiv a municipiului București, în termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor și studenților aflați în perioada vacanțelor, o convenție al carei model este prevăzut în anexa nr. 1.(2) În vederea încheierii convenției prevăzute la alin. (1) angajatorii depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeana, respectiv a municipiului București, o cerere însoțita de urmatoarele documente:a) tabel nominal cuprinzând elevii și studenții încadrați în munca pe perioada vacanțelor, întocmit potrivit anexei la convenția al carei model este prevăzut în anexa nr. 1;b) adeverința eliberata de instituția de învațamânt prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau, după caz, de student și urmeaza cursurile într-o instituție de învațamânt de stat sau particular, înființată potrivit legii, cuprinzând și precizarea expresa a perioadei de vacanța;c) actul de identitate al elevului sau studentului, în copie;d) copia contractului de muncă prevăzut la art. 2, încheiat cu respectarea condițiilor de vârsta și a regimului legal al muncii tinerilor, înregistrat, după caz, la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor legale;e) declarație pe propria raspundere a angajatorului, din care să rezulte ca angajatorul nu se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2).  +  Articolul 5(1) Stimulentul financiar prevăzut la art. 1 din lege se acordă angajatorilor, lunar, proporțional cu timpul efectiv lucrat de către elevii și studenții în cauza pe perioada de vacanța din luna respectiva, fără a depași numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru.(2) Stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege nu se acordă pentru perioada concediului de odihnă cuvenit.(3) În perioada în care raporturile de muncă ale elevilor și studenților încadrați în munca pentru care a fost încheiata convenția prevăzută la art. 4 sunt suspendate potrivit legii, stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege nu se acordă.(4) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă prevăzută la alin. (3) nu face parte din perioada maxima de acordare a stimulentului financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege.  +  Articolul 6(1) Pentru a beneficia de suma lunară, cuvenită potrivit art. 1 din lege, angajatorii au obligația de a depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, următoarele documente:a) tabel nominal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;b) pontaj și statul de plată, în copie. (la 13-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 ) (2) Angajatorii care nu depun documentele în termenul prevăzut la alin. (1) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate nu beneficiază de stimulentul prevăzut la art. 1 din lege, cuvenit pentru luna respectivă. (la 13-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 ) (2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), stimulentul prevăzut la art. 1 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care se solicită acest stimulent. (la 13-03-2018, Alineatul (2^1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 ) (3) Perioada pentru care nu se acordă stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege, din motivele prevăzute la alin. (2), face parte din perioada de acordare a stimulentului financiar prevăzută la art. 3 alin. (1) și în condițiile convenției încheiate potrivit prevederilor art. 4.(4) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal de angajator prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. (la 13-03-2018, Articolul 6 a fost completat de Punctul 2, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 ) (5) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (4), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea stimulentului financiar prevăzut la art. 1 din lege. (la 13-03-2018, Articolul 6 a fost completat de Punctul 2, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 ) (6) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care nu sunt lizibile până la data prevăzută la alin. (5) ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege nu se acordă, această perioadă fiind inclusă în perioada de acordare a acestui stimulent. (la 13-03-2018, Articolul 6 a fost completat de Punctul 2, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 7Suma reprezentând stimulentul financiar cuvenită conform art. 1 din lege se plătește de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestei sume. (la 13-03-2018, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 3, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 8Stabilirea și încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia, potrivit legii, de stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege se fac în baza deciziei emise de directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 9Dreptul de control cu privire la acordarea în condițiile legii a stimulentului financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege se exercită de către organele de control din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, care constata îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea stimulentului financiar, stabilesc eventualele debite și aplica, după caz, sancțiunile prevăzute de lege.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1
  CONVENȚIE
  Nr. ...../............
  Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ........................./Municipiului București, reprezentată prin doamna/domnul ............................................., având funcția de ..............................., denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) .........................................., cu sediul/adresa în ................................, județul .................................., telefon ...................., cod fiscal (CUI) ...................., cont IBAN .................., deschis la Banca ...................., reprezentată prin doamna/domnul ..........................., având funcția de ........................., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 72/2007, un număr de:a) ........... persoane având statut de elev, în perioada de vacanță cuprinsă între data de .......... și data de ...................;b) ........... persoane având statut de student, în perioada de vacanță cuprinsă între data de .......... și data de ................. .Tabelul nominal cu elevii și/sau studenții încadrați în muncă este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.2. Angajatorul se obligă:a) să depună, pentru verificarea și acordarea sumei cuvenite potrivit art. 1 din Legea nr. 72/2007, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, tabelul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de copii de pe pontaj și statul de plată;b) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de lege;c) să respecte prevederile Legii nr. 72/2007, precum și prevederile din cuprinsul normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările și completările ulterioare;d) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.3. Agenția se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit Legii nr. 72/2007, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acestora conform prevederilor art. 7 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările și completările ulterioare.4. Agenția își exercită dreptul de control asupra:a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007;b) respectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.5. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții și pentru acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.
  Agenția
  Director executiv,
  ………………………
  Angajatorul
  Director general sau altă persoană autorizată,
  ..................................
   +  ANEXĂla convențieDate de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) ...............................................Codul de identificare fiscală .......................................................Cod CAEN .................................................................................Județul ........................................................................................Sediul/Adresa .............................................................................Contul IBAN/Banca .....................................................................Telefon/Fax ................................................................................E-mail/Pagină de internet ...........................................................
  TABEL NOMINAL
  cu elevii și/sau studenții încadrați în muncă în condițiile Legii nr. 72/2007 privind
  stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare
  Convenția nr. ....../..........
  Perioada de vacanță este cuprinsă între data de ...... și data de ........
  Nr. crt.Numele și prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoane (elev/student)Data angajăriiNumărul și data încheierii contractului de muncăTipul contractului de muncă*)Ocupația cod CORNumărul de zile lucrătoare pentru care s-a mai acordat în cursul anului stimulentul financiar**)Semnătura angajatului
  0123456789
  1
  AngajatorDirector general sau altă persoană autorizată,.............................................. Notă
  *) Coloana 6 se completează, după caz, astfel: 1" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;"10" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;"11" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;"2" - pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;"3" - pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;"4" - pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;"5" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;"50" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;"51" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;"6" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;"7" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;"8" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore.
  **) Coloana 8 se completează cu numărul de zile lucrătoare pentru care angajatorul a mai beneficiat în cursul anului calendaristic, pentru elevul/studentul respectiv, de stimulentul financiar, în condițiile legii.
  (la 13-03-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )
   +  Anexa nr. 2
  TABEL NOMINAL
  cu elevii și/sau studenții încadrați în muncă în condițiile Legii nr. 72/2007 privind
  stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, pentru stabilirea
  sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj luna ........... anul ......
  Date de identificare a angajatorului:Angajatorul (denumirea/numele) ...............................................Codul de identificare fiscală .......................................................Cod CAEN .................................................................................Sediul/Adresa ............................................................................Contul/Banca .............................................................................Telefon/Fax ................................................................................E-mail/Pagini internet ...............................................................
  Nr. crt.Convenția numărulData convențieiNumele și prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoane (elev/student)Tipul contractului de muncă*)Numărul orelor efectiv lucrate**)Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat***)Numărul de zile lucrătoare din lună, pentru care se acordă, în condițiile legii, stimulentul financiar****) Observații *****)
  012345678910
  1
  TOTAL sumă cuvenită în condițiile Legii nr. 72/2007:

  Angajator
  Director general sau altă persoană autorizată,
  ..............................................
  Notă
  *) Coloana 6 se completează, după caz, astfel: 1" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;"10" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;"11" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;"2" - pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;"3" - pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;"4" - pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;"5" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;"50" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;"51" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;"6" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;"7" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;"8" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore.
  **) Coloana 7 se completează cu numărul orelor efectiv lucrate în perioada de vacanță din luna respectivă.
  ***) Coloana 8 se completează cu suma cuvenită lunar angajatorului, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, pentru elevul/studentul respectiv.
  ****) Coloana 9 se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, pentru care se acordă, în condițiile legii, stimulentul financiar.
  *****) Coloana 10 se completează, după caz, cu data și motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă, respectiv cu perioada de concediu de odihnă.
  (la 13-03-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )