LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (**republicată**)privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 27 iunie 2006  Notă
  **) Republicată în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 4 aprilie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998 și a fost modificată prin:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 21 noiembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 384/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 20 iulie 2001 (rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 23 mai 2006);– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 39/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 18 martie 2004;– Legea nr. 193/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 20 mai 2003;– Legea nr. 549/2004 pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.164 din 8 decembrie 2004.
  Notă
  Conform pct. 16 al art. V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013, în tot cuprinsul legii, sintagmele "combustibil nuclear ars" și "combustibil nuclear iradiat" se înlocuiesc cu sintagma "combustibil nuclear uzat", iar sintagma "depozitare finală" se înlocuiește cu sintagma "depozitare definitivă".
  Înlocuirea acestor sintagme s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  Notă
  Conform pct. 82 al art. I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018, în tot cuprinsul legii, termenul „Comisie“ se înlocuiește în mod corespunzător cu termenul „CNCAN“, termenul „radioprotecție“ se înlocuiește în mod corespunzător cu sintagma „protecție împotriva radiațiilor ionizante“, termenul „surse“ se înlocuiește în mod corespunzător cu sintagma „surse de radiații“, termenul "cărăuș autorizat" se înlocuiește în mod corespunzător cu sintagma „transportator autorizat“, expresiile „managementul calității în domeniul nuclear“ și „sistem controlat de management în domeniul nuclear“ se înlocuiesc în mod corespunzător cu sintagma „sistem de management în domeniul nuclear“, termenul „gospodărire“ se înlocuiește în mod corespunzător cu termenul „gestionare“, iar sintagma „autoritate centrală pentru protecția mediului“ se înlocuiește în mod corespunzător cu „autoritate publică centrală pentru protecția mediului".
  Înlocuirea acestor sintagme s-a realizat direct în textul formei consolidate.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare CNCAN, este organ de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului.(2) Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare desfășurate în scopuri exclusiv pașnice și a altor activități care conduc la expunerea la radiații ionizante, astfel încât să se îndeplinească cerințele de securitate nucleară, de securitate radiologică, de protecție împotriva radiațiilor ionizante a personalului expus profesional, a pacientului, a mediului, a populației și a proprietății, cu riscuri minime, în conformitate cu reglementările și cu respectarea obligațiilor ce decurg din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte.(3) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor situațiilor de expunere planificată, existentă sau de urgență.(4) Pentru toate situațiile de expunere prevăzute la alin. (3) se aplică un sistem corespunzător de control reglementat care asigură sistemul de protecție împotriva radiațiilor ionizante bazat pe principiile de justificare, optimizare și limitare a dozelor. (la 12-04-2018, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 2Prevederile prezentei legi se aplică următoarelor activități și surse de radiații:a) cercetarea, proiectarea, deținerea, amplasarea, construcția, montajul, punerea în funcțiune, funcționarea de probă, exploatarea, modificarea, conservarea, dezafectarea sau închiderea, importul, exportul și transferul intracomunitar al instalațiilor nucleare, inclusiv al celor de gestionare a combustibilului nuclear uzat; (la 26-12-2013, Litera a) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) b) proiectarea, deținerea, amplasarea, construcția-montajul, punerea în funcțiune, funcționarea, conservarea și dezafectarea instalațiilor de minerit și preparare a minereurilor de uraniu și toriu și a instalațiilor de gestionare a deșeurilor de la mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu;c) producerea, amplasarea, construcția, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deținerea, utilizarea, depozitarea intermediară, dezafectarea, transportul, tranzitul, importul, exportul și transferul intracomunitar al instalațiilor radiologice, inclusiv al instalațiilor de gestionare a deșeurilor radioactive; (la 12-04-2018, Litera c) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) c^1) producerea, fabricarea, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deținerea, prelucrarea, utilizarea, reciclarea, depozitarea intermediară, transportul, tranzitul, importul, exportul și transferul intracomunitar al materialelor radioactive și surselor radioactive, după caz; (la 12-04-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) c^2) producerea, fabricarea, furnizarea, transferul, manipularea, deținerea, prelucrarea, utilizarea, depozitarea intermediară, transportul, tranzitul, importul, exportul și transferul intracomunitar al materialelor nucleare, inclusiv al combustibilului nuclear proaspăt și uzat; (la 12-04-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) c^3) transferul, manipularea, deținerea, predepozitarea, depozitarea intermediară, depozitarea definitivă, transportul, tranzitul, importul, exportul și transferul intracomunitar al deșeurilor radioactive; (la 12-04-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) d) producerea, furnizarea și utilizarea aparaturii de control dozimetric și a sistemelor de detecție a radiațiilor ionizante, a materialelor și dispozitivelor utilizate pentru protecția împotriva radiațiilor ionizante, precum și a mijloacelor de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate în acest scop;e) producerea, fabricarea, închirierea, transferul, deținerea, exportul, importul și transferul intracomunitar al materialelor, dispozitivelor și echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1; (la 12-04-2018, Litera e) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) f) deținerea, transferul, importul, exportul și transferul intracomunitar al informațiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor și echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1. (la 26-12-2013, Litera f) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) g) realizarea produselor și serviciilor destinate instalațiilor nucleare;h) realizarea produselor și serviciilor destinate surselor de radiații, aparaturii de control dozimetric, sistemelor de detecție a radiațiilor ionizante, materialelor și dispozitivelor utilizate pentru protecția împotriva radiațiilor ionizante;h^1) proiectarea și executarea construcțiilor cu specific nuclear; (la 12-04-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) i) sursele orfane, de la detectarea acestora până la depozitarea definitivă ca deșeu radioactiv.j) fabricarea, importul, exportul și tranzitul de produse destinate consumului care au fost iradiate, care conțin sau au fost contaminate cu materiale radioactive; (la 12-04-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) k) activitățile care conduc la expunerea lucrătorilor sau populației la radon și toron ori descendenții acestora din interior, la expunerea externă generată de materiale de construcții, precum și situații de expunere prelungită cauzată de efectele pe termen lung ale unei urgențe sau ale unei activități umane din trecut; (la 12-04-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) l) amplasamentele contaminate cu substanțe minerale asociate în zăcământ cu uraniu sau toriu sau cu contaminare radioactivă reziduală rezultată dintr-un accident radiologic sau nuclear, după ce starea de urgență a fost declarată terminată; (la 12-04-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) m) activitățile umane care implică prezența surselor naturale de radiații ce conduc la o creștere semnificativă a expunerii lucrătorilor sau a populației, inclusiv exploatarea aeronavelor în ceea ce privește expunerea echipajelor în timpul zborului, extracția și prelucrarea substanțelor minerale asociate în zăcământ cu uraniu sau toriu și a altor materii prime care, în procesul de extragere și pe fluxul tehnologic de prelucrare, conduc la o creștere a concentrațiilor de radionuclizi naturali în produse intermediare și reziduuri, precum și prelucrarea materialelor care conțin radionuclizi naturali; (la 12-04-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) n) pregătirea, planificarea și răspunsul pentru toate situațiile de expunere la radiații ionizante în scopul protecției sănătății populației, lucrătorilor și a lucrătorilor în situații de urgență. (la 12-04-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 3Termenii și expresiile folosite în cuprinsul legii sunt definite în anexa nr. 2 la prezenta lege.  +  Articolul 4(1) CNCAN, autoritate competentă în domeniul nuclear, de interes public național, exercită atribuțiile de reglementare, autorizare și control prevăzute în prezenta lege. (la 12-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (1^1) CNCAN are sediul principal în municipiul București, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5, iar sediul secundar în municipiul București, str. Locotenent Zalic nr. 4, sectorul 6. (la 12-04-2018, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (1^2) CNCAN este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului. (la 12-04-2018, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (2) Organizarea și funcționarea CNCAN se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 12-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (2^1) CNCAN beneficiază, în condițiile legii, de resursele umane și financiare necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile, prevăzute de prezenta lege, cu privire la cadrul național legislativ, de reglementare și organizațional. (la 26-12-2013, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) (2^2) În vederea asigurării îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (2^1), CNCAN va dezvolta și va implementa programe de formare pentru personalul propriu, care vor include și rezultatele activităților de cercetare și dezvoltare, desfășurate, în condițiile legii, pe teritoriul României, referitoare la reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare. (la 26-12-2013, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) (2^3) Salarizarea personalului CNCAN se face potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea, aplicabile personalului plătit din fonduri publice. (la 12-04-2018, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (2^4) Numărul maxim de posturi al CNCAN este de 170, exclusiv președintele și membrii cabinetului demnitarului, organizat conform legii. (la 12-04-2018, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (3) Abrogat. (la 27-01-2010, Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat de litera e) a art. 14 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. ) (4) Tarifele de autorizare a activităților prevăzute la art. 2 se fac venit la bugetul de stat. (la 12-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (5) Abrogat. (la 27-01-2010, Alin. (5) al art. 4 a fost abrogat de litera e) a art. 14 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. ) (6) În exercitarea atribuțiilor, CNCAN utilizează compartimente teritoriale fără personalitate juridică, înființate prin ordin al președintelui CNCAN, precum și institute tehnice-suport, înființate prin hotărâre a Guvernului, în vederea efectuării studiilor de specialitate. (la 12-04-2018, Alineatul (6) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 5(1) CNCAN emite reglementări, general obligatorii și ghiduri, pentru detalierea cerințelor generale de securitate nucleară, de securitate radiologică de protecție împotriva radiațiilor ionizante, privind sistemele de management în domeniul nuclear, de control al neproliferării armelor nucleare, de protecție fizică, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, de planificare, pregătire și răspuns în situații de urgență nucleară sau radiologică, de realizare a produselor și serviciilor destinate instalațiilor nucleare și radiologice, precum și orice alte reglementări necesare activității de autorizare și control în domeniul nuclear. (la 12-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (2) CNCAN elaborează strategia și politica de reglementare, autorizare și control în domeniul securității nucleare, al securității radiologice, al protecției împotriva radiațiilor ionizante, al controlului neproliferării armelor nucleare, al protecției fizice a materialelor și instalațiilor nucleare, al transportului materialelor radioactive și al securității nucleare a gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, al planificării, pregătirii și răspunsului în situații de urgență nucleară sau radiologică, ca parte a Strategiei naționale de dezvoltare a domeniului nuclear, și care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 12-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (3) CNCAN poate emite și reglementări, cu consultarea ministerelor și a altor factori interesați, potrivit responsabilităților specifice acestora.(4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) reglementările și atribuțiile de autorizare și control pentru care prezenta lege conține prevederi exprese de abilitare a altor ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale.(5) CNCAN, prin reglementările emise și prin măsurile dispuse în cadrul procedurilor de autorizare și control, trebuie să asigure cadrul adecvat în care persoana fizică sau persoana juridică desfășoară, în condiții de siguranță, activități supuse prevederilor prezentei legi.(6) CNCAN revizuiește reglementările ori de câte ori este necesar, pentru corelarea cu legislația Uniunii Europene, cu standardele internaționale și convențiile internaționale ratificate din domeniu la care România este parte, și va dispune măsurile necesare pentru aplicarea acestora, ținând cont de experiența în activitate, de informațiile obținute în urma procesului decizional și de evoluțiile tehnologice ale activităților de cercetare relevante. (la 12-04-2018, Alineatul (6) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (7) CNCAN elaborează regulamentul de tarife pentru autorizarea și controlul activităților nucleare, ori de câte ori este necesar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 12-04-2018, Alineatul (7) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 6Cercetarea, experimentarea, dezvoltarea, fabricarea, importul, exportul, tranzitul, deținerea sau detonarea unei arme nucleare ori a oricărui dispozitiv exploziv nuclear sunt interzise pe teritoriul României.  +  Articolul 7(1) Importul, exportul și transferul intracomunitar în/din România al deșeurilor radioactive și al combustibilului nuclear uzat sunt interzise.(2) Prin excepție de la alin. (1), în condițiile prevăzute de prezenta lege, sunt permise:a) importul, exportul și transferul intracomunitar al surselor închise scoase din utilizare, care trebuie repatriate furnizorului sau producătorului;b) exportul și transferul intracomunitar din România de deșeuri radioactive sau combustibil nuclear uzat, în vederea prelucrării, cu returnarea ulterioară a deșeurilor radioactive rezultate în urma prelucrării;c) importul și transferul intracomunitar în România al deșeurilor radioactive care decurg nemijlocit din prelucrarea, în afara teritoriului României, de deșeuri radioactive sau combustibil nuclear uzat ca urmare a unui export sau a unui transfer intracomunitar din România, anterior autorizat, conform prevederilor lit. b);d) exportul și transferul intracomunitar din România al deșeurilor radioactive și al combustibilului nuclear uzat în vederea depozitării definitive, în situația în care, la momentul transportului, este în vigoare un acord între România și statul de destinație, de utilizare a unei instalații de depozitare definitivă în statul de destinație, care trebuie să aibă capacitatea tehnică și administrativă și structura de reglementare care să permită gestionarea, respectiv depozitarea definitivă, în condiții corespunzătoare standardelor internaționale;e) exportul și transferul intracomunitar din România de combustibil nuclear uzat de la reactoare de cercetare către o țară care furnizează sau produce combustibil destinat reactoarelor de cercetare, ținând cont de acordurile internaționale aplicabile.(3) Condițiile și criteriile de export și transfer intracomunitar din România sunt detaliate în reglementări specifice elaborate de CNCAN conform art. 5. (la 26-12-2013, Articolul 7 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 )  +  Capitolul II Regimul de autorizare  +  Secţiunea 1Notificarea, înregistrarea, emiterea de autorizații și permise de exercitare a activităților nucleare (la 12-04-2018, Titlul secțiunii 1 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 7^1(1) Notificarea este obligatorie pentru activitățile prevăzute la art. 2, cu excepția celor prevăzute la lit. n), înainte de începerea desfășurării activităților respective.(2) CNCAN stabilește dacă activitățile notificate se supun regimului de autorizare sau se exceptează conform criteriilor și limitelor prevăzute la art. 16.(3) Regimul de autorizare constă în înregistrare, emiterea de autorizații și permise de exercitare, după caz.(4) În cazul depunerii unei solicitări de înregistrare sau de autorizare pentru activitățile prevăzute la art. 2, nu este necesară o notificare separată.(5) CNCAN stabilește, prin reglementări specifice, în conformitate cu prevederile art. 5, cerințele și informațiile care trebuie furnizate împreună cu notificarea, solicitarea de înregistrare, de autorizare și de eliberare a permiselor de exercitare. (la 12-04-2018, Sectiunea 1 din Capitolul II a fost completata de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 8(1) Activitățile prevăzute la art. 2 se autorizează de CNCAN prin emiterea unui certificat de înregistrare sau a unei autorizații, după caz. (la 12-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (1^1) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):a) transportul dispozitivelor generatoare de radiații ionizante și activitățile de utilizare a aparaturii de control dozimetric, a sistemelor de detecție a radiațiilor ionizante și a mijloacelor de protecție individuală la radiații ionizante; (la 12-04-2018, Litera a) din Alineatul (1^1) , Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) b) cele prevăzute la art. 2 lit. h) și n); (la 12-04-2018, Litera b) din Alineatul (1^1) , Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) c) activitățile de transfer intracomunitar al instalațiilor radiologice și materialelor radioactive, altele decât activitățile de transfer intracomunitar al deșeurilor radioactive, al combustibilului nuclear proaspăt și uzat și al celorlalte tipuri de materiale nucleare. (la 26-12-2013, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) (2) Autorizația și certificatul de înregistrare se eliberează persoanelor juridice, la cererea acestora, dacă fac dovada că respectă prevederile prezentei legi și ale reglementărilor specifice. (la 12-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (3) Autorizația și certificatul de înregistrare se eliberează și unităților fără personalitate juridică, constituite conform legii, nominalizate în anexa nr. 4, dacă fac dovada că respectă prevederile prezentei legi și ale reglementărilor specifice. (la 12-04-2018, Alineatul (3) din Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (4) Autorizația și certificatul de înregistrare se eliberează de CNCAN pe niveluri de exigență, în funcție de riscurile asociate ale activității desfășurate în conformitate cu reglementările specifice elaborate de CNCAN în baza prevederilor art. 5. (la 12-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (5) Autorizațiile și certificatele de înregistrare pot fi folosite numai în scopul pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor și a condițiilor precizate în acestea. (la 12-04-2018, Alineatul (5) din Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (6) Autorizațiile prevăzute la alin. (1) se solicită și, respectiv, se eliberează, simultan ori succesiv, separat pentru fiecare gen de activitate sau pentru fiecare instalație nucleară ori radiologică cu funcționalitate proprie, din patrimoniul solicitantului, sau pentru fiecare tip distinct de material radioactiv, de dispozitiv generator de radiații ionizante, de aparatură de control dozimetric al radiațiilor ionizante sau al gradului de contaminare radioactivă, de material ori dispozitiv utilizat în scopul protecției împotriva radiațiilor ionizante, de mijloc de containerizare sau de transport special amenajat în acest scop, pe care solicitantul autorizației de producere intenționează să-l realizeze, în vederea utilizării sau comercializării.(7) Autorizarea unei faze de realizare, de funcționare și de dezafectare, după caz, a oricărei instalații nucleare ori radiologice se poate face numai dacă fazele anterioare au primit autorizațiile necesare. (la 12-04-2018, Alineatul (7) din Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (8) În înțelesul prevederilor alin. (7), fazele de autorizare a instalațiilor nucleare sau radiologice sunt, după caz, următoarele:a) proiectarea;b) amplasarea;c) producerea;d) construcția și/sau montajul;e) punerea în funcțiune;f) funcționarea de probă;g) exploatarea sau utilizarea; (la 12-04-2018, Litera g) din Alineatul (8) , Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) h) repararea și/sau întreținerea;i) modificarea;j) conservarea;k) dezafectarea.l) închiderea. (la 26-12-2013, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) m) controlul postînchidere. (la 12-04-2018, Alineatul (8) din Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (9) Pentru fazele de realizare, de funcționare și de dezafectare, după caz, a instalațiilor nucleare și radiologice se pot elibera autorizații parțiale. (la 12-04-2018, Alineatul (9) din Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (10) Autorizațiile parțiale, care se eliberează, simultan sau succesiv, pentru una și aceeași fază dintre cele prevăzute la alin. (8), pot avea caracter de decizie provizorie a CNCAN, dacă petiționarul solicită expres aceasta. În acest caz ele au valabilitate până la eliberarea autorizației definitive de acel tip, dar nu mai mult de 2 ani, cu drept de prelungire, la cerere, pentru încă 2 ani, atunci când nu sunt disponibile toate informațiile necesare în timp util.(11) CNCAN va retrage autorizația parțială ori de câte ori va constata lipsa de preocupare a titularului autorizației pentru completarea informațiilor necesare în susținerea cererii de eliberare a autorizației.  +  Articolul 9(1) Titularul autorizației prevăzute la art. 8 va utiliza în activitățile menționate la art. 2 lit. a)-c^3), k) și m) numai personal care este posesor al unui permis de exercitare, valabil pentru aceste activități. (la 12-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (2) Permisul de exercitare se eliberează pe baza reglementărilor emise conform prevederilor art. 5.(3) Permisul de exercitare se eliberează, în baza unei evaluări și examinări, de către CNCAN sau de către titularul de autorizație, numai pentru personalul propriu și lucrătorii externi, conform prevederilor reglementărilor specifice emise de CNCAN potrivit dispozițiilor art. 5. (la 12-04-2018, Alineatul (3) din Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (4) O condiție prealabilă eliberării permisului de exercitare este obținerea avizului medical specific, în baza reglementărilor emise de Ministerul Sănătății în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4).(5) Avizul organelor competente privind siguranța națională pentru personalul care urmează să desfășoare activități profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalațiilor nucleare sau care are acces la documentele cu caracter secret este necesar în conformitate cu dispozițiile legale în domeniu și cu reglementările specifice emise de CNCAN conform prevederilor art. 5.  +  Articolul 10(1) Autorizația și permisul de exercitare se eliberează pe o perioadă determinată prin reglementările emise conform prevederilor art. 5.(2) În autorizațiile eliberate de CNCAN pentru proprietarul, utilizatorul sau operatorul instalațiilor nucleare se va menționa explicit calitatea acestuia.(3) Dreptul dobândit pe baza autorizației și permisului de exercitare nu poate fi transmis fără acordul emitentului.(4) Pentru a se elibera autorizația sau permisul de exercitare, solicitantul trebuie să achite la Trezoreria Statului tarifele pentru autorizarea și controlul activităților nucleare, în conformitate cu regulamentul prevăzut la art. 5 alin. (7). (la 12-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 11Autorizațiile prevăzute la art. 8 se suspendă sau se retrag, în parte ori în întregime, de către emitent, din proprie inițiativă sau la sesizarea oricăror persoane fizice ori juridice, în toate cazurile în care CNCAN constată că:a) titularul autorizației nu a respectat prevederile prezentei legi și reglementările specifice sau limitele și condițiile prevăzute în autorizație;b) nu sunt îndeplinite, integral și la termenul stabilit, măsurile dispuse potrivit cap. IV de organele de control abilitate prin prezenta lege;c) apar situații noi din punct de vedere tehnic sau de altă natură, necunoscute la data eliberării autorizației, care pot afecta desfășurarea în condiții de siguranță a activităților nucleare;d) titularul autorizației nu își îndeplinește obligațiile legale cu privire la constituirea surselor financiare pentru gestionarea și depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat și dezafectarea instalațiilor nucleare sau asigurare de răspundere civilă pentru daune către terți în caz de accident nuclear;e) titularul autorizației încetează de a mai fi legal constituit;f) titularul autorizației își pierde capacitatea juridică.  +  Articolul 12Permisul de exercitare prevăzut la art. 9 se suspendă sau se retrage de către emitent, din proprie inițiativă sau la sesizarea altor instituții cu atribuții de control, potrivit prezentei legi, sau a persoanelor de specialitate, în toate cazurile în care emitentul constată că:a) titularul permisului de exercitare nu a respectat prevederile menționate în reglementările emise conform prevederilor art. 5;b) titularul permisului de exercitare încetează din viață sau își pierde capacitatea juridică.  +  Articolul 13(1) CNCAN poate completa, revizui sau modifica, motivat, limitele și condițiile specificate în autorizațiile sau permisele de exercitare.(2) În cazul în care nu sunt respectate noile condiții impuse potrivit alin. (1), se aplică, după caz, dispozițiile art. 11 și 12.  +  Articolul 14Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizației sau a permiselor de exercitare, reautorizarea sau eliberarea unui nou permis se fac în condițiile prevăzute la art. 8-10 și la art. 13.  +  Articolul 15(1) Retragerea, în mod excepțional, a autorizației prevăzute la art. 8 îndreptățește pe titularul autorizației la primirea unei compensații din partea autorității care a dispus retragerea autorizației. Cuantumul compensației se va determina ținând seama atât de interesul public, cât și de cel al titularului autorizației retrase, precum și de motivele care au condus la retragerea autorizației. Cuantumul compensației se stabilește prin înțelegerea părților sau, în caz de neînțelegere, de către instanța judecătorească.(2) Autorizația se retrage fără compensație în următoarele situații:a) titularul autorizației a obținut autorizația făcând uz de declarații false;b) titularul autorizației a încălcat prevederile prezentei legi, dispozițiile organelor de autorizare și de control în materie sau limitele și condițiile prevăzute în autorizație;c) retragerea autorizației s-a dispus datorită faptului că personalul titularului, terții, populația sau mediul au fost expuse la riscuri peste limitele reglementate, generate de activitatea autorizată.(3) Prevederile prezentului articol se aplică și în condițiile stabilite potrivit art. 13.  +  Articolul 16(1) Activitățile în care se utilizează materiale cu activitate totală sau cu concentrație masică scăzută, generatorii de radiații ionizante de tipul aprobat de CNCAN și orice tuburi electronice care îndeplinesc limitele și criteriile de exceptare prevăzute în standardele internaționale, astfel încât riscurile aferente activității sau sursei de radiații sunt minimum acceptate, se exceptează, în parte sau în totalitate, de la aplicarea regimului de autorizare prevăzut în prezenta lege.(2) Limitele și criteriile detaliate de exceptare parțială sau totală de la aplicarea regimului de autorizare vor fi stabilite prin reglementările emise în conformitate cu prevederile art. 5.(3) Exceptarea de la aplicarea regimului de autorizare, prevăzută la alin. (1), nu scutește pe deținătorul de surse de radiații și materiale radioactive exceptate de predarea acestora ca deșeu radioactiv după încheierea utilizării, dacă instrucțiunile de utilizare ale producătorului, importatorului sau furnizorului prevăd obligativitatea respectării acestei cerințe.  +  Articolul 17(1) Persoanele juridice pot să solicite, pentru activitățile pe care intenționează să le desfășoare, un aviz preliminar de la CNCAN, din care, pe baza informațiilor prezentate de solicitant, să rezulte încadrarea în limitele de exceptare prevăzute la art. 16.(2) În cazul în care avizul preliminar nu confirmă încadrarea în limitele de exceptare, solicitantul este obligat să ceară autorizarea activităților respective, în conformitate cu prevederile art. 8.(3) Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor prezentate în sprijinul cererii de aviz preliminar revine solicitantului.  +  Secţiunea a 2-a Condiții de autorizare  +  Articolul 18(1) Autorizațiile și certificatele de înregistrare prevăzute la art. 8 se eliberează numai dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții, după caz: (la 12-04-2018, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) a) este în măsură să demonstreze calificarea profesională, pe funcții, a personalului propriu, cunoașterea de către acesta a cerințelor reglementărilor privind securitatea nucleară și protecția împotriva radiațiilor ionizante, precum și probitatea persoanelor care au autoritate de decizie în conducerea lucrărilor pe timpul construcției și exploatării instalației nucleare și radiologice sau în conducerea altor activități nucleare, dintre cele menționate la acel articol;b) răspunde ca personalul care desfășoară activități profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalațiilor nucleare ori care au acces la documente cu caracter secret să fie demn de încredere și avizat conform legii de organele competente în domeniul siguranței naționale;c) este în măsură să demonstreze că dispune de resursele umane și financiare, dotările tehnice, tehnologiile și mijloacele materiale necesare desfășurării activităților; (la 26-12-2013, Litera c) din Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) d) dă dovadă de capacitate organizatorică și responsabilitate în prevenirea și limitarea consecințelor avariilor, cu posibile efecte cu impact negativ asupra vieții și sănătății personalului propriu, populației, mediului, proprietății terților sau asupra patrimoniului propriu;e) răspunde ca restul personalului propriu, care asigură funcționarea instalației, să aibă nivelul necesar de cunoștințe specifice funcției pe care o îndeplinește, privind exploatarea instalației în condiții de securitate nucleare, riscurile asociate și măsurile de securitate nucleară aplicabile;f) ia toate măsurile necesare, la nivelul normelor tehnologice și științifice în vigoare, pentru a preveni producerea daunelor care ar rezulta în urma construcției și funcționării instalației nucleare sau radiologice;g) instituie o asigurare sau orice altă garanție financiară care să-i acopere răspunderea pentru daune nucleare, cuantumul, natura și condițiile asigurării sau garanției fiind conforme celor prevăzute de lege și de convențiile internaționale la care România este parte;h) răspunde de luarea măsurilor necesare pentru prevenirea amestecului de orice natură sau pentru înlăturarea perturbărilor datorate oricăror terți în procesul decizional, în timpul construcției și pe durata funcționării instalației nucleare;i) propune un amplasament al instalației nucleare sau radiologice care nu contravine prevederilor legale și intereselor publice prioritare, cu privire la necontaminarea apei, aerului și solului, și nu afectează funcționarea altor instalații situate în vecinătate;j) dispune de aranjamente materiale și financiare corespunzătoare și suficiente pentru colectarea, transportul, tratarea, condiționarea și depozitarea deșeurilor radioactive generate din propria activitate, precum și pentru dezafectarea instalației nucleare, atunci când va înceta definitiv activitatea autorizată, și a achitat contribuția pentru constituirea surselor financiare pentru gestionarea și depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat și dezafectarea instalațiilor nucleare;k) instituie și menține un sistem conform reglementărilor specifice de protecție împotriva radiațiilor ionizante;l) instituie și menține un sistem conform reglementărilor specifice de protecție fizică a combustibilului nuclear, a materialelor nucleare și radioactive, a produselor și deșeurilor radioactive, precum și a instalațiilor nucleare, inclusiv a depozitelor de combustibil nuclear, de materiale nucleare și radioactive, de produse și deșeuri radioactive;m) instituie și menține în activitatea proprie un sistem de management în domeniul nuclear, autorizat de CNCAN, și se asigură că atât furnizorii săi de produse și servicii, cât și subfurnizorii acestora, în lanț, instituie și mențin propriul lor sistem de management în domeniul nuclear;n) instituie și menține un sistem propriu, conform actelor normative în vigoare, aprobat de CNCAN, în ceea ce privește prevenirea, pregătirea, răspunsul, investigarea/evaluarea post-eveniment și refacerea/reabilitarea la situații de urgență nucleară sau radiologică; (la 12-04-2018, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) o) instituie și menține un sistem în conformitate cu reglementările de aplicare a garanțiilor nucleare;p) deține toate celelalte acorduri, autorizații și avize prevăzute de lege;q) instituie și menține un sistem de informare a publicului în conformitate cu reglementările legale.(2) Instituirea și menținerea sistemelor prevăzute la alin. (1) se pot face și prin contractarea serviciilor respective cu alți titulari, dacă aceștia sunt autorizați conform prezentei legi.(3) Condițiile de autorizare prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi detaliate în reglementările emise conform prevederilor art. 5.  +  Articolul 19(1) Combustibilul nuclear poate fi deținut numai de persoane juridice. Se interzice deținerea combustibilului nuclear fără a poseda pentru acesta autorizația de deținere, precum și una dintre următoarele autorizații: de producere, depozitare, tratare, prelucrare, utilizare, transport, import sau export, în acord cu activitățile pe care le desfășoară, eliberate în conformitate cu prevederile art. 18 și art. 20-22.(2) Combustibilul nuclear deținut ilegal se confiscă, devine proprietate publică a statului și se predă unui custode, special desemnat în acest scop.(3) În cazul în care operatorul economic, deținător al combustibilului nuclear, este în stare de faliment declarat, Guvernul poate decide, în condițiile prezentei legi, transferul acestuia la un operator economic autorizat de CNCAN.(4) În cazul în care operatorul economic, deținător al unor surse de radiații, materiale nucleare sau generatori de radiații ionizante, este în stare de faliment declarat, CNCAN poate dispune, în condițiile prezentei legi, preluarea gratuită a acestora de către un operator economic autorizat de CNCAN în vederea deținerii, utilizării, casării, tratării și depozitării definitive a acestora, după caz.(5) Desemnarea unui titular de autorizație drept custode al combustibilului nuclear se face de către emitentul autorizației prin prevederea expresă în autorizație a obligației de a accepta combustibilul nuclear în custodie, în numele statului.(6) Obligațiile privind păstrarea în custodie se aplică și combustibilului nuclear uzat și altor materiale nucleare, cu excepția deșeurilor radioactive.(7) Combustibilul nuclear aflat în custodie sau în depozitare autorizată poate fi eliberat numai dacă:a) deținătorul posedă în prealabil una dintre autorizațiile prevăzute la alin. (1);b) combustibilul nuclear urmează a fi încredințat unui transportator autorizat, în vederea efectuării unui transport autorizat către un destinatar autorizat.(8) Cheltuielile de custodie ale titularului autorizației vor fi suportate de către deținătorul înscrisurilor de proprietate asupra combustibilului nuclear depus în custodie, în baza unei înțelegeri contractuale sau, în caz de neînțelegere, în baza unei hotărâri judecătorești.(9) Combustibilul nuclear nerevendicat prin înscrisuri de proprietate devine, în momentul constatării, proprietate publică a statului.  +  Articolul 20(1) Transportul combustibilului nuclear pe căile publice de transport rutier, feroviar, pe ape teritoriale și pe calea aerului de la instalațiile nucleare ori de la locurile în care acesta este ținut în custodie se efectuează numai de către transportatori autorizați în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 8 și 18. (la 12-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (2) Autorizațiile prevăzute la alin. (1) se eliberează numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) combustibilul nuclear este transportat în conformitate cu reglementările naționale privind transportul materialelor radioactive, emise potrivit prevederilor art. 5, și cu cele internaționale privind transportul mărfurilor periculoase;b) alegerea modului, a timpului și a rutei de transport nu contravine interesului public.(3) Dispozițiile prezentului articol se aplică și combustibilului nuclear uzat, produselor și deșeurilor radioactive și altor materiale nucleare sau radioactive.  +  Articolul 21Utilizarea mijloacelor de transport amenajate special pentru transportul combustibilului nuclear, al materialelor nucleare, al produselor radioactive și al deșeurilor radioactive este permisă numai atunci când transportatorul este în posesia unei autorizații pentru mijlocul de transport respectiv eliberată de CNCAN. (la 12-04-2018, Articolul 21 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 22(1) Autorizația de import, de export sau de tranzit, prevăzută la art. 8, se eliberează numai în următoarele condiții, după caz:a) în activitatea de control decizional asupra operațiunilor de import, de export sau de tranzit, pentru care se solicită eliberarea autorizației, solicitantul autorizației va utiliza persoane care dovedesc competență și probitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;b) în cazul importului, solicitantul autorizației se angajează să asigure respectarea prevederilor prezentei legi, a reglementărilor emise în conformitate cu prevederile art. 5 și a angajamentelor internaționale asumate de România în domeniul energiei nucleare, să livreze produsele și informațiile numai către beneficiari autorizați în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 8 și 18, și să raporteze de îndată CNCAN asupra intrării în țară a produselor și informațiilor importate;c) în cazul exportului, solicitantul autorizației obține de la partenerii săi externi garanțiile necesare din care să rezulte că aceștia nu vor folosi produsele sau informațiile exportate în scopuri care să prejudicieze obligațiile internaționale asumate de România ori siguranța națională. De asemenea, va demonstra că exportul îndeplinește prevederile prezentei legi și alte reglementări specifice.(2) Exportatorul și importatorul sunt obligați să raporteze de îndată CNCAN asupra ieșirii din, respectiv, intrării în țară a produselor și a informațiilor exportate sau importate.(3) Titularul autorizației de tranzit este obligat să raporteze de îndată CNCAN atât asupra intrării, cât și asupra ieșirii din țară a produselor tranzitate.  +  Articolul 23(1) Producerea, furnizarea, importul sau transferul intracomunitar al celor prevăzute la art. 8 alin. (6) necesită obținerea, în prealabil, a unei autorizații de produs, model sau tip, emisă de CNCAN. Autorizația de produs, model sau tip, nu este obligatorie pentru cele prevăzute la art. 8 alin. (6), fabricate și/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, ori care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European sau într-un stat cu care România a încheiat un acord de recunoaștere în acest sens, dacă cerințele aplicabile acestora în statul respectiv prezintă garanții echivalente celor pe baza cărora se acordă autorizație de produs în România. (la 26-12-2013, Alineatul (1) din Articolul 23 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) (2) Sursele-etalon de radiații și mijloacele de măsurare în domeniul radiațiilor ionizante trebuie să aibă aprobare de model, eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală, și să fie verificate metrologic, în conformitate cu dispozițiile legale. Pentru aparatura dozimetrică produsă în Uniunea Europeană se vor accepta etalonarea și verificarea metrologică efectuate de fabricant.(3) Proiectarea, realizarea, utilizarea, deținerea și verificarea mijloacelor de măsurare în domeniul radiațiilor ionizante pentru necesitățile armatei se autorizează de către Ministerul Apărării Naționale.  +  Articolul 24(1) Este obligatorie autorizarea sistemelor de management în domeniul nuclear al activităților de proiectare, amplasare, aprovizionare, fabricare, furnizare de servicii, construcție, montaj, punere în funcțiune, exploatare, dezafectare sau conservare, pentru instalațiile nucleare și pentru produsele, serviciile și sistemele care sunt clasificate ca fiind importante pentru securitatea nucleară. (la 12-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 24 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (2) Autorizația se eliberează de către CNCAN, în conformitate cu prevederile art. 8 și 18 și cu reglementările specifice referitoare la furnizorii de produse și de servicii din aceste categorii, precum și la subfurnizorii acestora, în lanț.(3) Autorizația prevăzută la alin. (1) și (2) se eliberează numai dacă solicitantul autorizației îndeplinește următoarele condiții, după caz:a) este în măsură să demonstreze calificarea profesională, pe funcții, a personalului propriu, cunoașterea de către acesta a cerințelor de securitate nucleară, precum și probitatea persoanelor care au autoritate de decizie în conducerea activităților care concură la realizarea produselor, serviciilor și sistemelor care fac obiectul autorizației;b) răspunde ca restul personalului propriu, angrenat în activitățile care concură la realizarea acestor produse, servicii sau sisteme, să aibă nivelul necesar de cunoștințe privind efectele abaterilor de calitate ale acestor produse, servicii sau sisteme asupra securității instalației nucleare în care urmează să fie încorporate;c) răspunde de luarea măsurilor necesare pentru prevenirea amestecului de orice natură sau pentru înlăturarea perturbărilor datorate oricăror terți în procesul decizional și în desfășurarea activităților autorizate;d) instituie și menține un sistem de management în domeniul nuclear în activitatea proprie și se asigură că furnizorii săi de produse și de servicii, precum și subfurnizorii acestora, în lanț, instituie și mențin propriul lor sistem de management în domeniul nuclear.(4) Condițiile de autorizare prevăzute la alin. (3) vor fi detaliate în reglementările emise în conformitate cu prevederile art. 5.  +  Capitolul III Obligațiile titularului autorizației și ale altor persoane fizice sau juridice  +  Articolul 25(1) Titularul autorizației eliberate potrivit art. 8 are obligația și răspunderea de a lua toate măsurile necesare pentru:a) asigurarea și menținerea securității nucleare, protecției împotriva radiațiilor ionizante, protecției fizice, planurilor proprii de răspuns în situație de urgență nucleară sau radiologică și managementului în domeniul nuclear pentru activitățile desfășurate sau a surselor de radiații asociate acestora, precum și evidenței stricte a materialelor nucleare și radioactive și a tuturor surselor radioactive, supuse controlului reglementat; (la 12-04-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 25 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) b) respectarea limitelor și condițiilor tehnice prevăzute în autorizație sau în certificatul de înregistrare și raportarea oricăror depășiri, conform reglementărilor specifice; (la 12-04-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 25 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) c) limitarea numai la activitățile pentru care a fost autorizat;d) dezvoltarea propriului sistem de cerințe, regulamente și instrucțiuni care asigură desfășurarea activităților autorizate fără riscuri inacceptabile de orice natură.e) asigurarea și menținerea resurselor umane și financiare adecvate, pentru a-și îndeplini obligațiile prevăzute de prezenta lege. (la 26-12-2013, Articolul 25 din Capitolul III a fost completat de Punctul 10, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) f) notificarea imediată, către CNCAN și Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a oricărei situații de urgență în legătură cu activitățile autorizate și întreprinderea măsurilor necesare pentru reducerea consecințelor acesteia, conform reglementărilor specifice privind situațiile de urgență nucleară și radiologică; (la 12-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul III a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) g) raportarea imediată, către CNCAN, a pierderii, furtului, deversării și scurgerii, precum și a utilizării ori eliberării neautorizate, după caz, a surselor radioactive supuse controlului reglementat. (la 12-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul III a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (2) Răspunderea pentru daune nucleare, provocate în timpul sau ca urmare a accidentelor ce pot surveni prin desfășurarea activităților prevăzute în autorizație ori a altor activități care au avut ca urmare decesul, vătămarea integrității corporale sau a sănătății unei persoane, distrugerea, degradarea ori imposibilitatea temporară de folosire a vreunui bun, revine în întregime titularului autorizației, în condițiile stabilite prin lege și prin angajamentele internaționale la care România este parte.(3) Titularul de autorizație, eliberată potrivit art. 8, este pe deplin răspunzător pentru asigurarea securității instalațiilor și/sau pentru desfășurarea în siguranță a activităților autorizate în condițiile legii. (la 26-12-2013, Articolul 25 din Capitolul III a fost completat de Punctul 11, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) (4) Răspunderea pentru securitatea instalațiilor și/sau a activităților nu poate fi delegată. (la 26-12-2013, Articolul 25 din Capitolul III a fost completat de Punctul 11, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 )  +  Articolul 26Titularul autorizației pentru desfășurarea unei activități nucleare care generează sau a generat deșeuri radioactive este obligat:a) să răspundă pentru gestionarea deșeurilor radioactive generate de activitatea proprie;b) să suporte cheltuielile aferente colectării, manipulării, transportului, tratării, condiționării și depozitării temporare sau definitive a acestor deșeuri;c) să achite contribuția legală la constituirea surselor financiare pentru gestionarea și depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat și dezafectarea instalațiilor nucleare.  +  Articolul 27Titularul autorizației prevăzute la art. 8 este obligat:a) să elaboreze un program de pregătire a dezafectării și să îl prezinte spre aprobare CNCAN, în conformitate cu reglementările emise conform art. 5; (la 12-04-2018, Litera a) din Articolul 27 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) b) să facă dovada achitării contribuției legale la constituirea surselor financiare pentru gestionarea și depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat și dezafectarea instalațiilor nucleare.  +  Articolul 28(1) Expirarea valabilității, suspendarea sau retragerea autorizației nu exonerează pe titularul autorizației ori pe cel care a preluat titlul de proprietate asupra materialelor, instalațiilor nucleare sau radiologice, care au fost precizate în autorizație, de obligațiile prevăzute la art. 25-27 ori de cele ce decurg din condițiile prevăzute în autorizație.(2) La încetarea activității sau la dezafectarea instalațiilor nucleare ori radiologice, precum și la transferul, în parte sau în totalitate, al instalațiilor nucleare și radiologice, al produselor radioactive ori materialelor nucleare, titularul autorizației este obligat, în prealabil, să solicite și să obțină, în condițiile prevăzute de lege, autorizația de deținere, conservare, dezafectare sau transfer, după caz.(3) Autorizația sau permisul de exercitare, emis în baza prevederilor prezentei legi, nu îl scutește pe titular de respectarea prevederilor legislației în vigoare.(4) Încetarea activităților nucleare se face în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice elaborate de CNCAN, potrivit prevederilor art. 5.(5) CNCAN va stabili, printr-o reglementare specifică emisă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), modalitățile concrete de aplicare a prezentei legi ori de câte ori prevederile acesteia nu pot fi aplicate simultan cu prevederile legale de altă natură, cu consultarea autorităților administrației publice în materie, acordând prioritate respectării condițiilor de desfășurare în siguranță a activităților nucleare.  +  Articolul 29(1) Persoanele fizice și persoanele juridice de drept public sau privat care extrag sau prelucrează substanțe minerale asociate în zăcământ cu uraniu sau toriu sau substanțe care sunt susceptibile de a conține materiale radioactive în fluxul tehnologic de prelucrare, incluzând cercetarea și procesele secundare relevante aferente, au obligația să ia măsuri de verificare a materialelor și a utilajelor pe întregul ciclu de producție, manipulare, transport și depozitare, pentru a constata dacă acestea prezintă o concentrație a activității sau o activitate totală care depășește, la un moment dat, limitele de exceptare din reglementările prevăzute la art. 16. (la 12-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 29 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (1^1) Sectoarele de activități industriale cărora li se aplică prevederile alin. (1) se detaliază în reglementările specifice emise de CNCAN conform art. 5. (la 12-04-2018, Articolul 29 din Capitolul III a fost completat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (2) Persoanele fizice și persoanele juridice de drept public sau privat care desfășoară alte activități decât cele menționate la alin. (1), în care lucrătorii sau populația sunt expuși la radon, toron, descendenții acestora sau la alte radiații ionizante, datorate mediului natural, și persoanele fizice și persoanele juridice care exploatează aeronave au obligația să ia măsuri de evaluare pentru a constata dacă activitățile desfășurate conduc la un moment dat la expunerea lucrătorilor sau a populației peste limitele de doză pentru activitățile respective, conform reglementărilor specifice emise de CNCAN potrivit prevederilor art. 5. (la 12-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 29 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (3) Dacă rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1) și (2) arată depășirea limitelor sau criteriilor de exceptare din reglementările prevăzute la art. 16 ori a limitelor de doză prevăzute în reglementările specifice emise de CNCAN în baza art. 5, activitatea respectivă este tratată ca situație de expunere planificată și este supusă controlului reglementat prevăzut în prezenta lege. (la 12-04-2018, Alineatul (3) din Articolul 29 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (4) Persoanele fizice și persoanele juridice de drept public sau privat care dețin amplasamente contaminate cu materiale radioactive elaborează și implementează strategii de protecție optimizată pentru gestionarea amplasamentelor respective care cuprind:a) delimitarea zonelor afectate și identificarea populației afectate;b) evaluarea gradului de expunere a diferitelor grupuri de populație;c) evaluarea necesității și amplorii măsurilor de protecție care urmează să fie aplicate;d) adoptarea de măsuri de protecție în conformitate cu reglementările emise în temeiul art. 5;e) implementarea de măsuri de remediere în conformitate cu reglementările emise în conformitate cu art. 5. (la 12-04-2018, Articolul 29 din Capitolul III a fost completat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Capitolul IV Regimul de control  +  Articolul 30(1) Controlul preventiv, operativ-curent și ulterior al respectării prevederilor prezentei legi și a reglementărilor emise în conformitate cu art. 5 se efectuează de către reprezentanții CNCAN, anume împuterniciți, la solicitanții sau la titularii de autorizații. Controlul se efectuează în incinta în care aceștia desfășoară activități supuse regimului de autorizare, în orice alt loc care ar putea avea legătură cu aceste activități sau la oricare altă persoană fizică ori juridică ce ar putea desfășura activități, deține instalații nucleare sau radiologice, materiale, alte surse de radiații ori informații prevăzute la art. 2, în oricare dintre următoarele situații:a) în vederea eliberării autorizației solicitate;b) în perioada de valabilitate a autorizației, în mod periodic sau inopinat;c) pe baza notificării titularului autorizației;d) atunci când ar putea exista instalații nucleare ori radiologice, materiale, alte surse de radiații sau informații ori s-ar putea desfășura activități dintre cele prevăzute la art. 2.(2) În urma controlului efectuat CNCAN poate dispune, dacă este cazul, suspendarea activității desfășurate și indisponibilizarea, prin punerea de sigiliu, a instalațiilor nucleare și radiologice, a materialelor radioactive, a materialelor nucleare, a materialelor de interes nuclear sau a altor materiale, dispozitive, echipamente și informații pertinente pentru proliferarea armelor nucleare ori a altor dispozitive nucleare explozive, neautorizate sau care prezintă pericol în exploatare ori deținere.  +  Articolul 31(1) Reprezentanții CNCAN, în exercitarea mandatului de control, au următoarele drepturi:a) să aibă acces la orice loc în care să desfășoară activitățile supuse controlului;b) să efectueze măsurătorile și să instaleze echipamentul de supraveghere necesar;c) să solicite prelevarea și să primească eșantioane din materialele sau produsele supuse, direct sau indirect, controlului;d) să oblige persoana fizică sau persoana juridică controlată la asigurarea îndeplinirii prevederilor menționate la lit. a)-c) și să mijlocească extinderea controlului la furnizorii săi de produse și de servicii sau la subfurnizorii acestora;e) să aibă acces la toate informațiile, datele tehnice și contractuale, sub orice formă, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor controlului, stabilite la art. 30, cu respectarea confidențialității, dacă deținătorii solicită aceasta;f) să oblige pe titularul autorizației să transmită rapoarte, informații și notificări, în forma cerută de reglementări;g) să oblige pe titularul autorizației să mențină evidența, în forma cerută de reglementări, a materialelor, a altor surse de radiații și activități supuse controlului și să controleze aceste evidențe;h) să primească, prin grija solicitantului sau a titularului autorizației, echipamentul de protecție necesar.(2) Prevederile alin. (1) se aplică, în măsura în care acordurile internaționale la care România este parte o prevăd, și persoanelor aprobate de Guvernul României, care efectuează, în prezența reprezentanților desemnați de CNCAN, controalele prevăzute în acele acorduri internaționale.(3) Personalul CNCAN care prin natura activității este expus acțiunii radiațiilor ionizante este considerat personal expus profesional și beneficiază de sporurile ce se acordă pentru condițiile de muncă conform prevederilor legii. Lista personalului care îndeplinește condițiile de personal expus profesional, potrivit legii, este propusă de CNCAN și este avizată de Ministerul Sănătății Publice și de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.  +  Articolul 32(1) Reprezentanții CNCAN au obligația să respecte, pe toată durata controlului, condițiile de autorizare aplicabile, așa cum sunt ele impuse personalului titularului autorizației.(2) După încheierea controlului, reprezentanții CNCAN au următoarele atribuții:a) să încheie un proces-verbal de control în care să consemneze rezultatele controlului, acțiunile corective dispuse, termenele de rezolvare a acestora, și să comunice rezultatele controlului persoanei fizice sau juridice supuse controlului; (la 12-04-2018, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) b) să propună suspendarea sau retragerea autorizației sau a permisului de exercitare, în condițiile prevăzute de lege;c) să propună sesizarea organelor de urmărire judiciară, în cazurile și pentru faptele prevăzute în prezenta lege;d) să dispună titularului autorizației sancționarea disciplinară a personalului vinovat, în condițiile prevăzute de prezenta lege;e) să aplice titularului autorizației, prin persoanele care, potrivit statutului acestuia, îl reprezintă în raport cu autoritățile publice, sancțiunile contravenționale prevăzute în prezenta lege pentru persoanele fizice sau juridice;f) să aplice sancțiunile contravenționale prevăzute în prezenta lege personalului care se face vinovat pentru săvârșirea acestor contravenții.(3) Rezumatele programelor de control și principalele rezultate ale punerii în aplicare a controalelor constituie informații de interes public și se publică periodic pe site-ul oficial al CNCAN, cu respectarea regimului datelor cu caracter personal. (la 12-04-2018, Articolul 32 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 33Pe toată durata controlului, persoanele fizice și persoanele juridice supuse controlului au obligația să ia toate măsurile necesare pentru a permite îndeplinirea în bune condiții a prevederilor art. 31 și 32.  +  Articolul 34(1) În exercitarea mandatului lor, organele cu drept de control al activităților nucleare, prevăzute în anexa nr. 3, au drepturile prevăzute la art. 31 alin. (1) și obligațiile și atribuțiile prevăzute la art. 32, în limitele competențelor stabilite de lege.(2) În caz de nesupunere la control sau de nesupunere față de dispozițiile legate de domeniul nuclear, CNCAN poate cere autorităților competente fie să procedeze la executarea silită, fie să întreprindă o anchetă. CNCAN poate cere intervenția reprezentanților Inspectoratului General al Poliției Române și unităților subordonate acestuia pentru asigurarea exercitării mandatului de control prevăzut la art. 31 alin. (1). (la 13-12-2010, Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010. ) (3) În caz de urgență, CNCAN poate întreprinde din proprie inițiativă măsuri asigurătorii de securitate nucleară, cheltuielile aferente acestei activități urmând să fie suportate din bugetul CNCAN și să fie rambursate de titularul autorizației ori de persoana juridică sau fizică prevăzută conform anexei nr. 4, ce deține instalația radiologică ori sursa de radiații implicată, de bunăvoie sau prin executare silită.  +  Capitolul V Atribuții și răspunderi  +  Articolul 35CNCAN exercită următoarele atribuții principale:a) inițiază proiectele de acte normative în domeniul său de competență și emite reglementările proprii și comune cu alte autorități competente, potrivit legii;a^1) stabilește limite de doză pentru situațiile de expunere planificată și niveluri de referință pentru situațiile de expunere existentă și de urgență; (la 12-04-2018, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) b) avizează toate proiectele de acte normative ce au implicații asupra domeniului nuclear;c) aprobă, în procesul de autorizare și pe toată durata perioadei de funcționare, planurile de răspuns la urgență radiologică și nucleară ale titularului de autorizație; (la 12-04-2018, Litera c) din Articolul 35 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) d) colaborează cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și controlează desfășurarea activităților rețelei de supraveghere a radioactivității mediului;e) solicită organelor abilitate în domeniul siguranței naționale verificarea persoanelor cu responsabilități în domeniul desfășurării activităților nucleare, în conformitate cu reglementările specifice emise conform art. 5;f) în domeniul său de competențe poate iniția, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acțiuni de cooperare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), cu Agenția pentru Energie Nucleară (A.E.N.) și cu alte organizații internaționale specializate;f^1) efectuează plata obligațiilor financiare la organismele și organizațiile internaționale, în domeniul său de competență, în conformitate cu prevederile legale; (la 31-12-2015, Lit. f^1) a art. 35 a fost introdusă de art. I din LEGEA nr. 343 din 22 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015. ) g) cooperează, în condițiile legii, cu instituții similare din alte state;g^1) inițiază, în condițiile legii, demersurile necesare încheierii de tratate la nivel guvernamental, în domeniul său de competență; (la 31-10-2010, Lit. g^1) a art. 35 a fost introdusă de art. unic din LEGEA nr. 200 din 22 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 28 octombrie 2010. ) g^2) încheie tratate, în condițiile legii, la nivel departamental, în domeniul său de competență; (la 31-10-2010, Lit. g^2) a art. 35 a fost introdusă de art. unic din LEGEA nr. 200 din 22 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 28 octombrie 2010. ) h) controlează, potrivit legii, aplicarea legislației europene, a prevederilor tratatelor internaționale și a reglementărilor naționale în vigoare privind controlul garanțiilor, protecția fizică, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare și radioactive, protecția împotriva radiațiilor, cerințe pentru sistemul de management în domeniul nuclear, securitatea nucleară a instalațiilor nucleare și radiologice, gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive și planificarea, pregătirea și răspunsul la situațiile de urgență radiologică și nucleară; (la 12-04-2018, Litera h) din Articolul 35 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) i) instituie și coordonează sistemul național de evidență și control al materialelor nucleare, sistemul național de evidență și control al surselor de radiații și instalațiilor nucleare și radiologice și registrul dozelor de radiații primite de personalul expus profesional;j) cooperează cu alte organisme care au, potrivit legii, atribuții în domeniul funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor nucleare și radiologice, în corelație cu cerințele de protecție a mediului și a populației;k) asigură informarea publicului asupra aspectelor aflate în competența CNCAN;k^1) asigură furnizarea informațiilor din domeniul său de competență necesare pentru informarea populației susceptibile de a fi afectată, respectiv informarea imediată a populației efectiv afectate, cu privire la detaliile urgenței, la măsurile care trebuie luate, după caz, în cadrul Sistemului național de management al situațiilor de urgență prevăzut de lege, în cazul unei urgențe radiologice sau nucleare; (la 12-04-2018, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) l) organizează dezbateri publice în domeniul său de competență, potrivit legii;m) constituie punct național de contact pentru controlul reglementat al protecției împotriva radiațiilor ionizante, securității nucleare și radiologice, gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, garanțiilor nucleare, protecției fizice a materialelor, instalațiilor nucleare și radiologice, prevenirii și combaterii traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive, precum și al urgențelor radiologice și/sau nucleare; (la 12-04-2018, Litera m) din Articolul 35 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) n) dispune recuperarea surselor orfane și coordonează activitățile de recuperare;o) autorizează executarea construcțiilor cu specific nuclear și exercită controlul de stat asupra calității construcțiilor din cadrul instalațiilor nucleare, ca excepție de la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, care nu se vor aplica în cazul instalațiilor nucleare;p) îndeplinește orice alte atribuții, prevăzute de lege, în domeniul reglementărilor și al controlului activităților nucleare.q) transmite notificări și prezintă rapoarte Comisiei Europene cu privire la implementarea directivelor Consiliului și a altor acte normative comunitare în domeniul propriu de competență, la termenele și cu frecvența prevăzute de acestea; (la 26-12-2013, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 12, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) r) avizează rapoartele privind implementarea directivelor Consiliului și a altor acte normative din domeniul nuclear transmise Comisiei Europene de către alte organisme naționale; (la 26-12-2013, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 12, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) s) avizează Strategia națională de dezvoltare a domeniului nuclear; (la 26-12-2013, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 12, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) ș) avizează Strategia națională pe termen mediu și lung privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive; (la 26-12-2013, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 12, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) t) organizează, periodic, cel puțin o dată la 10 ani, autoevaluări, precum și analize internaționale inter pares ale activității proprii, precum și ale cadrului național de reglementare, autorizare și control; rezultatele acestor analize se raportează Comisiei Europene și celorlalte state membre și pot fi puse la dispoziția publicului, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind informațiile clasificate și principiul confidențialității. (la 26-12-2013, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 12, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) ț) controlează, în cooperare cu alte autorități care au, potrivit legii, atribuții în domeniu, implementarea strategiei de gestionare a situațiilor de expunere existentă, aprobată prin hotărâre a Guvernului; (la 12-04-2018, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) u) controlează implementarea strategiei de identificare a amplasamentelor contaminate, în cooperare cu alte autorități care au, potrivit legii, atribuții în domeniu; (la 12-04-2018, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) v) controlează implementarea planului național de acțiune pentru abordarea riscurilor pe termen lung rezultate din expunerile la radon, denumit în continuare planul național de acțiune la radon, în cooperare cu alte autorități care au, potrivit legii, atribuții în domeniu; (la 12-04-2018, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) w) colaborează cu Ministerul Sănătății și alte autorități competente, după caz, în vederea elaborării planului național de acțiune la radon, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului; (la 12-04-2018, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) x) colaborează cu institute de specialitate pentru identificarea zonelor unde media anuală a concentrației de radon, într-un număr semnificativ de clădiri, se preconizează că va depăși nivelul național de referință prevăzut în reglementările specifice emise conform art. 5; (la 12-04-2018, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) y) colaborează cu institute de specialitate pentru identificarea locuințelor unde media anuală a concentrației de radon depășește nivelul național de referință prevăzut în reglementările specifice emise conform art. 5 și pentru a stabili, după caz, măsuri de reducere a concentrațiilor de radon în locuințele respective; (la 12-04-2018, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) z) ține evidența persoanelor juridice, deținătoare de surse radioactive, aflate sub controlul reglementat al CNCAN, precum și a surselor radioactive deținute de acestea. (la 12-04-2018, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 36Regimul de autorizare și control al instalațiilor nucleare și radiologice sub presiune se stabilește prin prescripții tehnice specifice, emise de autoritatea națională pentru cazane și instalații de ridicat, cu avizul CNCAN, ținând seama de criteriile generale de desfășurare în condiții de siguranță a activităților nucleare.  +  Articolul 37(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului organizează, potrivit legii, rețeaua de supraveghere a radioactivității mediului pe teritoriul României, asigurând fluxul informațional necesar sistemului integrat de monitorizare a parametrilor mediului.(2) Acordurile și autorizațiile de mediu, prevăzute de lege, se vor emite de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, pe baza criteriilor de autorizare și de control prevăzute de lege, completate cu criteriile de autorizare și de control specifice, cuprinse în reglementările emise de această autoritate, conform prevederilor art. 5, cu consultarea CNCAN și a Ministerului Sănătății Publice, referitor la supravegherea și raportarea evacuărilor de efluenți radioactivi în mediu, precum și a contaminării radioactive a factorilor de mediu.(3) Acordul de mediu, prevăzut la alin. (2), este condiție prealabilă pentru eliberarea de către CNCAN a autorizației de amplasare prevăzute la art. 8. Autorizația de mediu prevăzută la alin. (2) se va elibera după obținerea de la CNCAN a autorizației de funcționare de probă, respectiv după eliberarea autorizației de funcționare prevăzute la art. 8, pentru situațiile când CNCAN eliberează autorizație de funcționare fără ca în prealabil să fi eliberat o autorizație de funcționare de probă.(4) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează, ori de câte ori este necesar, CNCAN și Ministerul Administrației și Internelor asupra celor constatate în activitatea de supraveghere exercitată și colaborează cu acestea în vederea stabilirii măsurilor necesare.(5) CNCAN, în colaborare cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și alte autorități competente în domeniu, elaborează strategia de identificare a amplasamentelor contaminate, aprobată prin hotărâre a Guvernului. (la 12-04-2018, Articolul 37 din Capitolul V a fost completat de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 38(1) Ministerul Sănătății Publice autorizează:a) introducerea în circuitul economic și social, în vederea utilizării sau consumului de către populație, a produselor care au fost supuse iradierii sau care conțin materiale radioactive;b) introducerea în domeniul medical, pentru diagnostic și tratament medical, a surselor de radiații închise, deschise, a dispozitivelor generatoare de radiații ionizante și a produselor farmaceutice care conțin materiale radioactive.(2) Cererea de autorizare se face de către persoanele fizice sau juridice care desfășoară activitățile prevăzute la alin. (1).(2^1) Se interzic adăugarea deliberată de substanțe radioactive în producerea alimentelor, a hranei pentru animale și a produselor cosmetice, precum și importul sau exportul unor asemenea produse. (la 12-04-2018, Articolul 38 din Capitolul V a fost completat de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (2^2) Se interzic adăugarea deliberată de substanțe radioactive în fabricarea jucăriilor și a ornamentelor personale, precum și importul sau exportul unor asemenea produse. (la 12-04-2018, Articolul 38 din Capitolul V a fost completat de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (3) Ministerul Sănătății Publice elaborează reglementări proprii de autorizare și de control în acest scop, cu respectarea prevederilor art. 5 și cu consultarea CNCAN și a ministerelor interesate.  +  Articolul 39(1) Ministerul Sănătății Publice organizează:a) potrivit legii, rețeaua de supraveghere a contaminării cu materiale radioactive a produselor alimentare, pe întregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apă potabilă, precum și a altor bunuri destinate folosirii de către populație. Se va asigura astfel activitatea de supraveghere a gradului de contaminare radioactivă a acestor bunuri și produse din țară sau provenite din import, destinate utilizării pe teritoriul României;b) sistemul epidemiologic de supraveghere a stării de sănătate a personalului expus profesional și a condițiilor de igienă în unitățile în care se desfășoară activitățile nucleare. De asemenea, urmărește influența acestor activități asupra sănătății populației și emite avizele prevăzute de reglementările în vigoare.(2) Ministerul Sănătății Publice informează, ori de câte ori este necesar, CNCAN și alte ministere interesate asupra celor constatate în activitatea de supraveghere și colaborează cu acestea pentru stabilirea măsurilor comune ce se impun.  +  Articolul 39^1Ministerul Sănătății are următoarele atribuții:a) stabilește și revizuiește ori de câte ori este cazul nivelurile de referință în diagnostic;b) stabilește constrângeri de doză pentru expunerea persoanelor implicate în îngrijirea și susținerea pacienților și a voluntarilor care participă la cercetarea medicală sau biomedicală;c) elaborează și revizuiește ori de câte ori este necesar criteriile de prescriere pentru expunerile în scopuri medicale;d) stabilește procedurile pentru efectuarea auditurilor clinice și controlează implementarea acestora;e) verifică respectarea nivelurilor de referință în diagnostic și a criteriilor de prescriere pentru expunerile medicale și impune măsuri corective, după caz;f) organizează, în colaborare cu CNCAN și Ministerul Educației Naționale sistemul de instruire și perfecționare a profesioniștilor din sănătate care necesită competențe specifice în domeniul practicilor medicale cu radiații ionizante;g) participă la elaborarea și implementarea planului național de acțiune împotriva riscurilor prezentate de expunerile la radonul din locuințe, clădirile cu acces public și locurile de muncă, în limita ariei de competență;h) elaborează materiale de informare, educare și comunicare cu privire la riscurile pentru sănătate datorate expunerii la radon;i) furnizează informații privind riscul pentru sănătate asociat expunerilor la radon. (la 12-04-2018, Capitolul V a fost completat de Punctul 44, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 40(1) Managementul situațiilor de urgență nucleară și radiologică este integrat Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență prevăzut de lege și cuprinde procesul de prevenire, pregătire, răspuns, investigare/evaluare post-eveniment și refacere/reabilitare la situații de urgență nucleară sau radiologică.(2) Managementul situațiilor de urgență nucleară și radiologică se realizează pentru situațiile prevăzute la art. 1 alin. (3), în conformitate cu principiile aplicabile de protecție împotriva radiațiilor ionizante.(3) În procesul de prevenire și pregătire, managementul situațiilor de urgență trebuie să asigure identificarea și evaluarea pericolelor și consecințelor potențiale ale unei situații de urgență radiologică sau nucleară și dezvoltarea unei strategii de protecție împotriva radiațiilor ionizante, justificată și optimizată, care să sprijine luarea deciziilor pentru implementarea măsurilor de protecție și a altor măsuri în vederea îndeplinirii obiectivelor răspunsului la urgență.(4) Cerințele privind dezvoltarea, implementarea și menținerea procesului de prevenire, pregătire, răspuns, investigare/evaluare posteveniment și refacere/reabilitare la situațiile de urgență radiologică și nucleară sunt detaliate în reglementări specifice elaborate de CNCAN în consultare cu Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. (la 12-04-2018, Articolul 40 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 41Operațiunile de import și de export cu produsele și tehnologiile cu dublă utilizare în domeniul nuclear, prevăzute în anexa nr. 1, se aprobă, în condițiile legii, de către Agenția Națională de Control al Exporturilor, autoritatea națională în domeniul controlului exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, cu condiția prezentării autorizației de import/export eliberate de CNCAN.  +  Articolul 42Autoritatea Națională a Vămilor din Ministerul Finanțelor Publice va controla și va admite intrarea în țară sau ieșirea din țară, pe baza autorizației emise de CNCAN, a bunurilor pentru care prezenta lege impune autorizație.  +  Articolul 42^1În cazul locurilor de muncă identificate conform planului național de acțiune la radon, prevăzut la art. 35 lit. v), angajatorul notifică CNCAN depășirea nivelului național de referință, conform reglementărilor specifice emise de CNCAN. (la 12-04-2018, Capitolul V a fost completat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Capitolul VI Sancțiuni  +  Articolul 43Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea materială, disciplinară, administrativă, penală sau civilă, după caz.  +  Articolul 44(1) Efectuarea unei activități dintre cele prevăzute la art. 2, la art. 24 alin. (1), la art. 28 alin. (2) și la art. 38 alin. (1), fără a avea autorizația corespunzătoare prevăzută de lege, precum și nerespectarea art. 38 alin. (2^1) și (2^2) constituie infracțiune și se pedepsește după cum urmează: (la 12-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 44 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) a) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, activitățile prevăzute la: art. 2 lit. a) privitoare la cercetarea, proiectarea, deținerea, amplasarea, construcția sau montajul, conservarea instalațiilor nucleare; art. 2 lit. b); art. 2 lit. d) privitoare la mijloacele de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate în acest scop; art. 2 lit. g); art. 24 alin. (1) și la art. 38 alin. (1);b) cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi, nerespectarea art. 38 alin. (2^1) și (2^2) și efectuarea neautorizată a unor activități prevăzute la: art. 2 lit. a) privitoare la punerea în funcțiune, funcționarea de probă, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul și exportul instalațiilor nucleare; art. 2 lit. c), dacă instalațiile radiologice, materialele nucleare sau radioactive, deșeurile radioactive și generatoarele de radiații prezintă un risc nuclear ori radiologic deosebit; art. 2 lit. e) și f) și art. 28 alin. (2), dacă materialele nucleare sau radioactive, deșeurile radioactive și generatoarele de radiații prezintă un risc nuclear ori radiologic deosebit. (la 12-04-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 44 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 47, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (2) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) se pedepsește.  +  Articolul 45(1) Scoaterea din funcțiune, în totalitate sau în parte, a echipamentelor de supraveghere și control instalate în condițiile art. 31 alin. (1) lit. b) și alin. (2), fără a avea motive ce decurg din cerințele de securitate nucleară ori de protecție împotriva radiațiilor ionizante, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la un an sau amenda.(3) Împiedicarea prin orice mijloace a accesului reprezentanților CNCAN la orice loc în care se desfășoară activitățile supuse controlului constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.(4) Împiedicarea, fără drept, în caz de accident nuclear, a pătrunderii personalului de intervenție în perimetrul zonelor în care se desfășoară activități nucleare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.(5) Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-un spațiu, încăpere sau zonă delimitată și marcată în care se desfășoară activitățile nucleare prevăzute la art. 2 lit. a)-f), fără consimțământul persoanei care le folosește, sau refuzul de a le părăsi la cererea acesteia constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani. (la 01-02-2014, Art. 45 a fost modificat de pct. 2 al art. 61 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 46(1) Dezvoltarea, fabricarea, deținerea, importul, exportul, tranzitul sau detonarea armelor nucleare ori a oricăror dispozitive explozive nucleare se pedepsește cu închisoare de la 10 la 25 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Tentativa se pedepsește. (la 01-02-2014, Art. 46 a fost modificat de pct. 3 al art. 61 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 47Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 47 a fost abrogat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 48Constituie contravenții următoarele fapte:a) nerespectarea obligațiilor de raportare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b) și la art. 31 alin. (1) lit. f);b) nerespectarea limitelor și a condițiilor prevăzute în autorizațiile eliberate în conformitate cu prevederile art. 8;c) neducerea la îndeplinire, în termenul stabilit, a dispozițiilor date în scris, cu confirmare de primire, de către CNCAN, sau prin proces-verbal de control, de către reprezentanții acesteia;d) utilizarea în activitățile prevăzute la art. 2 de personal care nu are pregătirea necesară, de personal neverificat sau respins la examenele periodice ori de personal care nu posedă permisul de exercitare corespunzător, prevăzut la art. 9;e) utilizarea de personal care nu dovedește cunoștințele și aptitudinile necesare sau nu le aplică în activitatea desfășurată, cu implicații privind funcționarea instalației nucleare ori radiologice în condiții de securitate nucleară, privind riscurile asociate sau privind măsurile de securitate nucleare aplicabile;f) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) de către persoanele care au drept de control decizional în conducerea lucrărilor, pe timpul realizării, funcționării sau dezafectării instalației nucleare ori radiologice;g) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. d), dacă prin aceasta se generează riscuri inacceptabile de orice natură;h) folosirea de către persoanele autorizate a materialelor radioactive, a dispozitivelor generatoare de radiații ionizante sau a instalațiilor nucleare încredințate în alte scopuri ori pentru alte operațiuni decât cele stabilite pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;i) exercitarea de activități nucleare fără permisul de exercitare corespunzător prevăzut la art. 9;j) nesolicitarea reautorizării, la termenul stabilit prin reglementările specifice, înainte de expirarea vechii autorizații;k) producerea și furnizarea neautorizată a aparaturii de control dozimetric al radiațiilor ionizante și a materialelor și dispozitivelor utilizate pentru protecția împotriva radiațiilor ionizante;l) nerespectarea obligațiilor de notificare și raportare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. f) și g) la termenele stabilite prin reglementările specifice; (la 12-04-2018, Litera l) din Articolul 48 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 48, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) m) efectuarea neautorizată a unei activități prevăzute la art. 2 lit. c), în cazul în care CNCAN constată că materialele nucleare sau radioactive, deșeurile radioactive și generatoarele de radiații nu prezintă un risc nuclear sau radiologic deosebit;n) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3);o) încălcarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. c), ale art. 26 și 27;p) încălcarea prevederilor art. 28 alin. (2), în cazurile în care CNCAN constată că materialele nucleare sau radioactive, deșeurile radioactive și generatoarele de radiații nu prezintă un risc nuclear sau radiologic deosebit;q) nerespectarea obligației de notificare potrivit dispozițiilor art. 7^1 alin. (1), precum și a obligației de a lua măsuri de verificare conform art. 29; (la 12-04-2018, Litera q) din Articolul 48 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 48, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) r) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. e) privind acordarea accesului reprezentanților CNCAN.  +  Articolul 49(1) Contravențiile prevăzute la art. 48 lit. i) și k) se sancționează cu amendă de la 100 lei la 3.000 lei.(2) Contravențiile prevăzute la art. 48 lit. a), c), d), e), n) și r) se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.(3) Contravențiile prevăzute la art. 48 lit. b), f), g), h), j), l), m), o), p) și q) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.(4) Limitele amenzilor contravenționale se actualizează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 50Constatarea și aplicarea contravențiilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai CNCAN.  +  Articolul 51Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 28 alin. (1) și (3), precum și ale art. 29, sunt aplicabile contravențiilor prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 52Instalațiile nucleare și radiologice, componentele acestora, combustibilul nuclear, produsele radioactive, inclusiv deșeurile radioactive, dispozitivele nucleare explozive sau componentele acestora, care au fost supuse confiscării în condițiile prevăzute de Codul penal, trebuie să fie păstrate întrun loc sigur, sub sigiliul autorităților publice, cu respectarea cerințelor de securitate nucleară până la dispunerea măsurilor legale cu privire la acestea. (la 01-02-2014, Art. 52 a fost modificat de pct. 5 al art. 61 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 53Ori de câte ori este necesar, din rațiuni de stat, combustibilul nuclear și produsele radioactive pot fi rechiziționate conform legii.  +  Articolul 54Orice persoană fizică sau juridică care a suferit un prejudiciu ca urmare a abuzurilor săvârșite de CNCAN sau de alt organism prevăzut de prezenta lege poate face plângere, în termen de 30 de zile, la instanța de contencios administrativ.  +  Articolul 55(1) Autorizația și permisele eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi își mențin valabilitatea până la termenul prevăzut.(2) Prevederile prezentei legi se aplică și cererilor de autorizare în curs de soluționare la data intrării în vigoare a acesteia.(3) Orice persoană care la data intrării în vigoare a prezentei legi desfășoară activități pentru care se aplică regimul de autorizare și de control prevăzut la cap. II, IV și V din prezenta lege, este obligată să solicite autorizație, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, dacă acest lucru nu era necesar anterior intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 56Controlul de garanții nucleare în România se realizează în conformitate cu legislația națională și a Uniunii Europene aplicabilă în vigoare, precum și cu tratatele, convențiile și acordurile internaționale la care România este parte. (la 12-04-2018, Articolul 56 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 57(1) Până la intrarea în vigoare a reglementărilor emise conform prevederilor art. 5, se vor aplica prevederile reglementărilor emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Reglementările emise potrivit prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 58Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 59Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 60Legea nr. 61/1974 cu privire la desfășurarea activităților în domeniul nuclear din România și Legea nr. 6/1982 privind asigurarea calității obiectivelor și instalațiilor nucleare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă, cu excepția dispozițiilor referitoare la promovarea și desfășurarea activității de cercetare științifică în domeniul nuclear.  +  Anexa nr. 1LISTAmaterialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive1. materiale de interes nuclear pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive;2. echipamente și componente aferente special concepute sau fabricate pentru reactoare nucleare;3. echipamente aferente special concepute și fabricate pentru uzine de reprocesare a combustibilului ars;4. echipamente special concepute sau pregătite pentru uzine de conversie a plutoniului;5. echipament aferent special conceput sau fabricat pentru fabrici de combustibil nuclear;6. echipament aferent special conceput sau fabricat pentru uzine de separare a izotopilor de uraniu;7. echipament aferent pentru uzine sau instalații pentru separarea izotopilor de litiu;8. echipamente aferente special concepute pentru uzine, pentru producerea sau concentrarea apei grele, a deuteriului, a tritiului și a compușilor lor;9. echipament de testare și măsurare folosit la producerea dispozitivelor nucleare explozive;10. componente pentru dispozitive nucleare explozive;11. echipamente industriale special concepute și pregătite pentru a fi utilizate în fabricarea materialelor, dispozitivelor și echipamentelor menționate la pct. 1-10, inclusiv a materialelor nucleare;12. informații specifice nepublicate care se referă la materialele, dispozitivele și echipamentele menționate la pct. 1-11.Lista detaliată a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în prezenta anexă, va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor din tratatele, acordurile, convențiile și înțelegerile internaționale la care România este parte.  +  Anexa nr. 2DEFINIȚIILEla care se face referire în art. 3 din lege1. accident nuclear - evenimentul nuclear care afectează instalația și provoacă iradierea ori contaminarea populației sau a mediului peste limitele permise de reglementările în vigoare;2. activitate nucleară - orice practică umană care introduce surse de radiații sau căi de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane sau modifică rețeaua de căi de expunere, plecând de la sursele de radiații existente, mărind astfel expunerea ori probabilitatea expunerii persoanelor sau numărul de persoane expuse, și care este gestionată ca situație de expunere planificată; (la 12-04-2018, Punctul 2. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 3. autoritate națională competentă în domeniul activităților nucleare în scopuri exclusiv pașnice - autoritatea, stabilită de lege, cu competența legală de reglementare a activităților nucleare în scopuri exclusiv pașnice, de autorizare a acestor activități și de control al modului de desfășurare a acestora;3^1. autorizare - înregistrarea unei activități sau obținerea autorizației pentru aceasta; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 51, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 4. autorizație - documentul emis de CNCAN prin care se acordă permisiunea de a desfășura o activitate nucleară în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu reglementările în vigoare și cu condițiile specifice prevăzute în acel document; (la 12-04-2018, Punctul 4. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 5. ciclu de combustibil nuclear - ansamblul de operațiuni care cuprinde extracția și prelucrarea minereurilor și îmbogățirea uraniului și toriului, fabricarea combustibilului nuclear, exploatarea reactorilor nucleari, retratarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gestionare a deșeurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociată uneia dintre operațiunile sus-menționate;6. combustibil nuclear - material sau un ansamblu mecanic care conține material nuclear, special destinat folosirii într-un reactor nuclear, în scopul producerii energiei nucleare; (la 26-12-2013, Punctul 6. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 14, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) 6^1. contaminare - prezența neintenționată sau nedorită a substanțelor radioactive pe suprafețe ori în interiorul solidelor, lichidelor sau al gazelor ori în corpul uman; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 53, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 6^2. control de garanții nucleare - ansamblul măsurilor prevăzute pentru a depista rapid deturnarea de cantități semnificative de materiale nucleare, de la activități nucleare pașnice spre fabricarea de arme nucleare sau de alte dispozitive nucleare improvizate sau dispozitive de dispersie radiologică ori pentru scopuri necunoscute și pentru a împiedica o astfel de deturnare; controlul de garanții nucleare se aplică tuturor activităților care implică materiale, dispozitive, echipamente și informații pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare improvizate sau dispozitive de dispersie radiologică; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 53, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 6^3. control reglementat - orice formă de reglementare, autorizare și control aplicată activităților umane pentru asigurarea respectării cerințelor privind protecția împotriva radiațiilor; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 53, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 6^4. depozitare definitivă - amplasarea și păstrarea deșeurilor radioactive într-un depozit amenajat sau la o anumită locație, amenajată și autorizată de CNCAN, fără intenția de a fi recuperate; termenul de depozitare definitivă include și eliberările directe, aprobate, de efluenți radioactivi în mediu; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 53, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 6^5. depozitare intermediară - păstrarea materialelor radioactive, inclusiv a combustibilului uzat, a surselor radioactive sau a deșeurilor radioactive, într-o instalație cu intenția recuperării; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 53, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 7. deșeuri radioactive - materiale radioactive în stare gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care deținătorul acestora nu poate demonstra CNCAN că se prevede sau se consideră o altă utilizare și care conțin radionuclizi în concentrații sau cu contaminări de suprafață superioare unor valori stabilite de CNCAN, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile emise de aceasta conform art. 5; (la 26-12-2013, Punctul 7. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 14, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) 8. dispozitive generatoare de radiații ionizante - dispozitivele capabile să genereze radiații ionizante precum raze X, neutroni, electroni sau alte particule încărcate; (la 12-04-2018, Punctul 8. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 8^1. expunere - acțiunea de a expune sau condiția de a fi expus la radiațiile ionizante emise în afara organismului, denumită expunere externă, sau în interiorul acestuia, denumită expunere internă; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 55, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 8^2. faza de realizare - oricare dintre fazele de amplasare, proiectare, construcție, montaj și punere în funcțiune; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 55, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 8^3. faza de funcționare - oricare dintre fazele de producere, funcționare de probă, exploatare, utilizare, reparare, întreținere, modificare și conservare; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 55, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 8^4. faza de dezafectare - oricare dintre fazele de dezafectare, remediere, închidere și control postînchidere; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 55, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 8^5. instalație de gestionare a deșeurilor radioactive - orice instalație a cărei principală destinație este gestionarea deșeurilor radioactive; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 55, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 9. instalație radiologică - generator de radiație ionizantă, instalația, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucrează sau conține materiale radioactive, altele decât cele definite la pct. 10;10. instalație nucleară:a) orice reactor nuclear, cu excepția aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian spre a fi folosit ca o sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;b) orice uzină care folosește combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear uzat;c) orice instalație în care sunt stocate materiale nucleare, cu excepția depozitărilor în vederea transportului de materiale nucleare. Instalațiile nucleare aparținând unui singur operator, care se află pe același amplasament, vor fi considerate o singură instalație nucleară;11. institut tehnic-suport - unitate cu atribuții de expertiză, studii privind amplasamentele instalațiilor nucleare, fizica reactorilor, examinări nedistructive, analize și evaluări de securitate nucleară, dezafectarea instalațiilor nucleare, implementarea și evaluarea sistemelor de management în domeniul nuclear, evaluări ale instalațiilor de deșeuri radioactive, precum și studii de cercetare-dezvoltare în domeniul securității nucleare, protecției împotriva radiațiilor ionizante, managementului deșeurilor radioactive, radioactivității naturale și induse a mediului, radioecologiei și radiobiologiei, urgențelor radiologice în caz de accident nuclear, în conformitate cu cerințele naționale și internaționale; (la 12-04-2018, Punctul 11. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 11^1. înregistrare - permisiunea de a desfășura o activitate nucleară în condițiile prevăzute de lege și în condițiile specifice stabilite de CNCAN, printr-o procedură simplificată, prin eliberarea de către CNCAN a unui certificat de înregistrare; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 57, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 11^3. limită de doză - valoarea dozei efective (după caz, a dozei efective angajate) sau a dozei echivalente dintr-o perioadă specificată, care nu este depășită pentru o persoană; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 57, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 11^2. închidere - finalizarea tuturor operațiunilor la un anumit timp după amplasarea deșeurilor radioactive într-o instalație de depozitare definitivă, inclusiv a amenajărilor tehnice finale sau alte lucrări necesare pentru a aduce instalația într-o stare care va fi sigură pe termen lung; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 57, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 11^3. limită de doză - valoarea dozei efective (după caz, a dozei efective angajate) sau a dozei echivalente dintr-o perioadă specificată, care nu este depășită pentru o persoană; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 57, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 11^4. lucrător extern - orice lucrător expus care nu este angajat de întreprinderea responsabilă de zonele supravegheate și controlate, dar care desfășoară activități în aceste zone, inclusiv ucenici și studenți; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 57, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 11^5. lucrător în situații de urgență - orice persoană cu atribuții clar definite pentru răspunsul la urgență; lucrătorii în situații de urgență includ lucrătorii angajați, direct sau indirect, de solicitanții sau titularii de autorizație, precum și personalul de intervenție din cadrul serviciilor profesioniste, private și voluntare dedicate situațiilor de urgență; lucrătorii în situații de urgență care nu au fost desemnați în această calitate în prealabil nu trebuie să fi fost în mod necesar lucrători în situații de urgență anterior producerii urgenței; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 57, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 12. materie primă nucleară - uraniu, care conține amestecul de izotopi ce se găsește în natură, uraniu al cărui conținut în uraniu 235 este inferior cotelor normale, toriu, toate materiile menționate mai sus sub formă de metal, aliaje, compuși chimici sau concentrați, orice altă materie care conține una sau mai multe din materiile menționate mai sus, la nivelele de concentrație stabilite de Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Tratatului EURATOM; (la 26-12-2013, Punctul 12. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 14, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) 13. materiale de interes nuclear - apa grea, grafitul, zirconiul și alte materiale care, datorită unor proprietăți nucleare specifice, sunt de interes deosebit pentru domeniul nuclear;14. material fisionabil special - plutoniu-239, uraniu-233, uraniu îmbogățit cu uraniu 235 sau 233, precum și orice produs care conține unul sau mai mulți izotopi din cei menționați mai sus și alte materiale fisionabile similare care vor fi stabilite de Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Tratatului EURATOM; termenul de «material fisionabil special» nu include materia primă nucleară; (la 26-12-2013, Punctul 14. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 14, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) 15. material radioactiv - orice material care conține substanțe radioactive; (la 12-04-2018, Punctul 15. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 58, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 16. material nuclear - orice materie primă nucleară și orice material fisionabil special;16^1. măsuri de protecție - măsuri, altele decât măsurile de remediere, în scopul evitării sau reducerii dozelor care ar putea fi primite în absența respectivelor măsuri, într-o situație de expunere de urgență sau o situație de expunere existentă; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 59, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 16^2. măsuri de remediere - îndepărtarea unei surse de radiații sau reducerea magnitudinii acesteia, din punctul de vedere al activității ori al cantității, sau întreruperea căilor de expunere sau reducerea impactului acestora în vederea evitării ori reducerii dozelor la care ar putea fi expuși subiecții în lipsa acestor măsuri într-o situație de expunere existentă; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 59, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 17. Abrogat. (la 12-04-2018, Punctul 17. din Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 60, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 18. mineritul uraniului și toriului - prospectarea, explorarea, deschiderea, pregătirea și exploatarea minereului de uraniu și toriu, conservarea și dezafectarea minelor de uraniu și toriu, inclusiv restaurarea mediului contaminat de mineritul uraniului și toriului;18^1. monitorizare a parametrilor mediului - măsurarea debitelor dozei externe cauzate de substanțele radioactive din mediu sau a concentrației de radionuclizi; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 18^2. nivel de referință - într-o situație de expunere de urgență sau într-o situație de expunere existentă, nivelul dozei efective sau al dozei echivalente sau al concentrației activității peste care se consideră inadecvată acceptarea expunerilor ca rezultat al situației de expunere respective, chiar dacă nu este o limită care nu poate fi depășită; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 18^3. notificare - transmiterea informațiilor, în formă scrisă, către CNCAN prin care se comunică intenția de a desfășură o activitate în domeniul de aplicare al prezentei legi; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 18^4. permis de exercitare a activităților nucleare - documentul care permite posesorului să desfășoare activități autorizate în domeniul nuclear; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 18^5. personal expus profesional - persoană salariată sau care desfășoară activități independente, supusă unei expuneri la locul de muncă cauzată de o practică aflată sub incidența prezentei legi și care poate fi expusă unor doze ce depășesc una dintre limitele de doză stabilite pentru expunerea publică; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 18^6. plan de răspuns în situații de urgență - descrierea măsurilor de planificare, inclusiv a obiectivelor, politicilor, autorității și responsabilităților, a răspunsului corespunzător în cazul unei situații de expunere de urgență pe baza evenimentelor postulate și a scenariilor conexe; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 18^7. populație - persoane care pot fi supuse expunerii publice; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 18^8. postînchidere - faza de după închiderea unei instalații de depozitare definitive a deșeurilor radioactive; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 18^9. predepozitarea deșeurilor radioactive - oricare dintre activitățile efectuate înainte de depozitarea definitivă, precum sortarea, caracterizarea, colectarea, tratarea, condiționarea, depozitarea intermediară, inclusiv prepararea coletelor de depozitare definitivă; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 19. Abrogat. (la 12-04-2018, Punctul 19. din Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 62, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 20. prepararea minereurilor de uraniu și toriu - prelucrarea minereurilor de uraniu și toriu în laboratoare de analize fizico-chimice, laboratoare tehnologice, stații-pilot și instalații industriale, conservarea și dezafectarea instalațiilor de prelucrare, inclusiv depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și remedierea mediului contaminat; (la 12-04-2018, Punctul 20. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 63, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 20^1. principiul justificării - principiu potrivit căruia decizia de introducere a unei practici se justifică, în sensul că decizia respectivă se ia cu intenția de a se asigura că beneficiile care rezultă de pe urma practicii pentru persoane și societate în general sunt mai mari decât efectele negative asupra sănătății pe care le poate avea; decizia de introducere sau de modificare a unei căi de expunere pentru situațiile de expunere existentă, respectiv orice propunere de răspuns pentru situațiile de expunere de urgență se justifică, în sensul că acestea ar trebui să facă mai mult bine decât rău; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 64, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 20^2. principiul limitării dozelor - principiu potrivit căruia, în situațiile de expunere planificată și în situațiile de expunere de urgență, suma dozelor la care este expusă o persoană nu trebuie să depășească limitele de doză prevăzute pentru expunerea profesională sau pentru expunerea populației în reglementările specifice emise de CNCAN; limitele de doză nu se aplică în cazul expunerilor în scopuri medicale; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 64, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 20^3. principiul optimizării - protecția împotriva radiațiilor ionizante a persoanelor supuse unei expuneri profesionale sau a populației se optimizează în scopul de a păstra mărimea dozelor individuale, probabilitatea expunerii și numărul persoanelor expuse la un nivel cât mai scăzut posibil ținând seama de stadiul actual al cunoașterii tehnice și de factorii economici și sociali; optimizarea protecției persoanelor supuse expunerilor medicale se aplică mărimii dozelor individuale și corespunde scopului medical al expunerii; acest principiu se aplică nu numai în ceea ce privește doza efectivă, ci și, după caz, în ceea ce privește dozele echivalente, ca măsură de precauție pentru a se ține cont de anumite incertitudini legate de efectele negative asupra sănătății sub valoarea-limită pentru reacțiile tisulare; în cazul expunerilor de urgență, principiul optimizării trebuie respectat pentru ca forma, amploarea și durata răspunsului la urgență să fie optimizate astfel încât beneficiul net să fie maximizat; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 64, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 21. produs radioactiv - orice material radioactiv obținut în cursul procesului de producere ori de utilizare a unui combustibil nuclear sau orice material care a devenit radioactiv prin expunere la radiații, cu excepția radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare și sunt susceptibili de a fi utilizați în scopuri științifice, medicale, speciale, sociale, comerciale sau industriale;21^1. protecție împotriva radiațiilor ionizante - protecția populației, lucrătorilor și lucrătorilor în situații de urgență împotriva efectelor negative ale expunerii la radiații ionizante, inclusiv măsurile pentru asigurarea unei astfel de protecții, măsurile de prevenire a situațiilor de urgență și de diminuare a consecințelor acestora în cazul în care se produc; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 65, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 22. punct de lucru vital - o zonă în care se află materiale nucleare, echipamente, dispozitive sau sisteme care pot fi vulnerabile la acțiuni de sabotaj sau furt;23. radiație ionizantă - energia transferată sub formă de particule sau de unde electromagnetice cu o lungime de undă de maximum 100 nanometri, cu o frecvență de minimum 3 x 10^15 hertz, capabile să producă ioni, direct sau indirect; (la 12-04-2018, Punctul 23. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 23^1. regim de control - inspecție sau verificare, efectuată de către CNCAN, a conformității activităților sau surselor de radiații supuse controlului reglementat cu cerințele naționale legale, în situațiile prevăzute la art. 30; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 67, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 24. reglementări - documente care conțin cerințe obligatorii în domeniul nuclear, emise de autoritatea competentă conform art. 5; (la 12-04-2018, Punctul 24. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 68, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 25. risc radiologic deosebit al unei instalații nucleare, material nuclear, material radioactiv, deșeu radioactiv sau generator de radiații - posibilitatea ca în cazul pierderii controlului să se încaseze în urma unui singur eveniment de acest fel o doză individuală mai mare decât limita anuală de doză pentru o persoană din populație sau o doză colectivă de zece ori mai mare decât limita anuală de doză pentru o persoană din populație;26. risc nuclear deosebit al unui material nuclear - un material nuclear este considerat a avea un risc nuclear dacă se află în cantități totale ce depășesc de zece ori valorile de exceptare de la autorizare prevăzute de Normele fundamentale de securitate radiologică;27. securitate nucleară - ansamblul de măsuri tehnice și organizatorice destinate să asigure funcționarea instalațiilor nucleare în bune condiții, să prevină și să limiteze deteriorarea acestora și să asigure protecția personalului expus profesional, a populației, mediului și bunurilor materiale împotriva expunerii la radiații ionizante sau a contaminării radioactive peste limitele permise de legislația în vigoare; (la 12-04-2018, Punctul 27. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 69, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 27^1. securitate radiologică - ansamblul de măsuri tehnice și organizatorice destinate să asigure protecția fizică a surselor de radiații și a instalațiilor radiologice, prevenirea și limitarea deteriorării acestora, protecția personalului expus profesional, a populației, mediului împotriva expunerii la radiații ionizante sau a contaminării radioactive peste limitele prevăzute de legislația în vigoare; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 70, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 28. sistem de management în domeniul nuclear - sistemul de management instituit și menținut în conformitate cu reglementările specifice emise de CNCAN și care este controlat de aceasta; (la 12-04-2018, Punctul 28. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 28^1. situație de expunere existentă - o situație de expunere care există deja în momentul în care trebuie luată o decizie cu privire la controlul acesteia și care nu necesită sau nu mai necesită adoptarea de măsuri urgente; situațiile de expunere existentă includ expunerile la radiații naturale ambientale supuse controlului reglementat, expunerile cauzate de materiale radioactive reziduale provenite din activități din trecut care nu au fost niciodată supuse controlului reglementat și expunerilor cauzate de materiale radioactive reziduale în urma unei urgențe nucleare sau radiologice după ce aceasta a fost declarată terminată; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 72, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 28^2. situație de expunere de urgență - o situație de expunere cauzată de o urgență; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 72, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 28^3. situație de expunere planificată - o situație de expunere care rezultă în urma exploatării planificate a unei surse de radiații sau în urma unei activități umane care alterează căile de expunere, astfel încât provoacă expunerea sau expunerea potențială a populației sau a mediului; situațiile de expunere planificată cuprind atât expuneri normale, cât și expuneri potențiale; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 72, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 28^4. substanță radioactivă - orice substanță care conține unul sau mai mulți radionuclizi cu o activitate sau o concentrație a activității care nu poate fi neglijată din punctul de vedere al protecției împotriva radiațiilor ionizante; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 72, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 29. sursă de radiații - orice emițător de radiații ionizante, inclusiv orice material radioactiv și orice dispozitiv generator de radiații ionizante; (la 12-04-2018, Punctul 29. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 73, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 29^1. sursă naturală de radiații - o sursă de radiații ionizante de origine naturală, terestră sau cosmică; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 74, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 29^2. sursă radioactivă - o sursă de radiații care conține material radioactiv în scopul utilizării radioactivității acestuia; sursele radioactive pot fi deschise, închise sau închise de mare activitate; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 74, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 30. sursă orfană - o sursă radioactivă care nu este nici exceptată, nici nu se află sub controlul reglementat, de exemplu, pentru că nu a fost niciodată controlată în acest mod sau pentru că a fost abandonată, pierdută, rătăcită, furată sau transferată în alt mod fără o autorizație corespunzătoare; (la 12-04-2018, Punctul 30. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 75, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 30^1. urgență - o situație sau un eveniment excepțional care necesită o intervenție rapidă, pentru a limita consecințele negative grave sau riscul de apariție a acestora asupra sănătății și a securității ființelor umane, asupra calității vieții, a proprietății sau a mediului înconjurător sau orice risc care ar putea genera asemenea consecințe negative grave; termenul se referă atât la urgențe nucleare și radiologice, cât și la urgențe convenționale precum incendii, eliberări de substanțe chimice periculoase, furtuni sau seisme; se referă inclusiv la situațiile în care acțiunile prompte garantează limitarea efectelor unui risc; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 76, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 30^2. urgență nucleară sau radiologică - o situație de urgență în care există sau poate exista un pericol cauzat de:a) energia emisă în urma reacției de fisiune nucleară sau ca urmare a dezintegrării produșilor de fisiune; saub) expunerea la radiații ionizante; (la 12-04-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 76, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 31. instalație de minerit - totalitatea lucrărilor miniere și instalațiilor de la suprafață și din subteran, prin care se asigură extracția și transportul minereului și sterilului, aerajul și evacuarea apelor, inclusiv instalațiile de gestionare a deșeurilor asociate, care, împreună, alcătuiesc o mină sau o carieră;32. instalație de preparare - totalitatea construcțiilor și instalațiilor existente pe fluxul tehnologic, care contribuie la prepararea minereurilor, inclusiv instalațiile de gestionare a deșeurilor asociate;33. instalație de gestionare a deșeurilor radioactive provenite de la mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu - totalitatea construcțiilor și instalațiilor prin care se asigură colectarea, transportul, procesarea, condiționarea și depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive, inclusiv:a) halda sau grupul de halde aparținând unei mine de cercetare geologică sau unei mine de extracție a minereului de uraniu și toriu;b) instalația de depoluare radioactivă a efluenților lichizi proveniți de la mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu;c) iazul de depozitare definitivă sau o altă incintă special destinată și amenajată pentru depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive provenite de la prepararea minereurilor de uraniu și toriu;34. minereu de uraniu - substanță în zăcământ sau extrasă prin metode miniere, care are un conținut de uraniu mai mare de 0,004%;35. minereu de toriu - substanță în zăcământ sau extrasă prin metode miniere, care are un conținut de toriu mai mare de 0,012%;36. trafic ilicit - orice acțiune care implică o activitate nucleară neautorizată de deținere, transfer, import și export pentru materiale nucleare, de interes nuclear, materiale radioactive, echipamente și dispozitive pertinente pentru proliferarea armelor nucleare, precum și a instalațiilor nucleare și radiologice.37. titular de autorizație - persoană fizică sau persoană juridică de drept public sau privat căreia îi revine răspunderea generală pentru orice activitate din cele prevăzute la art. 2, autorizată conform prezentei legi; prin titular de autorizație se înțelege posesorul atât al autorizației, cât și al certificatului de înregistrare; (la 12-04-2018, Punctul 37. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 77, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 38. import - activitatea de trimitere a oricărui produs radioactiv, instalație, material nuclear, precum și a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive prevăzute în anexa nr. 1, dintr-un stat terț în România, ca stat de destinație; (la 26-12-2013, Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 15, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) 39. export - activitatea de trimitere a oricărui produs radioactiv, instalație, material nuclear, precum și a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive prevăzute în anexa nr. 1, din România, ca stat de origine, într-un stat terț; (la 26-12-2013, Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 15, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) 40. transfer intracomunitar - activitatea de trimitere a oricărui produs radioactiv, instalație, material nuclear, precum și a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive prevăzute în anexa nr. 1, în cadrul căreia statul de origine și statul de destinație sunt state membre ale Uniunii Europene; (la 26-12-2013, Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 15, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) 41. stat terț - oricare țară care nu este stat membru al Uniunii Europene; (la 26-12-2013, Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 15, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) 42. transfer - activitatea de trimitere pe teritoriul României a oricărui produs radioactiv, instalație, material nuclear, precum și a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive prevăzute în anexa nr. 1, de la un titular de autorizație la altul, cu schimbarea corespunzătoare a proprietarului, inclusiv trimiterea materialelor nucleare dintr-o zonă de bilanț material în altă zonă de bilanț material ale aceluiași titular de autorizație; (la 26-12-2013, Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 15, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) 43. uraniu îmbogățit în izotopul 235 sau 233 - uraniu care conține fie uraniu 235, fie uraniu 233, fie acești 2 izotopi într-o asemenea cantitate, încât raportul dintre suma acestor 2 izotopi și izotopul 238 să fie superior raportului dintre izotopul 235 și izotopul 238 în uraniul natural; (la 26-12-2013, Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 15, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 ) 44. sursă închisă scoasă din utilizare - o sursă închisă care nu mai este folosită sau destinată a fi folosită în scopul pentru care a fost acordată autorizația, însă continuă să necesite o gestionare în condiții de securitate; (la 12-04-2018, Punctul 44. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 78, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 45. combustibil nuclear uzat - combustibil nuclear îndepărtat definitiv din reactor după iradiere; combustibilul nuclear uzat poate fi considerat o resursă utilizabilă care poate fi reprocesată sau poate fi depozitat definitiv ca deșeu radioactiv. (la 26-12-2013, Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 15, Articolul V din LEGEA nr. 378 din 19 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013 )  +  Anexa nr. 3ORGANELEde control al activităților nucleare1. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.2. Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București. (la 12-04-2018, Punctul 2. din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 79, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 3. Abrogat. (la 12-04-2018, Punctul 3. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Punctul 80, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 4. Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului.5. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. (la 12-04-2018, Punctul 5. din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 81, Articolul I din LEGEA nr. 63 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) 6. Inspectoratul General al Poliției Române și unitățile subordonate acestuia. (la 13-12-2010, Pct. 6 al anexei nr. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010. ) 7. Inspecția Muncii din cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.8. Agenția Națională de Control al Exporturilor.9. Autoritatea Națională a Vămilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.10. Biroul Român de Metrologie Legală.  +  Anexa nr. 4LISTAcuprinzând unitățile fără personalitate juridică ce pot fi autorizate în condițiile art. 8 alin. (3)1. Cabinetele medicale constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare2. Cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/20003. Unitățile legal constituite, subordonate unor ministere cu acordul prealabil al persoanei juridice din care fac parte4. Unitățile legal constituite din regiile autonome, companiile naționale sau marile societăți comerciale, care au obținut în prealabil acordul persoanei juridice din care fac partePrezenta listă poate fi completată prin hotărâre a Guvernului.----------