HOTĂRÂRE nr. 80 din 1 martie 2018pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Termenul de 60 de zile, prevăzut la alin. (1) și la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege, se împlinește la ora 24,00 a celei de a 60a zile, calculată de la data absolvirii.(4) În situația în care termenul calculat conform alin. (3) se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24,00.2. La articolul 15 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) persoanele care realizează venituri incluse în baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă și care se acordă de către angajator sau plătitorul de venit persoanelor prevăzute la art. 19 din lege, ulterior încetării contractului individual de muncă, contractului de muncă temporară, raportului de serviciu, mandatului pentru care au fost numite sau alese, contractului de management sau contractului de mandat, conform prevederilor legale, cu excepția veniturilor din salarii și asimilate salariilor stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești rămase definitive și executorii.3. La articolul 16, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Prin sintagma «nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii», potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se înțelege:4. La articolul 16, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) nesolicitarea pensionării anticipate sau anticipate parțial, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.5. La articolul 18, alineatele (1), (2), (3), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) În vederea certificării stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege și a stabilirii dreptului la indemnizație de șomaj, angajatorii au obligația de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverință din care să rezulte baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj stabilită potrivit art. 39 alin. (2^1) din lege și baza lunară de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în care s-a realizat stagiul de cotizare și pentru care s-a datorat conform prevederilor legale, la bugetul de stat, contribuția asiguratorie pentru muncă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 26. (2) Obligația prevăzută la alin. (1) se aplică și plătitorilor veniturilor persoanelor cărora le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c), d^1), k) și l) din lege, precum și persoanelor cărora le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. m) din lege. (3) Adeverința prevăzută la alin. (1) va conține și date cu privire la perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege au fost suspendate, precum și data și motivul încetării acestora. Datele privind raporturile de muncă sau de serviciu se verifică și se certifică de agențiile pentru ocuparea forței de muncă pe baza înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă, pentru perioadele până la data de 31 decembrie 2010, și în situația raporturilor de muncă pe baza informațiilor care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă prin sistemul informatic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă de către Inspecția Muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.(4) Datele referitoare la baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj și baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă din adeverința prevăzută la alin. (1) se verifică și se certifică de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, pe baza informațiilor cuprinse în declarațiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depuse de angajator sau plătitorul de venit ori persoanele prevăzute la art. 19 lit. i) din lege, care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice..……........................................................................................(6) În situația în care sunt identificate neconcordanțe între conținutul adeverinței și informațiile din cuprinsul declarațiilor prevăzute la alin. (4) depuse de angajator sau plătitorul de venit ori persoana prevăzută la art. 19 lit. i) din lege și/sau înscrisurile efectuate în carnetul de muncă până la data de 31 decembrie 2010 ori se constată că angajatorul sau plătitorul de venit ori persoana prevăzută la art. 19 lit. i) din lege nu a depus potrivit prevederilor legale declarația lunară, agențiile pentru ocuparea forței de muncă solicită în scris acestora corectarea respectivelor documente și depunerea lor la agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, cu excepția declarației lunare care se depune potrivit prevederilor din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.6. La articolul 19 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) informațiilor cuprinse în declarațiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depuse de persoana prevăzută la art. 19 lit. i) din lege, care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice;7. La articolul 19, alineatele (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) În situațiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), desfășurarea raporturilor de muncă sau de serviciu ori a raporturilor juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege nu poate fi dovedită prin declarațiile prevăzute la alin. (2), stabilirea și certificarea stagiului de cotizare se pot face și pe baza altor acte juridice, întocmite în condițiile legii, în temeiul cărora s-au născut și desfășurat raporturile juridice..……........................................................................................(7) Prin excepție, în situația persoanelor care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege, certificarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege se face pe baza informațiilor din cuprinsul declarațiilor de natura celor prevăzute la alin. (2) și a adeverinței eliberate potrivit art. 18 sau, după caz, doar pe baza adeverinței eliberate potrivit art. 18, în cazul în care se constată că nu s-a depus declarația de natura celor prevăzute la alin. (2).8. La articolul 19^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19^1(1) Veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj prevăzute la art. 39 alin. (2^1) din lege sunt veniturile care constituie baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă.9. La articolul 19^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Baza de calcul al indemnizației de șomaj și baza lunară de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare, sunt cele din cuprinsul declarației lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depusă potrivit prevederilor legale și pusă la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, pe cale electronică, din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice.10. La articolul 19^1, alineatele (2) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru persoanele care au fost asigurate facultativ în baza unui contract de asigurare pentru șomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare, prevăzută la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru șomaj la care aceste persoane s-au asigurat, potrivit legii, și la care s-a calculat și s-a plătit contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege..……........................................................................................(9) În situația consilierilor locali, județeni sau ai municipiului București, care realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință, în condițiile în care aceste persoane nu au calitatea de pensionar, perioada reprezentând luna în care se realizează astfel de venituri constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj.11. La articolul 31, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Cererea prevăzută la alin. (2) se depune fie personal, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail.(4) În situația în care cererea transmisă prin modalitățile prevăzute la alin. (3) nu este lizibilă sau completă, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acesteia în termen de 5 zile de la data primirii solicitării.12. La articolul 40, alineatele (1^2) și (1^4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^2) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (1^1), nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen..……........................................................................................(1^4) În situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite documentele care lipsesc în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (1^2), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din lege prin depunerea unei noi cereri însoțite de toate documentele prevăzute la alin. (1), în termenul de decădere din drepturi de 60 de zile prevăzut la alin. (1).13. Articolul 43^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43^1(1) Dreptul sub formă de primă de inserție, prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acordă absolvenților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ sau absolvenți ai școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, și se înregistrează în termen de 60 de zile de la absolvire la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința;b) nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la art. 73^1 alin. (3) din lege;c) nu au avut raporturi de muncă sau de serviciu în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor și încadrarea în muncă;d) se încadrează în muncă potrivit art. 73^1 alin. (1) din lege în termen de 60 de zile de la data absolvirii ulterior înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința;e) în perioada cuprinsă între data absolvirii și data solicitării dreptului nu au fost admiși în unul dintre nivelurile de învățământ, conform prevederilor legale.(2) Pentru acordarea primei de inserție prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege, persoanele îndreptățite vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, unde se află în evidență, în termen de maximum 60 de zile de la data angajării, următoarele documente:a) cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 23;b) actul de identitate al absolventului, în copie;c) actul de absolvire a instituției de învățământ, în copie;d) actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie;e) declarație pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor și în perioada cuprinsă între această dată și încadrarea în muncă nu a avut raporturi de muncă sau de serviciu, precum și că în perioada cuprinsă între data absolvirii și data solicitării dreptului nu a fost admis în unul dintre nivelurile de învățământ, conform prevederilor legale;f) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă, cu excepția situației în care, pentru persoanele respective, acești angajatori au încheiat contracte individuale de muncă pe perioada vacanțelor, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, precum și că nu are obligația, potrivit legii, de a o angaja;g) angajamentul absolventului asumat în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (1) din lege, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 13 și care constituie titlu executoriu, potrivit legii.(3) Termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima de inserție prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege.(4) Absolvenții prevăzuți la art. 73^1 alin. (1) din lege beneficiază de dreptul sub formă de primă de inserție o singură dată pentru fiecare dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului național de învățământ reglementat prin Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare:a) învățământ secundar superior - ciclul inferior al liceului;b) învățământ secundar superior - ciclul superior al liceului sau învățământ profesional;c) învățământ terțiar nonuniversitar - învățământ postliceal;d) învățământ superior.(5) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.(6) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (5), nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(7) În situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite documentele care lipsesc în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (6), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute art. 73^1 alin. (1) din lege prin depunerea unei noi cereri însoțite de toate documentele prevăzute la alin. (2), în termenul de decădere din drepturi de 60 de zile prevăzut la alin. (2).(8) În cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, actul de identitate se prezintă în original sau în copie legalizată în vederea efectuării de către personalul agenției a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate și celelalte documente se transmit și se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către titular. (9) Termenul de 60 de zile, prevăzut la alin. (1) și la art. 73^1 alin. (1) din lege, se împlinește la ora 24,00 a celei de a 60-a zile, calculată de la data absolvirii.(10) În situația în care termenul calculat conform alin. (9) se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24,00.14. Articolul 43^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43^2(1) În aplicarea art. 73^1 alin. (2) din lege, prima de inserție prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege se plătește în două tranșe, astfel:a) prima tranșă, egală cu 50% din cuantumul stabilit, se plătește în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea acestei prime de inserție, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor;b) a doua tranșă, egală cu 50% din cuantumul stabilit, se plătește în luna următoare lunii în care expiră perioada de 12 luni de la angajare, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor.(2) Perioada de 12 luni de la angajare, prevăzută la alin. (1) lit. b), expiră la sfârșitul zilei corespunzătoare datei încadrării în muncă din cea de-a 12-a lună calculată începând cu data încadrării în muncă.(3) În situația prevăzută la art. 73^1 alin. (4) din lege, perioada de 12 luni de la angajare, prevăzută la alin. (1) lit. b), se calculează conform alin. (2) de la încadrarea în muncă la primul angajator.(4) Plata celei de a doua tranșe a primei de inserție se efectuează de către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau, după caz, a municipiului București, unde beneficiarul s-a aflat în evidență și care a plătit prima tranșă a primei de inserție.15. Articolul 43^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43^3(1) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt județ, dreptul sub formă de primă de inserție, prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acordă de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, unde beneficiarul s-a aflat în evidență, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își stabilește noul domiciliu sau noua reședință, care va acorda, după caz, celelalte drepturi prevăzute de lege și va urmări respectarea obligațiilor ce decurg din acordarea drepturilor.(2) Trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare fiecărui trimestru, beneficiarii dreptului prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt obligați să prezinte la agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrați sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadrați, precum și, în situația prevăzută la art. 73^1 alin. (4) din lege, documentele prevăzute la art. 43^1 alin. (2) lit. d) și f).(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se prezintă fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, fie prin fax sau e-mail.(4) În situația în care documentele transmise în termen prin modalitățile prevăzute la alin. (3) nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(5) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit documentele prevăzute la alin. (2) li se va cere, în scris, de către agenția pentru ocuparea forței de muncă să prezinte aceste documente în termen de 15 zile de la data primirii comunicării.(6) Dacă în urma solicitării prevăzute la alin. (4) sau (5), absolventul nu redepune documentele care nu sunt lizibile, respectiv nu prezintă actele doveditoare, agenția pentru ocuparea forței de muncă va contacta angajatorul cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu pentru clarificarea statutului acestuia și, în funcție de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale.(7) În situația prevăzută la alin. (1), documentele prevăzute la alin. (2) se transmit de agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază persoana are stabilit noul domiciliu sau reședința agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, unde beneficiarul s-a aflat în evidență, în vederea efectuării plății celei de a doua tranșe a primei de inserție.16. Articolul 43^4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43^4Dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege, stabilit și neîncasat de beneficiar, se prescrie în termenul prevăzut la art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.17. La articolul 43^5, alineatele (2), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Nu beneficiază de prima de activare prevăzută la art. 73^2 din lege:a) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată de cel mult 3 luni, iar ulterior încadrării în muncă se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată mai mare de 3 luni sau nedeterminată;b) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, în termen de 30 de zile de la data încetării plății indemnizației de șomaj conform art. 44 lit. l) din lege..……........................................................................................(5) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (4), nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen..……........................................................................................(7) În situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite documentele care lipsesc în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (5), aceasta poate solicita acordarea dreptului prevăzut la art. 73^2 din lege prin depunerea unei noi cereri însoțite de toate documentele prevăzute la alin. (3), în termenul de decădere din dreptul de a beneficia de prima de activare de 30 de zile prevăzut la alin. (3).18. La articolul 45 alineatul (1), literele e) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă, precum și că pentru persoana în cauză asigură sau nu asigură transportul ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente acestuia;.……........................................................................................h) declarație pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuință de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, că persoana și, după caz, soțul, soția acesteia, copiii aflați în întreținere sau orice altă persoană care, împreună cu aceasta, constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 75^1 alin. (4) lit. i) din lege, precum și că soțul, soția acesteia nu au beneficiat de primă de relocare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării, în situația solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege;19. La articolul 45 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins: h^1) declarație pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură transportul ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente acestuia din fonduri publice persoanei respective, precum și că persoana și, după caz, soțul, soția acesteia, copiii aflați în întreținere sau orice altă persoană care, împreună cu aceasta, constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 75^1 alin. (4) lit. h) din lege, precum și că soțul, soția acesteia nu au beneficiat de primă de relocare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării, în situația solicitării primei de încadrare prevăzute la art. 74 din lege;20. La articolul 45, alineatele (6) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins: (6) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (5), nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen..……........................................................................................(9) În situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite documentele care lipsesc în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (6), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 sau 75 din lege prin depunerea unei noi cereri însoțite de toate documentele prevăzute la alin. (1) și (3), după caz, în termenele de decădere din drepturi de 30 de zile, respectiv de 60 de zile prevăzute la alin. (1) și (3).21. La articolul 45^3, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (4) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (3), nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(5) În situația în care persoana nu redepune documentele solicitate care nu sunt lizibile sau nu transmite documentele care lipsesc, în termenul prevăzut la alin. (4), plata drepturilor lunare prevăzute la art. 74 din lege se va face odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat documentele lizibile sau a transmis documentele care lipsesc.22. La articolul 45^5, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege se poate cumula cu drepturile prevăzute la art. 72 din lege sau cu prima de inserție prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege, după caz.(4) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt județ, prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege se acordă de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau, după caz, a municipiului București, unde beneficiarul s-a aflat în evidență, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își stabilește noul domiciliu sau reședința, care va acorda celelalte drepturi prevăzute de lege și va urmări respectarea obligațiilor ce decurg din acordarea drepturilor.23. La articolul 45^5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) În situația în care prima de instalare se acordă în 2 tranșe, plata celei de a doua tranșe se efectuează de către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau, după caz, a municipiului București, unde beneficiarul s-a aflat în evidență și care a plătit prima tranșă a primei de inserție.24. La articolul 45^9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit de agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază persoana are stabilit noul domiciliu sau reședința agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, unde beneficiarul s-a aflat în evidență, în vederea efectuării plății celei de a doua tranșe a primei de instalare.25. La articolul 45^11, alineatele (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (2), nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen..……........................................................................................(6) În situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite documentele care lipsesc, în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (3), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute art. 75 din lege prin depunerea unei noi cereri însoțite de documentele prevăzute la alin. (1), în termenul prevăzut la alin. (1).26. La articolul 46^3 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, precum și persoanele ale căror soț, soție, copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, după caz, dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care persoana își schimbă domiciliul sau își stabilește reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.27. La articolul 46^4 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: h) declarație pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuință de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, că persoana și, după caz, soțul, soția acesteia, copiii aflați în întreținere sau orice altă persoană care, împreună cu aceasta, constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 76^3 alin. (3) lit. g) din lege, precum și că persoana și, după caz, soțul, soția acesteia nu au beneficiat de primă de relocare sau de una dintre primele de mobilitate în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării;28. La articolul 46^4, alineatele (3) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (2), nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen..……........................................................................................(9) În situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite documentele care lipsesc, în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (3), aceasta poate solicita acordarea primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din lege prin depunerea unei noi cereri însoțite de toate documentele prevăzute la alin. (1), în termenul prevăzut la alin. (1).29. La articolul 46^6, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (4) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (3), nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(5) În situația în care persoana nu redepune documentele solicitate care nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, în termenul prevăzut la alin. (4), plata drepturilor lunare prevăzute la art. 76^2 din lege se va face odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat documentele lizibile sau a transmis documentele care lipsesc.30. La articolul 46^7 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) cheltuielile pentru plata facturilor emise de furnizorii de utilități, respectiv: energie electrică, energie termică, gaz, apă, canal, deșeuri menajere, după caz, pentru spațiul locativ care face obiectul contractului de închiriere înregistrat la organul fiscal competent sau cheltuielile pentru plata utilităților prevăzute în lista de plată cu cotele de contribuție la plata cheltuielilor asociației de proprietari/locatari și evidențiate în documentul prevăzut la art. 46^6 alin. (1) lit. b), în situația în care suma reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în acest contract este mai mică de 900 lei/lună. În situația facturilor emise de furnizorii de utilități care cuprind o perioadă de facturare mai mare sau mai mică decât perioada pentru care se acordă prima de relocare, cuantumul cheltuielilor pentru plata acestor facturi se stabilește proporțional cu numărul de zile calendaristice din luna pentru care se acordă prima de relocare.31. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Contribuția asiguratorie pentru muncă, prevăzută la art. 77^2 alin. (2) lit. b) din lege, se calculează la valoarea indicatorului social de referință în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1).(2) Cota contribuției asiguratorii pentru muncă, prevăzută la alin. (1), este cea în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1).32. La articolul 54, alineatul (3) se abrogă. 33. La articolul 54, alineatele (4), (5), (5^1) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins: (4) Pentru verificarea și acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 din lege, angajatorii depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, un tabel nominal întocmit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 16, însoțit de copia certificată de angajator pentru conformitate cu originalul a extraselor din pontaj și din statul de plată.(5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) sau le completează cu încălcarea prevederilor legale ori cu date eronate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă.(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (4) sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea acestor măsuri de stimulare..……........................................................................................ (8) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (7), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora, până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea măsurii de stimulare.34. La articolul 59, alineatele (9) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins: (9) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (8), nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(10) În situația în care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite toate documentele în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (9), acesta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege, prin depunerea documentelor prevăzute la alin. (3), în termenul prevăzut la alin. (1).35. La articolul 60, alineatul (4) se abrogă.36. La articolul 60, alineatele (5), (6), (6^1) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins: (5) Pentru verificarea și acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 85 din lege, angajatorii depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, un tabel nominal întocmit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 20, însoțit de copia certificată de angajator pentru conformitate cu originalul a extraselor din pontaj și din statul de plată, precum și, după caz, o declarație pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajați, angajatorul și-a îndeplinit obligația, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are, potrivit legii, obligația de a angaja persoane cu handicap.(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă.(6^1) Prin excepție de la prevederile alin. (6), măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (5) sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea acestor măsuri de stimulare..……........................................................................................(9) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (8), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea măsurii de stimulare.37. La articolul 60^4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) În situația în care documentele transmise în vederea încheierii convenției prevăzute la alin. (1), prin modalitățile prevăzute la alin. (3), nu sunt lizibile sau angajatorul nu transmite toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc.38. La articolul 60^5, alineatele (4), (5), (6), (8), (9) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins: (4) Pentru verificarea și acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 93^4 din lege, angajatorii de inserție depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, un tabel nominal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 29, însoțit de copia certificată de angajator pentru conformitate cu originalul a extraselor din pontaj și din statul de plată.(5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege nu se acordă.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (4) sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea acestei măsuri de stimulare..……........................................................................................(8) Documentele prevăzute la alin. (4) care se depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București se pot depune personal de angajator prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001, republicată.(9) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (8), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora, până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea măsurii de stimulare..……........................................................................................(11) Termenul prevăzut la alin. (9) se împlinește la sfârșitul ultimei zile, ora 24,00, din luna următoare.39. La articolul 60^7 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) adeverința prevăzută la art. 18 pentru fiecare persoană pentru care se menține raportul de muncă, care în această situație va conține, în ceea ce privește baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă și raportul de muncă, informații până la data ultimei zile calendaristice a lunii în care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate.40. La articolul 60^7, alineatele (8), (9) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins: (8) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (7), nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(9) În situația în care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite documentele care lipsesc în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (8), acesta poate solicita acordarea măsurilor de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege, prin depunerea documentelor prevăzute la alin. (3), în termenul prevăzut la alin. (1) și (4)..……........................................................................................(11) Termenul de 5 zile prevăzut la alin. (8) se împlinește la ora 24,00 a celei de-a 5-a zile, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc.41. La articolul 60^8, alineatele (5), (6), (7) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins: (5) Pentru verificarea și acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 93^6 din lege, angajatorii de inserție depun, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, un tabel nominal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 31, însoțit de copia certificată de angajator pentru conformitate cu originalul a extraselor din pontaj și din statul de plată.(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege nu se acordă.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (5) sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea acestei măsuri de stimulare..……........................................................................................ (10) Prevederile art. 60^5 alin. (8)-(12) se aplică în mod corespunzător și în situația depunerii documentelor prevăzute la alin. (5).42. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61Sumele lunare cuvenite conform art. 80, 85, 93^4 și 93^6 din lege se acordă de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestor sume.43. Articolul 61^1 se abrogă. 44. Articolul 61^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61^2(1) În situația angajatorilor persoane juridice care au sucursale și/sau puncte de lucru, încheierea convențiilor în baza cărora se acordă măsurile de stimulare care se adresează angajatorilor se realizează între respectivii angajatori, denumiți în continuare unități centrale, și agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială aceștia își au sediul.(2) Controlul respectării condițiilor în care convențiile au fost încheiate se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, care au încheiat convențiile, respectiv de către organele de control măsuri active din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul și își desfășoară activitatea sucursalele și/sau punctele de lucru ale unităților centrale, la solicitarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București care au încheiat convențiile.45. Articolul 61^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61^3(1) În cazul în care angajatorii care au încheiat convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, pentru a beneficia de drepturi bănești lunare, acordate, potrivit prevederilor legale, își schimbă sediul sau, după caz, domiciliul ori reședința și, prin urmare, sunt înregistrați fiscal la un alt organ fiscal teritorial subordonat Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în perioada în care, după caz, beneficiază, conform prevederilor legale, de respectivele drepturi bănești sau au obligația legală de a menține raporturile de muncă, dosarul care conține documentele în baza cărora se acordă sau au fost acordate drepturile bănești respective se transferă în copie certificată conform cu originalul agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București în a cărei rază se află sediul, domiciliul sau reședința.(2) Transferul dosarului prevăzut la alin. (1) se realizează în baza comunicării scrise a angajatorului către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, cu care a încheiat convenția, și verificării informațiilor electronic, prin sistem informatic sau orice altă modalitate, la Agenția Națională de Administrare Fiscală și, după caz, la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, după caz, sau la unitățile teritoriale ale acestora.(3) Comunicarea prevăzută la alin. (2) se poate depune la sediul agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București sau transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.(4) Agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București în a cărei rază se află noul sediu, domiciliu sau reședință și înregistrarea fiscală a angajatorului va acorda drepturile bănești respective de care mai poate beneficia angajatorul, cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează acordarea acestora, și se subrogă în drepturile și obligațiile agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, care a încheiat convenția.46. Articolul 62 se abrogă. 47. Anexele nr. 13, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 28, 30 și 33 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-10 la prezenta hotărâre. 48. Anexele nr. 21 și 24 se abrogă.  +  Articolul IIProcedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 67, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Prin această măsură se urmărește reducerea perioadei de șomaj prin stimularea încadrării în muncă a persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege care beneficiază de indemnizație de șomaj.2. La articolul 68, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68(1) Beneficiarii acestei măsuri sunt persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizație de șomaj, în condițiile legii, și care, înainte de expirarea perioadei pentru care sunt îndreptățite să primească indemnizația, se încadrează cu normă întreagă, pe durată mai mare de 12 luni, la angajatori cu care nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani.3. La articolul 69, alineatele (1^1), (1^3) și (1^5) vor avea următorul cuprins:(1^1) Nu beneficiază de sumele reprezentând completarea veniturilor potrivit art. 72 din lege persoanele care solicită acordarea acestora după expirarea termenului prevăzut la art. 40 alin. (1) din norme și nici persoanele care nu redepun documentele care nu sunt lizibile sau care nu transmit documentele care lipsesc în termenul prevăzut la art. 40 alin. (1^2) din norme, cu excepția situației prevăzute la art. 40 alin. (1^4) din norme..……........................................................................................(1^3) În situația în care documentele transmise în termen nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc în termenul de 5 zile prevăzut la art. 40 alin. (1^2) din norme, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen..……........................................................................................(1^5) Termenul de 5 zile prevăzut la art. 40 alin. (1^2) din norme se împlinește la ora 24,00 a celei de a 5-a zile, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc.4. Articolul 70^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70^1(1) În conformitate cu art. 73^1 alin. (1) din lege, completarea veniturilor absolvenților constă în acordarea unei prime de inserție neimpozabile, egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare la data încadrării.(2) Prin măsura prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege se urmărește stimularea încadrării în muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire, a absolvenților instituțiilor de învățământ și a absolvenților școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.5. Articolul 70^2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70^2(1) Beneficiarii măsurii prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt absolvenții care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 43^1 alin. (1) din norme.(2) Nu beneficiază de această măsură absolvenții prevăzuți la alin. (1), care solicită acordarea acesteia după expirarea termenului prevăzut la art. 43^1 alin. (2) din norme, și nici absolvenții prevăzuți la alin. (1) care nu redepun documentele care nu sunt lizibile sau care nu transmit documentele care lipsesc în termenul prevăzut la art. 43^1 alin. (6) din norme, cu excepția situației prevăzute la art. 43^1 alin. (7) din norme.6. La articolul 70^3, alineatele (1^1) și (1^3) vor avea următorul cuprins:(1^1) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la art. 43^1 alin. (5) din norme, nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc în termenul de 5 zile prevăzut la art. 43^1 alin. (6) din norme, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen..……........................................................................................(1^3) Termenul de 5 zile prevăzut la art. 43^1 alin. (6) din norme se împlinește la ora 24,00 a celei de a 5-a zile, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc.7. Articolul 70^4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70^4(1) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt obligați să prezinte la agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrați sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadrați.(2) Dovada se poate depune prin modalitățile prevăzute la art. 43^3 alin. (3) din norme, respectiv: personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.(3) În situația în care dovada transmisă în termen nu este lizibilă, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acesteia în termenul de 5 zile prevăzut la art. 43^3 alin. (4) din norme, iar dovada transmisă ca urmare a acestei solicitări este considerată a fi depusă în termen.(4) Persoanele aflate în situația prevăzută la art. 73^1 alin. (4) din lege vor depune odată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la alin. (1), și documentele prevăzute la art. 43^1 alin. (2) lit. d) și f) din norme.(5) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada prevăzută la alin. (1) și, după caz, documentele prevăzute la art. 43^1 alin. (2) lit. d) și f) din norme li se va cere, în scris, de către agenția pentru ocuparea forței de muncă să prezinte această dovadă și, după caz, documentele respective în termen de 15 zile de la data primirii solicitării.(6) Dacă în urma solicitării prevăzute la alin. (3) sau (5) absolventul nu redepune documentele care nu sunt lizibile, respectiv nu prezintă actele doveditoare, agenția pentru ocuparea forței de muncă aplică prevederile art. 43^3 alin. (6) din norme.(7) În situația în care se constată că raportul de muncă sau de serviciu al absolventului care a beneficiat de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege a încetat într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 76 din lege, și nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 73^1 alin. (4) din lege pentru menținerea primei acordate, dreptul la această primă încetează prin dispoziție a directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă, iar recuperarea sumei se face pe baza angajamentului beneficiarului prevăzut la art. 43^1 alin. (2) lit. g) din norme, care constituie titlu executoriu.(8) Termenul de 5 zile prevăzut la art. 43^3 alin. (4) din norme și termenul de 15 zile prevăzut la alin. (1) și (5) și art. 43^3 alin. (2) și (5) din norme se calculează, în mod corespunzător, conform art. 70^3 alin. (1^3) și (1^4).8. Articolul 70^5 se abrogă.9. Articolul 70^6 se abrogă.10. La articolul 70^7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70^7(1) Sumele reprezentând prima de inserție prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege, neîncasate de beneficiar, se prescriu în termenul prevăzut la art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.11. La articolul 70^8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70^8(1) În conformitate cu art. 73^2 din lege, completarea veniturilor șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj și care se încadrează în muncă, potrivit legii, constă în acordarea unei prime de activare, în cuantum de 500 lei, neimpozabilă.12. La articolul 70^9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70^9(1) Beneficiarii măsurii prevăzute la art. 73^2 din lege sunt șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă.13. La articolul 70^9 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:f) solicită acordarea primei de activare după expirarea termenului prevăzut la art. 43^5 alin. (3) din norme sau nu redepun documentele care nu sunt lizibile ori nu transmit documentele care lipsesc în termenul prevăzut la art. 43^5 alin. (5) din norme, cu excepția situației prevăzute la art. 43^5 alin. (7) din norme.14. La articolul 70^10, alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:(2) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la art. 43^5 alin. (4) din norme, nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termenul de 5 zile prevăzut la art. 43^5 alin. (5) din norme, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen..……........................................................................................(4) Termenul de 5 zile prevăzut la art. 43^5 alin. (5) din norme se împlinește la ora 24,00 a celei de a 5-a zile, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc.15. La articolul 72 alineatul (4), litera e) va avea următorul cuprins:e) solicită acordarea primei de încadrare după expirarea termenului prevăzut la art. 45 alin. (1) din norme sau nu redepun documentele care nu sunt lizibile ori nu transmit documentele care lipsesc în termenul prevăzut la art. 45 alin. (6) din norme, cu excepția situației prevăzute la art. 45 alin. (9) din norme;16. La articolul 72 alineatul (5), litera e) va avea următorul cuprins:e) solicită acordarea primei de instalare după expirarea termenului prevăzut la art. 45 alin. (1) din norme sau nu redepun documentele care nu sunt lizibile ori nu transmit documentele care lipsesc în termenul prevăzut la art. 45 alin. (6) din norme, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 45 alin. (9) din norme;17. La articolul 72^1 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:f) solicită acordarea primei de instalare după expirarea termenului prevăzut la art. 45^11 alin. (1) din norme sau nu redepun documentele care nu sunt lizibile ori nu transmit documentele care lipsesc în termenul prevăzut la art. 45^11 alin. (3) din norme, cu excepția situației prevăzute la art. 45^11 alin. (6) din norme;18. La articolul 75, alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:(2) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la art. 45 alin. (5) și, după caz, art. 45^11 alin. (2) din norme, nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termenul de 5 zile prevăzut la art. 45 alin. (6), respectiv la art. 45^11 alin. (3) din norme, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen..……........................................................................................(4) Termenul de 5 zile prevăzut la art. 45 alin. (6) din norme se împlinește la ora 24,00 a celei de a 5-a zile, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc.19. La articolul 78, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă care preiau dosarele persoanelor prevăzute la alin. (1) achită în continuare drepturile reglementate de lege, cu excepția situației prevăzute la art. 45^5 alin. (5) din norme, și urmăresc îndeplinirea de către persoane a obligației ce le revine, potrivit legii, de a menține raporturile de muncă sau de serviciu pe perioada pentru care au această obligație, conform legii.20. La articolul 80^2 alineatul (3), litera e) va avea următorul cuprins:e) solicită acordarea primei de relocare după expirarea termenului prevăzut la art. 46^4 alin. (1) din norme sau nu redepun documentele care nu sunt lizibile ori nu transmit documentele care lipsesc în termenul prevăzut la art. 46^4 alin. (3) din norme, cu excepția situației prevăzute la art. 46^4 alin. (8) din norme.21. La articolul 80^4, alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:(2) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la art. 46^4 alin. (2) din norme, nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termenul de 5 zile prevăzut la art. 46^4 alin. (3) din norme, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen..……........................................................................................(4) Termenul de 5 zile prevăzut la art. 46^4 alin. (3) din norme se împlinește la ora 24,00 a celei de a 5-a zile, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc.22. La articolul 80^7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 80^7(1) Pentru persoanele care își schimbă domiciliul sau își stabilesc noua reședință în alt județ, prevăzute la art. 46^3 alin. (4) din norme, dosarul care a stat la baza stabilirii și, după caz, a plății drepturilor se va transfera, în original, la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință, iar la agenția pentru ocuparea forței de muncă care a stabilit și, după caz, a plătit dreptul rămâne dosarul cu copiile de pe acte.23. La articolul 91, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Cota contribuției asiguratorii pentru muncă este cea în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1) din norme.24. La articolul 92 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) statele de plată, care să prevadă distinct drepturile salariale ale persoanelor pentru care se acordă subvenția din bugetul asigurărilor pentru șomaj, acordată potrivit art. 77^2 din lege, iar în perioada 1 noiembrie-31 martie să prevadă și contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator pentru persoanele respective, calculată la valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă și a cotei contribuției asiguratorii pentru muncă în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1) din norme;25. La articolul 97, alineatele (4), (6) și (9) vor avea următorul cuprins:(4) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (3), nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, solicită angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen..……........................................................................................(6) Termenul de 5 zile prevăzut la alin. (4) se împlinește la ora 24,00 a celei de a 5-a zile, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc..……........................................................................................(9) În situația în care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite toate documentele în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (4), acesta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute la art. 80 din lege, prin depunerea documentelor prevăzute la alin. (1), în termenul de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege de 12 luni, prevăzut la art. 52 alin. (1) din norme.26. La articolul 98, alineatele (1), (7) și (7^1) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 98(1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă angajatorilor lunar, pe o perioadă de 12 luni și, respectiv, de 18 luni în cazul angajatorilor care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap începând cu data încheierii convenției prevăzute la art. 96 alin. (1), și constau în acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare în cuantumul prevăzut la art. 80 alin. (1) din lege..……........................................................................................(7) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute de lege pentru verificarea și acordarea sumelor cuvenite pentru luna respectivă în termenul prevăzut la art. 54 alin. (4) din norme sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate.(7^1) Prin excepție de la prevederile alin. (7), măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (7) sunt corectate și depuse până la împlinirea termenului prevăzut la art. 54 alin. (5^1) din norme.27. La articolul 98, alineatul (2) se abrogă.28. La articolul 99 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:(2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege, aferente unei luni, angajatorii au obligația de a depune în termenul prevăzut la art. 54 alin. (4) din norme la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, următoarele documente:29. La articolul 99, alineatul (2^3) va avea următorul cuprins:(2^3) Termenul prevăzut la art. 54 alin. (8) din norme se împlinește la ora 24,00 a ultimei zile din luna următoare lunii pentru care solicită acordarea măsurii de stimulare.30. Articolul 104 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 104(1) La solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze persoane din categoriile prevăzute la art. 103, agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor prezenta liste cuprinzând persoanele înregistrate în evidențele proprii, care fac parte din aceste categorii și care corespund din punctul de vedere al calificării profesionale.(2) În vederea identificării tinerilor NEET, la înregistrarea în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă conform prevederilor legale, persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 25 ani, în situația în care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională, vor depune o declarație pe propria răspundere în acest sens.31. La articolul 105, alineatele (3) și (5) vor avea următorul cuprins:(3) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la art. 59 alin. (8) din norme, nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă, conform art. 59 alin. (9) din norme, solicită angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen..……........................................................................................(5) Termenul de 5 zile prevăzut la alin. (3) și art. 59 alin. (9) din norme se împlinește la ora 24,00 a celei de a 5-a zile, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc.32. La articolul 106 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:(2) Pentru a beneficia de sumele lunare, cuvenite potrivit art. 85 din lege, angajatorii au obligația de a depune până la data prevăzută la art. 60 alin. (5) din norme la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, următoarele documente:33. La articolul 106, alineatul (2^3) va avea următorul cuprins:(2^3) Termenul prevăzut la art. 60 alin. (9) din norme se împlinește la ora 24,00 a ultimei zile a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea măsurii de stimulare.34. La articolul 107, alineatele (1), (9) și (9^1) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 107(1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 alin. (1) și (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni de la data încheierii convenției prevăzute la art. 59 alin. (1) din norme și constau în acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare în cuantumul prevăzut la art. 85 alin. (1) din lege..……........................................................................................(9) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute de lege pentru verificarea și acordarea sumelor cuvenite pentru luna respectivă până la data prevăzută la art. 60 alin. (5) din norme sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate.(9^1) Prin excepție de la prevederile alin. (9), măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (9) sunt corectate și depuse până la data prevăzută la art. 60 alin. (6^1) din norme.35. La articolul 107, alineatul (2) se abrogă.36. Capitolul 9 „Facilități acordate angajatorilor“, alcătuit din articolele 111-115, se abrogă.  +  Articolul IIINormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 18 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 20 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) actele de studii care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislația în vigoare, în original și în copie;2. La articolul 20 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprinsc) actele de studii, recunoscute și/sau echivalate, potrivit legii, care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin ucenicie, pe niveluri de calificare conform prevederilor legale în vigoare, în original și în copie;3. La articolul 34, alineatul (4) se abrogă.4. La articolul 35, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 16 alin. (2) din lege se efectuează în baza următoarelor documente care se depun de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă:a) un tabel nominal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6;b) fișa de evidență zilnică a salariaților și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;c) raportul de monitorizare prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d).(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenită lunar conform art. 16 alin. (2) din lege nu se acordă.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2) din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care se solicită această sumă.5. La articolul 35, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins: (7) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal de angajator prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.(8) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (7), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea sumei prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege.(9) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care nu sunt lizibile până la data prevăzută la alin. (8) ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, drepturile bănești lunare prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege nu se acordă, această perioadă fiind inclusă în perioada de acordare a drepturilor respective.6. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Suma cuvenită conform art. 16 alin. (2) din lege se acordă de agenția pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestei sume.7. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 11 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IVNormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 19 iunie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 35, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 28 alin. (1) din lege se efectuează în baza următoarelor documente care se depun de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care se solicită această sumă:a) un tabel nominal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;b) fișa de evidență zilnică a salariaților stagiari și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator.(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenită lunar conform art. 28 alin. (1) din lege nu se acordă.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), suma cuvenită potrivit art. 28 alin. (1) din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care se solicită această sumă.2. La articolul 35, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins: (7) Documentele prevăzute la alin. (1) care se depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, se pot depune personal de angajator prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.(8) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (7), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea sumei prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege.(9) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care nu sunt lizibile până la data prevăzută la alin. (8) ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, drepturile bănești lunare prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege nu se acordă, această perioadă fiind inclusă în perioada de acordare a drepturilor respective.3. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Suma cuvenită conform art. 28 alin. (1) din lege se plătește de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestei sume.4. Anexa nr. 6 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 12 la prezenta hotărâre.  +  Articolul VNormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 17 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatele (1), (2) și (2^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Pentru a beneficia de suma lunară, cuvenită potrivit art. 1 din lege, angajatorii au obligația de a depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, următoarele documente:a) tabel nominal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;b) pontaj și statul de plată, în copie.(2) Angajatorii care nu depun documentele în termenul prevăzut la alin. (1) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate nu beneficiază de stimulentul prevăzut la art. 1 din lege, cuvenit pentru luna respectivă.(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), stimulentul prevăzut la art. 1 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care se solicită acest stimulent.2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins: (4) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal de angajator prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.(5) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (4), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea stimulentului financiar prevăzut la art. 1 din lege.(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care nu sunt lizibile până la data prevăzută la alin. (5) ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege nu se acordă, această perioadă fiind inclusă în perioada de acordare a acestui stimulent.3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Suma reprezentând stimulentul financiar cuvenită conform art. 1 din lege se plătește de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestei sume.4. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 13 și 14 la prezenta hotărâre.  +  Articolul VINormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se abrogă. 2. Articolul 2 se abrogă. 3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Contribuțiile sociale datorate de angajatorii în stare de insolvență, potrivit art. 13 alin. (2) din lege, sunt:a) contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări pentru șomaj, contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, datorate de angajator conform prevederilor legale până la data de 1 ianuarie 2018;b) contribuția asiguratorie pentru muncă și, după caz, contribuția de asigurări sociale, datorate de angajatori conform prevederilor legale începând cu data de 1 ianuarie 2018.  +  Articolul VII(1) Pentru persoanele care solicită acordarea indemnizației de șomaj, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, după data de 1 ianuarie 2018, în vederea stabilirii stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj, sunt aplicabile următoarele dispoziții:a) pentru perioadele ulterioare datei de 1 ianuarie 2018, prevederile privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre; b) pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2018, prevederile privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, în forma anterioară intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2018, baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj din cuprinsul adeverinței prevăzute la art. 18 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se completează cu baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj în cota prevăzută de lege, determinată în conformitate cu dispozițiile titlului V „Contribuții sociale obligatorii“ cap. IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare până la data de 1 ianuarie 2018.  +  Articolul VIII(1) Angajatorii care, pentru acordarea măsurilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare, Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, au încheiat convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, înainte de data de 1 ianuarie 2018, beneficiază de aceste măsuri în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile acestor legi, precum și de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările ulterioare, de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014, și de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările și completările ulterioare, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor și completărilor aduse prin prezenta hotărâre, cu respectarea, pentru perioadele fiscale începând cu anul 2018, a prevederilor art. IX.(2) Convențiile încheiate cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București în vederea acordării măsurilor prevăzute la alin. (1), aflate în executare la data de 1 ianuarie 2018, își produc efectele în conformitate cu prevederile legilor prevăzute la alin. (1), precum și ale normelor metodologice prevăzute la alin. (1), în forma anterioară intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum și cu clauzele din cuprinsul acestor convenții, cu excepția prevederilor articolelor din aceste hotărâri care reglementează acordarea măsurilor prin deducere din contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevederi care în cuprinsul convențiilor respective se consideră modificate în mod corespunzător. (3) Angajatorii care solicită acordarea măsurilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit Legii nr. 279/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 72/2007, cu modificările și completările ulterioare, și încheie convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, după data de 1 ianuarie 2018, beneficiază de aceste măsuri în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile acestor legi, precum și de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările ulterioare, de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014, și de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, indiferent dacă încadrarea în muncă a persoanelor pentru care se încheie convențiile respective s-a realizat anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2018.  +  Articolul IXÎncepând cu perioada aferentă anului fiscal 2018, sumele cuvenite pentru măsurile finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispozițiilor legale, încheierea de convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, nu se mai deduc de către angajator conform prevederilor legale în vigoare până la data de 1 ianuarie 2018 și ale prevederilor corespunzătoare din cuprinsul convențiilor încheiate până la data de 1 ianuarie 2018 și se plătesc de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă teritoriale, în condițiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014, și Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 1 martie 2018.Nr. 80.  +  Anexa nr. 1 (Anexa nr. 13 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002)
  ANGAJAMENT
  Subsemnatul(a), ..................., având cod numeric personal (CNP) ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... (CI/BI) seria .... nr. ........., cu domiciliul în .................., str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul/sectorul ................, și, după caz, reședința până la data de ........................... (Se completează numai în situația existenței reședinței cu data până la care este stabilită reședința, conform actului de identitate: zz/ll/aa.), în localitatea ..................., str. ........................ nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ......., înregistrat(ă) în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ..................../Municipiului București, Agenția Locală/Sectorul ......................., în calitate de beneficiar(ă) al/a dreptului/drepturilor prevăzut(e) la articolul/articolele .............................. (Se completează cu articolul/articolele din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.), din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare), prin prezentul angajament mă oblig să restitui imediat și în mod integral sumele acordate, în situația în care raporturile de muncă/de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, nu sunt aplicabile dispozițiile art. 73^1 alin. (4), respectiv art. 75^1 alin. (5) din aceeași lege, iar raporturile de muncă/de serviciu încetează în temeiul următoarelor prevederi legale:a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) și h), art. 61 lit. a) și b) și art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care încetarea este la inițiativa angajatului;c) art. 97 lit. b) și e), art. 98 alin. (1) lit. f) și g) și art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.De asemenea, în situația în care am beneficiat de prima de instalare în oricare dintre cuantumurile prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art. 75 sau art. 76^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și într-o perioadă de 12 luni de la angajare am revenit la vechiul domiciliu sau vechea reședință, astfel cum această sintagmă este definită, după caz, la art. 46 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat și în mod integral prima de instalare acordată potrivit acestor texte legale.Potrivit art. 46 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reședință, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înțelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reședinței la un domiciliu sau reședință care se află în raza aceleiași unități administrativ-teritoriale: comună, oraș, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reședința.Potrivit alin. (4) al aceluiași articol, în situația persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni, prevăzute la art. 76^1 din lege, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reședință, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înțelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reședinței la un domiciliu sau reședință care se află în orice alt stat decât România sau în raza aceleiași unități administrativ-teritoriale: comună, oraș, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reședința din România, anterior perioadei de cel puțin 36 de luni în care s-a exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European, în situația în care la întoarcerea în România nu a revenit la acesta.Conform art. 76 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.Întocmit de subsemnatul(a) ................................. (Se completează numele și prenumele persoanei care își ia angajamentul.) la data de ........................., în 2 (două) exemplare, dintre care 1 (un) exemplar se depune la AJOFM ....................../AMOFM București:(Se bifează în mod corespunzător modalitatea de depunere a angajamentului.)[] în original, personal;[] în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;[] în copie, prin fax;[] document scanat, prin e-mail................................................................(semnătura persoanei care își ia angajamentul)
   +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 15 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002)
  CONVENȚIE
  Nr. ............/...............
  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă ......................../a Municipiului București, reprezentată prin domnul/doamna ..........................., având funcția de ........, denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) ........................, cu sediul/adresa în ......................., județul ................, telefon ....................., cod fiscal (CUI) ......................., cont IBAN .......... deschis la Banca ........, reprezentată prin doamna/domnul ..........................., având funcția de ........................, denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de ......................... absolvenți ai unor instituții de învățământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.Tabelul nominal cu absolvenții încadrați în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.2. Angajatorul se obligă:a) să mențină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puțin 18 luni de la data încadrării în muncă;b) să restituie în totalitate agenției sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, în cazul în care încetează raporturile de muncă ale absolvenților prevăzuți la pct. 1 anterior termenului de 18 luni, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;c) să depună, pentru verificarea și acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, la agenție, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită aceste sume, tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoțit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul de pe pontaj și de pe statul de plată;d) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;e) să respecte dispozițiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte dispoziții legale în aplicarea acestui articol și acordarea măsurii de stimulare;f) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.3. Agenția se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acestora conform prevederilor art. 61 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și constau în subvenția prevăzută la art. 80 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.5. Agenția își exercită dreptul de control asupra:a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) nerespectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție, precum și de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și celelalte acte normative adoptate în aplicarea acestei legi.6. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, un exemplar pentru agenție și un exemplar pentru angajator.
  Agenția
  Director executiv,
  .........................................
  Angajatorul
  Director general sau altă persoană autorizată,
  .........................................
   +  ANEXĂla convențieDate de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) ...................................Codul de identificare fiscală ...........................................Cod CAEN .....................................................................Județul ...........................................................................Sediul/Adresa ...............................................................Contul IBAN/Banca .......................................................Telefon/Fax ...................................................................E-mail/Pagină de internet .............................................
  TABEL NOMINAL
  cu absolvenții instituțiilor de învățământ încadrați în muncă,
  conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj
  și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
  Convenția nr. ......./........
  Nr. crt.Numele și prenumeleCodul numeric personalCategoria de absolvenți*)Anul absolvirii/Numărul diplomei/certificatului/adeverințeiNumărul și data încheierii contractului individual de muncă/data angajăriiOcupația Cod CORSemnătura angajatului
  01234567
  Angajatorul ....................................... (denumire/nume) Director general sau altă persoană autorizată,.............................................. Notă
  *) Coloana 3 se va completa după cum urmează: – cod A - absolvenți de învățământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau de învățământ profesional, școală de arte și meserii; – cod B - absolvenți de învățământ secundar superior sau liceal ori învățământ postliceal; – cod C - absolvenți de învățământ superior.În situația în care absolvenții provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoțite de litera „H“.
   +  Anexa nr. 3 (Anexa nr. 16 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002)DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUIAngajatorul (denumirea/numele) ……….........………………Codul de identificare fiscală ……….................………………Cod CAEN .……………………….............................…………Județul ……………………………........................……………Sediul/Adresa .......................................................................Contul IBAN/Banca ...............................................................Telefon/Fax ............................................................................E-mail/Pagină de internet .....................................................
  TABEL NOMINAL
  cu absolvenții instituțiilor de învățământ încadrați în muncă conform prevederilor
  art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,
  cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite
  angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj
  Luna .......... anul ..........
  Nr. crt.Convenția numărulData convențieiNumele și prenumeleCodul numeric personalCategoria de absolvenți Numărul orelor efectiv lucrateSuma cuvenită pentru timpul efectiv lucratObservații
  012345678
  1
  2
  TOTAL:A1

  Angajatorul ............................
  (denumire/nume)
  Director general sau altă persoană autorizată,
  ............................................
  Coloana 1 se completează cu numărul convenției încheiate cu AJOFM/AMOFM.Coloana 2 se completează cu data convenției încheiate cu AJOFM/AMOFM (zz/ll/aa).Coloanele 3 și 4 se completează cu numele și prenumele, respectiv codul numeric personal al absolventului.Coloana 5 se completează după cum urmează:– cod A - absolvenți de învățământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau de învățământ profesional, școală de arte și meserii;– cod B - absolvenți de învățământ secundar superior sau liceal ori învățământ postliceal;– cod C - absolvenți de învățământ superior.În situația în care absolvenții provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoțite de litera „H“.Coloana 6 se completează cu numărul de ore efectiv lucrate de absolvent în lună (inclusiv orele aferente concediului de odihnă), pentru care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subvenției prevăzute la art. 80 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, acordată angajatorului, conform prevederilor legale.Coloana 7 se completează cu suma cuvenită lunar din cuantumul subvenției prevăzute la art. 80 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, acordată angajatorului conform prevederilor legale.Coloana 8 se completează, după caz, cu data și motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.Total A1 - totalul sumelor care se completează în coloana 7.
   +  Anexa nr. 4 (Anexa nr. 19 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002)
  CONVENȚIE
  Nr. ................/............................
  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă ....................../Municipiului București, reprezentată prin doamna/domnul ......................, având funcția de ........, denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) ........................., cu sediul/adresa în ....................., județul ......................, telefon ..................., cod fiscal (CUI) ...................., cont IBAN ................. deschis la Banca ....................., reprezentată prin doamna/domnul ......................., având funcția de .........................., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă:A. pe perioadă nedeterminată, un număr de:a) ...................... șomeri în vârstă de peste 45 de ani, înregistrați în evidența agenției;b) ...................... șomeri părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, înregistrați în evidența agenției;c) ...................... șomeri persoane cu handicap, înregistrați în evidența agenției;d) ...................... șomeri de lungă durată, înregistrați în evidența agenției;e) ...................... tineri NEET șomeri, înregistrați în evidența agenției;B. un număr de:a) ...................... șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială;b) ...................... șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă și nu îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială.Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.2. Angajatorul se obligă:a) să mențină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A pe o perioadă de cel puțin 18 luni de la data încadrării în muncă;b) să respecte dispozițiile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte dispoziții legale în aplicarea acestui articol și acordarea măsurii de stimulare;c) să restituie în totalitate agenției sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, în cazul în care încetează raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A anterior termenului prevăzut la lit. a), pentru care are obligația de a menține raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A;d) să depună, pentru verificarea și acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, la agenție, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită aceste sume, tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoțit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul de pe pontaj și de pe statul de plată, precum și, în situația încadrării în muncă a unor persoane cu handicap, în condițiile art. 85 din aceeași lege, o declarație pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că în raport cu numărul de angajați angajatorul și-a îndeplinit obligația, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv nu are, potrivit legii, obligația de a angaja persoane cu handicap*); Notă
  *) Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu handicap.
  e) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;f) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.
  3. Agenția se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acestora conform prevederilor art. 61 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.4. Sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și constau în subvenția prevăzută, după caz, la art. 85 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.5. Agenția își exercită dreptul de control asupra:a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) nerespectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție, precum și de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de celelalte acte normative adoptate în aplicarea acestei legi.6. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, un exemplar pentru agenție și un exemplar pentru angajator.
  Agenția
  Director executiv,
  ...................................
  Angajatorul
  Director general sau altă persoană autorizată,
  ...................................
   +  ANEXĂla convențieDate de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) ..............................................Codul de identificare fiscală ......................................................Cod CAEN .................................................................................Județul ........................................................................................Sediul/Adresa ...........................................................................Contul IBAN/Banca ....................................................................Telefon/Fax ...............................................................................E-mail/Pagină de internet .........................................................
  TABEL NOMINAL
  cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor
  art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj
  și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
  Convenția nr. ......./........
  Nr. crt.Numele și prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoane^1)Numărul și data încheierii contractului individual de muncă/data angajăriiData îndeplinirii condițiilor de pensionare^2)Ocupația Cod CORSemnătura angajatului
  01234567

  Angajatorul …..............................
  (denumire/nume)
  Director general sau altă persoană autorizată,
  ..............................................
  Notă
  ^1) Coloana 3 se va completa după cum urmează:– cod A - șomeri în vârstă de peste 45 de ani înregistrați în evidența agenției; – cod B - șomeri părinți unici susținători ai familiilor monoparentale înregistrați în evidența agenției; – cod C - șomeri persoane cu handicap înregistrați în evidența agenției; – cod D - șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei anticipate parțiale; – cod E - șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă și nu îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială;– cod F - șomeri de lungă durată, înregistrați în evidența agenției;– cod G - tineri NEET șomeri, înregistrați în evidența agenției.
  ^2) Coloana 5 se va completa numai pentru categoriile de persoane prevăzute la codurile D și E.
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 20 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002)DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUIAngajatorul (denumirea/numele) ……….........………………..Codul de identificare fiscală ………………….......……..........Cod CAEN .……………………………………..........…………Județul …………………………………….........………………Sediul/Adresa .......................................................................Contul IBAN/Banca ...............................................................Telefon/Fax ...........................................................................E-mail/Pagină de internet ........................................................
  TABEL NOMINAL
  cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj
  și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare,
  pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj
  Luna .......... anul ..........
  Nr. crt.Convenția numărulData convențieiNumele și prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoaneNumărul orelor efectiv lucrate Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucratObservații
  012345678
  1
  2
  TOTAL:A1

  Angajatorul …................................
  (denumire/nume)
  Director general sau altă persoană autorizată,
  ............................................
  Coloana 1 se completează cu numărul convenției încheiate cu AJOFM/AMOFM.Coloana 2 se completează cu data convenției încheiate cu AJOFM/AMOFM (zz/ll/aa).Coloanele 3 și 4 se completează cu numele și prenumele, respectiv codul numeric personal.Coloana 5 se completează după cum urmează:– cod A - șomeri în vârstă de peste 45 de ani înregistrați în evidența agenției;– cod B - șomeri părinți unici susținători ai familiilor monoparentale înregistrați în evidența agenției;– cod C - șomeri persoane cu dizabilități înregistrați în evidența agenției;– cod D - șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei anticipate parțiale; – cod E - șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă și nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială;– cod F - șomeri de lungă durată, înregistrați în evidența agenției;– cod G - tineri NEET șomeri înregistrați în evidența agenției.Coloana 6 se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună de persoanele prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv orele aferente concediului de odihnă), pentru care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subvenției prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) și (5) din aceeași lege, acordată angajatorului, conform prevederilor legale. Coloana 7 se completează cu suma cuvenită lunar din cuantumul subvenției prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, acordată angajatorului, conform prevederilor legale.Coloana 8 se completează, după caz, cu data și motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.Total A1 - totalul sumelor care se completează în coloana 7.
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 23 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002)
  Către
  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă .................../a Municipiului București
  Subsemnatul(a), ........................................................., având cod numeric personal (CNP) ........................................, legitimat(ă) prin actul de identitate ............ (CI/BI)......... seria ....... nr. ................, eliberat la data de ................... (Se completează: zz/ll/aa) .......... de ........... (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.) ...................., absolventă/absolvent a/al instituției de învățământ/școlii speciale ........................., anul ................... luna ....................., înregistrat(ă) în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă .................../Municipiului București, Agenția Locală Sector ..........., de la data de ...... (Se completează: zz/ll/aa) ......, prin prezenta cerere solicit acordarea primei de inserție prevăzute la art. 73^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.Menționez că începând cu data de ...... (Se completează: zz/ll/aa) ............. sunt încadrat(ă) în muncă pe durată ........... (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ...... zz/ll/aa ...... până în data ...... zz/ll/aa) ......, la ................ (denumirea angajatorului) ......................., conform Actului nr. ........... (Se completează cu numărul și data contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.) .................., anexat în copie/original prezentei.Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declarații, că la data absolvirii studiilor și în perioada cuprinsă între această dată și încadrarea în muncă anterior menționată nu am avut raporturi de muncă sau de serviciu, precum și că în perioada cuprinsă între data absolvirii și data solicitării acestei prime de inserție nu am fost admis(ă) în unul dintre nivelurile de învățământ, conform prevederilor legale.Data:(Se completează de către persoană data cererii.)(Se completează numele și prenumele, semnătura persoanei care solicită prima de inserție.)
   +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 26 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002)Număr de înregistrare la angajator .................. data .....................
  ADEVERINȚĂ
  A. Date de identificareDenumire/nume …………………………………...Codul unic de înregistrare/codul fiscal ...................Cod CAEN ................................................................Adresa .......................................................................Telefon/fax ..........................................................E-mail/pagină internet .............................B. Date pentru stabilirea în condițiile legii a indemnizației de șomajB.1. Pentru doamna/domnul ……………………………………………………, CNP …………………………………, actul de identitate seria …… numărul ………………, veniturile care constituie bază de calcul al indemnizației de șomaj și veniturile care constituie bază de calcul al contribuției asigurătorie pentru muncă, datorată de angajator la bugetul de stat, potrivit prevederilor legale, pentru ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj și s-a datorat această contribuție sunt:
  Nr. crt.Luna și anulBaza de calcul Contribuție asigurătorie pentru muncă (BC) Baza de calcul al indemnizației de șomaj (BCIS) Numărul de înregistrare a declarației lunare validateNatura veniturilor din care este constituită baza de calcul al indemnizației de șomaj
  123456
  1
  ...
  12
  NOTĂ:– Se completează descrescător pentru maximum 12 luni în care s-a realizat stagiul de cotizare și pentru care angajatorul are obligația de a vira în contul bugetului de stat sumele reprezentând contribuția asigurătorie pentru muncă prevăzute de lege, începând cu luna încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ori a raporturilor juridice în temeiul cărora persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj conform art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care încetarea se realizează cu data de 1 a lunii, se completează descrescător pentru maximum 12 luni începând cu luna anterioară lunii încetării.– Coloana 3 - BC - baza lunară de calcul al contribuției asigurătorie pentru muncă determinată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.– Coloana 4 - BCIS - baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj. Se completează cu veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj în conformitate cu art. 19^1 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Pentru perioadele anterioare datei de 1.01.2018 se completează cu baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj în cota prevăzută de lege, determinată în conformitate cu dispozițiile titlului V „Contribuții sociale obligatorii“ cap. IV din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare până la data de 1 ianuarie 2018. – Coloana 6 se completează cu natura veniturilor din care este constituită baza de calcul al indemnizației de șomaj. Pentru perioadele anterioare datei de 1.01.2018 se completează cu natura veniturilor din care este constituită baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj în cota prevăzută de lege, determinată în conformitate cu dispozițiile titlului V „Contribuții sociale obligatorii“ cap. IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  B.2. În calitatea noastră de angajator (Se completează pentru perioada anterioară datei de 1.01.2018, după caz.):[] ne regăsim în una dintre situațiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, astfel cum era în vigoare până la data de 1.01.2018, respectiv ............................. perioada .......................
  C. Date privind raporturile de muncă/de serviciu/alte raporturi ale persoanei:Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă sau Actul în baza căruia s-a stabilit raportul juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) din lege,număr și data .................................................................... Data angajării/stabilirii raportului juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare ......................................Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ori a raportului juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) din lege ........................................................................................Temeiul legal al încetării raporturilor de muncă sau de serviciu (art. și act normativ).................................................Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu, respectiv, după caz, raportul juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, au fost suspendate*): Data de suspendare ...................., data de încetare a suspendării ..............., motivul suspendării **) .....................Cunoscând sancțiunile aplicate infracțiunilor de fals în înscrisuri, declar că am examinat întreg conținutul acestei adeverințe și, în conformitate cu informațiile furnizate, o declar corectă și completă.
  Administrator/Director/Reprezentant legal,
  (în clar)
  ........................................
  (Numele și prenumele, funcția)
  Compartimentul ...................
  (în clar)
  ........................................
  (Numele și prenumele, funcția)
  Notă
  *) Se completează pentru fiecare perioadă de suspendare.
  **) În cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical.
   +  Anexa nr. 8(Anexa nr. 28 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002)
  CONVENȚIE
  Nr. ..../..........
  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă ............./a Municipiului București, reprezentată prin dna/dl ................, având funcția de ...................................., denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) ...................., cu sediul/adresa în .................., județul ......................., telefon ......................, cod fiscal (CUI) ..............................., cont IBAN ................., deschis la Banca ..............., reprezentată prin doamna/domnul ...................., având funcția de .................., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă în conformitate cu prevederile art. 93^4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, tineri cu risc de marginalizare socială care au încheiat cu agenția contracte de solidaritate:A. pe perioadă determinată, până la expirarea contractului de solidaritate socială, astfel:a) ........ tineri care se află în sistemul de protecție a copilului sau care provin din acest sistem;b) ........ tineri cu dizabilități;c) ........ tineri care nu au familie sau ale căror familii nu le pot asigura întreținerea;d) ........ tineri care au copii în întreținere;e) ........ tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;f) ........ tineri care sunt victime ale traficului de persoane;B. pe perioadă nedeterminată astfel:a) ........ tineri care se află în sistemul de protecție a copilului sau provin din acest sistem;b) ........ tineri cu dizabilități;c) ........ tineri care nu au familie sau ale căror familii nu le pot asigura întreținerea;d) ........ tineri care au copii în întreținere;e) ........ tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;f) ........ tineri care sunt victime ale traficului de persoane.Tabelul nominal cu tinerii încadrați în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.2. Angajatorul se obligă:a) să mențină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe perioada pentru care acestea au încheiat cu agenția contractul de solidaritate, prevăzut de lege;b) să restituie în totalitate agenției sumele încasate pentru fiecare tânăr cu risc de marginalizare socială pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, în cazul în care încetează raporturile de muncă ale tinerilor prevăzuți la pct. 1 anterior datei la care expiră perioada pentru care aceștia au încheiat contractul de solidaritate, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;c) să depună, pentru verificarea și acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, la agenție, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare lunii pentru care solicită aceste sume, tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoțit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul de pe pontaj și de pe statul de plată;d) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;e) să respecte dispozițiile art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte dispoziții legale în aplicarea acestui articol;f) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.3. Agenția se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acestora conform prevederilor art. 61 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.4. Sumele cuvenite potrivit art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale aplicabile și constau în subvenția prevăzută, după caz, la art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.5. Agenția își exercită dreptul de control asupra:a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumei prevăzute la art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) nerespectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție, precum și de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și celelalte acte normative adoptate în aplicarea acestei legi.6. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.
  Agenția
  Director executiv,
  ………………………….
  Angajatorul
  Director general sau altă persoană autorizată,
  ………………………….
   +  ANEXĂ la convențieDate de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) ...............................................Codul de identificare fiscală .......................................................Cod CAEN .................................................................................Județul .......................................................................................Sediul/Adresa .............................................................................Contul IBAN/Banca ....................................................................Telefon/Fax ................................................................................E-mail/Pagină de internet ...........................................................
  TABEL NOMINAL
  cu tineri cu risc de marginalizare socială care au încheiat cu agenția contract de solidaritate,
  încadrați în muncă, conform prevederilor art. 93^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj
  și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
  Convenția nr. ......./........
  Nr. crt.Numele și prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoane^1)Durata contractului individual de muncă^2)Data angajăriiData încetării contractului individual de muncă^3)Numărul și data încheierii contractului individual de muncăSuma reprezentând baza de calcul al măsurii de stimulare^4)Ocupația Cod CORSemnătura angajatului
  012345678910

  Angajatorul
  ...............................................
  (denumire/nume)
  Director general sau altă persoană autorizată,
  Notă
  ^1) Coloana 3 se va completa după cum urmează:– cod A - tânăr care se află în sistemul de protecție a copilului sau care provine din acest sistem; – cod B - tânăr cu dizabilități;– cod C - tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreținerea;– cod D - tânăr care are copii în întreținere;– cod E - tânăr care a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;– cod F - tânăr care este victimă a traficului de persoane.
  ^2) Coloana 4 se va completa, după caz: determinată sau nedeterminată.
  ^3) Coloana 6 se va completa în situația contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată cu data până la care a fost încheiat contractul individual de muncă.
  ^4) Coloana 8 se va completa cu salariul de bază stabilit la data angajării tânărului, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare la data încadrării în muncă.
   +  Anexa nr. 9(Anexa nr. 30 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002)
  CONVENȚIE
  Nr. ..../..........
  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă ............./a Municipiului București, reprezentată prin dna/dl ................, având funcția de .........................., denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) ................................, cu sediul/adresa în .............................., județul ......................., telefon ..............., cod fiscal (CUI) ..................... cont IBAN ......................, deschis la Banca ..............., reprezentată prin doamna/domnul ...................., având funcția de .................., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul menține raporturile de muncă cu următorii tineri cu risc de marginalizare socială, încadrați în muncă în conformitate cu prevederile art. 93^4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, după expirarea perioadei pentru care aceștia au încheiat cu agenția contractul de solidaritate prevăzut de lege:a) ......... tineri care se află în sistemul de protecție a copilului sau provin din acest sistem;b) ........ tineri cu dizabilități;c) ........ tineri care nu au familie sau ale căror familii nu le pot asigura întreținerea;d) ........ tineri care au copii în întreținere;e) ........ tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;f) ........ tineri care sunt victime ale traficului de persoane.Tabelul nominal cu tinerii pentru care se mențin raporturile de muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.2. Angajatorul se obligă:a) să mențină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 după expirarea perioadei pentru care aceștia au încheiat cu agenția contractul de solidaritate prevăzut de lege, dar nu mai mult de 2 ani;b) să comunice agenției încetarea raporturilor de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1, precum și orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 93^4 și art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;c) să depună, pentru verificarea și acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, la agenție, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare lunii pentru care solicită aceste sume, tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoțit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul de pe pontaj și de pe statul de plată;d) să respecte dispozițiile art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte dispoziții legale în aplicarea acestui articol;e) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.3. Agenția se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acestora conform prevederilor art. 61 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.4. Sumele cuvenite potrivit art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale aplicabile și constau în subvenția prevăzută, după caz, la art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.5. Agenția își exercită dreptul de control asupra:a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumei prevăzute la art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) nerespectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție, precum și de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și celelalte acte normative adoptate în aplicarea acestei legi.6. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.
  Agenția
  Director executiv,
  ………………………
  Angajatorul
  Director general sau altă persoană autorizată,
  ………………………
   +  ANEXĂla convențieDate de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) ..............................................Codul de identificare fiscală .....................................................Cod CAEN .................................................................................Județul .......................................................................................Sediul/Adresa ............................................................................Contul IBAN/Banca ....................................................................Telefon/Fax ................................................................................E-mail/Pagină de internet ..........................................................
  TABEL NOMINAL
  cu tineri cu risc de marginalizare socială pentru care se mențin raporturile de muncă, în conformitate
  cu prevederile art. 93^6 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj
  și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
  Convenția nr. ......./........
  Nr. crt.Numele și prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoane^1)Durata contractului individual de muncă^2)Data angajăriiData expirării contractului de solidaritateData încetării contractului individual de muncă^3)Numărul și data actului adițional la contractul individual de muncă^4)Suma reprezentând 50% din indemnizația de șomaj cuvenită conform legii, prevăzută la art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare^5)Ocupația Cod CORSemnătura angajatului
  01234567891011
  Angajatorul
  .............................................
  (denumirea/numele)
  Director general sau altă persoană autorizată,
  ..............................................
  Notă
  ^1) Coloana 3 se va completa după cum urmează:– cod A - tânăr care se află în sistemul de protecție a copilului sau provine din acest sistem;– cod B - tânăr cu dizabilități;– cod C - tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreținerea;– cod D - tânăr care are copii în întreținere;– cod E - tânăr care a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;– cod F - tânăr care este victimă a traficului de persoane.
  ^2) Coloana 4 se va completa, după caz: determinată sau nedeterminată.
  ^3) Coloana 7 se va completa în situația contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată, cu data până la care a fost încheiat contractul individual de muncă, în condițiile în care menținerea raportului de muncă se realizează în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată (inclusiv prelungirea prin act adițional a duratei contractului individual de muncă).
  ^4) Coloana 8 se va completa cu numărul și data actului adițional la contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată.
  ^5) Coloana 9 se va completa cu suma reprezentând 50% din indemnizația de șomaj cuvenită conform legii, prevăzută la art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, stabilită și comunicată de agenție conform prevederilor legale.
   +  Anexa nr. 10 (Anexa nr. 33 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002)
  ANGAJAMENT
  Subsemnatul(a), ............................................., având cod numeric personal (CNP) ....................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... (CI/BI) seria ........ nr. ........., cu domiciliul în ......................, str. ................. nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul/sectorul ................, și, după caz, reședința până la data de .................. (Se completează numai în situația existenței reședinței cu data până la care este stabilită reședința, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) în localitatea ....................., str. .................. nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ......., înregistrat(ă) în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ............./Municipiului București, Agenția Locală/Sectorul ................., în calitate de beneficiar(ă) al/a primei de activare, prevăzută la art. 73^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul angajament mă oblig să restitui imediat și în mod integral suma acordată cu titlu de primă de activare, în situația în care raporturile de muncă/de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 3 luni de la data încadrării în muncă, nu sunt aplicabile dispozițiile art. 73^2 alin. (3) din aceeași lege, iar raporturile de muncă/de serviciu încetează în temeiul următoarelor prevederi legale:a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) și h), art. 61 lit. a) și b) și art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care încetarea este la inițiativa angajatului;c) art. 97 lit. b) și e), art. 98 alin. (1) lit. f) și g) și art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Conform art. 76 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.Întocmit de subsemnatul(a) ........................ (Se completează numele și prenumele persoanei care își ia angajamentul.) la data de ...................., în 2 (două) exemplare, dintre care 1 (un) exemplar se depune la AJOFM ............./AMOFM București:(Se bifează în mod corespunzător modalitatea de depunere a angajamentului.)[] în original, personal;[] în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;[] în copie, prin fax;[] document scanat, prin e-mail..............................................................(semnătura persoanei care își ia angajamentul)
   +  Anexa nr. 11(Anexa nr. 5 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013)
  CONVENȚIE
  Nr. ....../..........
  Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ......................../Municipiului București, reprezentată prin doamna/domnul ..........................., având funcția de .............................., denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) ..........................., cu sediul/adresa în ..........................., județul ..............., telefon .................., cod fiscal (CUI) ....................., cont IBAN ..............................., deschis la Banca ................................, reprezentată prin doamna/domnul ................., având funcția de ................, denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul se obligă:a) să mențină raporturile de muncă ale persoanei pe perioada pentru care a fost încheiat contractul de ucenicie;b) să restituie în totalitate agenției sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru ucenic plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, în cazul în care încetează contractul de ucenicie prevăzut la lit. a) anterior datei expirării perioadei pentru care a fost încheiat acest contract, în temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare;c) să depună la agenție, pentru verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar, potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, următoarele documente:– tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările ulterioare;– fișa de evidență zilnică a salariaților și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;– raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările ulterioare;d) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumei prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare;e) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.2. Agenția se obligă să acorde suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acesteia conform prevederilor art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările ulterioare.3. Agenția își exercită dreptul de control asupra:a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare;b) respectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.4. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.5. Angajatorul, prin prezenta convenție, declară pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declarații, următoarele:a) Doamna/Domnul ..................., având CNP ........................., este încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale, începând cu data de ..........., cu Contractul de ucenicie la locul de muncă nr. ............., încheiat în data de ........................, cu perioada de probă care expiră la data de ..........., durata contractului fiind de la data de ........... la data de .......... .b) Anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă menționat la lit. a), angajatorul nu a avut încheiat cu persoana menționată la lit. a) un alt contract de ucenicie la locul de muncă.Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ............./Municipiului București și un exemplar pentru ....................... .
  Data .................
  Agenția
  Director executiv,
  ………................………….
  (L.S.)
  Angajatorul
  Reprezentant legal,
  ………................………….
  L.S.)
   +  Anexa nr. 12(Anexa nr. 6 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014)
  CONVENȚIE
  Nr. .../..........
  Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ..................../a Municipiului București, reprezentată prin doamna/domnul ,...................., având funcția de ........................., denumită în continuare agenția, și angajatorul ..............................., cu sediul în ............................., județul ................................, telefon ..........................., cod de identificare fiscală (CIF) ................................., cont IBAN ......................, deschis la Banca .........................., reprezentată prin doamna/domnul ............................................, având funcția de ..................., denumit în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul se obligă:a) să mențină raporturile de muncă ale persoanei pe perioada pentru care a fost încheiat contractul de stagiu, anexă la contractul individual de muncă;b) să restituie în totalitate agenției sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru stagiar plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractului individual de muncă, în cazul în care contractul individual de muncă prevăzut la lit. a) încetează anterior datei expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de stagiu, în temeiul art. 38 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014;c) să depună la agenție, pentru verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, următoarele documente:– tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014;– fișa de evidență zilnică a salariaților și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;d) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumei prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare;e) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.2. Agenția se obligă să acorde suma cuvenită potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acesteia conform prevederilor art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014.3. Agenția își exercită dreptul de control asupra:a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare;b) respectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.4. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.5. Angajatorul, prin prezenta convenție, declară pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declarații, următoarele:a) doamna/domnul ........................................................, având CNP .........................., este încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale, începând cu data de ..........., cu Contractul individual de muncă nr. ......................., încheiat în data de ..................., cu perioada de stagiu care expiră la data de ............................, durata contractului de stagiu fiind de la data de .............................. la data de ...........................;b) anterior încheierii contractului menționat la lit. a), angajatorul nu a avut încheiat cu persoana menționată la lit. a) un alt contract de stagiu pentru aceeași specializare absolvită.Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ................/a Municipiului București și un exemplar pentru ............................... .
  Data ................
  Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ..................../a Municipiului București
  Director executiv,
  ......................
  (L.S.)
  Angajatorul
  Reprezentant legal,
  .............................
  (L.S.)
   +  Anexa nr. 13(Anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007)CONVENȚIENr. ...../............Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ........................./Municipiului București, reprezentată prin doamna/domnul ............................................., având funcția de ..............................., denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) .........................................., cu sediul/adresa în ................................, județul .................................., telefon ...................., cod fiscal (CUI) ...................., cont IBAN .................., deschis la Banca ...................., reprezentată prin doamna/domnul ..........................., având funcția de ........................., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 72/2007, un număr de:a) ........... persoane având statut de elev, în perioada de vacanță cuprinsă între data de .......... și data de ...................;b) ........... persoane având statut de student, în perioada de vacanță cuprinsă între data de .......... și data de ................. .Tabelul nominal cu elevii și/sau studenții încadrați în muncă este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.2. Angajatorul se obligă:a) să depună, pentru verificarea și acordarea sumei cuvenite potrivit art. 1 din Legea nr. 72/2007, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, tabelul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de copii de pe pontaj și statul de plată;b) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de lege;c) să respecte prevederile Legii nr. 72/2007, precum și prevederile din cuprinsul normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările și completările ulterioare;d) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.3. Agenția se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit Legii nr. 72/2007, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acestora conform prevederilor art. 7 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările și completările ulterioare.4. Agenția își exercită dreptul de control asupra:a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007;b) respectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.5. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții și pentru acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.
  Agenția
  Director executiv,
  ………………………
  Angajatorul
  Director general sau altă persoană autorizată,
  ..................................
   +  ANEXĂla convențieDate de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) ...............................................Codul de identificare fiscală .......................................................Cod CAEN .................................................................................Județul ........................................................................................Sediul/Adresa .............................................................................Contul IBAN/Banca .....................................................................Telefon/Fax ................................................................................E-mail/Pagină de internet ...........................................................
  TABEL NOMINAL
  cu elevii și/sau studenții încadrați în muncă în condițiile Legii nr. 72/2007 privind
  stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare
  Convenția nr. ....../..........
  Perioada de vacanță este cuprinsă între data de ...... și data de ........
  Nr. crt.Numele și prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoane (elev/student)Data angajăriiNumărul și data încheierii contractului de muncăTipul contractului de muncă*)Ocupația cod CORNumărul de zile lucrătoare pentru care s-a mai acordat în cursul anului stimulentul financiar**)Semnătura angajatului
  0123456789
  1
  AngajatorDirector general sau altă persoană autorizată,.............................................. Notă
  *) Coloana 6 se completează, după caz, astfel: "1" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;"10" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;"11" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;"2" - pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;"3" - pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;"4" - pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;"5" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;"50" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;"51" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;"6" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;"7" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;"8" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore.
  **) Coloana 8 se completează cu numărul de zile lucrătoare pentru care angajatorul a mai beneficiat în cursul anului calendaristic, pentru elevul/studentul respectiv, de stimulentul financiar, în condițiile legii.
   +  Anexa nr. 14(Anexa nr. 2 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007)
  TABEL NOMINAL
  cu elevii și/sau studenții încadrați în muncă în condițiile Legii nr. 72/2007 privind
  stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, pentru stabilirea
  sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj luna ........... anul ......
  Date de identificare a angajatorului:Angajatorul (denumirea/numele) ...............................................Codul de identificare fiscală .......................................................Cod CAEN .................................................................................Sediul/Adresa ............................................................................Contul/Banca .............................................................................Telefon/Fax ................................................................................E-mail/Pagini internet ...............................................................
  Nr. crt.Convenția numărulData convențieiNumele și prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoane (elev/student)Tipul contractului de muncă*)Numărul orelor efectiv lucrate**)Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat***)Numărul de zile lucrătoare din lună, pentru care se acordă, în condițiile legii, stimulentul financiar****) Observații *****)
  012345678910
  1
  TOTAL sumă cuvenită în condițiile Legii nr. 72/2007:

  Angajator
  Director general sau altă persoană autorizată,
  ..............................................
  Notă
  *) Coloana 6 se completează, după caz, astfel: "1" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;"10" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;"11" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;"2" - pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;"3" - pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;"4" - pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;"5" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;"50" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;"51" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;"6" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;"7" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;"8" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore.
  **) Coloana 7 se completează cu numărul orelor efectiv lucrate în perioada de vacanță din luna respectivă.
  ***) Coloana 8 se completează cu suma cuvenită lunar angajatorului, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, pentru elevul/studentul respectiv.
  ****) Coloana 9 se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, pentru care se acordă, în condițiile legii, stimulentul financiar.
  *****) Coloana 10 se completează, după caz, cu data și motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă, respectiv cu perioada de concediu de odihnă.
  ----