ORDIN nr. 224 din 7 martie 2018privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Vasile Marcel Grigore
  București, 7 martie 2018.Nr. 224.  +  ANEXĂ
  Modificări și completări la Procedura și modalitatea de alocare a sumelor,
  precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor
  pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale,
  aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
  Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Definiții și acronime utilizateUAT - unitatea administrativ-teritorială;ANCPI - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;OCPI - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;Finanțare complementară - surse complementare de finanțare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare;Prestator - executantul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, persoană fizică autorizată în categoriile A, B sau D ori persoană juridică autorizată în clasele I, II sau III;PVR tehnic - procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală», astfel cum este prevăzut în specificațiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI;PVR servicii - procesul-verbal de recepție a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziție publică încheiate de unitățile administrativ-teritoriale, denumit în specificațiile tehnice proces-verbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală».Calculul termenelor - termenele prevăzute de prezenta procedură se calculează conform prevederilor art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.2. La articolul 5 punctul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Principalele atribuții ale responsabililor de contract, ce vor fi stabilite prin fișa postului, sunt:a) asigurarea derulării contractului de finanțare în conformitate cu prevederile și termenele contractuale;b) îndeplinirea tuturor demersurilor în vederea efectuării recepțiilor, comunicării documentelor în forma, condițiile și termenele stabilite de prezenta procedură și de prevederile legale în vigoare, referitoare la avizarea acestor documente;c) comunicarea, în termenele și în forma prevăzute de contractele de finanțare, contractele de achiziție încheiate cu prestatorii de servicii și prevederile legale în vigoare, a tuturor documentelor necesare solicitărilor de transfer de sume pentru asigurarea finanțării, efectuării recepțiilor serviciilor și a efectuării plăților, astfel încât să nu se pericliteze buna desfășurare a contractelor;d) informarea de îndată a șefilor ierarhic superiori asupra oricărei probleme apărute în derularea contractelor și asigurarea comunicării acesteia către instituțiile implicate;e) efectuarea tuturor raportărilor solicitate de ANCPI în vederea monitorizării contractelor în termenele și condițiile stabilite;f) verificarea și confirmarea în scris a respectării obligațiilor ce îi revin beneficiarului conform prezentei proceduri și specificațiilor tehnice, anterior transmiterii către ANCPI a solicitării de emitere a ordinului directorului general al ANCPI privind informarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică;g) verificarea și confirmarea în scris a corespondenței dintre numărul imobilelor recepționate în PVR tehnic și imobilele menționate în PVR servicii și în factură, transmise de către UAT în vederea transferului sumelor necesare efectuării plății.3. La articolul 5, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 9. Realizarea achiziției și încheierea contractului de achiziție publică cu persoanele autorizate de ANCPI/OCPI(1) UAT este responsabilă de modalitatea de atribuire a contractelor de achiziție publică și de încheierea acestora cu prestatorii de servicii, care pot fi persoane fizice autorizate în categoriile A, B sau D ori persoane juridice autorizate în clasele I, II sau III.(2) Contractul de achiziție publică va fi încheiat în baza ofertei financiare, caietului de sarcini care include specificațiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI și cu respectarea clauzelor din contractul de finanțare.(3) UAT beneficiară a finanțării complementare răspunde de respectarea legislației în materia achizițiilor publice în ceea ce privește organizarea și derularea procesului de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul ANCPI prin bugetul OCPI, potrivit destinației pentru care au fost alocate.(4) În vederea obținerii fondurilor destinate finanțării, UAT are obligația de a încheia cu prioritate, după caz, un contract de achiziție publică având ca obiect imobile aferente proiectelor de infrastructură de interes național. În acest scop, sectoarele cadastrale în care se vor desfășura lucrările de înregistrare sistematică se stabilesc de UAT împreună cu OCPI, anterior demarării procesului de achiziție publică.4. La articolul 5 punctul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziție publică, UAT are obligația de a transmite la OCPI o copie conformă cu originalul a acestuia.5. La articolul 5 punctul 11, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) La finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică OCPI întocmește PVR tehnic, în care se vor menționa numărul de imobile recepționate în vederea deschiderii cărților funciare și numărul de imobile pentru care au existat cărți funciare care au geometrie asociată, înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară până la data la care executantul primește dreptul de acces la baza de date e-Terra.(5) OCPI va transmite un exemplar original al PVR tehnic către UAT, în vederea emiterii PVR servicii.6. La articolul 5, punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 14. Verificarea documentelor de plată și solicitarea de către OCPI a transferului de fonduri(1) OCPI va verifica documentele prevăzute la pct. 13, inclusiv în ceea ce privește corespondența dintre numărul imobilelor recepționate în PVR tehnic și imobilele menționate în PVR servicii și în factură. OCPI va solicita ANCPI deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.(2) Ulterior verificării corespondenței dintre numărul de cărți funciare înființate din oficiu în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară și numărul de imobile stabilit în documentele prevăzute la pct. 13, OCPI va transmite către ANCPI solicitarea transferului de fonduri întocmită conform anexei nr. 9.(3) OCPI certifică prin solicitarea de transferuri de fonduri în vederea efectuării plăților verificarea realității, regularității și legalității tuturor acțiunilor și documentelor emise până la această etapă.7. La articolul 5, punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:15. Verificarea documentelor și deschiderea de fonduri către OCPIANCPI va efectua virarea sumelor în ordinea înregistrării solicitărilor și în limita fondurilor disponibile, ulterior transmiterii de către OCPI a solicitării transferului de fonduri.8. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6AnexeAnexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta procedură.9. Anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 2la procedurăOFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.........................................Nr. ........./..........JUDEȚUL …………..........UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ...........................................Nr. ........../..........
  CONTRACT
  pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară
  a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale
  În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (34^1)-(34^12) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 pct. 7 din Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare,Părțile contractanteOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .........................., denumit în continuare OCPI, cu sediul în ....................., tel. .............. fax ............., cod fiscal ................., cont ................, deschis la ...................., reprezentat de .............., director, în calitate de finanțator,șiunitatea administrativ-teritorială ............................., județul .................., reprezentată prin ....................., în calitate de primar, cu sediul în ................, județul ....................., tel. ..............., fax ................., cod fiscal ..............., cont ............., deschis la Trezoreria .............., ca beneficiar al finanțării,au convenit încheierea prezentului contract.  +  Articolul 1Definiții și abrevieriTermenii utilizați în prezentul contract vor avea următoarele înțelesuri:a) ANCPI - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;b) OCPI - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;c) OMFP - ordinul ministrului finanțelor publice;d) contract de finanțare - reprezintă prezentul contract de finanțare;e) prestator - executantul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, persoană fizică autorizată în categoriile A, B sau D ori persoană juridică autorizată în clasele I, II sau III;f) program național - Programul național de cadastru și carte funciară;g) surse ANCPI - sume alocate din bugetul de venituri proprii ale ANCPI prin bugetele oficiilor teritoriale;h) credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;i) credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exercițiului bugetar, respectiv se pot angaja, ordonanța și efectua plăți din buget pentru celelalte acțiuni;j) Procedură - Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare;k) PVR tehnic - procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală» prevăzut de specificațiile tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI;l) PVR servicii - procesul-verbal de recepție a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziție publică încheiate de unitățile administrativ-teritoriale, denumit în specificațiile tehnice proces-verbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală».  +  Articolul 2InterpretareÎn prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma plural și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.  +  Articolul 3Obiectul și valoarea contractuluiObiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări de la o poziție distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI .........., pe anii .........., în sumă de .......... lei, reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii), din care pentru anul .......... în sumă de .........., reprezentând credite bugetare (limita maximă în care UAT poate plăti lucrările executate de prestatorul de servicii) pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, inițiate de beneficiar, altele decât cele contractate/finalizate.  +  Articolul 4Modalitatea de transfer al sumelor(1) Transferul sumelor de la OCPI către beneficiar se va face în conformitate cu prevederile din Procedură, în limita creditelor bugetare aprobate, precum și ale prezentului contract de finanțare.(2) Solicitarea de transfer se întocmește în scris, în original, conform modelului și în baza documentației prevăzute în Procedură, în limita contractului de finanțare încheiat.(3) În situația în care documentația transmisă de beneficiar la OCPI în vederea decontării nu este completă și conformă cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, observațiile și/sau propunerile necesare modificării/completării acesteia se comunică beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de modificare/completare prevăzute la alin. (3), beneficiarul va transmite documentele modificate/completate corespunzător.(5) Sumele care constituie transferuri se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificației bugetare.(6) Beneficiarul poate solicita transferul sumelor în maximum 10 zile de la primirea facturii corespunzătoare serviciilor prestate, dar nu mai târziu de data de 2 decembrie pentru anul în curs.(7) Sumele acordate și neutilizate vor fi restituite până cel târziu luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, nu mai târziu de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează în luna decembrie, prin virarea acestora de către beneficiar în contul OCPI din care s-a efectuat finanțarea.  +  Articolul 5Durata contractuluiContractul de finanțare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și are valabilitate 24 de luni de la data semnării.  +  Articolul 6Obligațiile părților(1) Părțile înțeleg să își asume respectarea drepturilor și obligațiilor aferente prezentului contract și Procedurii.(2) Obligațiile beneficiarului:a) de a utiliza sumele alocate și transferate cu respectarea prevederilor legale și contractuale;b) de a utiliza sumele transferate în scopul și la termenele pentru care au fost acordate;c) de a achiziționa servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în limita a 60 lei/carte funciară, cu respectarea prevederilor legale în domeniul cadastrului și publicității imobiliare, precum și a celor în materia achizițiilor publice;d) de a stabili împreună cu finanțatorul sectoarele cadastrale în care se vor desfășura lucrările de înregistrare sistematică, anterior demarării procesului de achiziție publică, precum și de a încheia cu prioritate, după caz, un contract de achiziție publică având ca obiect imobile aferente proiectelor de infrastructură de interes național;e) de a încheia contracte de achiziție publică cu prestatorii care sunt persoane fizice autorizate în categoriile A, B sau D ori persoane juridice autorizate în clasele I, II sau III;f) de a achiziționa servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale, pentru un număr minim de 50 de imobile/contract de achiziție publică sau pentru un număr mai mic în cazul în care la nivelul UAT-ului nu există mai multe imobile neînscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară care pot face obiectul acestor lucrări de înregistrare sistematică;g) de a prevedea sumele transferate de la finanțator în bugetul propriu la o poziție distinctă de venituri, ca buget complementar;h) de a deschide un cont distinct la Trezorerie, cont în care vor fi transferate sumele alocate de la bugetul de venituri proprii al ANCPI prin bugetul OCPI;i) de a desemna prin act administrativ persoana responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanțare, care va răspunde și de urmărirea derulării contractului de achiziție publică;j) de a desemna prin act administrativ persoana/persoanele responsabilă(e) cu emiterea PVR servicii, conform contractului de achiziție publică;k) de a comunica PVR servicii pentru serviciile prestate după primirea PVR tehnic emis de OCPI. PVR servicii va fi semnat de către beneficiar și prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic;l) de a transmite OCPI o notă justificativă cu privire la orice modificare a datelor transmise prin solicitarea de finanțare;m) de a utiliza, pentru solicitarea sumelor ce urmează a fi transferate în vederea efectuării plății, formularul standard prevăzut în anexele la Procedură;n) de a transmite odată cu solicitarea prevăzută la lit. l) documentele justificative prevăzute în Procedură;o) de a respecta prevederile specificațiilor tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI, precum și prevederile Procedurii;p) de a încheia un contract de achiziție publică în maximum 60 de zile de la încheierea prezentului contract. Prin excepție, în cazul în care în termenul de 60 de zile a fost demarată o procedură de atribuire, reglementată de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, termenul de încheiere a contractului de achiziție publică poate fi prelungit cu până la 5 zile de la finalizarea procedurii, în baza unor documente justificative;q) de a nu încheia contracte de achiziție publică al căror termen să depășească termenul contractului de finanțare.(3) Obligațiile finanțatorului:a) să transmită către ANCPI solicitarea transferului de fonduri;b) să transfere, prin ordin de plată, sumele necesare efectuării plății, în limita fondurilor disponibile;c) să verifice și să confirme în scris respectarea obligațiilor ce îi revin beneficiarului, anterior transmiterii către ANCPI a solicitării de emitere a ordinului directorului general al ANCPI de informare cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică.  +  Articolul 7Modificarea și încetarea contractului de finanțare(1) Prezentul contract de finanțare poate fi modificat, prin acordul scris al părților, în cazuri bine justificate, în baza unei note justificative transmise de partea care dorește modificarea celeilalte părți.(2) În cazul în care prin contractul de achiziție beneficiarul nu angajează întreaga sumă prevăzută la art. 3, diferența neangajată se va disponibiliza după încheierea unui act adițional, în maximum 10 zile de la încheierea de către beneficiar a contractului de achiziție.(3) Prezentul contract de finanțare încetează prin ajungere la termen. De asemenea, contractul poate înceta prin acordul părților, prin reziliere sau prin denunțare unilaterală.(4) Prezentul contract de finanțare poate fi reziliat, cu o notificare prealabilă de 30 de zile, în situația în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale.(5) Contractul de finanțare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile de la art. 6 alin. (2) lit. d), e) și p), cu excepția cazului în care beneficiarul justifică depășirea termenului.(6) Prezentul contract de finanțare poate fi denunțat unilateral, în situația în care beneficiarul nu este de acord cu încheierea unui act adițional conform alin. (2).(7) Orice transfer necuvenit efectuat de către finanțator constituie plată nedatorată pe care beneficiarul are obligația de a o restitui în condițiile prevăzute la alin. (8) și (9). Finanțatorul va notifica beneficiarul cu privire la suma datorată și care trebuie restituită.(8) În termen de 30 de zile calendaristice de la data confirmării primirii de către beneficiar a notificării cu privire la sumele datorate, acesta este obligat să restituie sumele notificate.(9) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la alin. (8) se vor calcula majorări de întârziere conform prevederilor legale.  +  Articolul 8Forța majoră(1) Forța majoră este evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să își execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.(2) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.(4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție pentru limitarea consecințelor.  +  Articolul 9Soluționarea litigiilor(1) Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a contractului.(2) Dacă părțile nu ajung la soluționarea litigiului pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanțelor competente.  +  Articolul 10Limba care guvernează contractulLimba care guvernează prezentul contract de finanțare este limba română.  +  Articolul 11Legea aplicabilă contractuluiContractul va fi interpretat conform legislației în vigoare din România.  +  Articolul 12Comunicări(1) Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanțare trebuie să fie transmisă în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.(3) Comunicările între părți se pot face prin e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică.
  OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  ..........................................................
  Județul ..........
  Director,
  ..........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Vizat CFPP,
  ...........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Serviciu/Birou/Compartiment economic,
  .........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Vizat pentru legalitate,
  Șef BJRUSP/Consilier juridic,
  .......................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Birou/Compartiment înregistrare sistematică,
  ..................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Responsabil achiziții, înregistrare sistematică OCPI (dacă există),
  ..........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  BENEFICIAR, UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
  .............................................................
  Județul ..........
  Primar,
  .....................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Vizat CFPP,
  ......................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Direcția economică/Compartimentul financiar-contabil
  .......................................................
  Vizat pentru legalitate,
  Direcția juridică/Șef Serviciu juridic-contencios/Secretar,
  ........................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Serviciul/Compartimentul achiziții publice,
  ..........................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  10. Anexa nr. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 5la procedurăOFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ................................................Nr. ........../..........JUDEȚUL ........................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ............................................Nr. ........../..........
  ACTUL ADIȚIONAL Nr. ..........
  la contractul pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară
  a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate
  de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale
  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ...................................., denumit în continuare OCPI, cu sediul în ...................., tel. ......................, fax ...................., cod fiscal ...................., cont ..................., deschis la ......................, reprezentat de ................, director, în calitate de finanțator,șiunitatea administrativ-teritorială ............................., județul ......................., reprezentată prin .........................................., în calitate de primar, cu sediul în ...................................., județul .............................., tel. ............., fax ............, cod fiscal .............., cont ............................, deschis la Trezoreria .........................................., ca beneficiar al finanțării,au convenit modificarea prevederilor contractuale după cum urmează:Articolul 3 din Contractul pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, înregistrat cu nr. ........................, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Obiectul și valoarea contractuluiObiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări de la o poziție distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI .........................., pe anii ...................., în sumă de ............................. lei, reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii), din care pentru anul ............................, în sumă de ........................., reprezentând credite bugetare (limita maximă în care UAT poate plăti lucrările executate de prestatorul de servicii) pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, inițiate de beneficiar, altele decât cele contractate/finalizate.Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică.
  OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  ....................................................................
  Județul ..........................
  Director,
  ........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Vizat CFPP,
  ........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Serviciu/Birou/Compartiment economic,
  ........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Vizat pentru legalitate,
  Șef BJRUSP/Consilier juridic,
  ........................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Birou/Compartiment înregistrare sistematică,
  ........................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Responsabil achiziții, înregistrare sistematică OCPI
  (dacă există),
  ........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  BENEFICIAR,
  UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
  ...................................................
  Județul ............................
  Primar,
  ........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Vizat CFPP,
  ........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Direcția economică/Compartimentul financiar-contabil,
  ........................................................
  Vizat pentru legalitate,
  Direcția juridică/Șef Serviciu juridic-contencios/Secretar,
  ........................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Serviciul/Compartimentul achiziții publice,
  ........................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  11. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, cu următorul cuprins:  +  Anexa nr. 9la procedurăANTET OCPI Nr. ........../...............
  Către:Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  În atenția:Domnului ......................................, director general
  Referitor la:Solicitare privind transferul de fonduri
  Stimate Domnule Director,În temeiul art. 5 pct. 14 alin. (2) din Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm efectuarea transferului sumei de .......................... lei, necesare efectuării plății aferente Contractului nr. ................. din data de ...................., având ca obiect finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de:UAT ....................................., județul ....................... pentru sectorul cadastral/sectoarele cadastrale nr. ....................Prin prezenta solicitare privind transferul de fonduri confirmăm efectuarea verificărilor prevăzute de art. 5 pct. 13 și 14 din procedura mai sus menționată și certificăm realitatea, regularitatea și legalitatea tuturor acțiunilor și documentelor emise până la această etapă.
  DIRECTOR OCPI ..............
  ........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Șef Birou înregistrare sistematică,
  .....................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Șef Serviciu economic,
  ......................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Responsabil contract finanțare,
  ....................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  -----