ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 14 din 7 martie 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018  Având în vedere scrisoarea Comisiei Europene nr. SG (2017) D/19171 din data de 8 decembrie 2017 de punere în întârziere în Cauza 2017/4109, acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene având ca obiect lipsa justificării respingerii cererilor de permise de ședere pe motive de securitate publică,întrucât Comisia Europeană consideră că România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în ceea ce privește transpunerea în legislația națională a dispozițiilor art. 6 alin. (1) teza a II-a și alin. (2) din Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 16 din data de 23 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare,întrucât la data de 22 ianuarie 2018 România a solicitat Secretariatului General al Comisiei Europene prelungirea termenului de răspuns la punerea în întârziere în Cauza 2017/4109 (infringement), iar prin Adresa nr. Ares (2018) 429744 din data de 24 ianuarie 2018 Secretariatul General a informat cu privire la acordul Comisiei de prelungire a acestui termen până la 8 aprilie 2018,întrucât, în cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene decide împotriva României, s-ar putea impune plata unei sume forfetare, a cărei valoare minimă este de 1.887.000 euro și/sau a unor penalități pentru fiecare zi de întârziere, calculate din ziua comunicării unei eventuale hotărâri de condamnare și până în ziua în care s-ar pune capăt încălcării,având în vedere că singura cale de evitare a condamnării României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și de plată a sancțiunilor pecuniare sunt adoptarea și notificarea, de urgență, a măsurilor naționale de transpunere completă,în considerarea faptului că obligația de transpunere a unei directive a Uniunii Europene este considerată de Comisie îndeplinită numai atunci când îi sunt comunicate actele normative naționale care asigură transpunerea integrală, astfel cum au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,în considerarea faptului că este imperativă îndeplinirea de către România a obligațiilor asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene,apreciind că cele de mai sus constituie premisele unei situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, din cauza efectelor negative ce ar putea afecta imaginea României în plan extern,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 71 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) nu prezintă pericol pentru securitatea națională;2. La articolul 71 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) nu constituie o amenințare la adresa ordinii publice. Condiția se consideră îndeplinită dacă străinul nu a săvârșit, cu intenție, infracțiuni pe teritoriul României pentru care i s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 5 ani.3. La articolul 74, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Decizia de refuz al acordării dreptului de ședere pe termen lung se ia ținând cont de circumstanțele specifice ale fiecărui caz în parte, precum durata șederii și existența legăturilor cu statul român, respectând principiul proporționalității. Refuzul nu se bazează pe considerente economice.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 7 martie 2018.Nr. 14.-----