ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 11 din 1 martie 2018pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 7 martie 2018  Având în vedere necesitatea asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural, conform prevederilor Programului de guvernare 2018-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului, respectiv în domeniile: sănătate, educație, alimentare cu apă și canalizare, energie termică și electrică, infrastructura de transport, salubrizare, cultură, sport și tineret, locuințe,ținând cont de faptul că bugetul de stat și fondurile externe nerambursabile nu pot acoperi necesarul de finanțare al autorităților administrației publice locale,având în vedere faptul că nefinalizarea proiectelor de investiții poate conduce la declanșarea unor proceduri de infringement de către Comisia Europeană în domeniile pentru care au fost asumate termene de conformare, respectiv pentru punerea în aplicare a Directivei Consiliului 91/271/EEC/1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, pentru toate aglomerările umane între 2.000 și 10.000 de locuitori echivalent din punctul de vedere al colectării și epurării secundare a apelor uzate; astfel, se asigură premisele legale pentru ca autoritățile administrației publice locale să își poată completa sursa de finanțare prin intermediul împrumuturilor și să își poată asigura astfel necesarul de finanțare pentru finalizarea proiectelor de investiții în domeniul colectării și epurării secundare a apelor uzate.În același timp, efectuarea acestor plăți în acest moment nu poate fi realizată fără modificarea bazei legale pentru care este necesară crearea unui mecanism de împrumut din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru asigurarea finanțării proiectelor.Luând în considerare faptul că pentru anul 2018 a fost aprobată o nouă modalitate de acordare a sumelor din impozitul pe venit și din taxa pe valoarea adăugată,având în vedere faptul că în prezent excedentul bugetului local nu poate fi utilizat pentru achitarea cheltuielilor de funcționare,ținând cont de faptul că în contextul angajării integrale a limitei de trageri, aferentă anului 2018, din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este necesară modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, pentru deblocarea finanțării investițiilor publice de interes local de către autoritățile administrației publice locale,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, unitățile administrativ-teritoriale pot solicita în anul 2018 contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500.000,00 mii lei pentru perioada 2018-2019. Tragerea împrumutului autorizat se va face integral în anul 2019, în limita sumelor aprobate, conform legii, ca plafoane de contractare și de trageri pentru fiecare dintre anii 2018 și 2019. Împrumuturile se contractează de unitățile administrativ-teritoriale pentru asigurarea finanțării proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate, în următoarele condiții:a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului la care se adaugă o marjă în funcție de scadența împrumuturilor, dobânda rezultată rămânând fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabilește astfel:(i) 2 puncte procentuale pentru scadențe de până la 3 ani, inclusiv;(ii) 2,5 puncte procentuale pentru scadențe între 3 și 5 ani, inclusiv;(iii) 3 puncte procentuale pentru scadențe între 5 și 10 ani, inclusiv;(iv) 3,5 puncte procentuale pentru scadențe între 10 și 20 de ani, inclusiv;b) perioada de rambursare: este stabilită potrivit scadenței împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral;c) termenul-limită de depunere la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice a documentelor prevăzute la alin. (11), pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 29 noiembrie 2018.(2) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unitățile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate pentru finanțarea de investiții publice locale în următoarele domenii:a) sănătate;b) educație;c) apă-canalizare;d) energie termică, electrică: iluminat public;e) infrastructură de transport;f) salubrizare;g) cultură;h) sport și tineret;i) locuințe.(3) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranșe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor efectuării tragerii. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, și se plătește trimestrial, în suma cumulată până la zi.(4) Drepturile și obligațiile părților, termenii și condițiile de derulare a împrumuturilor contractate conform prevederilor alin. (1) se stabilesc prin convenție de împrumut. Convenția de împrumut se încheie după emiterea hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.(5) Unitățile administrativ-teritoriale pot trage, în anul 2019, împrumutul aprobat prin hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, numai dacă la data solicitării tragerii nu înregistrează plăți restante.(6) Convenția de împrumut se completează cu un act adițional care conține scadențarul de plată elaborat în funcție de data tragerii împrumutului, respectiv data creditării contului de împrumut al unității administrativ-teritoriale cu suma aprobată în hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.(7) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data stingerii obligației. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.(8) Unitatea administrativ-teritorială restituie împrumutul și dobânzile aferente într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificate cu codul de identificare fiscală al acesteia, nepurtătoare de dobândă. Obligațiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile și ratele de capital. Eventualele sume virate în plus de unitățile administrativ-teritoriale față de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadența următoare. Pentru împrumuturile rambursate integral, sumele rămase în conturi se restituie de Ministerul Finanțelor Publice în conturile indicate de titulari.(9) În cazul în care unitățile administrativ-teritoriale înregistrează restanțe la plata ratelor și dobânzilor datorate aferente împrumuturilor contractate, directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii, în baza listei transmise lunar de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.(10) Unitățile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și numai dacă la data depunerii documentației nu prezintă restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare și dacă nu înregistrează excedent la 31 decembrie a anului anterior contractării împrumutului. La stabilirea excedentului nu se iau în considerare sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile, sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului și sumele aferente contractelor aflate în derulare.(11) Documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice, prevăzut la alin. (16).(12) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (11), precum și încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale.(13) Responsabilitatea cu privire la oportunitatea contractării de împrumuturi conform alin. (1) revine în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale. Astfel, în prealabil solicitării de acordare a unui împrumut potrivit alin. (1), unitățile administrativ-teritoriale vor face demersurile necesare în vederea identificării posibilității și a condițiilor și termenilor aferenți contractării de împrumuturi din piața financiară, urmând să decidă asupra oportunității contractării de împrumuturi conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(14) Documentele prevăzute la alin. (11) se depun, până cel târziu la termenul prevăzut la alin. (1) lit. c), la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice.(15) Ordonatorii principali de credite și autoritățile deliberative au obligația ca la elaborarea și aprobarea bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice.(16) Mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale conform prevederilor prezentului articol, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice se aprobă prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice.  +  Articolul 2Eventualele sume virate în plus de unitățile administrativ-teritoriale în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii“ deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale sau cu codul de identificare fiscală al Trezoreriei Statului, față de valoarea împrumuturilor rămasă de rambursat, se restituie unităților administrativ-teritoriale în conturile indicate de titulari.  +  Articolul 3Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018, autoritățile administrației publice locale pot utiliza excedentul bugetului local pentru a finanța și cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu corecțiile financiare aferente proiectelor, cheltuielile cu sentințele civile definitive, pentru plata arieratelor, precum și pentru rambursarea împrumuturilor contractate numai în cazul în care din veniturile proprii și din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 nu pot acoperi cheltuielile necesare acestor categorii de cheltuieli.  +  Articolul 4După alineatul (12) al articolului 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:(13) Pe parcursul anului, în cazul în care o unitate/ subdiviziune administrativ-teritorială are trageri autorizate în cadrul limitei pentru anul curent din finanțări rambursabile contractate, ordonatorul principal de credite poate solicita comisiei de autorizare a împrumuturilor locale reautorizarea acestor trageri de la o finanțare rambursabilă la alta, în limita tragerilor totale autorizate pentru anul respectiv. În cazul în care din această compensare de trageri autorizate pentru anul curent rezultă sume care trebuie autorizate pentru anul sau anii următori, acestea se autorizează cu încadrarea în limitele anuale, în condițiile legii.  +  Articolul 5Contribuțiile de asigurări sociale și impozitul pe venit, aferente drepturilor de natură salarială, inclusiv cele stabilite prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, achitate în luna decembrie 2017 personalului din învățământul preuniversitar de stat, declarate și neachitate până la 31 decembrie 2017, se achită în anul 2018 de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sume alocate din bugetele unităților administrativ-teritoriale, din veniturile proprii ale acestora și din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 1 martie 2018.Nr. 11.-----