HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 martie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 6 martie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se abrogă.2. La articolul 3 alineatul (2), după litera j) se introduce o noua literă, litera k), cu următorul cuprins:k) principiul întăririi dialogului social la toate nivelurile, în scopul creșterii aportului acestuia la dezvoltarea economică și socială.3. La articolul 4 alineatul (2), litera l), punctele 2și 7 se abrogă.4. La articolul 4 alineatul (2) litera l), punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. avizează proiectele de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea regulamentelor-cadru de stabilire a locurilor de muncă, categoriilor de personal și a mărimii sporului pentru condiții de muncă, conform art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;5. La articolul 4 alineatul (2), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) Dialog social:1. coordonează dialogul social la nivel național, în condițiile legii;2. pregătește, elaborează, negociază și urmărește încheierea înțelegerilor dintre Guvern și partenerii sociali reprezentativi la nivel național, potrivit legii;3. inițiază, coordonează și urmărește realizarea programelor de dezvoltare a relațiilor de parteneriat social în colaborare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, patronatele, sindicatele, asociațiile, fundațiile și alte structuri ale societății civile organizate, precum și cu organismele și instituțiile internaționale în domeniu;4. organizează reuniunile Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, în condițiile legii;5. informează Guvernul cu privire la solicitările formulate de partenerii sociali - sindicate, patronate - în vederea analizării posibilității soluționării lor;6. sprijină activitatea de dialog social desfășurată la nivelul administrației publice centrale și locale;7. coordonează constituirea și gestionarea bazei de date și registrele de evidență privind organizațiile patronale și sindicale;8. sprijină activitatea organizațiilor patronale și sindicale din domeniile sale de activitate;9. întocmește rapoartele statistice trimestriale, semestriale și anuale privind numărul conflictelor colective de muncă, numărul salariaților care au participat la grevă, precum și numărul contractelor colective încheiate la nivel de unitate;10. ține evidența raportărilor din teritoriu asupra stărilor tensionale cu potențial conflictual pentru informarea factorilor de decizie în vederea dezamorsării acestora.6. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Aparatul propriu al Ministerului Muncii și Justiției Sociale are un număr maxim de 434 de posturi, finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.7. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1) cu următorul cuprins:(2^1) Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (2) se suplimentează cu 20 de posturi de natură contractuală pe durată determinată, până la 31 august 2019, în vederea asigurării activităților de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.8. Articolul 14 se abrogă.9. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Ministrul muncii și justiției sociale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, de secretarul general și secretarul general adjunct.10. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIMinisterul Muncii și Justiției Sociale predă Ministerului Fondurilor Europene un număr de 19 posturi și personalul aferent acestora, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIMinisterul Muncii și Justiției Sociale preia de la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social un număr de 27 de posturi și personalul aferent acestora, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IVÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat se realizează în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea procedurii, dispozițiilor legale și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 1 martie 2018.Nr. 69.  +  ANEXĂ
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Muncii și Justiției Sociale
  ----