LEGE nr. 294 din 2 noiembrie 2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007  Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează modul de derulare în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:a) NSIP - Programul NATO de Investiții în Securitate, destinat finanțării obiectivelor și facilităților necesare pentru sprijinirea activităților comandamentelor strategice ale NATO, recunoscute ca depășind cererile în domeniul apărării naționale ale fiecărei țări membre NATO;b) fonduri financiare NSIP - sumele destinate realizării proiectelor NSIP, provenite din contribuțiile țărilor membre NATO, inclusiv România;c) contribuție financiară la NSIP - suma necesară îndeplinirii obligațiilor României de contributor la NSIP, a cărei plată se asigură din bugetul aprobat Ministerului Apărării;d) cofinanțare la NSIP - sumele prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naționale, destinate îndeplinirii obligației naționale pentru realizarea proiectelor NSIP, precum și pentru cheltuielile neeligibile aferente realizării acestora în România;----------Lit. d) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014.e) proiect NSIP în România - proiectul de investiție prin care se realizează bunuri NSIP în România din fonduri financiare NSIP și cofinanțare la NSIP prin proceduri de achiziție autorizate de organismele NATO;----------Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014.f) bunuri NSIP în România - bunuri care se realizează în condițiile prezentei legi, care intră în proprietatea publică a statului român și în administrarea Ministerului Apărării Naționale; (la 10-03-2018, Litera f) din Articolul 2 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 59 din 6 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 07 martie 2018 ) g) utilizator al bunurilor NSIP în România - o țară membră sau o entitate NATO care folosește bunurile NSIP în scopul îndeplinirii misiunilor organizației, având responsabilitatea asigurării resurselor pentru operare și mentenanță, dacă organismele NATO nu dispun altfel.----------Lit. g) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014.  +  Articolul 3(1) Proiectele NSIP în România se derulează prin Ministerul Apărării, după semnarea de către ministrul apărării a documentelor de acceptare a acestora.(2) Implementarea proiectelor NSIP în România se realizează prin structurile Ministerului Apărării cu atribuții în managementul proiectelor de investiții, conform cadrului juridic, tehnic, financiar și administrativ al NATO, în colaborare cu structurile de specialitate NATO.  +  Articolul 4(1) Finanțarea proiectelor NSIP în România se realizează din:a) fonduri financiare NSIP;b) cofinanțare la NSIP;c) alte fonduri financiare destinate administrării și utilizării sumelor prevăzute la lit. a) și b).(2) Fondurile financiare necesare pentru activitățile de operare, întreținere și reparații curente ale bunurilor NSIP în România se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, pe toată durata de existență a acestora în România, dacă organismele NATO nu dispun altfel.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014.  +  Articolul 5(1) Achizițiile pentru implementarea proiectelor NSIP în România se desfășoară potrivit procedurii stabilite de organismele NATO cu atribuții în domeniu.(2) La procedura prevăzută la alin. (1) pot participa numai operatorii economici care au obținut declarații de eligibilitate eliberate de autoritățile competente din țările membre NATO.----------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014.(3) Documentațiile tehnico-economice aferente proiectelor NSIP în România, finanțate potrivit art. 4 alin. (1), se elaborează și se aprobă la nivel național, în forma și conținutul prevăzute în documentele NATO.----------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014.  +  Articolul 6(1) Ministerul Apărării Naționale este autorizat să gestioneze și să utilizeze sumele prevăzute la art. 4 alin. (1), prin contul "Disponibil pentru proiecte NSIP", deschis la Trezoreria Statului.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014.(2) Sumele depuse în contul prevăzut la alin. (1) sunt purtătoare de dobândă, care este destinată plății unor cheltuieli aferente derulării proiectelor NSIP în România.(3) Plățile în avans din fondurile prevăzute la art. 4 se efectuează și se justifică potrivit legislației naționale.  +  Articolul 7Disponibilitățile rămase la finele exercițiului bugetar în contul "Disponibil pentru proiecte NSIP" se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.  +  Articolul 8(1)  În situația în care, pentru realizarea proiectelor NSIP în România, transferul fondurilor financiare NSIP nu se efectuează la termenele stabilite, sumele necesare plăților scadente se asigură din bugetul Ministerului Apărării Naționale.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014.(2) Ministerul Apărării își reconstituie plățile de casă efectuate cu fondurile prevăzute la alin. (1) în cursul aceluiași an bugetar.(3) Sumele recuperate după încheierea anului bugetar în care au fost efectuate plățile se virează ca venit la bugetul de stat.  +  Articolul 9(1) Livrările de bunuri, execuția de lucrări și prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, indiferent de modul de finanțare, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată.(2) Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată, prevăzută la alin. (1), se efectuează potrivit procedurilor stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 10Bunurile destinate realizării proiectelor NSIP în România sunt scutite de taxe vamale.  +  Articolul 11Se abilitează ministrul apărării naționale să emită ordine și instrucțiuni pentru punerea în aplicare a prezentei legi.----------Art. 11 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 10 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 2 noiembrie 2007.Nr. 294.------