LEGE nr. 88 din 17 decembrie 1993 *** Republicatprivind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 11 noiembrie 1999    Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 144 din 27 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 88 din 17 decembrie 1993 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Instituţiile de învăţământ superior se înfiinţează prin lege.  +  Articolul 2 (1) Instituţiile de învăţământ superior funcţionează pe principiul nonprofit, în conformitate cu criteriile şi standardele de evaluare academica şi acreditare prevăzute prin lege. (2) Instituţiile de învăţământ superior sunt, în condiţiile legii, universităţi, institute, academii de studii şi altele similare.  +  Articolul 3 (1) Procesul de acreditare a instituţiilor de învăţământ superior cuprinde doua faze: a) autorizarea de funcţionare provizorie, care acorda dreptul de organizare a admiterii şi de desfăşurare a procesului de învăţământ; b) acreditarea, care acorda şi dreptul de a organiza examen de licenţă, de diploma sau, după caz, de absolvire şi de a emite diplome recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale. (2) Asigurarea calităţii procesului de învăţământ se face prin evaluare periodică. (3) Evaluarea se face la nivelul specializărilor universitare şi/sau la nivelul structurilor instituţionale. Evaluarea la nivelul structurilor instituţionale se face pentru departamente, colegii, facultăţi şi/sau instituţii de învăţământ superior. (4) Procesul de evaluare academica se realizează prin evaluare interna, în cadrul instituţiei respective, şi prin evaluare externa realizată de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) În vederea evaluării şi acreditării instituţiilor de învăţământ superior, pentru asigurarea calităţii procesului de învăţământ, se înfiinţează Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, sub control parlamentar. Consiliul are în subordine comisii de evaluare pe domenii, profiluri şi/sau specializări. (2) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare este constituit din 19-21 membri şi este numit de Parlament, la propunerea Guvernului. (3) Lista cuprinzând candidaţii pentru Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare este alcătuită de către Ministerul Educaţiei Naţionale pe baza propunerilor senatelor instituţiilor acreditate şi se face publică. Contestaţiile la aceasta lista se depun la Ministerul Educaţiei Naţionale în termen de 15 zile de la publicare. După rezolvarea contestaţiilor, Ministerul Educaţiei Naţionale definitiveaza lista cuprinzând candidaţii şi o înaintează Guvernului. (4) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare se reînnoieşte o dată la 4 ani cu o treime din numărul membrilor săi. (5) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare este format din persoane recunoscute pentru competenţa profesională, probitate morala şi imparţialitate. (6) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare sunt aleşi de consiliu, dintre membrii săi, la propunerea ministrului educaţiei naţionale. (7) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare stabileşte comisiile de evaluare şi numeşte membrii acestora din rândul specialiştilor propuşi de consiliile facultăţilor din instituţiile de învăţământ superior acreditate. (8) Comisiile de evaluare sunt organisme permanente compuse din 7-9 membri, care se înlocuiesc în proporţie de o treime o dată la 4 ani. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul fiecărei comisii sunt numiţi de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. (9) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare are dreptul sa folosească experţi şi un aparat tehnic propriu. (10) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare şi comisiile de evaluare îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5 (1) Procedura de autorizare pentru funcţionarea provizorie cuprinde următoarele operaţiuni: a) instituţia interesată în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de învăţământ superior elaborează un raport de autoevaluare pentru fiecare specializare, pe baza criteriilor generale cuprinse în prezenta lege; raportul de autoevaluare se anexează la cererea înaintată Ministerului Educaţiei Naţionale, care verifica legalitatea cererii; acesta transmite de îndată raportul de autoevaluare Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare; b) comisiile de evaluare prevăzute la art. 4 alin. (7) întocmesc rapoarte de evaluare pe baza analizei raportului de autoevaluare şi a verificării îndeplinirii standardelor corespunzătoare criteriilor generale cuprinse în lege, precum şi prin vizite la instituţia solicitanta; c) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare elaborează propriul sau raport, pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor din subordine şi a constatărilor proprii, în care propune acordarea sau, după caz, neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru fiecare facultate, colegiu sau specializare în parte; raportul Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare se transmite Ministerului Educaţiei Naţionale şi instituţiei solicitante; d) în baza raportului Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare şi a avizului ministrului, Ministerul Educaţiei Naţionale elaborează proiectul de hotărâre a Guvernului, iar Guvernul acorda instituţiei solicitante autorizaţia de funcţionare provizorie pentru facultăţile, colegiile şi specializările care îndeplinesc standardele prevăzute în prezenta lege. (2) Înfiinţarea unei instituţii de învăţământ superior prin divizare se face prin lege, la propunerea senatului universitar al instituţiei respective, după parcurgerea procedurilor de evaluare şi acreditare. (3) Înfiinţarea unei instituţii de învăţământ superior prin reunire de instituţii şi/sau facultăţi se face prin lege, la propunerea senatelor universitare ale instituţiilor implicate, după parcurgerea procedurilor de evaluare şi acreditare. (4) Instituţia de învăţământ superior înfiinţată potrivit alin. (2) sau (3) trebuie să aibă cel puţin o facultate acreditata cu predare în limba română, la declanşarea procedurii de înfiinţare.  +  Articolul 6 (1) Procedura de acreditare se declanseaza la cererea instituţiei de învăţământ superior interesate, pentru facultăţile, colegiile şi specializările care îndeplinesc condiţiile şi standardele prevăzute de lege. (2) Termenul de depunere a cererii nu poate depăşi 2 ani de la data absolvirii celei de-a treia promotii, după obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie. (3) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, împreună cu comisiile din subordine, întocmeşte un raport de evaluare, în baza căruia Guvernul iniţiază proiectul de lege privind înfiinţarea instituţiei de învăţământ superior cu facultăţile, colegiile şi specializările propuse spre acreditare.  +  Articolul 7 (1) În cazul unor rapoarte de evaluare negative pentru toate facultăţile, colegiile şi specializările, prin hotărâre a Guvernului se retrage autorizaţia de funcţionare provizorie instituţiei respective, aceasta intrand în procesul de lichidare, începând cu anul I. (2) În cazul unor rapoarte de evaluare negative numai pentru o parte dintre facultăţile, colegiile şi specializările instituţiei, prin hotărâre a Guvernului se retrage autorizaţia de funcţionare provizorie pentru acestea, care intră în procesul de lichidare, începând cu anul I.  +  Articolul 8Instituţia de învăţământ superior autorizata provizoriu are dreptul de a angaja şi de a promova prin concurs personal didactic, auxiliar şi administrativ, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Facultăţile, colegiile şi specializările instituţiei de învăţământ superior se supun periodic, din 5 în 5 ani, evaluării academice de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. În situaţia unui raport nefavorabil al acestuia, Ministerul Educaţiei Naţionale avertizeaza instituţia de învăţământ superior cu privire la facultatea, colegiul sau specializarea în cauza şi, după un an, în baza unei noi evaluări cu rezultat negativ, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, se dispune încetarea şcolarizării în facultatea, colegiul sau specializarea în cauza începând cu anul I. (2) Specializările acreditate, pentru care nu sunt depuse rapoarte în vederea evaluării periodice, într-un termen de maximum un ciclu de şcolarizare de la data intrării în vigoare a prezentei legi intră în lichidare. Ministerul Educaţiei Naţionale este obligat sa avertizeze instituţia de învăţământ superior cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului pentru depunerea rapoartelor respective. (3) În primii 5 ani după obţinerea acreditării instituţiile de învăţământ superior nou-înfiinţate se supun, după caz, controalelor anuale ale Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, care monitorizează îndeplinirea standardelor de acreditare. Pentru aceste controale nu se percep taxe.  +  Articolul 10 (1) În situaţia în care nici o facultate, nici un colegiu sau nici o specializare a unei instituţii de învăţământ superior nu mai îndeplineşte standardele corespunzătoare criteriilor de evaluare academica la care este supusă periodic, instituţia de învăţământ se desfiinţează prin lege. (2) Proiectul de lege privind desfiinţarea instituţiei de învăţământ superior se înaintează Parlamentului de către Guvern, la propunerea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. (3) Actul oficial privind desfiinţarea unei instituţii de învăţământ superior trebuie să reglementeze, în condiţiile legii, situaţia studenţilor şi baza materială.  +  Articolul 11Facultăţile, colegiile şi specializările din instituţiile de învăţământ superior în funcţiune la data de 22 decembrie 1989 sunt supuse numai procedurii de evaluare academica periodică, în conformitate cu prevederile art. 9.  +  Articolul 12 (1) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, ale comisiilor din subordine, precum şi ale experţilor utilizaţi sunt prevăzute în bugetul propriu. (2) Instituţiile interesate în organizarea şi desfăşurarea unei activităţi de învăţământ superior achită la data depunerii cererii o taxa pentru fiecare faza a procedurii de acreditare pentru fiecare facultate, colegiu şi specializare, în cuantumul a zece salarii lunare brute de profesor universitar din învăţământul de stat, cu vechime maxima. (3) Pentru evaluarea academica periodică, prevăzută la art. 9 alin. (1), taxa este de trei salarii lunare brute de profesor universitar din învăţământul de stat cu vechime maxima, pentru fiecare facultate, colegiu ori specializare. (4) Pentru evaluarea programelor de studii aprofundate sau master, taxa este de un salariu lunar brut de profesor universitar cu vechime maxima. (5) Taxa se depune în contul Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare.  +  Articolul 13Examenul de licenţă sau de diploma ori, după caz, de absolvire, susţinut la instituţiile, facultăţile, colegiile şi specializările acreditate, se desfăşoară potrivit criteriilor generale aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi criteriilor specifice aprobate de senatul universitar.  +  Articolul 14Diplomele eliberate de instituţiile de învăţământ superior pentru absolvenţii facultăţilor, colegiilor sau specializărilor acreditate sunt recunoscute de drept de către Ministerul Educaţiei Naţionale.  +  Articolul 15Instituţiile de învăţământ superior pot organiza admiterea şi pot continua activitatea de învăţământ la specializările pentru care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie sau acreditarea.  +  Articolul 16Au dreptul de organizare a învăţământului postuniversitar, inclusiv a doctoratului, numai instituţiile de învăţământ superior acreditate care îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege.  +  Articolul 17Rapoartele Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, precum şi avizul ministrului educaţiei naţionale se aduc la cunoştinţa şi instituţiilor care solicită organizarea şi desfăşurarea unei activităţi de învăţământ superior. Avizul ministrului educaţiei naţionale se comunică şi Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare.  +  Capitolul 2 Criterii şi standarde de evaluare academica şi acreditare  +  Articolul 18 (1) Procedura de evaluare academica şi acreditare se bazează pe un ansamblu de criterii generale şi standarde obligatorii. (2) Criteriile se referă la domeniile fundamentale de organizare şi funcţionare specifice instituţiilor de învăţământ superior: personal didactic, conţinutul învăţământului, baza materială, activitate de cercetare şi activitate financiară, structuri instituţionale, administrative şi manageriale, conform legii. (3) Standardele corespund fiecărui criteriu şi indica nivelurile minime obligatorii în procesul de evaluare şi acreditare. Aceste niveluri sunt diferenţiate pentru perioada funcţionarii provizorii sau pentru perioada ulterioară infiintarii prin lege.  +  Articolul 19 (1) Prin personal didactic, conform prezentei legi, se înţelege personalul care desfăşoară activităţi didactice în instituţia de învăţământ superior. (2) Personalul didactic trebuie să îndeplinească cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice. (3) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie instituţia trebuie să aibă la fiecare specializare cel puţin 70% din posturi, constituite conform normativelor legale, acoperite cu cadre didactice titularizate în învăţământul superior după normele legale şi cel puţin 20% cadre didactice cu titlul de profesor universitar şi conferenţiar universitar, angajate cu norma de baza sau cu statut de cadru didactic asociat. (4) Pentru obţinerea acreditării instituţia de învăţământ superior trebuie să aibă, la fiecare facultate, colegiu şi specializare, cel puţin 50% din totalul posturilor cadre didactice cu norma de baza sau cu post rezervat, titularizate în învăţământul superior conform normelor legale, iar dintre acestea cel puţin 20% să fie profesori universitari şi conferenţiari universitari. (5) Pentru obţinerea acreditării personalul de conducere al instituţiei de învăţământ superior (rector, prorector, decan, prodecan), precum şi şefii de catedra trebuie să fie cadre didactice cu norma de baza în instituţie şi să aibă gradul de profesor universitar sau conferenţiar universitar titular.  +  Articolul 20 (1) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie şi pentru acreditare planurile de învăţământ trebuie să cuprindă discipline obligatorii, opţionale şi facultative, corespunzător standardelor stabilite pe plan naţional de către Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. (2) Programele analitice ale disciplinelor de studiu trebuie să răspundă aceloraşi cerinţe ca şi planurile de învăţământ.  +  Articolul 21Organizarea formatiunilor de studiu (serii, grupe, subgrupe) se face cu respectarea normelor legale.  +  Articolul 22 (1) Pentru obţinerea acreditării instituţiei de învăţământ superior titularii de discipline au obligaţia de a fi elaborat cursuri şi alte lucrări necesare procesului de învăţământ. (2) Conducerea instituţiei de învăţământ superior are obligaţia de a asigura multiplicarea lucrărilor sus-menţionate în număr corespunzător şi de a le pune la dispoziţie studenţilor.  +  Articolul 23 (1) În vederea acreditării, primele trei serii de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examenul de licenţă sau, după caz, de absolvire la facultăţile, respectiv colegiile, stabilite de Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. (2) Din comisiile de examinare nu pot face parte cadrele didactice care au desfăşurat activităţi la facultăţile sau colegiile de la care provin candidaţii care urmează sa susţină examenul de licenţă sau de absolvire, în condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) Diplomele de licenţă sau, după caz, de absolvire pentru cei care promovează examenele în condiţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează de instituţia organizatoare. În aceste diplome se specifică în mod obligatoriu instituţia care a asigurat şcolarizarea. Diplomele sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale. (4) Pentru acreditare, pe lângă îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege, este necesar ca cel puţin 51% din totalul primelor trei serii de absolvenţi sa promoveze examenul de licenţă sau de diploma ori, după caz, de absolvire, până la termenul prevăzut la art. 6 alin. (2). Pentru fiecare serie de absolvenţi promovabilitatea în interiorul termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) trebuie să fie de cel puţin 40% . (5) În cazul în care condiţiile prevăzute la alin. (4) nu sunt îndeplinite, facultatea, colegiul sau specializarea intră în procesul de lichidare începând cu anul I. (6) În perioada de funcţionare provizorie instituţia de învăţământ superior este obligată să respecte standardele care au stat la baza acordării autorizaţiei. Structurile instituţionale de învăţământ superior şi condiţiile de funcţionare a specializărilor pentru care au fost date autorizaţii de funcţionare provizorie pot fi modificate numai în condiţiile reluării procedurilor de evaluare. Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, precum şi alte autorităţi publice abilitate prin lege efectuează controale ori de câte ori se considera necesar, fără percepere de taxe. În situaţia în care se constata neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta lege se aplică dispoziţiile alin. (5).  +  Articolul 24 (1) Baza materială a instituţiei de învăţământ superior trebuie să corespundă standardelor desfăşurării unui proces instructiv-educativ de calitate. (2) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie instituţia trebuie să facă dovada ca dispune de: a) spaţii adecvate procesului de învăţământ, în proprietate sau prin închiriere; b) laboratoare proprii sau închiriate, cu dotare corespunzătoare pentru un an în avans faţă de anul şcolarizat; c) biblioteca dotată cu sala de lectura şi fond de carte propriu corespunzător conţinutului disciplinelor predate şi nivelului acestora. (3) Pentru obţinerea acreditării instituţia de învăţământ superior trebuie să facă dovada ca în perioada de funcţionare provizorie a utilizat cel puţin 25% din venituri pentru investiţii în baza materială proprie. (4) După doua cicluri de şcolarizare ulterioare infiintarii prin lege, instituţia de învăţământ superior trebuie să facă dovada ca dispune în proprietate de cel puţin 50% din spaţiile de învăţământ şi ca, în toată perioada anterioară, a utilizat cel puţin 25% din venituri pentru investiţii în baza materială proprie.  +  Articolul 25 (1) Instituţiile care solicită autorizaţia de funcţionare provizorie sau acreditarea trebuie să dovedească faptul ca personalul didactic şi de cercetare propriu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică valorificate prin publicaţii, contracte, expertize, consultanţa sau prin alte modalităţi. (2) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie sau a acreditării, instituţia de învăţământ superior trebuie să facă dovada ca dispune de structuri de management academic şi administrativ, adecvate fiecărei etape.  +  Articolul 26La evaluarea academica periodică a facultăţilor, colegiilor şi specializărilor, după caz, acestea trebuie să îndeplinească standardele stabilite pentru procesul de acreditare şi celelalte prevederi legale.  +  Capitolul 3 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 27Instituţiile cu activităţi de învăţământ superior înfiinţate după 22 decembrie 1989 sunt obligate să solicite autorizaţia de funcţionare provizorie în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 28Prin acreditare se recunoaşte valabilitatea întregii activităţi desfăşurate de instituţiile de învăţământ superior până la data acordării acesteia.  +  Articolul 29În înţelesul prezentei legi, filialele instituţiilor, facultăţilor, colegiilor sau specializărilor sunt considerate unităţi distincte. Acestea se supun separat procedurii de evaluare academica şi acreditare prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 30 (1) Pot desfăşura activităţi de învăţământ superior şi pot utiliza denumirile universitate, institut, academie de studii sau altele similare numai instituţiile de învăţământ superior autorizate sa funcţioneze provizoriu sau acreditate. (2) Desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior de către unităţi neautorizate, precum şi asumarea denumirii universitate, în sensul de instituţie de învăţământ superior, sau asumarea de calităţi şi atribuţii academice se pedepsesc conform legii penale. (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică, treptat, şi instituţiilor cu activităţi de învăţământ superior, aflate în lichidare, cărora li s-a retras dreptul de şcolarizare începând cu anul I, în condiţiile legii. (4) Instituţiile care desfăşoară activitate de învăţământ superior sunt obligate sa afiseze, la loc vizibil, actele prin care au fost autorizate provizoriu sau acreditate, după caz. (5) Sesizarea organelor de urmărire penală se face de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare sau de către orice altă persoană fizica sau juridică care se considera lezata în drepturile sale prin funcţionarea instituţiei în cauza.  +  Articolul 31 (1) Cadrul didactic cu funcţia de baza la o instituţie de învăţământ de stat sau particular poate efectua activităţi didactice prin asociere, indiferent de forma de angajare, la alte instituţii de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile legale şi cu Carta Universitară. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului didactic asociat instituţiilor de învăţământ superior, provenit din alte sectoare de activitate. (3) Cadrul didactic asociat are obligaţia de a face cunoscut, prin declaraţie scrisă, conducătorului instituţiei în care are funcţia de baza, precum şi rectorilor instituţiilor la care este asociat, numărul orelor didactice prestate prin asociere.  +  Articolul 32 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul propune Parlamentului constituirea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. (2) În termen de 30 de zile de la constituire Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare stabileşte comisiile de evaluare din subordine şi numeşte membrii acestora. (3) În acelaşi interval Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare elaborează regulamentele proprii de funcţionare.  +  Articolul 33 (1) Desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior şi eliberarea de acte de studii, în alte condiţii decât cele prevăzute prin prezenta lege, atrag răspunderea civilă sau penală, după caz, a celor vinovaţi. (2) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare face publică lista cuprinzând facultăţile, colegiile şi specializările care nu au fost autorizate provizoriu sau acreditate. (3) Perceperea de taxe şcolare şi eliberarea de acte de studii, în cadrul unei activităţi desfăşurate în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege, atrag răspunderea civilă sau penală, după caz, a celor vinovaţi.  +  Articolul 34 (1) Se considera desfiintata o specializare pentru care, din diferite motive, instituţia nu a mai şcolarizat, începând cu anul I, o perioadă minima egala cu un ciclu de şcolarizare. Reluarea activităţii la aceste specializări presupune o noua autorizare de funcţionare. (2) Desfiinţarea instituţiei de învăţământ superior se face în momentul încetării totale a activităţii acesteia din diferite motive sau în cazul în care se constată că instituţia desfăşoară activităţi ostile statului român sau în contradictie cu legile şi cu Constituţia României.-----------