LEGE nr. 49 din 27 februarie 2018privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 2 martie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege conține dispoziții privind regimul juridic al precursorilor de explozivi și stabilește măsurile necesare punerii în aplicare la nivel național a dispozițiilor cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 39 din 9 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 98/2013.(2) Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au semnificațiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 98/2013.(3) În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) precursor de exploziv - o substanță dintre cele enumerate în anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013, respectiv un amestec ori o altă substanță care conține o substanță dintre cele enumerate în anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013;b) precursor de exploziv restricționat - o substanță dintre cele enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 aflată într-o concentrație mai mare decât limita maximă corespunzătoare prevăzută pentru aceasta, respectiv un amestec sau o altă substanță în care o substanță dintre cele enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 este prezentă într-o concentrație mai mare decât limita maximă corespunzătoare ori, dacă este cazul, o substanță aflată sub control național;c) substanță aflată sub control național - element chimic ori substanță care conține un astfel de element chimic ca atare sau în amestec, existent/existentă în stare naturală sau obținut/obținută prin orice proces de producție, stabilit/stabilită la nivel național, care ar putea fi utilizat/utilizată pentru fabricarea ilicită de explozivi;d) dispariție semnificativă - dispariția unor cantități mai mari decât cele rezultate în procesul tehnologic de prelucrare prevăzute în fișa tehnică a fiecărei substanțe în parte, calculate în funcție de cantitatea, starea substanței și durata de depozitare a acesteia.(4) În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, prezenta lege nu se aplică:a) articolelor și medicamentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013;b) articolelor pirotehnice definite potrivit legislației naționale privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice;c) articolelor pirotehnice destinate, potrivit legislației naționale aplicabile, utilizării în regim necomercial de către forțele armate, poliție sau pompieri;d) echipamentelor pirotehnice care intră în domeniul de aplicare a legislației naționale privind echipamentele maritime;e) articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospațială; f) capselor acționate prin percuție, destinate în mod expres jucăriilor, care intră în domeniul de aplicare a legislației naționale privind siguranța jucăriilor.(5) Prezenta lege nu se aplică precursorilor de explozivi destinați utilizării în regim necomercial de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională.  +  Articolul 2(1) Se desemnează Inspectoratul General al Poliției Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de autoritate națională competentă în sensul Regulamentului (UE) nr. 98/2013 și al dispozițiilor prezentei legi.(2) În aplicarea Regulamentului (UE) nr. 98/2013 și a dispozițiilor prezentei legi, Inspectoratul General al Poliției Române îndeplinește următoarele funcții principale:a) monitorizează operatorii economici și operațiunile cu precursori de explozivi, în vederea asigurării legalității operațiunilor cu aceste substanțe, și aplică, în acest scop, măsuri de control administrativ prevăzute de lege;b) coordonează, la nivel național, elaborarea strategiilor și a politicilor în domeniul controlului și supravegherii operațiunilor cu precursori de explozivi;c) asigură cooperarea și schimbul de informații din domeniul precursorilor de explozivi cu serviciile specializate ale Comisiei Europene, cu autoritățile competente și punctele naționale de contact din celelalte state membre ale Uniunii Europene și din statele Spațiului Economic European și, după caz, cu autoritățile competente din state terțe, precum și cu societatea civilă, prin organizarea sau participarea la întâlniri sau grupuri de lucru cu reprezentanți ai acestora, prin informări, schimburi de date, precum și orice alte activități necesare îndeplinirii funcțiilor specifice;d) constituie și gestionează baza națională de date privind operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursorii de explozivi restricționați, respectiv baza națională de date referitoare la tranzacțiile suspecte, furturile și disparițiile semnificative de precursori de explozivi;e) reprezintă, prin structura de specialitate care coordonează domeniul de activitate arme, explozivi și substanțe periculoase, punctul național de contact, în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013;f) urmărește, prin structura prevăzută la lit. e), aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 98/2013 în ceea ce privește raportarea tranzacțiilor suspecte, a furturilor și a disparițiilor semnificative de precursori de explozivi;g) transmite Comisiei Europene și celorlalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European comunicările prevăzute la art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013.(3) În scopul facilitării raportării tranzacțiilor suspecte, a furturilor și a disparițiilor semnificative de precursori de explozivi, Inspectoratul General al Poliției Române publică pe pagina de internet a Poliției Române datele de identificare ale structurii menționate la alin. (2) lit. e), inclusiv ale celor prevăzute la art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013.(4) Ministerul Afacerilor Interne transmite Comisiei Europene denumirea și datele de contact ale punctului național de contact și informează Comisia Europeană fără întârziere cu privire la orice fel de modificări ale acestora.  +  Articolul 3(1) Inspectoratul General al Poliției Române îndeplinește activitatea prevăzută la art. 9 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013 în scopul informării operatorilor economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi, precum și a autorităților și instituțiilor publice cu competențe în domeniu.(2) Activitatea de informare a operatorilor economici cu privire la orientările elaborate de Comisia Europeană potrivit art. 9 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, îndeplinită în condițiile prevăzute de alin. (1), se realizează periodic prin orice modalitate pe care Inspectoratul General al Poliției Române o consideră adecvată, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, publicarea informațiilor pe pagina de internet a Poliției Române, cu ocazia unor acțiuni desfășurate la sediul operatorilor economici sau, la cerere, prin transmiterea orientărilor prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea acestora și confirmarea de primire.(3) Informarea autorităților și instituțiilor publice cu competențe în domeniu se realizează de către Inspectoratul General al Poliției Române prin transmiterea în mod direct a orientărilor elaborate de Comisia Europeană.(4) Inspectoratul General al Poliției Române publică pe pagina de internet a Poliției Române Regulamentul (UE) nr. 98/2013, inclusiv anexele I și II la acesta, precum și dispozițiile prezentei legi, informațiile fiind actualizate ori de câte ori intervin modificări ale acestora. Actualizarea informațiilor este însoțită de comunicate de presă și informare prin mass-media sau, la cerere, prin transmiterea către destinatari a informațiilor prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea acestora și confirmarea de primire.  +  Articolul 4(1) În aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentei legi, autoritățile și instituțiile publice cu competențe în domeniu colaborează cu Inspectoratul General al Poliției Române și sunt obligate să comunice datele și informațiile de care dispun sau pe care le pot obține în exercitarea prerogativelor lor legale.(2) În vederea verificării legalității operațiunilor cu precursori de explozivi sau a realității datelor cuprinse în raportările transmise de operatorii economici în temeiul art. 9 alin. (1), (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, Inspectoratul General al Poliției Române poate solicita date și informații relevante autorităților și instituțiilor publice sau entităților private care dețin astfel de date.(3) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Inspectoratul General al Poliției Române, în colaborare cu autorități și instituții publice cu competențe în domeniu, poate participa la proiecte și mecanisme internaționale în scopul prevenirii operațiunilor ilicite cu precursori de explozivi.  +  Capitolul II Reguli, interdicții și obligații  +  Articolul 5Introducerea pe teritoriul României, scoaterea de pe teritoriul României, producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul, tranzacția, utilizarea, punerea la dispoziție sau orice altă operațiune cu precursori de explozivi restricționați se realizează numai de către operatori economici.  +  Articolul 6Din motive de ordine și siguranță publică, în România se interzice operatorilor economici să pună la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg precursori de explozivi restricționați, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013.  +  Articolul 7Persoanelor din rândul publicului larg le este interzis să introducă pe teritoriul României, să dețină sau să utilizeze precursori de explozivi restricționați, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, ori să producă, să experimenteze, să prelucreze sau să transporte precursori de explozivi restricționați.  +  Articolul 8(1) Operatorii economici care produc, introduc, dețin, experimentează, prelucrează, transportă, utilizează sau pun la dispoziție precursori de explozivi transmit punctului național de contact o listă cuprinzând precursorii de explozivi restricționați sau amestecurile sau alte substanțe care conțin astfel de substanțe cu care efectuează operațiuni.(2) Lista prevăzută la alin. (1) este actualizată și transmisă de către operatorii economici punctului național de contact ori de câte ori intervin modificări, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care acestea au intervenit.  +  Articolul 9(1) În aplicarea art. 9 alin. (1), (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, operatorii economici care produc, introduc, dețin, experimentează, transportă, utilizează sau pun la dispoziție precursori de explozivi raportează punctului național de contact de îndată, dar nu mai târziu de 48 ore de la momentul sesizării, tranzacțiile suspecte, inclusiv refuzul de a accepta o tranzacție suspectă, precum și furturile și disparițiile semnificative de precursori de explozivi.(2) Pentru identificarea unei tranzacții suspecte, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) au în vedere toate împrejurările, în special cele prevăzute la art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013.(3) În vederea monitorizării tranzacțiilor efectuate cu precursori de explozivi restricționați, operatorii economici țin evidența strictă a acestora, sub forma unui registru anume destinat, în care înscriu pentru fiecare tranzacție efectuată cel puțin următoarele:a) datele de identificare ale vânzătorului/cumpărătorului - denumire societate/persoană fizică autorizată, sediu social, cod unic de înregistrare -, precum și datele de identificare ale reprezentantului care face vânzarea/cumpărarea - nume, prenume, seria și numărul actului de identitate;b) date despre precursorul de exploziv restricționat vândut/achiziționat, precum cantitate, tip, data vânzării, respectiv data livrării, locul livrării, metoda de plată, numele și prenumele persoanei care face vânzarea/achiziția;c) informații referitoare la cumpărător, din care să rezulte dacă este cumpărător final sau cumpărător revânzător.(4) Registrul prevăzut la alin. (3) este șnuruit și numerotat de către operatorul economic, iar înainte de utilizare se înregistrează la unitatea teritorială de poliție - structura arme, explozivi și substanțe periculoase - în a cărei rază de competență își are sediul social, respectiv punctul de lucru operatorul economic. Registrul se păstrează la sediul social al operatorului economic și se arhivează 5 ani de la terminarea acestuia.(5) Orice angajat al unui operator economic care intenționează să vândă ori să cumpere precursori de explozivi restricționați trebuie să se identifice cu act de identitate și să facă dovada că acționează ca reprezentant al operatorului economic, prin documente justificative, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, actul constitutiv, orice act care să certifice calitatea de reprezentant al unui operator economic.(6) Dacă vânzarea sau cumpărarea se face fără contact personal, atunci respectarea obligației de la alin. (5) se realizează prin transmiterea unor copii ale actelor care să certifice calitatea de reprezentant al operatorului economic.(7) Copiile documentelor justificative prevăzute la alin. (5) și (6) prezentate de către angajatul operatorului economic care intenționează să vândă sau să cumpere precursori de explozivi restricționați se păstrează de operatorul economic căruia i-au fost prezentate pentru o perioadă de minimum 5 ani.  +  Articolul 10Desfășurarea operațiunilor cu precursori de explozivi restricționați se face cu respectarea de către operatorul economic a următoarelor obligații:a) desemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori de explozivi restricționați și a unui înlocuitor și comunicarea datelor de contact ale acestora către punctul național de contact;b) păstrarea registrului prevăzut la art. 9 alin. (3);c) asigurarea etichetării precursorilor de explozivi restricționați în conformitate cu prevederile art. 12;d) asigurarea măsurilor de protecție fizică a precursorilor de explozivi restricționați în locațiile unde aceștia se produc, se utilizează, se experimentează, se pun la dispoziție și se depozitează;e) transmiterea către punctul național de contact, la cerere, a informațiilor cuprinse în registrul prevăzut la art. 9 alin. (3).  +  Articolul 11(1) Înaintea începerii activității cu precursori de explozivi restricționați, operatorii economici comunică punctului național de contact decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricționați și a înlocuitorului acesteia, precum și lista prevăzută la art. 8 alin. (1).(2) Decizia de numire a persoanei responsabile și a înlocuitorului acesteia conține date și informații referitoare la nume, prenume, telefon și/sau fax, adresa de poștă electronică, funcția și atribuțiile expres stabilite pentru supravegherea operațiunilor cu precursori de explozivi restricționați și desfășurarea acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare.(3) Orice modificare a datelor și informațiilor prevăzute la alin. (2) se comunică de îndată punctului național de contact, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.  +  Articolul 12(1) Operatorii economici care pun la dispoziție precursori de explozivi restricționați sunt obligați să asigure etichetarea corespunzătoare a acestora, fie prin atașarea unei etichete adecvate, fie prin verificarea existenței unei etichete adecvate, care să indice în mod clar că achiziționarea, deținerea sau utilizarea precursorului de exploziv restricționat de către persoane din rândul publicului larg sunt interzise.(2) Etichetarea potrivit alin. (1) nu aduce atingere obligațiilor ce revin operatorilor economici potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare.(3) Îndeplinirea obligației de atașare a unei etichete adecvate prevăzute la alin. (1) se poate realiza fie prin aplicarea unei etichete suplimentare cuprinzând avertizarea Achiziționarea, deținerea sau utilizarea de către publicul larg sunt interzise, fie prin menționarea acestei avertizări în secțiunea pentru informații suplimentare de pe etichetă, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Asigurarea măsurilor de protecție fizică a precursorilor de explozivi restricționați în locațiile unde aceștia se pun la dispoziție, se produc, se utilizează, se experimentează, se prelucrează sau se depozitează se realizează potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1) atrage răspunderea operatorilor economici și utilizatorilor în condițiile Legii nr. 333/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Depozitarea precursorilor de explozivi restricționați se face cu respectarea indicațiilor producătorului prevăzute în fișa cu date de securitate a acestora, întocmită conform anexei nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396 din 30 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Punerea la dispoziție a precursorilor de explozivi restricționați către operatori economici se realizează numai în spații special amenajate în care nu au acces persoanele din rândul publicului larg.  +  Articolul 14(1) Raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1) se realizează de persoana responsabilă sau de înlocuitorul acesteia și cuprinde toate datele pe care le deține referitoare la tranzacția suspectă, furtul sau dispariția semnificativă de precursori de explozivi.(2) În cazul raportării ce vizează furturi sau dispariții semnificative de precursori de explozivi realizate în condițiile art. 9 alin. (1), punctul național de contact sesizează imediat organul local al poliției pe a cărui rază de competență s-a produs evenimentul pentru efectuarea de verificări în condițiile legii.(3) Inspectoratul General al Poliției Române, precum și celelalte autorități și instituții publice cu competențe în domeniu asigură confidențialitatea datelor furnizate de operatori economici potrivit alin. (1), precum și a datelor de identificare ale acestora.  +  Articolul 15Controlul respectării regimului juridic al precursorilor de explozivi, inclusiv în locațiile operatorilor economici, se exercită de către Inspectoratul General al Poliției Române, Garda Națională de Mediu, Direcția Generală a Vămilor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau de unitățile subordonate acestora, după caz, potrivit atribuțiilor ce le revin în domeniile lor de activitate.  +  Articolul 16(1) În vederea verificării de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 15 a respectării cerințelor stabilite pentru controlul și supravegherea precursorilor de explozivi, operatorii economici sunt obligați:a) să permită accesul în locațiile în care își desfășoară activitatea;b) să furnizeze date cu privire la comenzile sau operațiunile desfășurate cu acești precursori, precum și orice alte date sau informații relevante;c) să permită verificarea documentelor în baza cărora își desfășoară activitatea sau a documentelor comerciale;d) să permită prelevarea, după caz, de probe în vederea analizării fizico-chimice.(2) Operatorii economici din industria națională de apărare înscriși în Registrul unic al operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare, prevăzut de Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, permit accesul personalului autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 15, numai dacă acesta este autorizat pentru accesul la documente clasificate și în conformitate cu prevederile legislației specifice protecției informațiilor clasificate.(3) În cazul în care se suspectează că precursorii de explozivi sunt destinați fabricării/producerii ilegale de explozivi, în scopul efectuării de verificări, organele de control ale autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 15 pot aplica măsura administrativă de indisponibilizare, pentru o perioadă de maximum 30 de zile, a mijloacelor de transport care sunt sau au fost folosite pentru transportul, depozitarea sau efectuarea oricăror operațiuni cu precursori de explozivi.(4) Actul administrativ prin care se dispune măsura indisponibilizării prevăzută la alin. (3) poate fi atacat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prin derogare de la dispozițiile art. 14-15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, introducerea acțiunii în contencios administrativ nu suspendă executarea măsurii.(5) Probele prelevate de la operatorii economici de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 15 sunt analizate din punct de vedere fizico-chimic în laboratoarele de specialitate ale Inspectoratului General al Poliției Române sau în alte laboratoare de profil, acreditate conform standardului SR EN ISO/CEI 17025 pentru efectuarea acestor analize.(6) În vederea efectuării analizelor prevăzute la alin. (5), Inspectoratul General al Poliției Române adoptă măsurile necesare dotării cu aparatură specifică a laboratoarelor de specialitate ale Institutului Național de Criminalistică, precum și acreditării acestora, conform standardului SR EN ISO/CEI 17025, de către organismul național de acreditare.(7) Fondurile necesare dotării, acreditării și menținerii acreditării laboratoarelor prevăzute la alin. (6) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General al Poliției Române, prin legile bugetare anuale.  +  Capitolul III Baze de date. Protecția datelor cu caracter personal  +  Articolul 17(1) În scopul aplicării Regulamentului (UE) nr. 98/2013 și a dispozițiilor prezentei legi, Inspectoratul General al Poliției Române constituie și gestionează următoarele baze naționale de date:a) baza națională de date privind operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi restricționați;b) baza națională de date referitoare la tranzacții suspecte, furturi și dispariții semnificative de precursori de explozivi.(2) Baza națională de date privind operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi restricționați cuprinde datele și informațiile comunicate de către operatorii economici în conformitate cu prevederile art. 8 și 11.(3) Baza națională de date referitoare la tranzacții suspecte, furturi și dispariții semnificative de precursori de explozivi cuprinde datele și informațiile raportate de către operatorii economici în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), precum și datele obținute în urma constatărilor efectuate de organele autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 15, precum și datele referitoare la sesizări ale persoanelor fizice cu privire la furturile și disparițiile de precursori de explozivi deținuți în mod legal.(4) Inspectoratul General al Poliției Române este responsabil de implementarea, funcționarea, întreținerea și asigurarea securității bazelor de date prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 18(1) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 15 cooperează între ele și pot colabora și cu autorități competente din alte state, în condițiile legii, inclusiv prin schimb de date și informații, pentru punerea în aplicare eficientă a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 98/2013.(2) Cooperarea dintre autorități și instituții publice pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei legi se realizează astfel încât să permită obținerea rapidă și eficientă de date și informații.(3) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, la bazele naționale de date prevăzute la art. 17 alin. (1) au acces:a) Poliția Română;b) Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română și Direcția generală de protecție internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;c) Serviciul Român de Informații, prin Direcția generală de prevenire și combatere a terorismului;d) Serviciul de Informații Externe;e) Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală de informații a apărării;f) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;g) Ministerul Mediului, prin Garda Națională de Mediu;h) Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală a Vămilor.(4) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are acces la baza de date prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a).(5) Prin ordine sau dispoziții ale conducătorilor autorităților și instituțiilor prevăzute la alin. (3) și (4) se stabilesc departamentele/structurile din cadrul fiecărei autorități și instituții abilitate să aibă acces și să prelucreze date din bazele de date prevăzute la art. 17 alin. (1).(6) Accesul autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (3) lit. b)-h) și alin. (4) la bazele de date prevăzute la art. 17 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat cu Inspectoratul General al Poliției Române prin care se stabilesc competențele de acces la aceste baze de date, precum și orice alte proceduri referitoare la gestionarea acestora.  +  Articolul 19(1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 18 alin. (3) și (4) se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.(2) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 18 alin. (3) și (4) sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în temeiul prezentei legi, potrivit competențelor proprii.  +  Articolul 20(1) Condițiile privind organizarea și funcționarea bazelor de date prevăzute la art. 17 alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.(2) Informațiile conținute în bazele de date prevăzute la art. 17 alin. (1), cu excepția informațiilor clasificate potrivit legii, sunt stocate pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării activității operatorului economic, respectiv de la data sesizării tranzacției suspecte, furtului și dispariției semnificative.(3) La împlinirea termenului de stocare prevăzut la alin. (2), datele cu caracter personal sunt șterse în mod automat prin proceduri ireversibile.  +  Capitolul IV Contravenții  +  Articolul 21(1) Constituie contravenții la regimul juridic al precursorilor de explozivi, dacă fapta nu a fost săvârșită astfel încât să constituie infracțiune, următoarele fapte:a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 8;b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (1), (4) și(7);c) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 10 lit. a) și e);d) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) și (3) și art. 35;e) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 12 alin. (1);f) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (4);g) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 16 alin. (1);h) nerespectarea obligației prevăzute la art. 13 alin. (3).(2) Nerespectarea obligației prevăzute la art. 9 alin. (3) constituie contravenția prevăzută la art. 96 alin. (1) pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la încălcarea obligației persoanelor juridice de a ține evidența strictă a substanțelor și preparatelor periculoase.(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei.  +  Articolul 22(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 21 se realizează după cum urmează:a) în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) și alin. (2), de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;b) în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. e)-h) și alin. (2), de către comisari și persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu;c) în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. e) și f), de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;d) în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. g), de către personalul vamal în exercitarea atribuțiilor de serviciu.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 21 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 21 alin. (3), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.  +  Articolul 23(1) În scopul urmăririi modului de soluționare a contravențiilor la regimul juridic al precursorilor de explozivi și pentru a asigura posibilitatea aprecierii de către agenții constatatori prevăzuți la art. 22 alin. (1) a gradului de pericol social al faptei săvârșite de către contravenient pentru individualizarea sancțiunii, Inspectoratul General al Poliției Române asigură realizarea, funcționarea, întreținerea și securitatea evidenței informatizate a contravențiilor la regimul precursorilor de explozivi.(2) Agenții constatatori prevăzuți la art. 22 alin. (1) au drept de interogare a evidenței informatizate prevăzute la alin. (1).(3) Implementarea datelor referitoare la contravențiile constatate și sancționate se face de către reprezentanții autorităților și instituțiilor din care fac parte agenții constatatori prevăzuți la art. 22 alin. (1), acestea având obligația urmăririi implementării datelor în mod complet și în timp util.(4) Procedurile referitoare la implementarea contravențiilor constatate și sancționate se stabilesc prin protocoalele prevăzute la art. 18 alin. (6).(5) Bazele de date prevăzute la art. 17 alin. (1) și evidența prevăzută la alin. (1) pot fi interconectate, iar accesul la acestea se face diferențiat și ierarhizat în funcție de competențele, atribuțiile și activitățile autorităților și instituțiilor care le utilizează în temeiul prezentei legi.  +  Articolul 24(1) Precursorii de explozivi confiscați sau predați în custodie la încetarea activității și care nu pot fi valorificați, precum și precursorii de explozivi restricționați depreciați calitativ se distrug cu respectarea cerințelor pentru eliminare potrivit regimului deșeurilor, reglementat de Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în prezența unei comisii formate dintr-un reprezentant al persoanei juridice care realizează eliminarea și, după caz, al celui de la care au fost confiscate, precum și un reprezentant al structurii cazier judiciar, statistică și evidențe operative a Poliției Române competente teritorial și un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu.(2) Gestionarea precursorilor de explozivi restricționați depreciați calitativ se face cu respectarea regimului deșeurilor, eliminarea realizându-se în prezența comisiei prevăzute la alin. (1).(3) O copie a procesului-verbal de eliminare a precursorilor de explozivi restricționați se comunică Inspectoratului General al Poliției Române de către persoana juridică care efectuează eliminarea.  +  Capitolul V Substanțe aflate sub control național  +  Articolul 25Substanțele aflate sub control național se stabilesc în condițiile prevăzute de prezentul capitol.  +  Articolul 26(1) Din motive de ordine și siguranță publică, în aplicarea prevederilor art. 13 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013 se pot stabili ca substanțe aflate sub control național:a) substanțele prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 într-o concentrație mai mică, stabilită prin lege, decât valoarea-limită prevăzută pentru acestea în anexa I;b) substanțele prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 care depășesc o concentrație maximă stabilită prin lege;c) alte substanțe decât cele prevăzute în anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013;d) un amestec sau o substanță ce conține una dintre substanțele prevăzute la lit. a)-c).(2) Stabilirea substanțelor aflate sub control național în condițiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin modificarea/ completarea prezentei legi, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 27(1) Tranzacțiile suspecte, furturile și disparițiile semnificative de substanțe aflate sub control național se raportează în condițiile prezentei legi și ale Regulamentului (UE) nr. 98/2013.(2) Dispozițiile prezentei legi referitoare la precursori de explozivi restricționați se aplică în mod corespunzător în situația substanțelor aflate sub control național.  +  Capitolul VI Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative  +  Articolul 28Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În cuprinsul articolului 75 alineatul (1) lit. d), expresia materiilor explozive se înlocuiește cu expresia materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați. 2. În cuprinsul articolului 112^1 alineatul (1) litera i), expresia și al materiilor explozive se înlocuiește cu expresia materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați. 3. După articolul 346 se introduce un nou articol, articolul 346^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 346^1Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul, punerea la dispoziție sau utilizarea de precursori de explozivi restricționați, fără drept, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la unu la 5 ani. (2) Punerea la dispoziție cu orice titlu de precursori de explozivi restricționați persoanelor din rândul publicului larg de către operatori economici constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 2 la 7 ani.(3) Sustragerea precursorilor de explozivi restricționați se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.“4. Articolul 347 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 347Sancționarea tentativeiTentativa la infracțiunile prevăzute în art. 342 alin. (1) și (3), art. 345 alin. (1) și (2), art. 346 alin. (1) și (2), precum și în art. 346^1 se pedepsește.  +  Articolul 29Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În cuprinsul articolului 139 alineatul (2), articolului 148 alineatul (1) litera a) și alineatul (9), articolului 150 alineatul (1) litera a), articolului 152 alineatul (1) litera a) și articolului 223 alineatul (2), expresia și al materiilor explozive se înlocuiește cu expresia al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați. 2. În cuprinsul articolului 151 alineatul (2) litera a), expresia materiale explozive se înlocuiește cu expresia materiale explozive și precursori de explozivi restricționați.  +  Articolul 30Articolul 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 271Introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, precursori de explozivi restricționați, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infracțiunea de contrabandă calificată și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare.  +  Articolul 31În cuprinsul articolului 11 alineatul (1) punctul 1 litera a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 22 noiembrie 2016, sintagma art. 345-347 se înlocuiește cu sintagma art. 345, 346, 346^1, 347.  +  Articolul 32La articolul 32 alineatul (1) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.161 din 8 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:o) nerespectarea regimului armelor și munițiilor, a regimului materialelor nucleare și al altor materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor explozive, precum și nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați;  +  Articolul 33La articolul 26 alineatul (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:17. exercită controlul, potrivit legii, asupra deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, a materialelor explozive, a precursorilor de explozivi, asupra modului în care se efectuează operațiunile cu arme, muniții, materii explozive și precursori de explozivi, precum și asupra funcționării atelierelor de reparat arme și asupra poligoanelor de tir;  +  Articolul 34La articolul 1 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Distrugerea drogurilor, precursorilor, medicamentelor, materialelor consumabile de utilitate medicală, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale și a aparaturii medicale, substanțelor toxice, materialelor radioactive și a precursorilor de explozivi confiscați se efectuează în condițiile prevăzute în legile speciale care reglementează regimul acestor substanțe.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 35În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii economici care desfășoară activități cu precursori de explozivi comunică Inspectoratului General al Poliției Române decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricționați și a înlocuitorului acesteia, precum și lista prevăzută la art. 8 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2) și (3).  +  Articolul 36(1) Pentru o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, structurile arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Poliției Române desfășoară activități de informare a operatorilor economici și a persoanelor din rândul publicului larg cu privire la dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 98/2013, precum și cu privire la interdicțiile și obligațiile ce le revin potrivit acestuia și prevederilor prezentei legi.(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe pagina de internet a Poliției Române, organizarea unor acțiuni specifice prin polițiști specializați.(3) În scopul realizării activității prevăzute la alin. (1), structurile arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Poliției Române colaborează cu persoane juridice, organisme și organizații neguvernamentale interesate și cooperează cu alte instituții și autorități ale administrației publice de la nivel central și local, în condițiile legii.  +  Articolul 37Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 20 alin. (1) se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 38Prevederile art. 21, 22 și 28-32 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 27 februarie 2018.Nr. 49.----