ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 5 noiembrie 1999pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 9 noiembrie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 118/1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Compensaţiile acordate cetăţenilor români îndreptăţiţi se suporta din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie, iar plăţile către persoanele fizice se asigura de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat în raza cărora îşi au domiciliul beneficiarii. (2) În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcţie de volumul compensaţiilor ce urmează să se acorde, prin hotărâre a Guvernului se va stabili modalitatea de eşalonare a acordării compensaţiilor. În cazul în care compensaţiile se plătesc în anul în care au fost stabilite, acestea se acordă la nivelul la care au fost validate de comisia centrala, iar în situaţia în care se achită în anul următor, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat le actualizează în raport cu indicele de creştere a preţurilor de consum din ultima luna pentru care a fost publicat de către Comisia Naţionala pentru Statistica înaintea plăţii, faţă de luna decembrie a anului anterior. Eşalonarea plăţilor nu poate depăşi 2 ani consecutivi."2. După articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu următorul cuprins:"Art. 8^1 . - (1) Pentru evaluarea terenurilor, construcţiilor şi a recoltelor neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, comisiile judeţene sau a municipiului Bucureşti desemnează una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri specialişti în expertizari de construcţii şi evaluatori funciari şi agricoli, desemnaţi din cadrul instituţiilor publice, al serviciilor publice descentralizate sau al consiliilor locale. (2) Consiliile locale, instituţiile publice şi serviciile publice descentralizate ale acestora sunt obligate sa delege, la solicitarea comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti, specialişti pentru efectuarea rapoartelor tehnice de evaluare a despăgubirilor. (3) Rezultatul evaluării se consemnează într-un raport tehnic de evaluare semnat de toţi membrii comisiei tehnice, care se înaintează comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti. (4) Comisiile tehnice de evaluare sunt obligate sa întocmească, sa redacteze şi sa înainteze cu maxima celeritate rapoartele tehnice de evaluare. (5) Fiecare membru al comisiei tehnice de evaluare beneficiază de o indemnizaţie, calculată în raport cu numărul de ore aferente întocmirii fiecărui raport, stabilită în lei/ora, pe bază de deviz anexat la raportul tehnic de evaluare, aprobat de comisia judeteana sau a municipiului Bucureşti. Indemnizaţia bruta orara se determina prin împărţirea sumei rezultate din aplicarea cotei de 20% asupra salariului de baza brut lunar pentru funcţia de secretar general din ministere la numărul de ore lucrătoare aferente fiecărei luni. (6) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (5) se impozitează în conformitate cu reglementările în vigoare privind impunerea veniturilor persoanelor fizice. (7) Indemnizaţiile pentru membrii comisiilor tehnice sunt plătite de Ministerul Finanţelor, prin direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, din sumele prevăzute la capitolul lt; lt;Alte acţiuni gt; gt;, subcapitolul lt; lt;Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale gt; gt;."  +  Articolul 2Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, vor fi modificate şi completate corespunzător în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 3Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare, după aprobarea de către Parlament a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor,Mihai Aristotel Ungureanu,secretar de stat---------