HOTĂRÎRE nr. 709 din 10 octombrie 1991privind unele măsuri pentru consolidarea construcţiilor din fondul de stat şi particular avariate de cutremure
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 6 noiembrie 1991



    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor de natura investiţiilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare a imobilelor avariate de cutremure se vor asigura după cum urmează: a) pentru locuintele proprietate personală, din sursele proprii ale proprietarilor şi din despăgubirile acordate, potrivit clauzelor contractuale, de societăţile de asigurări, precum şi din credite bancare pe termen lung cu dobinda redusă.În scopul sprijinirii populaţiei pentru completarea surselor financiare se autoriza băncile comerciale sa acorde cu prioritate, în completarea resurselor prevăzute la alineatul precedent, credite bancare pe termen lung cu dobinda redusă, necesare lucrărilor de consolidare, la cererea proprietarului, pe baza documentaţiei prezentate în condiţiile stabilite prin prezenta hotărîre; b) pentru locuintele din fondul locativ de stat, din veniturile obţinute din chirii şi sursele proprii de investiţii ale agenţilor economici care au în administrare locuintele respective, precum şi din o parte din cota de 50% din sumele încasate ca urmare a vinzarii locuinţelor în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale hotărîrilor Guvernului nr. 88/1991 şi 562/1991, rămasă la dispoziţia prefecturilor şi a Primăriei municipiului Bucureşti, precum şi din credite bancare pe termen lung, cu dobinda redusă, în conformitate cu condiţiile stabilite prin prezenta hotărîre; c) pentru construcţiile deţinute de instituţiile publice, potrivit prevederilor stabilite anual, cu respectarea termenelor prevăzute de normele tehnice pentru lucrările de consolidări de natura investiţiilor şi aprobate prin bugetul administraţiei centrale de stat sau bugetele locale, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor respective.Instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare vor asigura acoperirea cheltuielilor din veniturile proprii şi din credite acordate de băncile comerciale, pe baza documentaţiei prezentate de proprietar, cu respectarea prevederilor prezentei hotărîri; d) pentru construcţiile aflate în proprietatea agenţilor economici, din fondurile proprii ale acestora şi din credite acordate de băncile comerciale, pe baza documentaţiei prezentate de proprietar, cu respectarea prevederilor prezentei hotărîri.  +  Articolul 2Diferenţele de dobinzi vor fi acoperite de la bugetul administraţiei centrale de stat după cum urmează:- 75% pentru creditele solicitate potrivit prevederilor art. 1 lit. a);- 50% pentru creditele solicitate de agenţi economici deţinători de locuinţe şi de construcţii cu caracter edilitar şi de gospodărie comunală care deservesc asezarile umane, acordate potrivit prevederilor art. 1 lit. b) şi d).  +  Articolul 3Pentru realizarea expertizarii locuinţelor se suporta de la bugetul administraţiei centrale de stat o cota din costul acesteia, cu condiţia ca deţinătorii imobilelor să se oblige sa realizeze lucrările de consolidare prevăzute prin expertiza, după cum urmează:- 75% pentru locuintele proprietate particulară;- 50% pentru locuintele din fondul locativ de stat.  +  Articolul 4Suma reprezentind subvenţiile acordate de la bugetul administraţiei centrale de stat pentru expertizarea şi consolidarea construcţiilor afectate de cutremure se va prevedea într-o poziţie distinctă ca transfer - în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - care, pe baza propunerilor prefecturilor şi Primăriei municipiului Bucureşti, o va repartiza pe ordonatorii principali de credite în baza documentaţiilor prezentate în condiţiile prezentei hotărîri.Pentru anul 1991, fondurile se vor asigura, în limita sumei de 35 milioane lei, în cadrul acţiunii de ajustare a cheltuielilor bugetului administraţiei centrale de stat, ca urmare a indexării acestora în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri.  +  Articolul 5Consolidarea construcţiilor avariate în urma cutremurelor se va realiza cu respectarea condiţiilor de siguranţă, în termenele şi în conformitate cu condiţiile tehnice prevăzute în Normativul P 100/1991.Lucrările de consolidare care nu respecta condiţiile stabilite prin alineatul precedent nu vor putea beneficia de facilităţile prevăzute la art. 1, 2 şi 3 din prezenta hotărîre.  +  Articolul 6Deţinătorii de construcţii, indiferent de forma de proprietate, pe baza expertizelor efectuate la construcţiile afectate de cutremure şi a unor studii de fezabilitate, vor analiza şi decide oportunitatea executării lucrărilor de consolidare sau a demolarii.Se exceptează de la prevederile alineatului precedent clădirile care reprezintă monumente istorice şi de arhitectura, pentru care se va proceda potrivit prevederilor art. 1 lit. c) şi art. 5 din prezenta hotărîre.  +  Articolul 7Lucrările de consolidări la clădirile afectate de cutremure se pot efectua şi în afară ciclurilor prevăzute în actele normative în vigoare privind reparaţiile capitale pentru construcţii şi clădiri. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN------------