ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 6 din 22 februarie 2018privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 23 februarie 2018  Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, prin care se introduce un termen-limită de 18 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 163/2016, pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 163/2016, respectiv intrarea în vigoare a trei noi componente ale sistemului calității în construcții, și anume:m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare și/sau consultanță în construcții;n) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de construcții;o) perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul construcțiilor.“,întrucât completarea sistemului calității în construcții cu cele trei componente atrage obligativitatea operatorilor economici care acționează pe piața construcțiilor de a obține, anterior desfășurării activității, certificarea în domeniu, fapt ce impune instituirea unui mecanism de certificare, mecanism care face obiectul unor demersuri cu privire la crearea unei platforme privitoare la Registrul național al certificărilor în construcții, mecanism modern, operativ, interactiv, care va asigura interoperabilitatea datelor referitoare la criterii juridice-administrative privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, legalitatea funcționării, solvabilitatea, achitarea taxelor și impozitelor, criterii economico-financiare privind justificarea capacității financiare și economice și criterii tehnice privind condițiile tehnice ce trebuie îndeplinite de întreprinderile din construcții pentru certificarea capacității tehnice profesionale, obținerea certificatului de calificare și a dreptului pentru înscrierea pe listele oficiale din care să rezulte că a fost evaluată și a fost certificată calificarea profesională,ținând cont de faptul că acest sistem ce urmează a fi dezvoltat în următoarele 12 luni va asigura simplificarea accesului operatorilor economici din construcții la participarea la licitații și/sau adjudecarea de lucrări de către cei mai competenți operatori economici din construcții prin recunoașterea certificatului de calificare tehnico-profesională drept document probator care înlocuiește documentația edificatoare de eligibilitate privind îndeplinirea criteriilor tehnice pentru participarea la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de lucrări, asigurând reducerea numărului de documente justificative solicitate la licitație și simplificarea activității de preselecție la licitațiile publice de către comisiile de licitație,întrucât, potrivit datelor de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în România sunt înscrise peste 87.000 de societăți comerciale ce au în obiectul de activitate activități care intră sub incidența prevederilor legale anterior menționate, fapt ce atrage obligativitatea certificării acestora începând cu data de 24 februarie 2018, conform regulamentului inițiat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,având în vedere că menținerea în vigoare a termenului de 24 februarie 2018 ca dată-limită pentru intrarea în vigoare a art. 9 lit. m), n) și o) din Legea nr. 10/1995, republicată, ar însemna că toate cele peste 87.000 de societăți comerciale ar trebui să solicite autorității competente certificarea, astfel cum urmează să fie definită, fapt ce poate duce, prin impunerea condiției de acces pe piața construcțiilor numai a operatorilor economici din construcții având certificarea calificării tehnico-profesionale, la un blocaj în domeniul investițiilor în construcții, indiferent de sursele de finanțare ale acestora, fonduri private sau fonduri publice, naționale sau europene,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICTermenul prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 25 iulie 2016, referitor la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, se prorogă până la data de 25 august 2019.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 22 februarie 2018.Nr. 6.-----