HOTĂRÂRE nr. 30 din 23 iunie 1993 (*republicată*)privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 22 februarie 2018  Notă
  *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Parlamentului României nr. 85/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 18 octombrie 2017, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 18 mai 2017.
   +  Capitolul I Organizarea și funcționarea comisiei  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre reglementează organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, denumită în continuare comisia.(2) Se constituie Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.(3) Comisia veghează la îndeplinirea de către Serviciul Român de Informații a misiunilor ce îi revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare și efectuează un control concret și permanent asupra activităților Serviciului Român de Informații.(4) Comisia este alcătuită din 9 membri, aleși în ședința comună a celor două Camere, la propunerea birourilor permanente ale acestora, prin consultarea liderilor grupurilor parlamentare, cu votul majorității deputaților și senatorilor.(5) În aceeași ședință, la propunerea birourilor permanente, prin consultări cu liderii grupurilor parlamentare, sunt aleși președintele, vicepreședintele și secretarul comisiei, cu majoritatea voturilor prevăzute în alin. (4).(6) Membrii comisiei nu pot face parte, în același timp, din alte comisii parlamentare permanente.(7) Calitatea de membru al comisiei este incompatibilă cu celelalte funcții și calități prevăzute de lege.(8) Nu pot fi membri ai comisiei parlamentarii care:a) au fost condamnați penal, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiuni contra securității naționale;b) au făcut parte din organele de securitate, ca poliție politică, sau au colaborat cu acestea.(9) În cazul încetării mandatului unui membru al comisiei, grupul parlamentar respectiv poate face o propunere de înlocuire, ce urmează a fi supusă votului în condițiile alin. (4).(10) Membrii comisiei nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informații.  +  Articolul 2După alegere, membrii comisiei depun în fața celor două Camere următorul jurământ:Eu,..............., jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia. Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații.  +  Articolul 3Comisia își exercită mandatul pe durata legislaturii în care a fost desemnată.  +  Capitolul II Atribuțiile comisiei  +  Articolul 4Controlul parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații se exercită de către comisie astfel:a) verifică dacă, în exercitarea atribuțiilor ce revin Serviciului Român de Informații, sunt respectate prevederile Constituției și ale celorlalte acte normative;b) verifică modul în care Serviciul Român de Informații asigură respectarea, în cadrul activității de informații, a drepturilor și libertăților persoanelor;c) examinează cazurile în care s-au semnalat încălcări ale prevederilor constituționale și ale altor dispoziții legale în activitatea Serviciului Român de Informații și se pronunță asupra măsurilor ce se impun pentru restabilirea legalității;d) analizează și cercetează, la cererea oricăreia dintre comisiile permanente pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale celor două Camere, sesizările cetățenilor care se consideră lezați în drepturile și libertățile lor, prin mijloacele de obținere a informațiilor privind securitatea națională; examinează și soluționează celelalte plângeri și sesizări ce îi sunt adresate în legătură cu încălcarea legii de către Serviciul Român de Informații;e) audiază persoana propusă de Președintele României pentru funcția de director al Serviciului Român de Informații, în legătură cu care prezintă un raport în fața celor două Camere ale Parlamentului;f) examinează rapoartele prezentate Parlamentului, potrivit legii, de către directorul Serviciului Român de Informații și întocmește un raport propriu asupra acestora, pe care îl înaintează birourilor permanente ale celor două Camere;g) examinează proiectele de buget pentru Serviciul Român de Informații și prezintă comisiilor parlamentare de specialitate observațiile și propunerile sale cu privire la alocațiile bugetare;h) controlează modul de utilizare a fondurilor bănești destinate prin bugetul de stat, precum și constituirea și folosirea mijloacelor extrabugetare pentru Serviciul Român de Informații;i) verifică modul de respectare a dispozițiilor legale privind funcționarea regiei autonome, societăților comerciale de producție, instituțiilor sanitare și asociațiilor cu caracter cultural-sportiv din cadrul Serviciului Român de Informații;j) hotărăște asupra rapoartelor, informărilor și explicațiilor scrise, documentelor, datelor și informațiilor care urmează a fi solicitate Serviciului Român de Informații, precum și a personalului militar și civil din cadrul acestuia ce va fi audiat;k) întocmește și prezintă birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului rapoarte cu privire la constatările și concluziile rezultate în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.  +  Articolul 5(1) În exercitarea controlului concret și permanent asupra Serviciului Român de Informații, comisia:a) se informează permanent și sistematic cu privire la organizarea și desfășurarea activității Serviciului Român de Informații prin:(i) examinarea documentelor de planificare și reglementare a activității de informații;(ii) verificarea modului în care sunt respectate normele legale în domeniul operațional, pe baza rapoartelor sau informărilor transmise de Serviciul Român de Informații;(iii) analizarea situațiilor statistice privind destinația informărilor realizate și structura tematică a acestora, în funcție de amenințările, riscurile, vulnerabilitățile, disfuncțiile, precum și natura problemelor semnalate, după caz;(iv) analizarea raportului statistic trimestrial privind punerea în aplicare a autorizărilor judecătorești pentru acte de culegere a informațiilor prin operațiuni care implică restrângerea temporară a exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți fundamentale, în care se vor menționa natura motivelor în funcție de amenințări, durata restrângerilor, relevanța și destinația informațiilor obținute;(v) examinarea raportului statistic anual privind indicatorii activității informativ-operative desfășurate;(vi) analizarea situației statistice referitoare la notificările persoanelor ale căror drepturi sau libertăți au fost afectate prin activitățile autorizate, cu privire la activitățile desfășurate față de acestea și perioadele în care s-au desfășurat;b) verifică concordanța activității Serviciului Român de Informații cu Strategia națională de apărare, precum și cu politicile și strategiile de securitate aprobate;c) monitorizează modul de îndeplinire de către Serviciul Român de Informații a cerințelor legale în ceea ce privește măsurile care presupun restrângerea exercițiului drepturilor și libertăților cetățenești; în situația respingerii unor astfel de solicitări de către instanțele competente, conform legii, comisia verifică oportunitatea și temeinicia propunerii unor astfel de măsuri;d) analizează buletinele informative, sintezele informative tematice, notele de evenimente transmise cu regularitate de către Serviciul Român de Informații care privesc securitatea națională;e) examinează proiectul de buget al Serviciului Român de Informații și modul de utilizare a fondurilor bănești destinate prin buget, constituirea și destinația fondurilor și mijloacelor extrabugetare;f) examinează rapoartele de audit intern realizate la nivelul Serviciului Român de Informații;g) analizează rapoartele și deciziile Curții de Conturi care privesc Serviciul Român de Informații și unitățile subordonate;h) evaluează anual situația statistică și rapoartele privind activitățile comisiilor de disciplină, consiliilor de onoare și consiliilor de judecată.(2) În vederea informării, membrii comisiei primesc din partea Serviciului Român de Informații materiale cu scop documentar care privesc domeniul securității naționale și al activității serviciilor de informații, elaborate sistematic de către acesta, ca urmare a exploatării specializate a surselor deschise ori rezultate din cercetarea științifică cu caracter sistematic.(3) Atribuțiile de control ale comisiei pot fi exercitate inclusiv prin controale la sediile unităților Serviciului Român de Informații, cu notificarea prealabilă a perioadei și tematicii de control. Comisia poate hotărî și realizarea unor controale inopinate.(4) Comisia poate iniția proiecte de legi în domeniul securității naționale.(5) Comisia examinează proiectele și propunerile legislative ce i-au fost transmise de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, în vederea elaborării rapoartelor și/sau avizelor.(6) Comisia își adoptă propriul regulament de organizare și funcționare, pe care îl supune aprobării birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului și îl revizuiește ori de câte ori este necesar.(7) Comisia poate reprezenta Camera Deputaților și Senatul în activități de diplomație parlamentară, cum ar fi întrevederi cu reprezentanți ai comisiilor omoloage din alte țări ale Uniunii Europene sau state membre ale Alianței Nord-Atlantice, precum și la alte consultări parlamentare în cadrul cărora se dezbat teme specifice activității comisiei.  +  Articolul 6(1) În realizarea atribuțiilor care îi revin, comisia solicită Serviciului Român de Informații, prin intermediul directorului acestuia, rapoarte, informări, explicații, documente, date și informații și poate audia persoane în legătură cu problemele analizate.(2) Serviciul Român de Informații este obligat să pună la dispoziția comisiei, în termen de 7 zile lucrătoare, rapoartele, informările, explicațiile, documentele, datele și informațiile solicitate și să permită audierea personalului militar și civil indicat de comisie.(3) În cazul în care durata necesară pentru identificarea și transmiterea informațiilor solicitate depășește termenul de 7 zile lucrătoare, Serviciul Român de Informații va comunica motivele și perioada necesară pentru a prezenta răspunsul la solicitările prevăzute la alin. (2).(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) și (2) documentele, datele și informațiile în legătură cu acțiunile informative privind securitatea națională, aflate în curs sau care urmează a fi executate, precum și informațiile care pot conduce la deconspirarea calității reale a cadrelor operative, la identificarea surselor de informare, a metodelor și mijloacelor de muncă concrete folosite în activitatea de informații. Nu fac obiectul excepției acele situații în care un organ judiciar a constatat încălcarea unor drepturi sau libertăți cetățenești.(5) Comisia se poate sesiza din oficiu cu privire la acele acțiuni care ar putea afecta activitatea Serviciului Român de Informații sau ar crea suspiciuni cu privire la legalitatea acesteia.(6) Comisia poate sesiza, după caz, Președintele României, organele de cercetare penală și alte instituții, precum: Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Conturi, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ministere, în situația în care se constată posibile încălcări ale legii de către Serviciul Român de Informații.(7) Serviciul Român de Informații, prin director, se poate adresa comisiei ori de câte ori consideră că imparțialitatea sau reputația instituției este afectată, în orice mod.(8) Comisia apără onoarea și demnitatea cadrelor instituției lezate de afirmații sau acțiuni prin care se nasc suspiciuni asupra integrității lor morale.(9) Comisia poate dispune efectuarea de verificări pentru clarificarea aspectelor prevăzute la alin. (1)-(4) și prezintă public concluziile acestora.(10) Comisia poate solicita Serviciului Român de Informații, în vederea realizării atribuțiilor de control parlamentar, punerea la dispoziție de mijloace specifice necesare, cu respectarea standardelor de protecție a informațiilor clasificate.(11) La solicitarea comisiei, Serviciul Român de Informații poate asigura, în condițiile legii, protecția membrilor acesteia.  +  Articolul 7(1) Anual, în ședința comună a celor două Camere, comisia prezintă un raport referitor la activitatea desfășurată de către aceasta. Raportul se prezintă în termen de 5 luni de la încheierea anului anterior.(2) La cererea birourilor permanente ale celor două Camere, sau când consideră, comisia întocmește și prezintă acestora rapoarte cu privire la constatările și concluziile rezultate în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit art. 4. (3) Concluziile cuprinse în rapoartele comisiei sunt autorizate de a fi făcute publice prin hotărârea birourilor permanente reunite a celor două Camere.  +  Capitolul III Procedura de lucru a comisiei  +  Articolul 8(1) Comisia poate să invite la ședințele sale președinții birourilor permanente ale celor două Camere, președinții comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, membri ai Consiliului Suprem de Apărare a Țării, reprezentanți ai autorităților publice și ai altor organisme, precum și specialiști în domeniu.(2) Ședințele comisiei se pot desfășura independent de programul de lucru al comisiilor permanente, dar nu în același timp cu ședințele de plen ale Camerei Deputaților, Senatului ori cu ședințele de plen ale celor două Camere reunite.(3) Prin excepție de la alin. (2), ședințele sau activitățile comisiei se pot desfășura în același timp cu ședința de plen a Camerei Deputaților, a Senatului ori cu ședințele de plen ale celor două Camere reunite, cu aprobarea birourilor permanente, după caz.  +  Articolul 9(1) Solicitarea datelor și informațiilor necesare comisiei, precum și orice alt demers în relațiile acesteia cu Serviciul Român de Informații se realizează de către comisie, prin intermediul președintelui acesteia. (2) Solicitările adresate Serviciului Român de Informații de către senatori, deputați, precum și de oricare dintre comisiile parlamentare se realizează prin intermediul comisiei.(3) Răspunsurile Serviciului Român de Informații la solicitările prevăzute la alin. (2) se realizează prin intermediul comisiei.(4) Comisia poate invita la ședințele sale orice persoană despre care are date că ar putea deține informații relevante în ceea ce privește sfera de activitate a comisiei.(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) au obligația de a se prezenta la audieri. Dispozițiile art. 9 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului sunt aplicabile.  +  Articolul 10(1) În exercitarea atribuțiilor sale, comisia poate colabora cu specialiști în domeniu.(2) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) trebuie:a) să îndeplinească condițiile de acces la informațiile clasificate;b) să aibă o bună reputație profesională și experiență în domeniul securității naționale;c) să respecte interdicțiile prevăzute la art. 1 alin. (8). (3) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să respecte dispozițiile legale cu privire la protecția informațiilor clasificate și să protejeze datele și informațiile de care iau cunoștință.(4) Încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (3) atrage răspunderea materială, disciplinară, contravențională sau penală, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 11(1) În exercitarea atribuțiilor care îi sunt conferite prin prezenta hotărâre, lucrările comisiei se desfășoară în prezența majorității membrilor săi.(2) Comisia adoptă decizii cu votul majorității membrilor prezenți.  +  Articolul 12(1) Lucrările și actele comisiei se supun prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare. (2) Membrii comisiei au obligația să respecte reglementările legale cu privire la protecția informațiilor clasificate în legătură cu toate documentele, datele și informațiile de care iau cunoștință în exercitarea atribuțiilor ce le revin, asigurând deplina protejare a acestora, conform legii.(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) atrage de drept încetarea calității de membru al comisiei.  +  Articolul 13Cazurile de încălcare a prevederilor art. 2 și art. 12 alin. (1) și (2), sesizate în conformitate cu prevederile programului propriu de prevenire a scurgerii de informații, vor fi cercetate de către Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului, care vor prezenta birourilor permanente ale celor două Camere concluziile și propunerile ce se impun.  +  Articolul 14Președintele care conduce lucrările ședințelor comune ale celor două Camere în care se dezbat probleme ce intră în competența comisiei poate cere, din oficiu, la solicitarea unui grup parlamentar, a președintelui comisiei sau a directorului Serviciului Român de Informații, ca lucrările respective să se desfășoare în ședință secretă. Hotărârea se ia cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți.  +  Articolul 15Deplasările membrilor și ale funcționarilor publici parlamentari ai comisiei la unitățile teritoriale ale Serviciului Român de Informații, precum și la alte activități care sunt de competența comisiei se efectuează cu validarea birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, decontarea cheltuielilor efectuându-se pe baza documentelor justificative.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 16(1) Documentele comisiei se păstrează în arhiva proprie a acesteia, cu respectarea normelor legale privind apărarea secretului de stat. (2) La sfârșitul legislaturii, documentele comisiei vor fi inventariate și sigilate sub supravegherea membrilor acesteia și predate comisiei desemnate de noul Parlament, împreună cu documentele preluate de la comisiile anterioare, conform regulamentului de funcționare a comisiei. (3) Comisia are dreptul de a accesa oricare dintre documentele din arhiva preluată de la comisiile anterioare.  +  Articolul 17Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile aplicabile din Regulamentul^1 Camerei Deputaților, din Regulamentul^2 Senatului, precum și din Regulamentul^3 activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, în măsura în care acestea din urmă nu contravin prevederilor prezentei hotărâri. Notă
  ^1 Aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 25 februarie 1994 și republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare.
  ^2 Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005 și republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 25 ianuarie 2018.
  ^3 Aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1992 și republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 5 februarie 2018.
   +  Articolul 18În aplicarea prezentei hotărâri, comisia va elabora și va înainta spre aprobare birourilor permanente ale celor două Camere regulamentul propriu de organizare și funcționare.
  ----