ORDIN nr. 31 din 31 ianuarie 2018privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, precum și pentru modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 22 februarie 2018  Având în vedere prevederile art. 21, ale art. 28 lit. b) și e), ale art. 36 alin. (2), alin. (4) și alin. (7) lit. j), k), r), ale art. 62 alin. (1) lit. g) și i), ale art. 65, ale art. 70 lit. a) și ale art. 75 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), ale art. 8 și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare, prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, prevăzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficialˮ, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 3La data intrării în vigoare a regulamentelor prevăzute la art. 1 și 2 se abrogă:1. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind aranjamentele comerciale aferente schimburilor neplanificate de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 31 august 2001, cu modificările ulterioare;2. prevederile cap. 6, 7, 10, 12 și 14 din Codul comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004, cu modificările ulterioare;3. pct. 2-9, pct. 11 alin. (1)-(3) și pct. 12 din anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2005 privind cadrul de funcționare al pieței angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 28 iunie 2005, cu modificările ulterioare;4. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2005 privind cadrul de funcționare a pieței angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare;5. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piața de echilibrare de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 7 decembrie 2010, cu modificările ulterioare;6. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piața de echilibrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 20 august 2013, cu modificările și completările ulterioare;7. art. 2, art. 2^1, art. 4 alin. (1) lit.f)-k), alin.(2)-(4) și art. 5-10 din Regulile privind decontarea lunară a obligațiilor de plată în piața de echilibrare și a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 11 noiembrie 2014, cu completările ulterioare.  +  Articolul 4În Regulile privind decontarea lunară a obligațiilor de plată în piața de echilibrare și a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 11 noiembrie 2014, cu completările ulterioare, la articolul 3 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare  +  Articolul 5Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 3 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 4, punctul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:21. notificare fizică - informație transmisă formalizat de o parte responsabilă cu echilibrarea, care cuprinde programul privind producția netă, schimburile bloc și consumul de energie electrică, precum și importurile, exporturile și tranzitele aferente participanților la piață pentru care PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării; în mod convențional, consumul asigurat de către furnizorul care nu își asumă responsabilitatea echilibrării pentru un loc de consum aflat în portofoliul mai multor furnizori este considerat de valoare zero;2. La articolul 4, punctul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:31. schimb bloc - schimb de energie electrică între două PRE-uri, rezultat din agregarea pe vânzare, respectiv pe cumpărare a tuturor tranzacțiilor dintre participanții din cele două PRE-uri într-un interval de dispecerizare; în mod convențional, cantitatea de energie electrică corespunzătoare consumului asigurat de către furnizorul care nu își asumă responsabilitatea echilibrării pentru un loc de consum aflat în portofoliul mai multor furnizori se consideră și se notifică drept schimb bloc între PRE din care face parte acesta și PRE a furnizorului principal;3. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Declarația de disponibilitate conține cel puțin următoarele informații:a) puterea disponibilă orară a fiecărei unități de producție dispecerizabile, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din fiecare zi de livrare;b) consumul minim și maxim orar al fiecărei unități de consum dispecerizabile, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din fiecare zi de livrare;c) motivații și detalii (inclusiv numărul cererii aprobate de dispecer) privind reducerile orare de disponibilitate ale fiecărui grup dispecerizabil/consumator dispecerizabil, ca urmare a: oricărei opriri accidentale anterioare sau opriri planificate pentru mentenanță, redării în exploatare înainte de termenul aprobat, programului de funcționare convenit cu Administrația Națională «Apele Române» etc. (2) UD care produc energie electrică din energie eoliană, respectiv UD care produc energie electrică din energie solară sunt exceptate de la furnizarea motivațiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) în cazul modificării declarațiilor lor de disponibilitate.  +  Articolul 6Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „Opcom“ - S.A. și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. elaborează, în termen de 4 luni de la data publicării, procedurile operaționale proprii pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin și le înaintează Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea avizării.  +  Articolul 8Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării, cu excepția regulamentelor prevăzute la art. 1 și 2, care intră în vigoare în prima zi a lunii calendaristice care urmează unei perioade de 6 luni de la data publicării.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 31 ianuarie 2018.Nr. 31.  +  ANEXA nr. 1REGULAMENTde funcționare și de decontare a pieței de echilibrare  +  ANEXA nr. 2REGULAMENTde calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea