ORDIN nr. 3.194 din 9 februarie 2018privind modificarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.475/2017
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 21 februarie 2018    În temeiul prevederilor art. 340 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.475/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 24 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La capitolul 4 punctul 4.1, litera a) va avea următorul cuprins:a) Tariful pentru verificarea unui dosar de solicitare în vederea validării și înregistrării, respectiv înscrierii unui program de studii universitare de licență sau master în RNCIS este egal cu:– valoarea unui salariu minim net pe economie (conform legislației în vigoare la data transmiterii dosarului), pentru un program de licență;– valoarea unui salariu minim net pe economie (conform legislației în vigoare la momentul transmiterii dosarului), pentru primul program de master dintr-un anumit domeniu, iar pentru alte programe de master din același domeniu ale aceleași universități, tariful perceput este de 25% din valoarea salariului minim net;– pentru un program de studii postuniversitare de calificare, valoarea unui salariu minim net pe economie (conform legislației în vigoare la data transmiterii dosarului).  +  Articolul IIAutoritatea Națională pentru Calificări, Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, instituțiile de învățământ superior acreditate și Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației Naționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Valentin Popa
    București, 9 februarie 2018.Nr. 3.194.----