HOTĂRÂRE nr. 886 din 28 octombrie 1999pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 8 noiembrie 1999    În temeiul prevederilor art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată şi modificată prin Legea nr. 64/1999, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată şi modificată prin Legea nr. 64/1999, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Procedurile privind programarea controlului fiscal şi criteriile de selectare a contribuabililor, precum şi Carta drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe timpul desfăşurării controlului se aproba prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.379/1998 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 24 iulie 1998.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 INSTRUCŢIUNIpentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată şi modificată prin Legea nr. 64/1999, cu modificările ulterioare  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În cuprinsul prezentelor instrucţiuni Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată şi modificată prin Legea nr. 64/1999, cu modificările ulterioare, va fi denumita în continuare ordonanţa.  +  Capitolul 2 Drepturile şi obligaţiile organelor de control fiscal  +  Articolul 2Pentru aplicarea art. 6 lit. b) din ordonanţa: (1) Organul fiscal va formula, în scris, solicitarea către contribuabil, în cazul în care se solicita răspunsul, în scris, al acestuia. (2) În cazul în care contribuabilul nu răspunde în termen de 10 zile, se va consemna refuzul în procesul-verbal şi se vor aplica sancţiunile prevăzute de ordonanţa.  +  Articolul 3Pentru aplicarea art. 6 lit. f) din ordonanţa: (1) Dovada reţinerii, în scopul protejării împotriva distrugerii sau înstrăinării, a oricărui document sau element material o constituie actul întocmit de organul de control fiscal, în care sunt specificate toate elementele necesare individualizarii probei sau dovezii respective, precum şi menţiunea ca aceasta a fost reţinută, potrivit dispoziţiilor legale, de către organul de control fiscal. (2) Actul se întocmeşte în doua exemplare, semnate de contribuabil şi de organul de control fiscal, dintre care un exemplar rămâne la contribuabil şi un exemplar, la organul de control fiscal. (3) În cazul în care conducerea organului fiscal aproba prelungirea perioadei de reţinere a documentelor sau elementelor materiale, organul de control fiscal va înştiinţa contribuabilul şi va transmite acestuia o copie de pe aprobare.  +  Articolul 4Pentru aplicarea art. 6 lit. g) din ordonanţa: (1) Persoana desemnată de contribuabil sa însoţească organul de control fiscal trebuie să cunoască activitatea desfăşurată de contribuabil, precum şi modul de întocmire şi de arhivare a documentelor contabile. (2) Accesul organului de control fiscal este permis şi în afară programului normal de lucru al contribuabilului, dacă sunt îndeplinite, simultan, următoarele doua condiţii: a) exista autorizarea scrisă a conducătorului organului de control fiscal. Aceasta autorizare se obţine în baza referatului întocmit de inspector, prin care se motiveaza solicitarea accesului în afară programului normal de lucru al contribuabilului; b) se obţine acordul contribuabilului. Acordul trebuie exprimat în scris de către contribuabil sau de reprezentantul legal al acestuia, va fi înregistrat la registratura contribuabilului şi se va anexa la actul încheiat cu ocazia controlului.  +  Articolul 5Pentru aplicarea art. 7 din ordonanţa: (1) Sistemele automate de prelucrare a datelor utilizate pentru ţinerea evidentelor contabile şi a oricăror alte evidente trebuie să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea controlului fiscal. (2) Condiţiile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil sunt stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425 din 3 martie 1998*) pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabila, precum şi a modelelor acestora. (3) Contribuabilul răspunde de îndeplinirea de către sistemul de prelucrare a datelor a condiţiilor minimale stabilite de Ministerul Finanţelor.------------- Notă *) Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis din 15 octombrie 1998.  +  Articolul 6Pentru aplicarea art. 8 din ordonanţa: (1) Solicitarea de informaţii se face în scris şi cuprinde: a) denumirea organului de control fiscal care face solicitarea; b) persoana, organul sau instituţia căreia i se adresează solicitarea; c) datele de identificare cunoscute ale contribuabilului despre care sunt solicitate informaţii; d) actele, evidentele sau datele care fac obiectul solicitării; e) termenul în care se solicita furnizarea informaţiilor; f) semnatura conducătorului organului de control fiscal. (2) Toate datele şi informaţiile primite de organul de control fiscal în baza art. 8 din ordonanţa sunt supuse secretului fiscal.  +  Capitolul 3 Drepturile şi obligaţiile contribuabililor  +  Articolul 7Pentru aplicarea art. 11^1 din ordonanţa: (1) Înainte de desfăşurarea unei acţiuni de control fiscal organul de control fiscal va proceda la înştiinţarea contribuabililor cu privire la selectarea şi programarea lor în vederea controlului, prin transmiterea unui aviz de verificare. (2) Avizul de verificare va cuprinde:- denumirea unităţii fiscale care a dispus controlul fiscal;- numele şi prenumele sau denumirea contribuabilului;- adresa sediului, domiciliului sau a reşedinţei contribuabilului;- codul fiscal şi numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;- baza legală a transmiterii avizului de verificare şi a desfăşurării controlului fiscal;- data la care este programat să se desfăşoare controlul fiscal;- impozitele care vor fi cuprinse în verificare;- perioada fiscală care urmează să fie supusă controlului fiscal;- semnatura conducătorului unităţii fiscale.De asemenea, în avizul de verificare se va menţiona obligaţia contribuabililor de a pune la dispoziţie organelor de control fiscal toate documentele şi evidentele contabile, precum şi de a asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a controlului fiscal. (3) Avizul de verificare va fi însoţit de un extras din Carta drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe timpul desfăşurării controlului, care va fi aprobată prin ordin al ministrului finanţelor, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentelor instrucţiuni. (4) Avizul de verificare va fi comunicat contribuabililor prin posta, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii efective a acţiunii de control fiscal. (5) Pentru motive întemeiate contribuabilul poate solicita amânarea, cu maximum 30 de zile lucrătoare, a datei de începere a controlului fiscal. (6) Solicitarea contribuabilului este adresată, în scris, organului fiscal competent, în termen de 5 zile de la primirea şi semnarea avizului de verificare, şi trebuie să conţină:- numele şi prenumele sau denumirea contribuabilului;- adresa sediului, domiciliului sau a reşedinţei contribuabilului;- denumirea unităţii fiscale care a dispus controlul fiscal;- numărul avizului de verificare primit;- motivele pentru care se solicita amânarea controlului fiscal;- eventualele justificări pentru susţinerea motivelor invocate;- data până la care se solicita amânarea. (7) În cazul în care contribuabilul prezintă motive întemeiate pentru amânarea controlului fiscal, solicitarea se considera acceptată. Organul de control fiscal va transmite contribuabilului un aviz de verificare care va cuprinde data la care a fost reprogramat controlul fiscal. Data stabilită de organul de control fiscal trebuie să fie ulterioară celei solicitate de contribuabil. (8) Prezentarea la contribuabil se va face numai pe baza unei împuterniciri scrise (ordin de deplasare), emisă de conducătorul unităţii fiscale competente să efectueze controlul fiscal. (9) Împuternicirea trebuie să conţină:- denumirea unităţii fiscale care a dispus efectuarea controlului fiscal;- datele de identificare a inspectorului (inspectorilor) care urmează să efectueze controlul fiscal: numele, prenumele, numărul legitimatiei de serviciu;- datele de identificare a contribuabilului care urmează să fie controlat: denumirea, codul fiscal, adresa;- data începerii controlului fiscal;- semnatura conducătorului unităţii fiscale.  +  Articolul 8Pentru aplicarea art. 12 lit. c) din ordonanţa:Pe întreaga durata a controlului fiscal contribuabilii au dreptul sa beneficieze de asistenţa de specialitate, acordată de jurişti, experţi contabili, contabili autorizaţi etc., ori de câte ori sunt solicitati de organele de control fiscal sa furnizeze informaţii, explicaţii şi justificări.  +  Articolul 9Pentru aplicarea art. 12^1 din ordonanţa: (1) Contribuabilul care solicită, din proprie iniţiativă, să fie controlat trebuie să adreseze în scris organului fiscal în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul sau sediul sau în a cărui evidenta este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe o cerere cuprinzând motivatia solicitării. (2) Cererea va fi soluţionată în funcţie de motivatia prezentată de contribuabil, de gradul de risc fiscal prezentat de contribuabil, de încadrarea în criteriile de selectare a contribuabililor pentru control fiscal, precum şi în funcţie de orice alte date şi informaţii deţinute de organul de control fiscal. (3) În cazul în care cererea a fost aprobată, organul de control fiscal va comunică un aviz de verificare. În cazul în care cererea a fost respinsă, contribuabilul va fi înştiinţat, în scris, despre aceasta.  +  Capitolul 4 Reguli de procedura  +  Articolul 10Pentru aplicarea art. 19 din ordonanţa: (1) Datele suplimentare, necunoscute organelor de control fiscal la data efectuării controlului fiscal la un contribuabil, pot aparea în situaţii cum sunt: a) efectuarea unor controale fiscale incrucisate asupra documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din care face parte şi contribuabilul în cauza; b) obţinerea, pe parcursul acţiunilor de control efectuate la alţi contribuabili, a unor date sau informaţii suplimentare referitoare la activitatea contribuabilului într-o perioadă care a fost deja supusă controlului fiscal; c) solicitări ale organelor de urmărire penală în cadrul cercetării cazurilor de evaziune fiscală; d) informaţii obţinute de la terţi, de natura sa modifice sau sa influenteze, în mod semnificativ, rezultatele controlului fiscal anterior. (2) Reverificarea unei perioade impozabile se realizează numai la iniţiativa organelor de control fiscal şi nu la solicitarea contribuabililor, aceştia din urma având dreptul de a contesta deciziile organelor de control fiscal. (3) Organul de control fiscal solicita, până la împlinirea termenului de prescripţie prevăzut în ordonanţa, reverificarea unei perioade impozabile prin întocmirea unui referat în care sunt prezentate motivele solicitării. Referatul este supus aprobării conducătorului organului de control fiscal.  +  Articolul 11Pentru aplicarea art. 20 din ordonanţa: (1) Toate datele şi informaţiile culese de inspector în timpul desfăşurării controlului fiscal se consemnează, în mod obligatoriu, în procese-verbale de control, în note de constatare sau în procese-verbale de constatare a contravenţiilor, după caz. (2) Procesul-verbal de control este un document bilateral, întocmit în doua exemplare, dintre care un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului şi un exemplar rămâne la contribuabil. (3) Conţinutul procesului-verbal de control trebuie redactat astfel încât acesta să poată fi citit independent de alte documente şi sa nu dea posibilitatea mai multor interpretări. (4) Procesul-verbal de control trebuie să aibă o structura unica pentru toate verificările efectuate. (5) Procesul-verbal de control va fi structurat pe 4 capitole, astfel:Capitolul I va cuprinde date referitoare la:- unitatea fiscală care a dispus controlul fiscal;- datele inspectorului care a efectuat controlul fiscal: numele, prenumele, funcţia, numărul legitimatiei de serviciu, numărul împuternicirii în baza căreia a efectuat controlul;- obiectivul (obiectivele) controlului fiscal;- perioada supusă controlului fiscal;- durata desfăşurării controlului fiscal;- tipul de verificare efectuată.Capitolul II va cuprinde date generale despre contribuabil, şi anume:- datele de identificare a contribuabilului supus controlului fiscal:* denumirea;* numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;* numărul codului fiscal;* adresa sediului social;- datele de identificare a sucursalelor sau a filialelor, dacă este cazul;- forma de proprietate;- tipul activităţii desfăşurate, utilizând clasificarea activităţilor din economia naţionala (Nomenclatorul CAEN);- cifra de afaceri, conform ultimului bilanţ contabil aprobat;- capitalul subscris şi cel vărsat;- persoana care asigura conducerea activităţii contribuabilului în timpul desfăşurării controlului fiscal;- persoana care răspunde de conducerea evidentelor contabile;- persoana desemnată de contribuabil sa îl reprezinte pe durata controlului fiscal;- numerele conturilor bancare, precum şi băncile la care acestea sunt deschise;- datele privind clienţii şi furnizorii stabili cu care contribuabilul are relaţii de afaceri.Capitolul III, care reprezintă, de fapt, partea principala a procesului-verbal, va cuprinde constatările efective ale inspectorului şi va fi structurat pe impozitele care au făcut obiectul verificării.Pentru fiecare impozit în parte vor fi avute în vedere următoarele elemente:- baza legală pentru stabilirea, calcularea şi vărsarea impozitului;- constatările inspectorului, prezentate în mod concret, clar şi precis, cu privire la modul de stabilire, calculare şi vărsare a obligaţiei fiscale;- dispoziţiile legale incalcate, cu menţionarea numărului şi a datei actului normativ, precum şi a articolului, alineatului etc.;- consecinţele fiscale ale constatărilor:* diferenţele de impozite stabilite, cauzele care au condus la calculul acestora (dispoziţii legale incalcate, cu nominalizarea acestora, erori de calcul etc.). Calculul detaliat al acestora va fi prezentat într-o anexa la prezentul proces-verbal;* majorările de întârziere stabilite, calculul detaliat al acestora urmând a fi prezentat într-o anexa la prezentul proces-verbal;* contravenţiile constatate, cu precizarea prevederilor legale incalcate, a amenzilor aplicate şi a bazei legale pentru aplicarea acestora, precum şi a numărului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor încheiat;- termenul de plată stabilit pentru achitarea fiecărui debit constatat;- justificări, explicaţii şi puncte de vedere ale contribuabilului cu privire la debitele stabilite, în cazul în care acesta şi le-a exprimat;- numele, prenumele şi funcţia persoanelor răspunzătoare (în cazul în care sunt antrenate raspunderi), justificările şi explicaţiile scrise ale acestora, precum şi punctul de vedere al organului de control fiscal cu privire la aceste motivatii;- eventuale măsuri dispuse sau recomandări făcute contribuabilului pentru remedierea deficienţelor şi intrarea în legalitate;- plăţile efectuate de contribuabil, în timpul şi ca urmare a controlului fiscal, dacă este cazul.În cazul în care nu s-au constatat abateri care să genereze calcularea de diferenţe se va face menţiunea corespunzătoare.Capitolul IV al procesului-verbal de control va cuprinde:- situaţia sintetică a constatărilor efectuate (diferenţe de impozite şi taxe stabilite, majorări de întârziere calculate, amenzi şi penalităţi aplicate, compensări efectuate etc.);- alte date şi informaţii care ar putea fi relevante;- menţiunea ca toate documentele puse la dispoziţie inspectorului au fost restituite.Procesul-verbal de control va cuprinde o serie de anexe, şi anume: a) o anexa generală în care vor fi sintetizate, pentru fiecare impozit în parte:- diferenţele de impozit stabilite;- majorările de întârziere calculate;- amenzile şi penalităţile aplicate; b) anexe, pentru fiecare impozit, cu calculul detaliat al tuturor obligaţiilor stabilite, inclusiv majorările de întârziere corespunzătoare; c) copiile de pe procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, dacă este cazul; d) notele de constatare întocmite, dacă este cazul; e) documente, acte sau copii de pe acestea, precum şi note explicative sau informative; f) actul (actele) întocmit de organul de control fiscal, care reprezintă dovada reţinerii documentelor sau a elementelor materiale; g) acordul scris pentru accesul organului de control fiscal în afară programului normal de lucru al contribuabilului, dacă este cazul. (6) Procesul-verbal de control va fi semnat de inspectorul care a efectuat controlul fiscal, căruia îi revine responsabilitatea pentru constatările înscrise în acesta, precum şi de contribuabil sau de reprezentantul legal al acestuia. (7) Toate exemplarele procesului-verbal de control împreună cu anexele sale se înregistrează la registratura contribuabilului controlat, imediat după semnarea lui de către cei îndreptăţiţi, dându-se acelaşi număr şi aceeaşi dată pe fiecare exemplar înregistrat. (8) Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, procesul-verbal de control reprezintă titlul de creanta pentru diferenţele constatate între obligaţiile de plată determinate de către contribuabil şi cele legal datorate, inclusiv majorările de întârziere şi penalităţile stabilite. (9) Diferenţele de impozite şi taxe, majorările de întârziere şi penalităţile stabilite cu ocazia controlului fiscal se plătesc în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării rezultatelor controlului. (10) Data comunicării către contribuabil a rezultatelor controlului fiscal este considerată data semnării de către acesta sau de reprezentantul sau legal a procesului-verbal de control. (11) În cazul în care contribuabilul sau reprezentantul sau legal refuza semnarea procesului-verbal de control, rezultatele controlului fiscal vor fi comunicate printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data primirii de către contribuabil a scrisorii constituind data comunicării. (12) Procesul-verbal de control fiscal va fi înregistrat la registratura organului de control fiscal competent în termen de 3 zile de la încheierea controlului fiscal. (13) Constatările cu privire la natura activităţilor producătoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile se consemnează în nota de constatare. (14) Nota de constatare se întocmeşte şi în cazul în care, în timpul controlului fiscal, se fac constatări a căror reconstituire sau dovedire ulterioară nu este întotdeauna posibila sau ori de câte ori organul de control fiscal considera necesar. (15) În cazul în care exista divergenţe între organul de control fiscal şi contribuabil, referitoare la constatările efectuate, stabilirea realităţii faptelor va fi realizată în prezenta unor martori. (16) În nota de constatare se înscriu situaţiile de fapt constatate, precum şi măsurile operative pentru remedierea deficienţelor constatate. (17) Nota de constatare se semnează de organul de control fiscal, de contribuabil sau de un angajat al acestuia ori, după caz, de martori. (18) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor se încheie pentru acele fapte a căror constatare şi sancţionare sunt de competenţa organelor fiscale, în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul constatării şi sanctionarii contravenţiilor. (19) La expirarea termenului fixat pentru efectuarea plăţii obligaţiilor bugetare stabilite prin actul de control, organul de control fiscal va întocmi şi va transmite organelor de executare silită titlurile executorii ori celelalte documente necesare pentru începerea executării silite, astfel: a) pentru diferenţele dintre obligaţiile determinate de plătitor şi cele legal datorate, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, majorări de întârziere, titlul executoriu reprezentat de dispoziţia de urmărire (cod M.F. 14.13.31.99); b) pentru sancţiunile contravenţionale, titlul executoriu reprezentat de procesul-verbal de constatare a contravenţiilor, rămas definitiv prin neexercitarea caii de atac, sau de dispozitivul instanţei prin care a fost respinsă plângerea contravenientului; c) pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi majorările de întârziere stabilite de plătitor, dar neachitate la scadenta, se va comunică organului de executare silită cuantumul acestora, în vederea întocmirii titlului executoriu.---------