ORDIN nr. 38 din 19 februarie 2018privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 19 februarie 2018  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole, al Direcției generale afaceri europene și relații internaționale, al Direcției generale dezvoltare rurală - AM PNDR și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nr. 240.501 din 19.02.2018, în conformitate cu:– Regulamentul (UE) 2017/2.393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1.306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1.307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera e), punctul (iii) al literei g) și literele m), n^1), r) și ae)-ag) semodifică și vor avea următorul cuprins:e) «bivoliță de lapte» înseamnă femela din specia bubaline care a fătat cel puțin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru bivolița de lapte care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală, și are cel puțin un produs înregistrat în Registrul național al exploatațiilor, denumit în continuare RNE;...............................................................................................(iii) «pajiști permanente» înseamnă terenurile utilizate ca pășune sau fâneață, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din ordonanță;...............................................................................................(m) «crescător de animale» - persoana fizică sau juridică care are în posesie permanentă animale înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație;...............................................................................................n^1) «identificarea parcelei/parcelelor agricole utilizate» înseamnă declararea, localizarea și delimitarea în cadrul blocului fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, în aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA. Pentru identificare se utilizează informațiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul național de cadastru și carte funciară, în situația în care acestea sunt disponibile și relevante. Identificarea presupune ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de către alți fermieri și să nu depășească limita blocului fizic;................................................................................................r) «parcelă agricolă» înseamnă o suprafață continuă de teren, care face obiectul unei declarații din partea unui singur fermier, cu aceeași categorie de folosință, pe care se cultivă o singură grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; cu toate acestea, în cazul în care se solicită o declarație separată privind utilizarea unei suprafețe care face parte dintr-o singură grupă de culturi în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013, utilizarea respectivă limitează suplimentar, dacă este necesar, suprafața respectivă;...............................................................................................ae) «vacă de lapte» înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puțin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru vaca de lapte care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală, și are cel puțin un produs înregistrat în RNE;af) «vacă din rasă de carne» înseamnă femela din specia taurine din rase de carne care a fătat cel puțin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru vaca de carne care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală, și are cel puțin un produs înregistrat în RNE;ag) «vacă metisă cu rasă de carne» înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puțin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru vaca metisă de carne care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală, și are cel puțin un produs înregistrat în RNE;2. La articolul 2, litera k) se abrogă.3. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) copia cardului exploatației, conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care fermierul nu deține card de exploatație, trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată.În cazul asociațiilor crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin pășunat cu animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului în tabere de vară, acestea trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației/exploatațiilor tip tabără de vară a asociației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată.4. La articolul 6, alineatele (2), (3), (5) și (6) se abrogă. 5. La articolul 6^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) În cazul pajiștilor comunale concesionate/ închiriate în condițiile legii de către asociațiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăților vor depune următoarele documente, după caz: a) în cazul membrilor asociației care asigură încărcătura cu animale pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată, fiecare membru al asociației, solicitant al plăților directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării acestor suprafețe de pajiști permanente, respectiv:(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiștii de către asociație;(ii) copia tabelului centralizator pe care reprezentantul legal al asociației își dă acordul în vederea solicitării sprijinului pe suprafață de către membrii asociației, care cuprinde datele de identificare ale membrilor asociației, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din RNE, precum și suprafețele alocate fiecărui membru. Centralizatorul se întocmește anual de către asociație, se vizează de către primărie și este prevăzut în anexa nr. 2.Calculul suprafețelor aferente fiecărui membru se efectuează proporțional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte la data depunerii cererii unice de plată, pentru suprafața concesionată/închiriată de către asociație. Fiecare membru al asociației, în calitate de beneficiar al plăților, declară la APIA în cererea unică de plată suprafețele utilizate de pajiște permanentă comunală care îi revin și pentru care asigură prin pășunat încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, folosind, în cazul suprafețelor utilizate în comun fără delimitare fizică în teren, codul de cultură aferent pajiștilor permanente utilizate în comun. Sancțiunile se calculează proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea;b) în cazul asociației crescătorilor de animale care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată prin pășunat cu animalele membrilor, pe baza unui tabel centralizator, asociația va prezenta la APIA:(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiștii de către asociație;(ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație, datele de identificare ale membrilor asociației, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din RNE, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, precum și suprafețele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se întocmește anual, se vizează de către primărie și este prevăzut în anexa nr. 2;(iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociației crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor.c) asociația crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafața de pajiște concesionată/ închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin pășunat cu animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului în tabere de vară, conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările și completările ulterioare, va prezenta la APIA:(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiștii de către asociație;(ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație, datele de identificare ale membrilor asociației, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din RNE, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, precum și suprafețele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se întocmește anual, se vizează de către primărie și este prevăzut în anexa nr. 2;(iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociației crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor.6. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul pachetelor/ subpachetelor/variantelor din măsura 10 - agro-mediu și climă, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fișele măsurilor și trebuie efectuat până la 15 octombrie. Formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile valorificării fânului și/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.7. La articolul 7^1, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) documentele doveditoare ale valorificării fânului și/sau declarațiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute în cazul persoanelor fizice sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului în cazul persoanelor juridice, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajiște permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul subpachetelor/variantelor din măsura 10 - agro-mediu și climă, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fișele măsurilor și trebuie efectuat până la 15 octombrie. Documentele doveditoare ale valorificării fânului sunt factura, în cazul persoanelor juridice, sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice;8. La articolul 10 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) suprafețele compacte sau însumate mai mari de 100 metri pătrați care nu sunt folosite pentru activități agricole, cum ar fi vegetația forestieră, cu excepția suprafețelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) din ordonanță, iazurile naturale permanente, cu excepția drumurilor/aleilor de exploatare din interiorul suprafeței parcelei agricole, inclusiv din sere și solare, cu lățimea mai mică de 2 m;9. La articolul 10 alineatul (5), litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:m) suprafețele de pârloagă declarate/determinate pe același amplasament mai mult de 1 an, cu excepția suprafețelor arabile menținute necultivate pe o perioadă mai mare decât 1 an pentru respectarea angajamentelor din cadrul măsurii prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. a) din ordonanță, dacă este respectată activitatea agricolă definită la art. 2 alin. (2) din ordonanță;10. La articolul 11, alineatul (2^1) se abrogă.11. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală pentru angajamentele care se aplică la nivel de parcelă, prevăzute în art. 33 alin. (2) lit. (a) și (b) din ordonanță, nu există posibilitatea schimbării parcelelor, prin modificarea amplasamentului sau prin micșorarea suprafeței, pe tot parcursul celor 5 ani de angajament. În caz contrar, APIA va proceda la recuperarea plăților efectuate pentru aceste suprafețe pentru toți anii de angajament. Angajamentele asumate de către fermieri pentru măsurile compensatorii, prevăzute în art. 33 alin. (2) din ordonanță, care se aplică la nivel de suprafață total angajată, sunt condiționate de menținerea suprafeței angajate pe toată perioada de angajament, parcelele putând fi schimbate anual. Fac excepție parcelele pentru care suprafețele rezultate în urma înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul național de cadastru și carte funciară instituit potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și înscrise în registrul agricol în sensul art. 9 alin. (3) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului afacerilor interne, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, al ministrului finanțelor publice, al președintelui Institutului Național de Statistică, al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 289/147/7.325/2017/434/1.136/2018/1.588/2017/3/2018, sunt mai mici decât cele aflate sub angajament. Modalitatea de gestionare a situațiilor privind diferențele între datele cadastrale și declarațiile fermierilor pentru angajamentele multianuale se stabilește în procedurile de implementare tehnică a măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală, în ghidurile solicitantului și manualele de proceduri aferente acestora și în sistemul de sancțiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.12. La articolul 12 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) nu au solicitat plăți pentru animale care au perioadă de reținere, caz în care se poate retrage în totalitate cererea de plată cu declarație sector zootehnic/schema de plată sau una din exploatații cu cod ANSVSA.13. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Zonele de interes ecologic care sunt eligibile la plată în cadrul schemei de plată unice pe suprafață sunt următoarele:a) terasele;b) elemente de peisaj: arbori izolați, arbori în aliniament în cazul în care lățimea șirului de arbori măsurată la nivelul solului pe care nu se poate desfășura activitate agricolă este mai mică de 2 m;c) zone-tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare protejate prin GAEC 1 și margini de câmp incluse în suprafața blocului fizic, cu iarbă, pe care se respectă normele de ecocondiționalitate;d) zonele împădurite conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. b) din ordonanță;e) zone cu strat vegetal;f) zone cu culturi fixatoare de azot;g) zone cu Miscanthus.14. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Persoanele fizice, prevăzute la art. 6 alin. (3) din ordonanță, care nu au optat pentru înscrierea la ONRC ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezintă dovezile verificabile privind îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din ordonanță. Persoanele care nu au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezintă adeverința eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi și, după caz, veniturile din activități agricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi.15. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.16. La articolul 33 alineatul (1), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:o) să identifice, să declare, să localizeze și să delimiteze parcelele agricole în aplicația electronică GIS pusă la dispoziție de către APIA și să utilizeze informațiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul național de cadastru și carte funciară, în situația în care acestea sunt disponibile și relevante.17. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Se acordă ajutor național tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr - ANT 6 fermierilor care îndeplinesc următoarele condiții specifice:a) suprafața pe care este amplasată cultura este destinată exclusiv producției de zahăr;b) dețin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR. Modelul contractului este prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ și se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetație, se constată respectarea condițiilor agrotehnice, suprafața culturii și asigurarea unei densități medii de cel puțin 6 plante/m^2. O copie a contractului se depune la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanții DAJ, ai Federației cultivatorilor de sfeclă de zahăr și ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ.(2) Ajutorul național tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr se acordă în cuantum fix numai pentru suprafața cultivată în baza contractului de producere a sfeclei de zahăr încheiat cu a fabrică de zahăr recunoscută de MADR pentru anul în curs, cu îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute la alin. (1).18. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care suprafața pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă agricolă cu mai multe culturi, suprafața pentru care se solicită măsura de sprijin cuplat trebuie să îndeplinească cerința privind suprafața minimă eligibilă a parcelei conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanță, cu excepția legumelor din sere și solare, pentru care suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha.19. La articolul 50, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) dețin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR. Modelul contractului este prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ și se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetație, se constată respectarea condițiilor agrotehnice, suprafața culturii și asigurarea unei densități medii de cel puțin 6 plante/m^2. O copie a contractului se depune la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru sprijinul cuplat. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanții DAJ, ai Federației cultivatorilor de sfeclă de zahăr și ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ;b) fac dovada comercializării unei producții minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură pentru persoanele juridice și pe bază de adeverință eliberată de fabrica de zahăr recunoscută de MADR pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent;20. La articolul 51, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În situația în care fermierul înființează cultura prin răsad, pe care-l achiziționează de la o terță persoană, prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere factura de achiziție sau fila/filele din carnetul de comercializare a răsadului, însoțită de copii de pe plicul de semințe folosite pentru producerea răsadului sau copie de pe documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau copie de pe raportul de control sau de pe pașaportul fitosanitar, dacă furnizorul răsadului este persoană fizică sau juridică autorizată de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor pentru multiplicarea de material săditor legumicol, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeței declarate.21. La articolul 60, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) În situația în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal este membru al unui grup/unei organizații de producători recunoscut(e) de MADR sau al unei cooperative agricole înființate conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect de activitate vânzarea producției, actele doveditoare ale cantității livrate prin intermediul grupului/organizației/ cooperativei sunt fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copia facturii emise către grup/cooperativă.(2) Solicitanții prevăzuți la alin. (1) mai prezintă și:a) copie de pe actul de înregistrare la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială își are sediul cooperativa;b) adeverință prin care fac dovada că sunt membri ai grupului/organizației de producători/cooperativei prin care valorifică producția;c) copia contractului încheiat între grup/organizație/ cooperativă și cumpărător, care cuprinde tabelul cu membrii formei de organizare.22. Articolul 66^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66^1Sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine și/sau femelele de caprine care până la finalul perioadei de reținere de 100 de zile, prevăzută la art. 66 lit. c), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat.23. Articolul 71^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 71^1Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 6 luni, prevăzută la art. 71 lit. c), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat.24. La articolul 72 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat;25. Articolul 72^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 72^1Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la art. 72 alin. (1) lit. e), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat.26. Articolul 73^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73^1Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la art. 73 lit. f), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat.27. La articolul 74 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) animalele din categoria tineret mascul și/sau femel din rase de carne, tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne și tauri din rase de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie deținute în aceeași exploatație cel puțin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploatație și până în momentul ieșirii/până la data depunerii cererii unice de plată, după caz; momentul ieșirii animalelor menționate anterior trebuie să fie cuprins între ziua următoare închiderii perioadei de depunere a cererii unice de plată pentru anul precedent și data depunerii cererii unice de plată pentru anul curent, iar prin excepție, pentru anul de cerere 2015, acesta este cuprins între data de 21 iunie 2014 și data depunerii cererii unice de plată la adresa/adresele exploatației cu cod ANSVSA/exploatațiilor cu cod ANSVSA menționată/menționate în cerere. Animalele din categoria vaci din rase de carne și vaci metise cu rase de carne trebuie menținute de beneficiar pe o perioadă de reținere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționată/ menționate în cerere. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei celor 8 luni, respectiv a celor 6 luni au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat.28. Articolul 75^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 75^1Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 6 luni, prevăzută la art. 75 lit. c) pct. (iii), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat.29. La articolul 78 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) pentru taurii de reproducție din rase de carne, vacile din rase de carne, vacile metise cu rase de carne, tineretul mascul și/sau femel din rase de carne și tineretul mascul și/sau femel metis cu rase de carne, adeverința eliberată de agenția/asociația acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei, care certifică rasa pentru animalele solicitate, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânțări artificiale/documentele de montă naturală, precum și înscrierea în Registrul genealogic al rasei pentru taurii de reproducție din rase de carne, vacile din rase de carne și vacile metise cu rase de carne, avizată de ANZ prin oficiile județene, după caz;30. La articolul 78 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) pentru tineretul mascul și/sau femel metis cu rase de carne din exploatațiile care nu se găsesc în evidențele asociației acreditate pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei, adeverința eliberată de ANZ prin oficiile județene, care certifică metisul cu rasă de carne pentru animalele solicitate, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânțări artificiale/documentele de montă naturală;31. La articolul 78, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Adeverințele prevăzute la alin. (2) lit. b), alin. (3), alin. (4) lit. b) și alin. (5) lit. b) se avizează de către ANZ prin oficiile județene de zootehnie.32. La articolul 78^1, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) APIA verifică administrativ, în baza națională de date a ANSVSA, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 71 lit. a), c) și d), art. 71^1, art. 72 lit. a), b), c) și e), art. 72^1, art. 73 lit. a), c), d) și f), art. 73^1, art. 74 alin. (1) lit. a), c), d), e), f) și h), art. 75 lit. a) și lit. c) pct. (i), (iii) și (iv), art. 75^1.(3) Condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. f), g) și h) și la art. 73 lit. g), g^1) și g^2) trebuie să fie îndeplinite până în data de 1 septembrie a anului de cerere 2018 și documentul specific care atestă îndeplinirea acestora se atașează la cererea unică de plată tot până în data de 1 septembrie a anului de cerere 2018.33. La articolul 78^2, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 78^2Animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanțe naturale, care se notifică la APIA în maximum 10 zile lucrătoare de la data evenimentului, poate fi înlocuit cu alt animal, existent în exploatația cu cod ANSVSA până la data notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiții:34. La articolul 84, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 84(1) Limita care trebuie utilizată în scopul evaluării menținerii zonelor de pajiști permanente în termeni absoluți, în sensul art. 45 alin. (3) paragraful al doilea din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, va consta în suprafața corespunzătoare a 0,5 % din suprafața zonelor de pajiști permanente stabilite în conformitate cu art. 45 alin. (2) lit. (a) din același regulament.35. La articolul 86 alineatul (5), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Zonele împădurite sunt suprafețe de teren împădurite:36. Laarticolul86, alineatele (6), (6^1), (6^2) și (9)-(11) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Zonele cu strat vegetal sunt suprafețele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse în anexa nr. 9, care nu participă la calculul diversificării culturilor și care asigură acoperirea solului pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni. Înființarea stratului vegetal ca zonă de interes ecologic se face după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere curent. Fermierii notifică la APIA data răsăririi stratului vegetal. Proporția dintre cele două specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabilește de către fermier, astfel încât ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada de însămânțare a stratului vegetal este 1 august-1 octombrie. Zonele acoperite cu strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de iarnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a pășunatului și nici culturile înființate pentru pachetele 4 și 7 ale măsurii 10 «Agromediu și climă» din PNDR 2014-2020 și/sau pachetele 4 și 7 ale măsurii 214 «Plăți de agromediu» din PNDR 2007-2013, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 și se pot înființa inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha.(6^1) Desființarea stratului vegetal se realizează prin distrugere mecanică.(6^2) Pentru efectuarea plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu, conform art. 1 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, fermierul poate să modifice utilizarea parcelelor agricole în ceea ce privește zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, fără a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii de culturi pentru strat vegetal să fie cuprins în anexa nr. 9...............................................................................................(9) Zonele de interes ecologic care nu sunt niciodată la dispoziția fermierului sunt zonele de interes ecologic situate pe suprafețele prevăzute la art. 10 alin. (5) lit. c)-e), g)-j) și o).(10) În sensul aplicării art. 18 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. b) și c) și a art. 20 alin. (4) lit. a) și b) din ordonanță, Lista categoriilor/culturilor care se iau în calcul pentru excepțiile de la aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu (pajiști permanente, culturi utilizate pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee, culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producție și culturi de leguminoase) este prevăzută în anexa nr. 11.(11) Pe zonele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic cultivate cu culturi fixatoare de azot prevăzute în anexa nr. 10 sau cu strat vegetal prevăzute în anexa nr. 9, se interzice utilizarea produselor pentru protecția plantelor, după cum urmează:a) pe zonele cu culturi fixatoare de azot declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, în perioada care începe la semănat și se termină după recoltare. Fac excepție zonele cultivate cu culturi perene:(i) însămânțate în anul sau anii care preced anul în care parcela este considerată zonă de interes ecologic, pentru care perioada de interdicție începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie, sau după desființarea culturii, dacă această activitate are loc în anul calendaristic al cererii de ajutor;(ii) însămânțate în anul în care parcela este considerată zonă de interes ecologic, pentru care perioada de interdicție începe la semănat și se încheie la 31 decembrie;b) pe zonele cu strat vegetal declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, în perioada care începe la semănat și se încheie după intervalul minim de 8 săptămâni în care plantele asigură acoperirea solului.37. La articolul 89, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă mai mulți tineri fermieri, în sensul art. 22 alin. (4) din ordonanță au dobândit controlul asupra persoanei juridice la diferite momente, prima dobândire a controlului trebuie considerat momentul stabilirii menționat la art. 22 alin. (2) și (3) din ordonanță.38. La articolul 90 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) fermierii incluși automat în schema de plată pentru micii fermieri, potrivit art. 26 alin. (1) din ordonanță, completează o declarație că au luat cunoștință de condițiile speciale aferente schemei pentru micii fermieri prevăzute la cap. IX «Schema simplificată pentru micii fermieri» din ordonanță. Declarația este anexă la formularul-tip de cerere unică de plată.39. La articolul 96, alineatul (1) se abrogă.40. La articolul 96, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Fermierii care solicită plăți compensatorii pentru una sau mai multe din măsurile prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. a) și b) din ordonanță semnează angajamente pe durata a 5 ani, iar cei care solicită plăți compensatorii pentru măsura prevăzută la art. 33 alin. (2) lit. c) din ordonanță semnează angajamente anuale, prin care se obligă să respecte condițiile de eligibilitate, de bază și specifice fiecărei măsuri.41. La articolul 96 alineatul (3), literele a)și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) la nivel de parcelă în cazul pachetelor 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 și 11.2 din cadrul măsurii 10/măsurii 214 și în cazul pachetelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 ale fiecărei submăsuri din cadrul măsurii 11 (11.1 și 11.2)/în cazul pachetului 5 (cu cele cinci variante 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 și 5.5) din cadrul măsurii 214;b) la nivel de suprafață totală angajată pentru pachetele 4, 5 și 11.1 din cadrul măsurii 10 pentru pachetul 4 din cadrul măsurii 214.42. La articolul 96, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Parcelele aflate sub angajament în cadrul măsurii 10 și/sau măsurii 11 nu se comasează. Pachetele măsurilor 10 și 11 nu se accesează pe subparcelă agricolă. Face excepție declararea pachetului 10 al măsurii 10 în combinație cu pachetele 1, 2 sau 5 ale ambelor submăsuri ale măsurii 11, pachetul declarat limitând suplimentar suprafața respectivă, fără a aduce atingere cerinței privind suprafața minimă a parcelei agricole pe pachet și, respectiv, condițiilor de eligibilitate, de bază și specifice fiecărei măsuri.43. La articolul 105^1, alineatele (2)și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Dacă fermierul obține derogarea de la durata perioadei de conversie și depune la APIA copia documentației privind derogarea până la termenul-limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalități), angajamentul semnat în cadrul sM11.1 se închide fără recuperarea sumelor acordate în campaniile anterioare. Fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul sM11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. Fermierul poate deschide un angajament nou în cadrul sM11.2 începând din anul obținerii derogării.(3) Dacă fermierul obține derogarea de la durata perioadei de conversie după termenul-limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalități), prin cererea unică de plată a solicitat sprijin prin sM11.1, anul aprobării derogării reprezintă ultimul an de angajament pe sM11.1, iar nivelul plății în anul respectiv va fi cel corespondent sM11.2. Fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul sM11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor obținerii derogării fermierul poate să deschidă angajament pentru sM11.2.44. După articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 106^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 106^1Nu se aplică sancțiuni administrative în cazul în care fermierul demonstrează, în sensul art. 77 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, că nu este răspunzător pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligații care rezultă din aplicarea normelor privind măsurile de dezvoltare rurală de la art. 96, în cazul în care suprafețele sunt incluse, pe perioada de derulare a angajamentelor, în zonele cu protecție strictă din parcurile naționale și naturale, stabilite în baza prevederilor art. 22 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, angajamentele în baza măsurii 10 și/sau măsurii 11 se închid fără recuperarea sumelor acordate pentru anii de cerere anteriori.45. La articolul 107, partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 107Situațiile în care se solicită recuperarea de la beneficiar a plăților necuvenite sunt următoarele:...................................................................b) rezultatele controalelor administrative și pe teren;46. La articolul 108, alineatul (3) se abrogă.47. Articolul 109^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 109^1În sensul art. 30 și 31 din ordonanță, în cazul în care fermierii nu au fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligații din cauza unui caz de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, pentru a beneficia de plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și la art. 33 alin. (1) lit. c) din ordonanță, notifică în scris APIA în termenul stabilit la art. 31 din ordonanță, printr-o înștiințare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12.48. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.49. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.50. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.51. Anexa nr. 11 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.52. Anexa nr. 12 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.53. În tot cuprinsul ordinului, orice referire la „Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 109/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale de fermă și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă“ se consideră a fi făcută la „Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor“, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  București, 19 februarie 2018.Nr. 38.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 619/2015)
  ADEVERINȚĂ
                 ROMÂNIA                       STEMA UNITĂȚII    STEMA      JUDEȚUL..............*1)      ADMINISTRATIV-   ROMÂNIEI    PRIMARUL.............*2)      TERITORIALE               .....................*3)Prin prezenta adeverință se atestă faptul că domnul/doamna/S.C./S.A./Î.I./Î.F./P.F.A. .............. având codul de identificare fiscală*4)............., figurează pe anul .........., înregistrat(ă) la nr. de rol nominal unic .........*5), precum și înscris(ă) în registrul agricol tipul ........ vol. ......., poziția nr. ..................., satul ................., str. ............ nr. ......*6):- Capitolul II b): Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică și a unităților cu personalitate juridică
        Suprafața         Categoria de folosință               Nr. bloc fizic           Conform prevederilor din Normele tehnice de     completare a registruluiagricol pentru perioada      2015-2019               
     ha           ari     
          ,         
        ,       
        ,       
  Perioada de pășunat*7) ..................................
  - Capitolul III: Modul de utilizare a suprafețelor agricole situate pe raza localității
  Conform prevederilor din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
    Cod rând ha   ari   Cod rând ha   ari 
  Suprafața agricolă în      proprietate=cap. II lit. a) 01      ,  Suprafața agricolă dată (cod 10 +...+ 15)      09      ,  
  Terenuri aflate în         proprietate, cod 10,       coloanele 2, 5, 8, 11, 14                       
  Suprafața agricolă primită (cod 03 +...+ 08)            02      ,  - în arendă                                    10      ,
  - în arendă                03    , - în parte                                   11    ,
  - în parte                 04    , - cu titlu gratuit                           12    ,
  - cu titlu gratuit         05    , - în concesiune                              13    ,
  - în concesiune            06    , - în asociere                                14    ,
  - în asociere              07    , - sub alte forme                             15    ,
  - sub alte forme             08      ,    din rândul 09                              - la unități cu personalitate juridică       16      ,  
                                             Suprafața agricolă utilizată (cod 01+02-09)  17    ,
  Prezenta adeverință s-a eliberat cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002, fiind necesară pentru depunerea cererii unice de plată în anul ............. .          Primarul,                           Inspector cu atribuții în domeniul      ...............*2)                  administrării impozitelor și taxelor locale*5),    (prenumele și numele)                          ............................            L.S.                                      (prenumele și numele)         Secretarul,                       Inspector cu atribuții privind completarea,      ...............*2)                   ținerea la zi și centralizarea datelor din    (prenumele și numele)                           registrele agricole*6),                                                   ..........................                                                     (prenumele și numele) Notă
  *1) Se înscrie denumirea județului.
  *2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale.
  *3) Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale.
  *4) Se înscrie codul de identificare fiscală, respectiv: codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
  *5) Se înscrie numărul de rol nominal unic de către persoana cu atribuții în domeniul administrării impozitelor și taxelor locale.
  *6) Se înscriu datele corespunzătoare de către persoana cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole.
  *7) În cazul categoriei de folosință "pajiști permanente" (pășuni+fânețe) se completează perioada de pășunat aprobată pentru fiecare UAT, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014 cu modificările și completările ulterioare.
  NOTĂ:Eliberarea adeverinței nu se condiționează de plata impozitelor și taxelor locale.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 619/2015)
  Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar și numărul minim de semințe/gram
                   Specificație                      UM           Cantitatea minimă          de sămânță            Nr.    minim    de   semințe/  gram 
  Soia/Soia lot semincer                       kg/ha           80/70          
  Lucernă/Lucernă lot semincer                 kg/ha            18/3          
  Mazăre boabe pentru industrializare          kg/ha             100          
  Fasole boabe pentru industrializare          kg/ha              80          
  Cânepă pentru ulei                           kg/ha               4          
  Cânepă pentru fibră                          kg/ha              20          
  Orez                                         kg/ha             120          
  Sămânță de cartof                                    t/ha           1,5 pentru calibrul    mediu între 25 și 35 mm inclusiv               3,5 pentru calibrul    mediu de peste 35 până la 55 mm inclusiv      5,5 pentru calibrul    mediu de peste 55 până la 65 mm inclusiv               
  Sfeclă de zahăr                              UG/ha 0,9                     
  Cartofi timpurii, semitimpurii și de vară  pentru industrializare*)                            t/ha           1,2 pentru calibrul    mediu între 28 și 35 mm inclusiv               2,4 pentru calibrul    mediu de peste 35 până la 55 mm inclusiv      4,2 pentru calibrul    mediu de peste 55 până la 65 mm inclusiv               
  Legume cultivate în câmp, din care:           
  - tomate pentru industrializare prin răsad   g/ha              100            200 
  - tomate pentru industrializare semănat    direct                                       g/ha               400             200   
  - castraveți pentru industrializare          g/ha            3.000             30 
  Legume cultivate în sere, din care:           
  - tomate pentru consum în stare proaspătă    g/ha               64            200 
  - ardei pentru consum în stare proaspătă     g/ha              294            122 
  - castraveți pentru consum în stare        proaspătă                                    g/ha               458              30   
  - varză pentru consum în stare proaspătă     g/ha              197            203 
  - castraveți pentru industrializare          g/ha              458             30 
  Legume cultivate în solare, din care:         
  - tomate pentru consum în stare proaspătă    g/ha               64            200 
  - ardei pentru consum în stare proaspătă     g/ha              294            122 
  - castraveți pentru consum în stare        proaspătă                                    g/ha               458              30   
  - varză pentru consum în stare proaspătă     g/ha              197            203 
  - vinete pentru consum în stare proaspătă    g/ha              117            200 
  - castraveți pentru industrializare          g/ha              458             30 
  Notă
  *) Calibrul mediu se calculează ca medie între dimensiunea minimă și maximă a seminței, pe lot, conform documentelor oficiale care menționează calibrele semințelor, prevăzute, după caz, la art. 48 lit. c) și/sau la art. 59 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 619/2015)
  Lista zonelor de interes ecologic și echivalența acestora în hectare
       Element                       Detalii                    Factor de  conversie   Factor deponderare Suprafața zonei  de interes      ecologic   
            0                             1                      2         3       4 = 2 x 3  
  Terase (pe 1 m       lungime)                  Construcții destinate prevenirii    și combaterii eroziunii solului,    executate de-a lungul curbelor      de nivel, pe terenuri arabile în    pantă                               Înălțime minimă 1 m, lățime minimă  3 m                                       2               1                2 mp           
  Elemente de peisaj:                                                                             
  - garduri vii/fâșii  împădurite/arbori în aliniament (pe 1 m)    Șiruri de arbuști/arbori formate    din diferite specii, pentru care    suprafața zonei de interes ecologic se calculează până la o lățime      maximă de 10 metri                        5             2             10 mp         
  - arbore izolat (per arbore)              -                                        20         1,5         30 mp      
  - pâlcuri arbustive  din zona de câmpie   (pe 1 mp)              Pâlcuri arbustive, inclusiv arborii în grup, tufele sau pietrele, pentrucare suprafața zonei de interes     ecologic se calculează pentru o     dimensiune maximă de 0,3 hectare      Nu se       aplică.          1,5           1,5 mp        
  - iazuri (pe 1 mp)         Acumulări permanente naturale de apăstătătoare, cu suprafața de minimum 0,01 ha, exclusiv rezervoarele din  beton sau din plastic, pentru care  suprafața zonei de interes ecologic se calculează până la o dimensiune  maximă de 0,3 hectare                 Nu se       aplică.            1,5              1,5 mp         
  - rigole (pe 1 m)          Șanțuri sau canale, precum și       cursurile deschise de apă pentru    irigații sau drenare, exclusiv cele cu pereți betonați, pentru care     suprafața zonei de interes ecologic se calculează până la o lățime      maximă de 10 metri                        5                2               10 mp          
  Zone-tampon și       margini de câmp      (pe 1 mp)                              Pot fi orice zone-tampon și margini de câmp cu lățime minimă de 1 metru,Fâșiile de protecție existente pe   terenurile arabile situate în       vecinătatea apelor de suprafață au olățime minimă de 1 m pe terenurile  cu panta de până la 12% și de 3 m peterenurile cu panta mai mare de 12%,panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă (obligatorii prin GAEC 1). De-a lungul cursurilor de apă, aceste    zone pot include benzi cu vegetație riverană inclusă în scopul          calculării zonei de interes         ecologic. Suprafața zonei de interesecologic se calculează până la o    lățime maximă de 20 metri dacă      elementul de peisaj diferă de cele  prevăzute sau protejate prin GAEC1, SMR1 și SMR10.                            6                            1,5                              9 mp                        
  Zone cu specii       forestiere cu ciclu  scurt de producție   (pe 1 mp)            Zone cu plantații de salcie (Salix  L.), plop alb (Populus alba) și     plop negru (Populus nigra)             Nu se       aplică.          0,5          0,5 mp      
  Zonele împădurite    menționate la art. 32alin. (2) lit. (b)   pct. (ii) din        Regulamentul (UE)    nr. 1.307/2013, cu   modificările și      completările         ulterioare (pe 1 mp)    Terenuri împădurite prin măsura 221 "Prima împădurire a terenurilor     agricole" din cadrul PNDR 2007-2013,prin submăsura 8.1 "Împăduriri și   crearea de suprafețe împădurite" dincadrul PNDR 2014-2020 sau în temeiulunei scheme naționale ale cărei     condiții respectă dispozițiile      art. 43 alin. (1), (2) și (3) din   Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 sauale art. 22 din Regulamentul (UE)   nr. 1.305/2013                        Nu se       aplică.                   1                    1 mp               
  Zone cu strat vegetal(pe 1 mp)            Amestecurile de specii de culturi   prevăzute în anexa nr. 9 la ordin.    Nu se       aplică.        0,3        0,3 mp   
  Zonele cu culturi    fixatoare de azot    (pe 1 mp)            Culturile prevăzute în anexa nr. 10 la ordin                               Nu se       aplică.          1            1 mp     
  Zone cu Miscanthus     -                                     Nu se       aplică.        0,7        0,7 mp   
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 619/2015)
  Lista categoriilor/culturilor care se iau în calcul pentru excepțiile de la
  aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu
       Categoria                                Nume cultură               
  Pajiști permanente        Pășuni permanente comunale utilizate în comun  
   Pășuni permanente utilizate în comun           
   Pășuni permanente comunale utilizate individual
   Pășuni permanente utilizate individual         
   Fâneață utilizată individual                   
   Fânețe comunale utilizate individual           
   Livadă tradițională utilizată ca pășune        
   Livadă tradițională utilizată ca fâneață       
  Teren necultivat          Teren necultivat                               
  Culturi aflate sub apă o  mare parte a ciclului de  cultură                   Orez                                              
  Iarbă/furaje erbacee      Pajiști temporare                              
   Plante de nutreț                               
   Trifoi                                         
   Lucernă                                        
   Ghizdei                                        
   Sparcetă                                       
   Phacelia                                       
  Leguminoase               Trifoi                                         
   Lucernă                                        
   Sparcetă                                       
   Phacelia                                       
   Ghizdei                                        
   Mazăre boabe                                   
   Fasole boabe                                   
   Linte                                          
   Bob                                            
   Lupin                                          
   Fasoliță                                       
   Năut                                           
   Măzăriche de toamnă                            
   Mazăre furajeră de toamnă                      
   Soia                                           
   Alte leguminoase pentru boabe                  
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 619/2015)
  ÎNȘTIINȚAREA
  cu privire la forță majoră
  Subsemnatul, ............................, cu domiciliul/sediul în ........................., CNP.................., CUI................. (după caz), nr. din registrul unic de identificare ................................, în calitate de ............................., vă aduc la cunoștință următorul caz de forță majoră (se bifează):
    a)  decesul beneficiarului                                  Bifa       
    b)   incapacitatea profesională pe termen lung a     beneficiarului                                    
    c)      o catastrofă naturală gravă care afectează      puternic exploatația agricolă [fenomene         asimilate catastrofelor naturale grave: fenomenemeteorologice (de exemplu, seceta, înghețul     etc.), incendiul etc.]                               
    d)    distrugerea accidentală a clădirilor destinate  creșterii animalelor, aflate pe exploatația     agricolă                                           
    e)    o epizootie sau o boală a plantelor care        afectează parțial sau integral șeptelul,        respectiv culturile beneficiarului                 
    f)   exproprierea întregii exploatații agricole sau aunei mari părți a acesteia                        
   Sectorul vegetal
  Nr. crt.   Localitatea    Cultura      Tip   z.i.e*)    Parcela     Suprafața  declarată  în cererea   unică de      plată   Suprafața afectată      Bloc fizic    Fenomenul     
           
  ...        
  Notă
  *) Se completează, după caz, tipul zonei de interes ecologic cu strat vegetal sau culturi fixatoare de azot, în cazul în care cultura/amestecul de culturi pentru statul vegetal au făcut obiectul unor astfel de declarații.
   Sectorul zootehnic
  Nr. crt.           Localitatea            Specia            Rasa            Categoriaconform  art. 70            Efectivsolici-tat în cerereaunică  de     plată  Capete/Grame  ouă de viermi de     mătase Efectiv  animale  afectate de forța majoră   Capete/Kggogoși demătase   afectate de forța majoră     Nr. de identi-ficare (cro-  talie)         Fenomenul            
           
  ...        
  Alte detalii ...................................................................Documente doveditoare atașate ..................................................Declar pe propria răspundere că cele înscrise corespund realității.Data depunerii la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ...........Semnătura ............Ștampila (după caz)
  ----