HOTĂRÂRE nr. 52 din 15 februarie 2018privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 19 februarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, al art. 5 alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții  +  Articolul 1(1) Ministerul Fondurilor Europene este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, înființat prin preluarea structurilor de specialitate și activităților prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative.(2) Ministerul Fondurilor Europene este autoritatea pentru: coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, coordonarea fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, potrivit dispozițiilor art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, coordonarea Fondului European pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (FEAD), coordonarea fondurilor europene structurale și de investiții post 2020, coordonarea fondurilor alocate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și Norvegian, prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, respectiv gestionarea Facilității de Tranziție 2007, Frontierelor Externe, Fondul Facilitatea Schengen, Fondul de Securitate Internă 2014-2020, programele de înfrățire instituțională și asistență tehnică, și a fondurilor de preaderare PHARE, ISPA.(3) Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește atribuțiile aferente autorității de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziție, Fondul Frontierelor Externe, Programul de cooperare elvețiano-român și Fondul pentru Securitate Internă 2014-2020.(4) Ministerul Fondurilor Europene coordonează, la nivel național, politica în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor structurale și de investiții 2014-2020.  +  Articolul 2Ministerul Fondurilor Europene are sediul în municipiul București, strada Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1. Ministerul Fondurilor Europene își poate desfășura activitatea și în alte sedii deținute sau utilizate în condițiile legii.  +  Articolul 3Ministerul Fondurilor Europene exercită în domeniile sale de activitate, următoarele funcții:a) de planificare strategică;b) de reglementare și avizare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor europene;c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;d) de coordonare;e) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;f) de administrare;g) de implementare și gestionare a programelor finanțate din fonduri europene, naționale, precum și din alte surse legal constituite;h) de monitorizare și control.  +  Articolul 4(1) Ministerul Fondurilor Europene exercită funcțiile autorității de management și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru: Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“, Programul operațional „Competitivitate“, Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, Programul operațional „Capital uman“, Programul operațional „Ajutorarea persoanelor defavorizate“, Programul operațional „Infrastructura mare“ 2014-2020, Programul operațional „Inițiativa pentru IMM-uri“, Programul operațional sectorial „Transport“ 2007-2013, Programul operațional sectorial „Mediu“ 2007-2013 și Programul operațional „Asistență tehnică“ 2007-2013 și 2014-2020, Programul ISPA.(2) Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de operator de program potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și ale anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.(3) Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de punct național de contact potrivit Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009, a Memorandumului de înțelegere pentru Programul de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, potrivit Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și a Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, precum și a Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și a Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și pentru programele de înfrățire instituțională și de asistență tehnică cu statele care beneficiază de finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene, și îndeplinește atribuțiile aferente Punctului de contact pentru implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități.(4) Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de autoritate administrativă de înfrățire instituțională, responsabilă cu managementul administrativ și financiar al proiectelor de înfrățire instituțională în care România are rol de donator de asistență tehnică.(5) Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de autoritate de plată pentru Programul de cooperare elvețiano-român și organism intermediar pentru aria de concentrare tematica 6 și pentru asistența prin intermediul Facilității de pregătire a Proiectului pentru Programul de cooperare elvețiano-român.(6) Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de autoritate delegată în vederea gestionării asistenței financiare nerambursabile acordate României prin Fondul frontierelor externe și Fondul pentru Securitate Internă 2014-2020. (7) Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de autoritate de contractare și plată în vederea gestionării asistenței financiare nerambursabile acordate României prin Facilitatea Schengen.(8) În cadrul Ministerului Fondurilor Europene își desfășoară activitatea agențiile de implementare pentru programele PHARE și Facilitatea de tranziție conform memorandumurilor de finanțare.(9) Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește atribuția de organism intermediar pentru implementarea programelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, pe care le gestionează potrivit alin. (1), prin unitățile din subordine.(10) Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește atribuția de punct național de contact pentru romi responsabil cu monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015, cu modificările ulterioare.(11) Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește atribuția de beneficiar pentru Programul operațional „Ajutorarea persoanelor defavorizate“.  +  Articolul 5Ministerul Fondurilor Europene are următoarele atribuții:1. realizează Programul de guvernare în domeniile sale de activitate;2. elaborează strategii, politici, programe și planuri pentru domeniile sale de activitate;3. stabilește, în condițiile legii, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, sistemul de date, informații și raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informării și/sau analizei Guvernului, după caz;4. îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participarea la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative europene în domeniile sale de competență;5. îndeplinește atribuțiile prevăzute pentru Ministerul Fondurilor Europene de Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;6. gestionează, potrivit competențelor sale, instrumentele de preaderare PHARE și ISPA;7. coordonează pregătirea, dezvoltarea, armonizarea și funcționarea cadrului legislativ, instituțional și procedural pentru implementarea, gestionarea și controlul instrumentelor structurale 2007-2013 și fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020/post 2020, instrumentelor de preaderare PHARE și ISPA, a Fondului pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009, Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021, Programului de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și are atribuții legate de Programul de cooperare elvețiano-român;8. coordonează procesul de elaborare, negociere, modificare, monitorizare și evaluare a implementării Acordului de parteneriat 2014-2020;9. realizează procesul de elaborare, negociere, modificare, monitorizare și evaluare a implementării documentelor de programare post 2020, a programelor finanțate prin fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020 și post 2020 și prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și norvegian 2009-2014 și 2014-2021 pentru domeniul gestionat;10. îndeplinește rolul de organism de coordonare în procesul de desemnare pentru programele finanțate din fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020 FEAD, FEPAM, IPA II, ENI și de organism de monitorizare a desemnării entităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, FEAD, FEPAM, cu excepția organismelor din statele partenere participante în programele de cooperare teritorială europeană, și asigură comunicarea cu Comisia Europeană în domeniul său de activitate și în ceea ce privește coordonarea și monitorizarea activităților organismelor desemnate, cu excepția organismelor din statele partenere participante în programele de cooperare teritorială europeană, cooperând în acest sens cu Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformității sistemelor de management și control specifice programelor operaționale finanțate din fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, FEAD, FEPAM, cu excepția programele de cooperare teritorială europeană;11. asigură coordonarea metodologică și monitorizează participarea României la programele și inițiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană;12. asigură coordonarea gestionării proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Connecting Europe Facility pentru perioada 2014-2020;13. elaborează cadrul normativ național și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor europene, precum și a obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate;14. inițiază, elaborează și avizează, după caz, proiecte de acte normative, proiecte de acorduri internaționale, norme, instrucțiuni și metodologii specifice în domeniile sale de activitate;15. elaborează reglementări privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene, asistența financiară acordată României prin instrumentele de preaderare PHARE și ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, instrumentele structurale 2007-2013, fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020/post 2020, FEAD, Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și norvegian 2014-2021;16. asigură, în numele statului român și al Guvernului României, în condițiile legii, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate;17. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și cu organizații similare din alte state, cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene, precum și cu organisme internaționale în domeniile sale de activitate;18. colaborează/cooperează cu structurile implicate în activitățile de prevenire și combatere a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene și asigură comunicarea cu acestea, cu instituțiile care au atribuții în domeniul achizițiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziție publică desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, FEAD, în condițiile prevăzute de lege, cu Ministerul Finanțelor Publice care asigură funcția de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și pentru Mecanismul financiar norvegian și de autoritate de certificare și plată și cu Ministerul Finanțelor Publice în vederea stabilirii și implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros și eficient al fondurilor alocate programelor operaționale finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020 și Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate;19. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, din domeniile sale de activitate;20. inițiază și negociază, în conformitate cu împuternicirea acordată de Guvern, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente și ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate;21. asigură urmărirea aplicării și controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum și al funcționării organismelor care își desfășoară activitatea în subordinea sa;22. asigură participarea reprezentanților ministerului în comisiile, comitetele și consiliile din care face parte, la nivel național și internațional, conform legii;23. închiriază/concesionează sau primește în administrare, în condițiile legii, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată a statului român;24. elaborează prioritățile, criteriile de eligibilitate și procedurile necesare finanțării, implementării, monitorizării și controlului programelor și proiectelor din domeniile sale de activitate;25. asigură, în condițiile legii, managementul fondurilor publice europene și naționale aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate;26. programează, coordonează, monitorizează și controlează utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană, din domeniile de competență ale ministerului;27. colaborează cu celelalte ministere și instituții care gestionează asistență financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană în vederea implementării unei politici unitare la nivel național în domeniul fondurilor europene;28. asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării programelor europene pe care le gestionează;29. coordonează elaborarea și implementarea Planului de comunicare cu Comisia Europeană, conform Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;30. asigură, după caz, președinția, secretariatul sau participarea în comitetele și în comisiile aferente programelor din domeniile sale de activitate;31. coordonează activitatea specifică legată de închiderea programelor de pre-aderare care au beneficiat de asistență din partea Uniunii Europene prin PHARE, ISPA; 32. exercită activități de audit intern și control la nivelul programelor pentru care îndeplinește rolul de autoritate de management, punct național de contact, punct național;33. efectuează controale privind gestionarea și utilizarea fondurilor din cadrul programelor prevăzute la art. 4 în vederea implementării corecte și eficiente a acestora;34. solicită informații de la celelalte organe ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la alte instituții și autorități publice, precum și de la societățile la care statul este acționar sau asociat, acestea având obligația de a furniza datele solicitate, în condițiile legii;35. asigură protecția informațiilor clasificate, implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene și Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;36. contractează, în condițiile legii, servicii specializate, în vederea obținerii documentelor, studiilor, colectării datelor și informațiilor necesare realizării atribuțiilor sale, precum și servicii de consultanță, inclusiv servicii de evaluare, prognoză și statistică;37. facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;38. asigură derularea dialogului social și a relației cu partenerii sociali și cu societatea civilă pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;39. îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile de comunicare și informare în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013, și fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, inclusiv pentru aplicarea art. 117 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, pentru programele gestionate;40. colaborează cu celelalte ministere și instituții care gestionează asistență financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană, în vederea comunicării și informării în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013 și fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020;41. îndeplinește atribuțiile aferente implementării Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul structurii proprii;42. îndeplinește atribuțiile aferente Punctului național de contact pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015, cu modificările ulterioare;43. elaborează strategia de comunicare, coordonează și monitorizează sistemul de comunicare internă și externă de la nivelul structurilor aflate în subordinea ministerului, potrivit competențelor sale;44. colaborează cu celelalte ministere și instituții care gestionează asistență financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană și elaborează poziția României cu privire la propunerile de politici și reglementări europene în domeniul instrumentelor structurale și fondurilor europene și de coeziune, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă în domeniu, în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;45. asigură reprezentarea României în cadrul Consiliului afaceri generale - format coeziune.  +  Articolul 6În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene este autorizat:a) să desfășoare activități de informare, publicitate și de promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate în domeniile de activitate;c) să încheie protocoale/acorduri de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;d) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;e) să efectueze acte de control conform reglementărilor naționale și actelor juridice ale Uniunii Europene, în domeniile sale de activitate;f) să aplice sancțiuni prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 7Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește orice alte atribuții din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.  +  Articolul 8În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorități ale administrației publice locale, cu alte instituții și autorități, precum și, în condițiile legii, cu orice alte persoane juridice și persoane fizice.  +  Capitolul II Structura organizatorică, personalul și conducerea Ministerului Fondurilor Europene  +  Articolul 9(1) Structura organizatorică a Ministerului Fondurilor Europene este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Fondurilor Europene și al unităților subordonate prevăzute în anexa nr. 2 este de 1.377, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.(3) Statul de funcții, structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului se aprobă, în condițiile legii, prin ordin al ministrului fondurilor europene.(4) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(5) Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu și pe structurile subordonate se face prin ordin al ministrului fondurilor europene, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit alin. (2), în condițiile legii.(6) În cadrul structurii organizatorice pot fi înființate, prin ordin al ministrului fondurilor europene, direcții în cadrul direcțiilor generale, servicii, birouri sau compartimente, cu respectarea prevederilor art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără a fi modificată anexa nr. 1.(7) Personalul Ministerului Fondurilor Europene este compus din demnitari, funcționari publici și personal contractual, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 10(1) Ministerul Fondurilor Europene desemnează dintre specialiștii săi consilieri și/sau experți care își vor desfășura activitatea în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detașat în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului.(2) Personalului Ministerului Fondurilor Europene trimis în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.  +  Articolul 11(1) În condițiile legii, în cadrul Ministerului Fondurilor Europene și/sau al unităților aflate în subordinea ministerului se pot organiza și pot funcționa unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, unități de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectelor finanțate din credite externe rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului.(2) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UMP/UCP și, după caz, numărul de unități sunt prevăzute în documentele de programare și actele normative aferente proiectului și sunt preluate ca atare în ordinul ministrului fondurilor europene privind înființarea UMP/UCP.(3) Ministrul fondurilor europene numește personalul UMP/UCP și stabilește competențele directorului acestuia.(4) Pentru implementarea proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile, Ministerul Fondurilor Europene poate înființa unități de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat în afara organigramei, în condițiile legii.(5) Componența, numărul de persoane, regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (4), precum și încadrarea și salarizarea personalului aferent se stabilesc prin ordin al ministrului fondurilor europene, în condițiile legii.(6) În cadrul Ministerului Fondurilor Europene se organizează și funcționează Organismul intermediar cu verificarea financiară a cererilor de plată pentru implementarea ariei tematice 6 „Îmbunătățirea reglementărilor în sectorul financiar și întărirea piețelor financiare și a instituțiilor“ și pentru asistența prin intermediul Facilității de pregătire a proiectului, din cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.(7) Structura organizatorică, numărul de personal, precum și regulamentul de organizare și funcționare pentru UIP se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene privind înființarea UIP.(8) Ministrul fondurilor europene numește personalul UIP și stabilește competențele conducătorului acesteia, în condițiile legii.  +  Articolul 12(1) Ministerul Fondurilor Europene are în subordine unitățile cu personalitate juridică prevăzute în anexa nr. 2.(2) Structura organizatorică, repartizarea numărului maxim de posturi, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare pentru unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene.(3) Conducătorii unităților prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiți și eliberați în/din funcție prin ordin al ministrului fondurilor europene, în condițiile legii.(4) Conducătorii unităților prevăzute în anexa nr. 2 au calitatea de ordonator terțiar de credite.(5) Personalul de conducere, cu excepția celui prevăzut la alin. (3), și personalul de execuție din cadrul unităților prevăzute în anexa nr. 2 se numește în funcție prin decizie a directorului executiv, în condițiile legii.(6) Atribuțiile și competențele structurilor subordonate se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene, pe baza propunerilor structurilor de specialitate.(7) Atribuțiile generale și specifice ale personalului din cadrul structurilor subordonate se stabilesc prin fișa postului, cu respectarea regulamentului de organizare și funcționare prevăzut la alin. (6).  +  Articolul 13(1) Unitățile subordonate Ministerului Fondurilor Europene își desfășoară activitatea în spațiile din cadrul sediilor organismelor intermediare regionale sau în locațiile închiriate, în condițiile legii.(2) Ministrul fondurilor europene poate redistribui prin ordin, între organisme intermediare și aparatul propriu, posturile repartizate, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.(3) Structurile de specialitate din cadrul unităților subordonate, care au corespondent la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, se află în coordonarea metodologică a structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al ministerului, pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ministerului.  +  Articolul 14(1) Conducerea Ministerului Fondurilor Europene se asigură de către ministrul fondurilor europene.(2) Ministrul fondurilor europene reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare persoanelor din subordine.(3) În fața autorităților jurisdicționale, Ministerul Fondurilor Europene este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului fondurilor europene.(4) Ministrul fondurilor europene este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare. Ministrul fondurilor europene poate delega această calitate, în condițiile legii.(5) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul fondurilor europene emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.(6) În cazul în care ministrul fondurilor europene nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condițiile legii.  +  Articolul 15(1) Ministrul fondurilor europene este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat numiți și eliberați din funcție prin decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii.(2) Secretarii de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului fondurilor europene.(3) Secretarul general și, respectiv, secretarii generali adjuncți ai Ministerului Fondurilor Europene au atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia pot îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Fondurilor Europene ori încredințate de ministru, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.(4) Secretarul general și secretarii generali adjuncți asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile Ministerului Fondurilor Europene.(5) Pe lângă ministrul fondurilor europene funcționează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componența și regulamentul de funcționare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.(6) Atribuțiile direcțiilor, serviciilor, birourilor și ale altor compartimente din cadrul Ministerului Fondurilor Europene se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene.  +  Articolul 16Ministerul Fondurilor Europene poate închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.  +  Articolul 17Ministerul Fondurilor Europene are în dotare, pentru activități specifice desfășurate, un număr de 50 autoturisme.  +  Articolul 18Ministrul fondurilor europene numește și eliberează din funcție personalul instituției alcătuit din funcționari publici și personal angajat cu contract individual de muncă.  +  Articolul 19Patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene se constituie prin preluarea patrimoniului aferent structurilor și personalului preluat de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termenul prevăzut de art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018.  +  Articolul 20Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și respectarea regimului juridic aplicabil personalului contractual cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Fondurilor Europene se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 21Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 15 februarie 2018.Nr. 52.  +  Anexa nr. 1
  Structura organizatorică a Ministerului Fondurilor Europene
   +  Anexa nr. 2
  UNITĂȚI
  care funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene
  1. Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est2. Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est3. Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud - Muntenia4. Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia5. Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest6. Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest7. Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane -- Regiunea Centru8. Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea București-Ilfov
  ----