ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 5 din 15 februarie 2018pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018  Luând în considerare situația de urgență generată de incendiul din data de 12 ianuarie 2018, care a afectat substanțial parcul auto al operatorului de transport public local, sub aspectul imposibilității asigurării continuității serviciului public de transport în comun pe raza municipiului Tulcea,având în vedere faptul că întreruperea efectuării serviciului de transport public local de persoane afectează siguranța și calitatea vieții populației din următoarele motive:– imposibilitatea deplasării salariaților la locurile de muncă, putând avea drept consecință încetarea raporturilor de muncă; în egală măsură este afectată și activitatea instituțiilor și operatorilor economici unde aceștia își desfășoară activitatea;– imposibilitatea deplasării elevilor și studenților la instituțiile de învățământ;– proliferarea activităților ilicite de transport rutier de persoane, fapt care ar afecta în mare măsură atât transportul public local, aceste practici ilicite determinând efecte negative majore asupra activității economice a întreprinderilor autorizate, asupra bugetului de stat prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplății taxelor și impozitelor aferente activităților de transport rutier de persoane neautorizate, cât și asupra siguranței circulației rutiere;– în lipsa unei reglementări care să asigure continuitatea transportului public local de persoane prin curse regulate, într-o perioadă relativ scurtă de timp transportul ilicit de persoane pe traseele neacoperite ar deveni o alternativă la actualul serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate,în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLa articolul 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (2) se introduccinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. d), în situații de urgență, determinată de incendii, cutremure, inundații, alte calamități naturale sau evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante, a operatorilor de transport rutier sau a transportatorilor autorizați, după atribuirea gestiunii serviciului de transport public local în modalitățile prevăzute la art. 21, operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizați pot utiliza, în baza unui contract de comodat, definit potrivit art. 2.146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, mijloace de transport în comun, indiferent de județul în care sunt înmatriculate sau înregistrate, pe o perioadă mai mică de 2 ani, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de delegare a serviciului de transport public local.(4) Pentru situația reglementată la alin. (3) poate avea calitatea de comodant orice operator de transport rutier sau unitate-administrativ teritorială, cu excepția autorității contractante care a încheiat contractul de delegare a serviciului de transport public local, de pe raza unității administrativ-teritoriale unde este înregistrată situația de urgență respectivă.(5) Încheierea contractului de comodat prevăzut la alin. (3) se realizează în baza hotărârii consiliului local a unității administrativ-teritoriale, în calitate de autoritate contractantă care a atribuit contractul de delegare a serviciului de transport public local, care se modifică și completează, prin act adițional, în scopul și pe durata prevăzute la alin. (3), cu respectarea îndeplinirii condițiilor prealabile privind parcul de vehicule corespunzătoare serviciului atribuit, în condițiile legii.(6) Prin hotărâre a consiliului local se declară situația de urgență care determină încheierea contractului de comodat, potrivit alin. (3), în baza constatării imposibilității de îndeplinire de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat a obligațiilor prevăzute în contractul de delegare a serviciului de transport public local.(7) Dacă sunt prevăzute în contractul de delegare a serviciului de transport public local pe raza unei unități administrativ-teritoriale comodante, mijloacele de transport în comun date în comodat conform alin. (3) pot fi numai cele destinate acoperirii imobilizărilor și rezervelor.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare
  pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Bogdan Petru Alexa
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 15 februarie 2018.Nr. 5.------