ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018  Având în vedere necesitatea creării unui cadru legislativ național adecvat pentru absorbția fondurilor europene, care se acordă în cadrul Politicii Agricole Comune,luând în considerare că prevederile prezentei ordonanțe de urgență au implicații asupra cererilor unice de plată aferente anului 2018, care se vor depune fără penalități de întârziere până la data finală de 15 mai, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, având în vedere că în anul 2018 se menține data de 1 martie, ca dată de începere a campaniei de depunere a cererilor unice de plată, este necesară adoptarea de urgență a prezentului act normativ, în vederea asigurării unui interval de timp suficient astfel încât cei aproximativ 900.000 de fermieri să se încadreze în perioada de depunere a cererilor unice de plată fără penalități. În considerarea faptului că prin noile reglementări prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se preiau unele prevederi în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2.393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1.306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1.307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018,având în vedere că noile reglementări simplifică și flexibilizează anumite condiții de eligibilitate referitoare la practicile agricole benefice pentru climă și mediu, la accesul tinerilor fermieri la plata specifică și la aplicarea schemei de sprijin cuplat, iar definiția hectarului eligibil se modifică pentru a veni în sprijinul fermierilor care trebuie să beneficieze de aceste noi prevederi, se impune adoptarea modificărilor înainte de începerea campaniei de depunere a cererilor unice de plată, aferentă anului 2018.Având în vedere cadrul general de acordare a plăților în agricultură, în conformitate cu mecanismele prevăzute de legislația Uniunii Europene, și anume:– Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;– Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;– Regulamentul (UE) 2017/2.393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017,ținând cont de faptul că neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență ar conduce la disfuncționalități în procesul de accesare a plăților de către fermieri,având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare stabilite prin prezentul act normativ va avea ca efect imposibilitatea respectării calendarului stabilit prin legislația comunitară din domeniul plăților directe,luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile atât în plan economic, cât și în plan social, în principal prin neaccesarea în condiții optime a fondurilor alocate României prin Politica Agricolă Comună, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al României,întrucât elementele prezentate constituie situații extraordinare și vizează interesele economice ale României pe termen scurt și mediu,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) pârloagă înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an, întreținut în bune condiții agricole și de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă așa cum este definită la alin. (2) lit. c). Perioada în care terenul este lăsat în pârloagă este de minimum 6 luni într-un an calendaristic și acoperă lunile aprilie-septembrie;2. La articolul 2 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera ș), cu următorul cuprins:ș) teren în pregătire pentru culturi permanente înseamnă teren pe care urmează să se înființeze culturi permanente și pe care se desfășoară activitate minimă. Regimul de teren în pregătire pentru culturi permanente poate fi menținut pe o perioadă de maximum 3 ani, care începe cu anul primei declarări a acestuia pentru schema de plată unică pe suprafață.3. La articolul 2 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, prin realizarea a cel puțin o tăiere anuală de întreținere și, respectiv, cel puțin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreținere a solului, în cazul viilor și livezilor.4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru gestionarea fondurilor Uniunii Europene pentru agricultură și dezvoltare rurală, respectiv Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR) și fondurilor din bugetul național aferente FEGA și FEADR, incluzând elaborarea legislației specifice.5. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Începând cu anul de cerere 2019, statutul de fermier activ se stabilește și prin verificarea înregistrării persoanelor fizice și juridice și a formelor asociative de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acestora, pentru activitățile lor agricole, în Registrul contribuabililor/plătitorilor, potrivit prevederilor art. 91 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 3 pct. 3 lit. (a) din Regulamentul (UE) 2017/2.393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1.306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1.307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1.308/ 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor.6. La articolul 8 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) să declare toate parcelele agricole, în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013. Fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiția ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un hectar. De asemenea, fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafață nu au obligația de a-și declara parcelele agricole dacă suprafața totală nu depășește 1 ha. În toate cazurile, fermierul indică în cererea sa că are la dispoziție parcele agricole și, la cererea APIA, indică localizarea acestora. Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri, astfel cum este prevăzut în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, nu au obligația de a-și declara parcelele agricole pentru care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel de declarație este necesară pentru obținerea unui alt tip de ajutor sau sprijin.7. La articolul 8 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) să declare toate zonele de interes ecologic prevăzute la art. 20 alin. (1);8. La articolul 10, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Hectar eligibil înseamnă:a) orice suprafață agricolă a exploatației care este utilizată pentru o activitate agricolă; saub) orice suprafață care a dat dreptul la plăți în 2008 în cadrul schemei de plată unică pe suprafață și care pe durata angajamentului relevant al fermierului individual este împădurită în temeiul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 sau în temeiul unei scheme naționale ale cărei condiții respectă dispozițiile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013........................................................................(4) În cazul pajiștilor permanente care conțin elemente disparate neeligibile, precum elemente de peisaj și arbori, începând cu anul de cerere 2020 hectarul eligibil se determină prin aplicarea unui sistem proporțional de reducere a suprafeței bazat pe procentajul de suprafață neeligibilă în cadrul blocului fizic, definit la art. 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014. Reducerea suprafețelor ca rezultat al aplicării acestui sistem nu constituie neconformitate în cadrul angajamentelor încheiate pentru măsurile delegate și nu determină aplicarea de sancțiuni.9. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Plafoanele alocate ANT în sectoarele vegetal și zootehnic se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.10. La articolul 18 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) fără a aduce atingere numărului de culturi prevăzute la lit. a) și b), în cazul în care suprafața de teren arabil este cultivată în proporție de peste 75% cu iarbă ori cu alte plante erbacee sau este pârloagă ori este acoperită cu culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producție, cultura preponderentă de pe restul suprafeței arabile trebuie să ocupe maximum 75% din terenul arabil rămas, cu excepția cazului în care această suprafață rămasă este acoperită cu iarbă sau alte plante furajere erbacee ori este teren lăsat pârloagă.11. La articolul 18 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) culturile de iarnă și cele de primăvară sunt considerate culturi distincte, chiar dacă aparțin aceluiași gen. Triticum spelta este considerată a fi o cultură distinctă de culturile care aparțin aceluiași gen.12. La articolul 18 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) peste 75% din terenul arabil este utilizat pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee, este cultivat cu culturi de leguminoase, este teren lăsat pârloagă sau face obiectul unei combinații între aceste utilizări;c) peste 75% din suprafața agricolă eligibilă este pajiște permanentă, este utilizată pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee ori pentru culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură sau face obiectul unei combinații între aceste utilizări;13. La articolul 20, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) În sensul art. 17 alin. (1), fermierii în ale căror exploatații terenul arabil este mai mare de 15 ha se asigură că, începând cu anul de cerere 2018, o suprafață care corespunde unui procent minim de 5% din terenul arabil al exploatației pe care fermierul l-a declarat este zonă de interes ecologic. Sunt considerate zone de interes ecologic:a) terase;b) elemente de peisaj - garduri vii/fâșii împădurite/arbori în aliniament, arbori izolați, pâlcuri arbustive din zona de câmpie, iazuri, rigole;c) zone tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare și margini de câmp;d) zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție;e) terenuri împădurite prin măsura 221 «Prima împădurire a terenurilor agricole» din cadrul PNDR 2007-2013, prin submăsura 8.1 «Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite» din cadrul PNDR 2014-2020 sau în temeiul unei scheme naționale ale cărei condiții respectă dispozițiile art. 43 alin. (1), (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 sau ale art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013;f) zone cu culturi secundare sau strat vegetal;g) zone cu culturi fixatoare de azot;h) zone cu Miscanthus. ....................................................................(2) Zonele de interes ecologic prevăzute la alin. (1) sunt situate pe terenul arabil al exploatației, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) lit. d), e) și h). Zonele de interes ecologic prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) pot fi adiacente terenului arabil al exploatației declarat de fermier.....................................................................(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică exploatațiilor în următoarele situații:a) peste 75% din terenul arabil este utilizat pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee, este teren lăsat pârloagă, este cultivat cu culturi de leguminoase sau face obiectul unei combinații între aceste utilizări;b) peste 75% din suprafața agricolă eligibilă este pajiște permanentă, este utilizată pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee sau este cultivată cu culturi aflate sub apă fie o mare parte a anului, fie o mare parte a ciclului de cultură sau face obiectul unei combinații între aceste utilizări.14. La articolul 22, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Plata pentru tinerii fermieri se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de 5 ani, începând de la prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri, cu condiția ca depunerea cererii să aibă loc în termen de 5 ani de la data stabilirii conform alin. (2) lit. a). Perioada de 5 ani se aplică de asemenea fermierilor care au beneficiat de plata pentru tinerii fermieri pentru cererile depuse înainte de anul de cerere 2018.15. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pentru tinerii fermieri care, potrivit prevederilor alin. (2) lit. a), s-au stabilit în perioada 2010-2013, din perioada de 5 ani se scade numărul de ani care au trecut între instalarea prevăzută la alin. (2) lit. a) și prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri.16. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cuantumul plății pe hectar este situat între 25% și 50% din cuantumul pe hectar al schemei de plată unică pe suprafață, calculat potrivit prevederilor art. 11 alin. (2), procent care se stabilește prin hotărâre a Guvernului. Plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru maximum 60 ha eligibile pe care fermierul respectiv le-a declarat.17. La articolul 25, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Plafonul alocat și, după caz, cuantumul plății pe unitatea de măsură, sectoarele și producțiile la care se face referire la art. 24 alin. (1), culturile și speciile de animale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor titlului IV cap. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013...................................(3) Decizia referitoare la modalitatea de aplicare a sprijinului cuplat poate fi revizuită până la data de 1 august a oricărui an, cu efect asupra anului următor, în sensul prevăzut la art. 53 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, cu notificarea Comisiei până la această dată.18. La articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Sumele necuvenite acordate sub formă de ajutoare naționale tranzitorii și/sau de scheme de plăți directe sau măsuri de sprijin din fondurile europene și/sau din fondurile publice naționale aferente acestora se recuperează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dănuț Alexandru Potor,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 15 februarie 2018.Nr. 4.------