ORDONANȚĂ nr. 14 din 31 ianuarie 2007 (*republicată*)pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2014  *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 65/2014 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 14 mai 2014, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 27 martie 2009, iar ulterior a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 109/2010 privind completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 7 iunie 2010;– Legea nr. 28/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea îmbunătățirii activității de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 22 martie 2012;– Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică în condițiile prezentei ordonanțe de către Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organele de valorificare abilitate, dacă prin lege nu se prevede altfel.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 49 din LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 24 decembrie 2015.(1^1) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului care nu se află pe teritoriul României se valorifică de către Ministerul Afacerilor Externe.----------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. 49 din LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 24 decembrie 2015.(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare.(3) Bunurile prevăzute la alin. (2) vor fi distruse pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate sau a deținătorului, în cazul în care acestea nu pot fi identificate. Distrugerea se va efectua în prezența și cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare și distrugere formate din reprezentanți ai deținătorului, ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ai organului de valorificare, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.(4) Distrugerea drogurilor, precursorilor, medicamentelor, materialelor consumabile de utilitate medicală, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale și a aparaturii medicale, substanțelor toxice, materialelor radioactive și a precursorilor de explozivi confiscați se efectuează în condițiile prevăzute în legile speciale care reglementează regimul acestor substanțe. (la 05-03-2018, Alineatul (4) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Articolul 34, Capitolul VI din LEGEA nr. 49 din 27 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 02 martie 2018 ) (5) Bunurile dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală se distrug în prezența și cu confirmarea comisiei de preluare și distrugere prevăzute la alin. (3).(6) Convocarea comisiei de preluare și distrugere se face de către deținător.(7) În cazul bunurilor prevăzute la alin. (5), care fac obiectul prevederilor Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, cheltuielile de distrugere urmează regimul stabilit prin această lege.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) organe de valorificare - unitățile subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului aflate pe teritoriul României, precum și structurile de specialitate cu atribuții în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României;----------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. 49 din LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 24 decembrie 2015.b) deținător de bunuri - persoana fizică sau juridică ce deține cu sau fără titlu bunuri de natura celor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 2^1Prin ordinul prevăzut la art. 2 lit. a) se stabilește și arondarea teritorială a deținătorilor de bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, din punctul de vedere al organului de valorificare competent a le prelua.----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 4 al art. 49 din LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 24 decembrie 2015.  +  Articolul 3(1) Bunurile confiscate sau neridicate în orice procedură judiciară trec în proprietatea privată a statului în temeiul unei încheieri emise de judecătorul de cameră preliminară sau al unei hotărâri judecătorești definitive ori, după caz, definitive și irevocabile.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. 49 din LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 24 decembrie 2015.(2) În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării și sancționării contravențiilor pe bază de proces-verbal, titlul de proprietate îl constituie însuși procesul-verbal de contravenție, în cazul în care acesta nu a fost contestat în termenul legal sau dacă a fost contestat și contestația a fost respinsă printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.(3) Bunurile mobile aflate la organele de valorificare sau la deținător, pentru care s-a dispus restituirea prin încheierea judecătorului de cameră preliminară sau prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, se restituie proprietarului sau persoanei îndreptățite. În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării și sancționării contravențiilor pe bază de proces-verbal, pentru care s-a dispus restituirea, eventualele cheltuieli de restituire sunt în sarcina organelor care au dispus măsura confiscării.(4) În vederea restituirii bunurilor menționate la alin. (3), organul de valorificare sau, după caz, deținătorul va proceda la notificarea proprietarului sau a persoanei îndreptățite, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(5) În situația în care notificarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nu s-a putut realiza, deținătorul va proceda la notificarea prin intermediul executorului judecătoresc ori la afișarea comunicării la domiciliul sau la sediul proprietarului ori al persoanei îndreptățite.(6) Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor. Atunci când proprietarul sau persoana îndreptățită își are domiciliul sau sediul în altă localitate decât cea în care se află sediul deținătorului, la solicitarea acestuia, procedura de afișare prevăzută la alin. (5) se poate realiza și prin intermediul instituției corespondente de la domiciliul sau sediul proprietarului ori al persoanei îndreptățite.(7) Bunurile menționate la alin. (3) se consideră abandonate dacă proprietarul sau persoana îndreptățită nu se prezintă pentru a le ridica în termen de 3 luni de la data la care a fost notificată de către deținător.(8) Dispozițiile alin. (4)-(7) nu se aplică în cazul în care prin dispoziții legale se prevede un alt termen de restituire a bunurilor sau o altă procedură de notificare.(9) Încheierea judecătorului de cameră preliminară sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă se comunică de îndată deținătorului, în vederea notificării proprietarului sau persoanei îndreptățite.  +  Capitolul II Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 4(1) Declararea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului se face la organele de valorificare, în termen de 10 zile de la data primirii de către deținător a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora.(2) Bunurile devenite proprietate privată a statului se declară și se predau organelor de valorificare după ce actul de preluare în proprietatea privată a statului, prevăzut la art. 3, a devenit executoriu, potrivit legii.  +  Articolul 5(1) Deținătorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului, persoane fizice sau juridice, după caz, au obligația să inventarieze bunurile respective, luând în același timp și măsurile de securitate, de păstrare și de conservare corespunzătoare până la predarea lor efectivă organelor de valorificare.(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri:a) medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicală, materialele de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicală, substanțele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale de patrimoniu, documentele istorice, materialele de arhivă, obiectele, veșmintele și cărțile de cult, timbrele filatelice, materialele lemnoase, detectoarele de metale, fildeșul și orice bunuri a căror comercializare este interzisă prin lege, care se predau organelor de specialitate ale statului competente a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;b) mijloacele de plată în valută neconvertibilă care se depun la Banca Națională a României în condițiile legii;c) armele de foc, munițiile, materiile explozive și bunurile cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, Poliției Române, Ministerului Apărării Naționale ori, după caz, altor persoane juridice autorizate, prevăzute de legislația privind regimul armelor și munițiilor.(3) Bunurile prevăzute la alin. (2) se vor evalua, utiliza, valorifica, distruge sau se vor casa de către organele specializate care le-au preluat, dispunând de acestea conform atribuțiilor legale ce le revin.(4) Sumele obținute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) se virează la bugetul de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare, precum și a altor rețineri prevăzute prin legi speciale.(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intră sub incidența legislației în vigoare privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care rămân la dispoziția cultelor religioase.(6) Precursorii de droguri se valorifică de organele de valorificare numai către un operator cu substanțe clasificate, potrivit legislației privind regimul juridic al precursorilor de droguri.(7) O copie a documentului care atestă valorificarea sau distrugerea precursorilor de droguri se comunică Agenției Naționale Antidrog.  +  Capitolul III Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 6(1) Predarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se face de către deținători la organele de valorificare.(2) Bunurile vor fi predate de către deținători organelor de valorificare, care sunt obligate să le preia în termen de 10 zile de la data primirii de către deținător a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora.(3) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în termen de 21 de zile de la preluare.(4) Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 3 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și un reprezentant al deținătorului bunurilor respective.(4^1) Atunci când valorificarea privește bunuri confiscate în proceduri penale, din Comisia de evaluare poate face parte și un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest caz, Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne.----------Alin. (4^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. 49 din LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 24 decembrie 2015.(4^2) În cazul în care reprezentantul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu participă la evaluare, bunurile se evaluează în lipsa acestuia.----------Alin. (4^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. 49 din LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 24 decembrie 2015.(5) Cheltuielile de deplasare și de cazare se plătesc membrilor comisiei de evaluare de către instituția care i-a desemnat.(6) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (2) privind condițiile în care procesul-verbal de contravenție devine titlu de proprietate, precum și de la prevederile alin. (1), bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, păsările vii și plantele, se valorifică de îndată. Bunurile se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri către populație, la prețul de piață. Valorificarea acestor bunuri se face fără efectuarea procedurilor de evaluare.(7) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la solicitarea deținătorului, același termen și aceeași procedură de valorificare prevăzute la alin. (6) se aplică și bunurilor al căror termen de garanție expiră înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunța în litigiu, al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare.(8) În cazul în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se dispune restituirea bunurilor prevăzute la alin. (6) și (7), sumele obținute din valorificarea acestora se achită persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, conform prevederilor din hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz, la nivelul actualizat al prețurilor, în situația în care în hotărâre nu se prevede suma.(9) Instituțiile abilitate prin lege să ateste calitatea bunurilor, pentru bunurile supuse valorificării, sunt obligate să emită avizul constatator în termenul solicitat de organul de valorificare, cu excepția bunurilor perisabile, pentru care avizul constatator se va emite de îndată.(10) Produsele de natura celor supuse marcării potrivit legii, nemarcate sau cu marcaje false supuse valorificării, vor purta marcaje speciale, conform reglementărilor legale în materie.  +  Articolul 7(1) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (2), bunurile mobile cu privire la care s-a dispus confiscarea pot fi valorificate în cursul procesului al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile, în următoarele situații:a) atunci când există riscul ca, prin trecerea timpului, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului, valoarea bunurilor confiscate să se diminueze semnificativ;b) când măsura confiscării privește bunuri a căror depozitare, întreținere sau conservare necesită cheltuieli disproporționate în raport cu valoarea bunului.(2) În cursul procesului al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile, organul care a dispus măsura confiscării poate hotărî de îndată valorificarea bunurilor confiscate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia, indiferent dacă acestea se încadrează sau nu în categoriile menționate la alin. (1). În vederea valorificării acestor bunuri se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 6 alin. (1)-(6).(3) La cererea organului care a dispus măsura confiscării, instanța de judecată învestită cu soluționarea procesului al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare decide asupra valorificării bunurilor mobile confiscate ce se încadrează în categoriile menționate la alin. (1). În acest scop, instanța de judecată fixează un termen care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt citate părțile. Bunurile mobile pentru care se solicită valorificarea vor fi evaluate, prin expertiză judiciară, la valoarea lor de circulație.(4) Instanța soluționează de urgență cererea privind valorificarea bunurilor mobile confiscate ce se încadrează în categoriile menționate la alin. (1), prin încheiere irevocabilă.(5) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) și (2), după reținerea cheltuielilor de valorificare, se consemnează pe numele proprietarului bunurilor, la dispoziția organului care a dispus măsura confiscării.(6) Pentru valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) și (2) sunt aplicabile dispozițiile art. 9.(7) Împotriva modului de ducere la îndeplinire a încheierii de valorificare a bunurilor mobile confiscate cei interesați pot formula plângere la instanța care a dat această încheiere, în termen de 10 zile de la data la care au luat cunoștință de actul contestat. Tot astfel, terții vătămați pot formula plângere în tot cursul procedurii de valorificare, dar nu mai târziu de 10 zile de la finalizarea acestei proceduri.(8) Până la soluționarea plângerii prevăzute la alin. (7), instanța poate suspenda procedura de valorificare prin încheiere irevocabilă, numai dacă se depune o cauțiune, care nu poate depăși cuantumul de 10% din valoarea obiectului cererii.(9) Instanța soluționează plângerea prevăzută la alin. (7) prin încheiere irevocabilă.(10) Neintroducerea plângerii în termenul prevăzut la alin. (7) teza a II-a nu îl împiedică pe cel de-al treilea să își realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, în condițiile legii.(11) În cazul bunurilor valorificate în condițiile prezentului articol nu este admisibilă nicio cerere de desființare a vânzării împotriva terțului care a plătit prețul, în afară de cazul în care a existat fraudă din partea acestuia.  +  Articolul 8(1) Bunurile supuse valorificării care, în perioada valorificării, au devenit necomercializabile, precum și cele care nu au putut fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere.(2) Comisia de distrugere este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. 49 din LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 24 decembrie 2015.(3) Membrii comisiei de evaluare, precum și membrii comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 8 alin. (2) primesc o indemnizație fixă lunară, stabilită prin ordin al ministrului finanțelor publice*), care se indexează anual cu indicele de inflație, cu condiția întrunirii comisiilor cel puțin o dată în cursul lunii, care se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Notă
  *) A se vedea Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.495/2007 privind stabilirea indemnizațiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.
  (4) Cheltuielile de deplasare și de cazare se plătesc membrilor comisiilor de distrugere prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 8 alin. (2) de către instituția care i-a desemnat.
   +  Articolul 9(1) Valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se face prin bursele de mărfuri, prin magazine proprii, licitație publică, în regim de consignație sau direct de la locul unde acestea se află.(2) Valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se află în străinătate, se face prin licitație publică sau alte proceduri legale, potrivit legislației aplicabile din statul pe teritoriul căruia se află.
   +  Capitolul IV Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 10(1) Ministerul Finanțelor Publice poate transmite sau, după caz, propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri supuse valorificării unor persoane fizice sau juridice, astfel:a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulanțe sanitare cu dotări aferente, ambarcațiuni și motoare atașabile acestora, care vor fi repartizate de comisia interministerială, cu titlu gratuit, ministerelor, autorităților publice centrale și locale, în limita normativelor de dotare, cu respectarea procedurilor de declarare și evaluare, precum și instituțiilor de cult, Societății Naționale de Cruce Roșie din România și organizațiilor neguvernamentale acreditate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice ca furnizori de servicii sociale/cantine sociale și care desfășoară efectiv astfel de activități;b) creșelor, grădinițelor, centrelor de plasament și centrelor de primire a copilului, căminelor de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, școlilor, bibliotecilor, instituțiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societății Naționale de Cruce Roșie din România, precum și organizațiilor neguvernamentale acreditate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice ca furnizori de servicii sociale/cantine sociale și care desfășoară efectiv astfel de activități, precum și persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităților naturale, la propunerea organelor de valorificare, prin ordin al ministrului sau decizie a conducătorului organului de valorificare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe;c) ministerelor, autorităților publice centrale și locale - echipamente de comunicație, tehnică de calcul și birotică, rechizite, bunuri de folosință îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întreținere și reparații, cu respectarea procedurilor de declarare și evaluare, prin ordin al ministrului finanțelor publice sau decizie a conducătorului organului de valorificare, după caz;d) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile și imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului;e) persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului;f) abrogată;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 10 a fost abrogată de pct. 8 al art. 49 din LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 24 decembrie 2015.(2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de o comisie interministerială care va funcționa pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a prim-ministrului, formată din reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor și Cancelariei Primului-Ministru**). Notă
  **) Conform prevederilor art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, "denumirea «Cancelaria Primului-Ministru» se înlocuiește în mod corespunzător cu denumirea «aparatul propriu de lucru al primului-ministru» sau, după caz, cu denumirea «Secretariatul General al Guvernului»".
   +  Capitolul V Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 11(1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor se varsă la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare, precum și a altor rețineri prevăzute prin legi speciale în cazul organelor abilitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare.(2) Bunurile confiscate de organele autorității administrației publice locale se predau organelor de valorificare, iar sumele încasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislației în vigoare și a unui comision de 20% din veniturile rămase după deducerea cheltuielilor cu valorificarea.(3) Comisionul de 20% se varsă la bugetul de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare.(4) În situația în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferența va fi acoperită de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.(5) În categoria cheltuielilor efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în condițiile prezentei ordonanțe, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora și până la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere, precum și cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care îndeplinesc condițiile de comercializare.  +  Articolul 12(1) Bunurile necomunitare care au intrat în proprietatea privată a statului sunt supuse prevederilor art. 867a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 privind crearea Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare.(2) Drepturile de import se aplică asupra valorii rezultate din valorificarea acestora potrivit prezentei ordonanțe.(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile distruse.(4) Drepturile de import privind taxele vamale, taxele agricole și taxele antidumping se aplică și în cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit asupra prețului stabilit de comisia de evaluare, aflat în vigoare în momentul atribuirii, și intră în categoria cheltuielilor de valorificare prevăzute la art. 11 alin. (5).  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 13Nerespectarea obligațiilor prevăzute de prezenta ordonanță atrage răspunderea disciplinară, contravențională, materială sau, după caz, penală, potrivit legii*). Notă
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 597/2008 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 10 iunie 2008.
   +  Articolul 14(1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului**). Notă
  **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe, Ministerul Afacerilor Externe va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României, aprobate prin ordin al ministrului, avizat de Ministerul Finanțelor Publice.
   +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:a) Ordonanța Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005;b) Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 3 mai 2005, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 16Prezenta ordonanță intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.***) Notă
  ***) Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007.
  Notă
  Reproducem mai jos art. II și III din Legea nr. 65/2014, care nu sunt încorporate în textul republicat al Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr. 65/2014:  +  Articolul II(1) La constatarea unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte pentru care legea prevede aplicarea sancțiunii contravenționale, complementare a confiscării bunurilor, agentul constatator poate lua măsura provizorie de indisponibilizare a bunurilor respective în vederea confiscării, întocmind în acest sens un proces-verbal de indisponibilizare.(2) Prin procesul-verbal de indisponibilizare încheiat conform alin. (1), agentul constatator înștiințează persoana la care s-au găsit bunurile asupra faptului că are posibilitatea, în termen de maximum 24 de ore, să depună la agentul constatator explicații scrise cu privire la împrejurările constatate și/sau să depună orice document pe care îl consideră relevant, după caz, de natură să determine revocarea măsurii provizorii prevăzute la alin. (1).(3) Bunurile indisponibilizate potrivit alin. (2) se depozitează într-un spațiu stabilit de comun acord de agentul constatator cu persoana la care s-au găsit și pe cheltuiala acesteia, persoana rămânând responsabilă de păstrarea calității și integrității bunurilor, de luarea tuturor măsurilor pentru evitarea oricărui impact asupra calității mediului.(4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), în funcție de faptele săvârșite și documentele depuse, agentul constatator dispune fie revocarea măsurii prevăzute la alin. (1), fie aplicarea sancțiunii contravenționale. Revocarea măsurii prevăzute la alin. (1) se motivează în scris și este avizată de șefii ierarhici ai agentului constatator și aprobată de conducătorul instituției din care face parte acesta.(5) Sunt exceptate de la aplicarea procedurii prevăzute la alin. (1) bunurile a căror proveniență nu este dovedită de contravenient, în condițiile legii, și care au servit sau sunt destinate pentru activități comerciale ilicite, asupra cărora se dispune de îndată sancțiunea confiscării.Art. III. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Afacerilor Interne vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor art. II, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  ------