ORDIN nr. 5.268 din 21 septembrie 2015pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate și în România
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 1 octombrie 2015  Luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și a Metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, cu modificările și completările ulterioare, Notă
  *) Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3.800/2015 privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizațiilor furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară și de recunoaștere a studiilor efectuate de elevii școlarizați în cadrul acestor unități de învățământ,în baza prevederilor Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,în temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. q) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind echivalarea de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă modelul atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate și în România, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București transmit Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor numele și datele de contact ale persoanelor nominalizate să gestioneze, conform art. 6 din anexa nr. 1, dosarele de echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.  +  Articolul 4La intrarea în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.  +  Articolul 5Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Direcția generală management și rețea școlară, Direcția generală buget-finanțe, salarizare și resurse umane, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, instituțiile de învățământ preuniversitar și organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării științifice,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  București, 21 septembrie 2015.Nr. 5.268.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEprivind echivalarea de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar alMunicipiului București a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiilefurnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României activitățide învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrulspecial al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar  +  Anexa nr. 2ATESTATde echivalare a studiilor efectuateîn străinătate și în RomâniaSe aprobă echivalarea studiilor efectuate în/la .... (se va menționa denumirea legală a statului de proveniență/a organizației furnizoare de educație) de eleva/elevul ...., cu clasele .... din învățământul românesc.     Inspector școlar general, Întocmit,       .................... ..............             Semnătură Semnătură                               L.S.------