HOTĂRÂRE nr. 23 din 12 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 18 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 6 și art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, al art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale, principalele obiective, funcții și atribuții  +  Articolul 1(1) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri, comerțului, antreprenoriatului și investițiilor străine, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici. (2) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat este minister cu rol de sinteză, instituție publică cu personalitate juridică.(3) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, denumit în continuare ministerul, are sediul principal în municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, și își desfășoară activitatea și în sediile prevăzute în anexa nr. 4, deținute în condițiile legii.  +  Articolul 2(1) Ministerul îndeplinește următoarele funcții: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri, comerțului, antreprenoriatului și investițiilor străine, precum și elaborarea strategiilor și a programelor privind creșterea economică în aceste domenii; b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de responsabilitate; c) de reprezentare, prin care se asigură, în condițiile legii, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniile sale de activitate, inclusiv în privința afacerilor europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene și pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe;d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniile sale de responsabilitate;e) de autoritate de stat:1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniile sale de responsabilitate, precum și controlul funcționării entităților care își desfășoară activitatea în subordinea sa;2. prin care exercită funcțiile de coordonare a politicilor și a măsurilor de încurajare și de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii, de monitorizare și evaluare a acestora, precum și funcțiile de atragere de investiții și promovare a exportului, prin agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului; (la 12-09-2017, Punctul 2. din Litera e) , Alineatul (1) , Articolul 2 , Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 7 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 12 septembrie 2017 ) 3. prin care se asigură ducerea la îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor ce revin Institutului Român de Comerț Exterior;f) de administrare a proprietății publice din domeniile sale de responsabilitate;g) de coordonare la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități interesate, a activităților referitoare la relațiile economice internaționale, fluxurile comerciale și cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state și elaborare a componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului și Guvernului; h) de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile aflate în responsabilitatea sa;i) de colaborare cu partenerii sociali.(2) Principiile care stau la baza activității ministerului sunt următoarele:a) coerența, stabilitatea și predictibilitatea în domeniile aflate în responsabilitatea sa;b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;c) întărirea autorității instituției; d) perfecționarea managementului fondurilor publice;e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;f) colaborarea cu partenerii sociali; g) asigurarea unui climat concurențial în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri.  +  Articolul 3(1) În realizarea funcțiilor sale, ministerul exercită, în domeniile sale de competență, următoarele atribuții cu caracter general, în conformitate cu reglementările în vigoare:1. elaborează politici publice; 2. elaborează, inițiază și promovează proiecte de acte normative, coordonează și controlează aplicarea acestora și avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu impact în domeniile din responsabilitatea sa;3. asigură administrarea proprietății statului, în condițiile legii;4. participă la fundamentarea și la elaborarea strategiei și a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează și asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare;5. inițiază, negociază sau participă, din împuternicirea Guvernului, la încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la cele existente, în condițiile legii;6. elaborează, actualizează și implementează permanent sistemul informatic în domeniile aflate în responsabilitate;7. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale, asigură reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de responsabilitate;8. transpune, implementează și monitorizează aplicarea legislației Uniunii Europene în domeniile din responsabilitatea sa și elaborează ghiduri pentru implementarea legislației Uniunii Europene transpuse în legislația națională în domeniile coordonate;9. sprijină activitatea asociațiilor profesionale, patronale și sindicale din domeniile sale de responsabilitate și asigură dialogul permanent și transparent cu patronatele și asociațiile sindicale, cu mass-media și cu celelalte componente ale societății civile, în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ aferent;10. asigură relația cu Parlamentul României, cu Consiliul Economic și Social și cu exponenți ai societății civile, în problemele specifice;11. fundamentează, elaborează și propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcționării ministerului și urmărește execuția bugetului pentru activitățile din domeniul său de activitate; urmărește proiectarea și realizarea investițiilor;12. gestionează resursele financiare alocate pentru domeniile sale de activitate și controlează modul de utilizare a acestora;13. colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului;14. organizează seminare și cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile aflate în responsabilitatea sa;15. asigură implementarea obligațiilor derivând din implementarea Strategiei naționale anticorupție;16. asigură legătura operativă cu personalul desemnat de minister care își desfășoară activitatea la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, în condițiile prevăzute de cadrul normativ care reglementează organizarea Reprezentanței;17. elaborează și monitorizează procesul de soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de informații publice care se înscriu în sfera sa de competență, în conformitate cu prevederile legale;18. elaborează legislația în domeniul ajutorului de stat pentru domeniile de responsabilitate și notifică ajutorul de stat pentru care ministerul are calitatea de furnizor de ajutor de stat;19. stimulează relațiile cu camerele de comerț și industrie și cu asociațiile profesionale în domeniile aflate în responsabilitate;20. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea cerințelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și ale Uniunii Europene în domeniile de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;21. asigură implementarea și managementul proiectelor și programelor în domeniile sale de responsabilitate;22. inițiază, propune, implementează, coordonează și monitorizează acțiuni în domeniul reducerii barierelor administrative; 23. realizează și editează materiale promoționale, materiale informative, buletine și jurnale de informare comercială și de afaceri.(2) În realizarea funcțiilor sale, ministerul exercită, în principal, următoarele atribuții, în conformitate cu reglementările în vigoare:A. În domeniile comerțului, al politicii comerciale și al relațiilor economice internaționale:1. elaborează și îndeplinește politica națională în domeniul comerțului exterior prin strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de adaptare continuă la evoluțiile geopolitice și economice internaționale ale politicilor de comerț exterior, în vederea creșterii exporturilor de bunuri și servicii;2. pregătește și se organizează pentru preluarea Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene în semestrul I 2019, în domeniile sale de competență;3. pregătește și promovează interesele comerciale naționale în cadrul instituțiilor europene, elaborează și susține poziția României cu privire la politica comercială comună a Uniunii Europene;4. efectuează demersuri pe lângă serviciile de specialitate ale Comisiei Europene, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Comitetului de comerț internațional al Parlamentului European pentru obținerea de informații relevante în vederea pregătirii și susținerii poziției naționale în cadrul reuniunilor Consiliului Uniunii Europene;5. monitorizează procedurile de aprobare a rezultatelor negocierilor comerciale bilaterale, regionale, plurilaterale și multilaterale și mediatizează prin intermediul surselor media disponibile prevederile convenite în respectivele acorduri și tratate comerciale; 6. acordă asistență operatorilor economici în vederea valorificării în comerțul cu țările terțe a avantajelor rezultate din acordurile și tratatele comerciale încheiate la nivelul Uniunii Europene și multilateral;7. urmărește permanent activitățile din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, denumită în continuare OMC, și asigură participarea ca stat membru al Uniunii Europene la activitatea curentă a Consiliului general al OMC și a organelor sale subsidiare; 8. exercită calitatea de punct național de informare cu Comisia Europeană și Secretariatul OMC în domeniul schimbului de informații naționale pentru domeniile reglementate pe plan european și multilateral prin acordurile de comerț liber bilaterale, regionale, plurilaterale și multilaterale; inițiază și asigură, după caz, coordonarea cu ministerele/ instituțiile de resort din România;9. urmărește și analizează componentele globale din cadrul politicii comerciale comunitare (aspectele externe ale competitivității, relația comerț-investiții, comerț-mediu, servicii, achiziții publice, concurență și ajutoare de stat etc.); cooperează în acest sens cu ministerele și alte instituții cu responsabilități conexe politicii comerciale;10. asigură un dialog permanent cu Parlamentul României pe aspecte de politică comercială; elaborează documentații specifice pe componente de politică comercială, la solicitările punctuale ale comisiilor de specialitate ale Parlamentului României; participă și informează asupra stadiului negocierilor comerciale și pentru ratificarea acordurilor și tratatelor de comerț liber bilateral, regional, plurilateral și multilateral; 11. menține un dialog permanent și relații de colaborare cu structuri neguvernamentale ale mediului de afaceri (camere de comerț și industrie, asociații profesionale, organizații patronale etc.) și organizează, în colaborare cu acestea, simpozioane, mese rotunde sau seminare destinate operatorilor economici, în cadrul cărora se prezintă informații privind specificul țărilor partenere, noutăți din legislația acestora în domeniul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, elaborând materiale documentare necesare pentru aceste manifestări;12. elaborează, propune și susține poziția României în domeniul măsurilor de apărare comercială la nivelul Comisiei Europene și asigură participarea la reuniunile comitetelor și grupurilor de lucru ale Comisiei Europene și Consiliului Uniunii Europene care dezbat subiecte de apărare comercială;13. acordă, la cerere, asistență de specialitate producătorilor naționali și europeni în vederea asigurării unei concurențe loiale pe piața internă a Uniunii Europene;14. monitorizează investigațiile și măsurile de apărare comercială adoptate de țări terțe împotriva unor produse originare din România sau din Uniunea Europeană; evaluează impactul investigațiilor și, după caz, pe cel al măsurilor de apărare comercială cu părțile interesate, pentru a propune modalități specifice de acțiune;15. participă la activitatea comitetelor și grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene, ce asigură monitorizarea și implementarea reglementărilor Uniunii Europene și aranjamentelor convenite cu țări terțe în domeniul comerțului cu produse industriale (textile, siderurgice, chimie, automobile, ceramică etc.);16. asigură funcția de autoritate națională pentru aplicarea reglementărilor Uniunii Europene privind eliberarea documentelor de import și, după caz, export în/din Uniunea Europeană al unor produse aflate în domeniul de competență al ministerului; 17. asigură funcția de autoritate națională pentru sistemul electronic comunitar de gestionare a licențelor de export/import instituite în baza reglementărilor Uniunii Europene;18. acordă, la cerere, asistență operatorilor economici, în subiectul regimului de import și de export al Uniunii Europene, al procedurilor de obținere a licențelor de import sau de export și a documentelor de supraveghere la import și, după caz, la export, aflate în domeniul de competență al ministerului; 19. elaborează poziția României și participă la negocierea acordurilor bilaterale în domeniul cooperării economice (și tehnico-științifice) sau a altor acorduri ce includ componente economice, cu țări terțe, acorduri care, conform legislației Uniunii Europene, sunt de competență națională;20. întocmește documentele necesare începerii negocierilor comerciale, semnării și aprobării/ratificării acordurilor negociate și semnate la nivelul Uniunii Europene;21. elaborează, promovează și susține poziția ministerului la reuniunile de coordonare a afacerilor europene organizate și coordonate de Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, pe componenta de politici comerciale;22. urmărește aplicarea în practică a prevederilor decurgând din tariful vamal al Uniunii Europene, a aspectelor conexe cu impact asupra politicii comerciale comune, în special vizând regulile de origine, cooperarea vamală, facilitarea comerțului, suspendări tarifare, colectarea taxelor antidumping și anti-subvenție etc.) și asigură conlucrarea cu Direcția Generală a Vămilor;23. cooperează cu coordonatorul național pentru problematica Organizației pentru Comerț și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE - MAE, inclusiv în problematica candidaturii României la OCDE; 24. elaborează, promovează și susține poziția națională în cadrul Comitetului specializat al OCDE în domeniul politicii comerciale;25. participă, în colaborare cu MAE, alte ministere și instituții cu relevanță, la activitatea specifică a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, în scopul susținerii, în coordonare cu Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene, a pozițiilor politico-economice ale României în materie de comerț și dezvoltare;26. urmărește dezvoltările pe componenta de politică comercială aferentă activității organizațiilor economico-comerciale cu vocație universală;27. eliberează, în condițiile legii, autorizații de funcționare în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine, în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 122/1990 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine, cu modificările ulterioare;28. promovează interesele economice și comerciale ale României, inițiază și promovează proiecte de acorduri și înțelegeri pentru dezvoltarea relațiilor economice cu alte state terțe și cu organizațiile economice internaționale, potrivit competențelor naționale, ca stat membru al Uniunii Europene;29. fundamentează și promovează interesele economico-comerciale ale României în context bilateral, regional, multilateral, la nivelul OMC, precum și în contextul Politicii comerciale comune a Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile legale naționale în materie;30. reprezintă interesele statului român în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale ce interesează domeniul său de activitate;31. coordonează și urmărește respectarea implementării politicii comerciale comune de către România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și cu Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;32. asigură consultarea și cooperarea cu alte instituții guvernamentale și neguvernamentale și ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea și aplicarea la nivel comunitar a măsurilor de politică comercială comună;33. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale, plurilaterale și multilaterale în domeniul economic la care România este parte, potrivit competențelor naționale și în corelare cu politica Uniunii Europene;34. mediatizează, acordă consultanță și sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comerțul cu țările terțe a oportunităților și avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul OMC și/sau prin acordurile de comerț liber ori de parteneriat economic, încheiate la nivel regional sau bilateral, care înglobează componente de comerț;35. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică și tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni și al președințiilor părții române în comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegațiilor participante, participă prin delegați proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în țară, cât și în străinătate, elaborează și supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfășurării sesiunilor și planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;36. oferă și asigură operatorilor economici informații de piață și oportunități de afaceri privind accesul pe piețele externe și acordă asistență de specialitate în procesul antamării unor operațiuni de cooperare în țară și în străinătate;37. asigură reprezentarea externă în cadrul birourilor de promovare comercial-economice, precum și buna funcționare a activității acestora, prin stabilirea obiectivelor strategice ale activității reprezentanților comerciali-economici din rețeaua externă, care includ cu prioritate identificarea de oportunități de afaceri pentru firmele românești și atragerea de investiții străine în România, sprijinirea societăților comerciale românești în vederea facilitării accesului pe piețele externe, dar și urmărirea evoluțiilor macroeconomice și a poziționărilor actorilor economici majori pe plan internațional, stabilirea de alianțe economice și elaborarea de programe concrete de colaborare cu principalii parteneri economici ai României;38. cooperează cu reprezentanțele economice și comerciale acreditate în România pentru identificarea și concretizarea unor proiecte și pentru promovarea relațiilor economice și a cooperării internaționale;39. participă la dialogul cu instituțiile financiare internaționale și acționează pentru concretizarea în domeniul său de activitate a unor proiecte de cooperare în vederea implementării de proiecte și programe naționale, regionale sau internaționale de interes pentru România;40. cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe și cu celelalte instituții cu atribuții în materie de diplomație economică la realizarea demersurilor legate de promovarea obiectivelor economice ale României în străinătate.41. monitorizează implementarea Strategiei naționale de export a României, conform legislației în vigoare, în colaborare cu mediul de afaceri interesat, și asigură ca atât instrumentele naționale, cât și cele europene sau internaționale de susținere să atingă obiectivele acestei strategii;42. dezvoltă forme de colaborare și dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediului de afaceri reprezentativ la nivel național, respectiv patronatele și asociațiile profesionale, precum și cu camerele de comerț și industrie, asigurând secretariatul Consiliului de Export;43. elaborează, coordonează și monitorizează Programul de susținere și promovare a exporturilor cu finanțare parțială de la bugetul de stat, asigurând organizarea și participarea la misiuni economice, târguri și expoziții în străinătate, realizarea de studii de piață, acțiuni de publicitate cu caracter general și a portalului de comerț exterior, în scopul promovării exporturilor de produse și servicii românești și a altor instrumente de promovare, în scopul creșterii volumului exporturilor de produse și servicii românești pe piețele externe;44. urmărește, implementarea și eficiența Programului de susținere și promovare a exportului, conform prevederilor legale, pentru organizarea participării firmelor românești la târgurile, expozițiile și misiunile economice din străinătate, elaborând și supunând spre aprobare bugetul și structura programului;45. monitorizează ajutoarele de stat sau de minimis acordate, putând realiza controale;46. verifică respectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor și dispune măsurile ce se impun, în situația în care aceste condiții nu au fost respectate;47. acordă asistență tehnică operatorilor economici care intenționează să participe independent din resurse proprii la târgurile, expozițiile și misiunile economice internaționale;48. sprijină, în condițiile legii, acțiunile coordonate de Ministerul Finanțelor Publice pentru recuperarea creanțelor României rezultate din operațiuni comerciale și de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;49. asigură funcția de autoritate națională pentru aplicarea reglementărilor Uniunii Europene privind eliberarea de documente de import și, după caz, de export în relațiile de comerț dintre Uniunea Europeană și țări terțe, pentru produse aflate în domeniul său de competență;50. organizează activitatea de prelucrare și gestionare de informații și date în domeniul comerțului;51. realizează lucrări de evaluare a potențialului existent pe piețele externe pentru fundamentarea strategiilor de export la nivel de țări partenere și/sau regional, acordând prioritate punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute în acordurile de comerț sau de parteneriat economic ale Uniunii Europene și promovării ofertei românești de export în condițiile pieței concurențiale;52. identifică acele categorii de produse românești cu potențial de export și realizează analize sectoriale și de prezentare a capacității de absorbție a ofertei românești pe plan extern;53. elaborează și actualizează materiale de informare și documentare în domeniul comerțului exterior pentru portalul de comerț;54. solicită mediului de afaceri și autorităților publice materiale promoționale pentru prezentarea ofertei de export, a oportunităților de afaceri și a potențialului economic al României;55. utilizează baze de date cu exportatorii și importatorii din România, precum și baze de date statistice de comerț exterior și realizează lucrări de sinteză privind evoluția relațiilor comerciale ale României pe plan internațional;56. mediatizează cererile de produse românești și propunerile de afaceri ale partenerilor străini la nivelul mediului de afaceri românesc;57. inițiază propuneri de programe și proiecte pentru promovarea exporturilor românești de produse și servicii, în conformitate cu strategiile sectoriale de susținere a acestora;58. organizează seminare, conferințe și forumuri pe teme de promovare și facilitare a comerțului și participă la manifestări similare inițiate de instituții sau organizații de profil, în țară și în străinătate;59. organizează întâlniri de afaceri între firmele românești și străine, direct sau în colaborare cu instituții și agenții guvernamentale, camere de comerț, asociații profesionale, organizații de promovare a întreprinderilor mici și mijlocii din România și instituții partenere de promovare a comerțului din alte țări;60. dezvoltă relații de cooperare și parteneriat cu organizații, instituții și asociații profesionale românești și străine pentru promovarea comerțului pe plan internațional, potrivit legii;61. poate susține organizarea de seminare și cursuri de pregătire profesională de specialitate;62. participă la reuniunile mecanismelor de susținere a exportatorilor la nivelul Uniunii Europene;63. poate atrage fonduri structurale și implementează proiecte și programe care vizează eficientizarea și diversificarea instrumentelor de susținere a exportatorilor;64. participă la proiectele și programele care vizează creșterea performanțelor la export în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării;65. poate asigura, în cazul primirii unor solicitări concrete, managementul unitar al promovării și derulării operațiunilor de comerț exterior pentru societățile în care acționar majoritar este statul;66. întocmește mandatele de reprezentare la nivelul Uniunii Europene și alte documente relevante la nivelul Uniunii Europene în domeniul politicii comerciale și relațiilor economice internaționale și solicită avizarea mandatului de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013.67. diseminează toate informațiile legate de activitatea de promovare a exportului către agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului; (la 12-09-2017, Litera A. din Alineatul (2) , Articolul 3 , Sectiunea 1 , Capitolul I a fost completata de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 7 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 12 septembrie 2017 ) 68. coordonează activitatea funcționarilor din agenții, în legătură cu relațiile dintre potențialii exportatori locali și posibilii parteneri externi, precum și orice alte activități de promovare a exportului; (la 12-09-2017, Litera A. din Alineatul (2) , Articolul 3 , Sectiunea 1 , Capitolul I a fost completata de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 7 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 12 septembrie 2017 ) 69. centralizează situațiile statistice regionale cu privire la promovarea exportului. (la 12-09-2017, Litera A. din Alineatul (2) , Articolul 3 , Sectiunea 1 , Capitolul I a fost completata de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 7 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 12 septembrie 2017 ) B. În domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de afaceri: 1. asigură elaborarea, gestionarea și monitorizarea implementării proiectelor și programelor pentru stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a societăților cooperative, precum și pentru creșterea competitivității și eficienței acestora în condițiile mediului concurențial și ale fenomenelor specifice economiei de piață;2. asigură corelarea și monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri elaborate de autoritățile publice interesate, pentru aplicarea în România a inițiativei „Small Business Act“;3. asigură monitorizarea îndeplinirii prevederilor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației, cuprinse în acordurile guvernamentale încheiate de România cu alte state;4. asigură stimularea și corelarea acțiunilor destinate promovării principiilor cooperatiste;5. reprezintă și participă, în numele statului român, la activitatea organizațiilor internaționale din domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației;6. exercită funcțiile de coordonare și control privind Fundația de Post-Privatizare și asigură reprezentarea intereselor acesteia în cadrul unor organe, organizații, instituții și autorități;7. asigură corelarea și monitorizarea îndeplinirii activităților și acțiunilor cuprinse în Programul național de reformă pentru domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației;8. solicită și primește de la celelalte autorități ale administrației publice, în condițiile legii, informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce țin de dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației;9. coordonează și participă împreună cu alte organe ale administrației publice la elaborarea strategiilor în domeniile mediului de afaceri și cooperației;10. elaborează criteriile, prioritățile și procedurile necesare în vederea desfășurării programelor și proiectelor activităților specifice, după caz;11. derulează, gestionează și coordonează programe și proiecte cu finanțare externă, prin înființarea de unități de management de proiect, în condițiile legii;12. participă, în condițiile legii, împreună cu alte organe ale administrației publice de specialitate, la elaborarea și implementarea politicilor, proiectelor și programelor de cercetare, inovare și transfer de tehnologie în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației;13. coordonează cooperarea în cadrul programelor și studiilor Uniunii Europene și ale OCDE a proiectelor și programelor din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, precum și în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;14. elaborează, actualizează, implementează și monitorizează Planul de acțiuni pentru mediul de afaceri;15. propune, derulează, asigură și monitorizează acțiuni pentru elaborarea, adaptarea și implementarea instrumentelor de identificare și măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanță cu metodologiile și practicile internaționale de identificare, măsurare și reducere a barierelor administrative;16. organizează, participă și coordonează derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative și procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia și instrumentele preluate de la organizații și organisme internaționale în domeniul cercetărilor de piață;17. colaborează direct pe proiecte specifice și în regim permanent cu organizații și organisme internaționale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, OCDE - asigurând coordonarea programelor și activităților desfășurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;18. identifică și testează metode de îmbunătățire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenței administrative, elaborării și implementării unor coduri de bune practici, încurajarea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale;19. implementează și coordonează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor și angajamentelor cu privire la reforma reglementărilor formulate de Comisia Europeană și OCDE;20. asigură, coordonează și răspunde în domeniile de competență de îndeplinirea obiectivelor stabilite prin programele de acțiune ale Comisiei Europene, în vederea reducerii constrângerilor și a barierelor administrative în Uniunea Europeană;21. urmărește promovarea unui mediu de afaceri stimulativ, concurențial, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri:a) organizarea de consultări publice periodice între reprezentanții sectorului public și cei ai mediului de afaceri cu privire la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, în domeniul de activitate, precum și al celorlalte politici publice cu impact asupra mediului de afaceri;b) implementarea standardelor OCDE, Uniunii Europene și Organizației Națiunilor Unite în materia comportamentului etic în afaceri;c) cunoașterea și aplicarea de bune practici internaționale în implementarea programelor de conformitate între sectorul public și mediul privat;22. colaborează cu celelalte autorități și instituții publice care au competențe în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației, inclusiv pentru îmbunătățirea cadrului legislativ;23. reprezintă permanent, pe proiectele specifice mediului de afaceri, interesele statului român în cadrul organizațiilor internaționale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Asociația Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, OCDE - asigurând coordonarea programelor și activităților desfășurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;24. elaborează cadrul normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice și pentru implementarea politicilor din domeniul mediului de afaceri;25. asigură îndeplinirea obligațiilor care îi revin din reglementările europene, precum și activitățile desfășurate de partea română în cadrul instituțiilor Uniunii Europene în domeniile coordonate;26. asigură coordonarea la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități interesate, a activităților referitoare la cooperarea internațională în domeniul mediului de afaceri;27. reprezintă autoritatea competentă care asigură respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;28. acordă avizul pentru conformitatea statutului asociației/ uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, republicată, în vederea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor;29. participă la lucrările Consiliului consultativ al cooperației, constituit conform Legii nr. 1/2005, republicată;30. participă la lucrările Consiliului consultativ pentru întreprinderi mici și mijlocii;31. participă la lucrările Consiliului consultativ pentru antreprenoriat;32. sprijină și consiliază inițiatorii de acte normative cu implicații în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și le trimite rezultatele Testului IMM;33. atrage investiții pentru sprijinirea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în vederea internaționalizării activităților economice ale acestora;34. coordonează acțiunile desfășurate în cadrul Programului național „România HUB“, asigurând administrarea programului;35. organizează cursuri în domeniul întreprinderi mici și mijlocii;36. elaborează studii, analize, statistici privitoare la impactul măsurilor de sprijin ale ministerului în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii;37. asigură dialogul cu entitățile publice și private implicate în sprijinirea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;38. gestionează resursele financiare alocate din bugetul de stat și controlează modul de utilizare a acestora de către instituțiile publice din subordinea ministerului.C. În domeniul investițiilor străine: 1. avizează, elaborează și promovează, după caz, cadrul legislativ în domeniul investițiilor străine directe și participă la susținerea proiectelor de acte normative în cadrul comisiilor parlamentare și în plenul celor două Camere, în condițiile legii;2. elaborează și implementează strategii, politici publice și programe în domeniul investițiilor străine directe;3. coordonează elaborarea strategiilor de promovare a investițiilor străine în România și a programelor de acțiune pentru atragerea capitalului străin în economie, colaborând cu ministerele și autoritățile administrației publice centrale și locale, în conformitate cu prioritățile și cu programul de dezvoltare economică a țării;4. realizează acțiuni de promovare, marketing și publicitate, în țară și în străinătate, pentru atragerea și implementarea investițiilor străine directe;5. realizează acțiuni de publicitate în mass-media, cu caracter general pe piețele interne și externe, pentru promovarea investițiilor străine în România și a climatului investițional al României;6. încheie contracte, convenții și înțelegeri de colaborare cu instituții, asociații, firme de specialitate și experți din țară și din străinătate, în scopul promovării, marketingului, atragerii și implementării investițiilor străine directe;7. colaborează cu Guvernul, ministere, autorități ale administrației publice centrale și locale, cu alte instituții centrale și locale, precum și cu parteneri români și străini, în vederea atragerii investițiilor străine în România și prezentării ofertelor investiționale ale României pe plan extern;8. desfășoară activități de promovare a investițiilor străine pe plan intern și extern, asigurând ducerea la îndeplinire a obiectivelor programului de guvernare în domeniul său de activitate;9. identifică, în colaborare cu ministerele, organele de specialitate ale administrației publice centrale și cu celelalte instituții publice, cu societățile și regiile autonome interesate, proiecte noi de investiții în sectorul privat și de stat și asigură prezentarea acestora investitorilor străini;10. asigură activitatea de promovare și sprijină implementarea investițiilor străine, îndeplinind rolul de punct de contact și de intermediar între investitori sau parteneri străini, după caz, și autoritățile centrale și locale;11. examinează propunerile investitorilor străini pentru efectuarea de investiții în România și stabilește acțiunile pentru implementarea acestora, solicitând, după caz, sprijinul instituțiilor și societăților implicate;12. acordă, la solicitarea investitorilor străini, asistență tehnică, sprijin și consultanță, împreună cu instituțiile competente, după caz, pentru realizarea proiectelor de investiții cu participare străină de capital, inclusiv în ceea ce privește procedura de definitivare a formalităților pentru investițiile străine confirmate, precum și cu privire la schemele existente în cadrul cărora investitorii pot solicita finanțare de la autoritatea responsabilă;13. evaluează reacțiile investitorilor străini în legătură cu problemele curente ale activității de investiții în România, cu informarea operativă a factorilor de decizie, pentru a acționa în consecință;14. organizează, inclusiv în parteneriat cu organisme guvernamentale și neguvernamentale, în țară și în străinătate, evenimente, misiuni, seminare, conferințe, mese rotunde și dezbateri pentru atragerea și promovarea investițiilor străine și participă la manifestări similare inițiate de alte instituții sau de organizații române ori străine;15. organizează misiuni economice și vizite de informare în țară, pentru investitorii străini, în scopul promovării și atragerii investițiilor străine;16. organizează întâlniri pentru schimb de experiență cu agențiile sau instituțiile guvernamentale similare, precum și cu organisme private din țară și din străinătate;17. acționează, inclusiv prin consultări cu investitorii străini, cu organizațiile profesionale, cu patronatele, camerele de comerț bilaterale și cu ambasadele pentru menținerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil atragerii investițiilor străine, prin asigurarea armonizării legislative în domeniu, simplificarea procedurilor și eliminarea barierelor administrative;18. realizează și difuzează materiale promoționale, broșuri, pliante, afișe, cataloage, postere, ghiduri de investiție, materiale audiovideo, obiecte de protocol, studii și analize privind mediul de afaceri național și internațional;19. efectuează studii de marketing;20. promovează o imagine atractivă privind politica și realitățile economice, climatul investițional din România, în mediile de afaceri naționale și internaționale;21. promovează prin intermediul inserțiilor publicitare și articolelor, în publicații scrise și on-line de interes general și specific, climatul investițional al României și proiectele de investiții;22. poate accesa fonduri externe nerambursabile sau din alte surse, în condițiile legii;23. acordă un aviz tehnic de specialitate asupra planului de afaceri al investitorilor străini, în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale.(3) Ministerul îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de alte acte normative în vigoare, de acordurile internaționale sau de acte încheiate potrivit dispozițiilor legale, aplicabile și corespunzătoare domeniilor din responsabilitate.  +  Articolul 4În exercitarea atribuțiilor sale, ministerul colaborează, în condițiile legii, cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte organisme și instituții publice.  +  Articolul 5(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministerul este autorizat: (la 12-09-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 7 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 12 septembrie 2017 ) b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;c) să încheie protocoale de schimb de informații și documente, precum și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;d) să emită, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condițiile legii, acte administrative sub forma autorizațiilor, licențelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități;e) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale ministerul poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea ministerului  +  Articolul 6(1) Structura organizatorică a ministerului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, se pot organiza servicii, birouri, compartimente și colective temporare, unități de implementare a proiectului, unități de management al proiectului și organisme intermediare, și se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, în condițiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(2) În condițiile legii, în cadrul ministerului își desfășoară activitatea unități de implementare a proiectelor, denumite în continuare UIP, și unități de management a proiectelor, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri.(3) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentele de organizare și funcționare ale UIP și UMP se stabilesc prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat.(4) Personalul ministerului este compus din demnitari publici și asimilați ai acestora, funcționari publici, cu funcții publice generale sau specifice, precum și din personal contractual și diplomatic.(5) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului este de 331 de posturi, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru birourile care constituie rețeaua economică externă și pentru rețeaua externă de promovare a comerțului exterior și investițiilor străine.(5^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi, prevăzut la alin. (5), se suplimentează pentru perioada 1 martie 2018-31 august 2019 cu 11 posturi de natură contractuală. (la 22-02-2018, Articolul 6 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 22 februarie 2018 ) (6) Numirea personalului din birourile prevăzute la alin. (5) se face de către ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Activitatea birourilor economice, respectiv a birourilor de promovare a comerțului exterior și investițiilor străine se va derula în baza unui protocol de colaborare încheiat între minister și Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 7(1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, aprobat prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat.(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din cadrul ministerului se stabilesc prin fișa postului, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Statul de funcții, statul de personal și structura posturilor pe direcții generale, direcții, servicii, birouri și compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum și încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat cu păstrarea statutului profesional și a drepturilor salariale.  +  Articolul 8(1) Ministerul preia în subordinea sa, de la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, unități cu personalitate juridică, denumite în continuare oficii teritoriale. (la 12-09-2017, Alineatul (2) din Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 7 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 12 septembrie 2017 ) (la 12-09-2017, Alineatul (3) din Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 7 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 12 septembrie 2017 ) (la 12-09-2017, Alineatul (4) din Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 7 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 12 septembrie 2017 )  +  Secţiunea a 3-a Conducerea ministerului  +  Articolul 9(1) Conducerea ministerului se asigură de către ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, denumit în continuare ministrul.(2) Ministrul reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate, precum și în justiție și în raporturile cu celelalte organe jurisdicționale. În acest scop, ministrul poate da mandat de reprezentare secretarilor de stat sau personalului din subordine.(3) În fața autorităților jurisdicționale, ministerul este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului.(4) Ministrul este ordonator principal de credite pentru domeniile pentru care a fost învestit.(5) Ministrul îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.(6) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.(7) Prin ordin al ministrului pot fi delegate atribuții, în condițiile legii.(8) În cazul în care ministrul nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al acestuia va fi delegat unul dintre secretarii de stat, în condițiile legii.(9) Pe lângă ministru funcționează Colegiul ministerului. Componența și Regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.  +  Articolul 10(1) Ministrul este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat numiți prin decizie a prim-ministrului, precum și de un secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii.(2) Secretarii de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului.(3) Secretarul general al ministerului exercită atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. În realizarea atribuțiilor ce ii revin, secretarul general este ajutat de cei 2 secretari generali adjuncți. Aceștia pot îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat ori încredințate de ministru, potrivit legii.(4) Secretarul general asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile acestuia.  +  Articolul 11Instituțiile publice cu personalitate juridică, finanțate de la bugetul de stat, aflate în subordinea ministerului, precum și numărul de posturi aferente sunt prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului. (la 12-09-2017, Articolul 11 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 7 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 12 septembrie 2017 )  +  Capitolul II Dispoziții finale  +  Articolul 12(1) Încadrarea personalului din aparatul propriu al ministerului în numărul maxim de posturi aprobat și în structura organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituțiile publice aflate în subordinea ministerului se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 13Ministerul are în dotare un parc auto, iar, pentru activități specifice, numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) Ministerul și instituțiile publice aflate în subordinea acestuia pot închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.(2) Ministerul poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosință gratuită altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și/sau pe care le administrează, în condițiile legii.  +  Articolul 15Patrimoniul ministerului se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, conform art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017, pe baza protocolului de predare-preluare ce urmează a se încheia în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Florin Nicolae Jianu
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 12 ianuarie 2017.Nr. 23.  +  Anexa nr. 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (la 22-02-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 22 februarie 2018 ) (la 12-09-2017, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 7 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 12 septembrie 2017 )  +  Anexa nr. 3
  Mijloacele de transport și consumul de carburanți pentru activități specifice
  Nr. crt.            Unitatea                   Tipul mijlocului  de transport     Numărul maxim    aprobat      (bucăți)     Consumul maxim     de carburant  pentru un vehicul  (litri/lună)  
                 1                         2                3             4       
   Aparatul propriu*)                   
    Pentru transport marfă și persoane(delegații)                         Autovehicule           26             300      
  Notă
  *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  NOTE:1. Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unități.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, nominalizați prin ordin al ministrului.3. Pentru activitățile specifice desfășurate de rețeaua comercială externă și rețeaua economică externă din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat are în dotare un număr de 117 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism.4. Pentru activități specifice desfășurate de oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat are în dotare un număr total de 16 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 200 de litri pentru fiecare autoturism.
   +  Anexa nr. 4
  SITUAȚIA
  bunurilor imobile din domeniul public și privat al statului aflate în administrarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
  1. Imobil construcție P+3, situat în str. Poterași nr. 11, sectorul 4, București și terenul aferent, în domeniul public al statului2. Imobil construcție 188, 10 mp, situat în str. Apolodor nr. 17 - parter, latura nord, sectorul 5, București3. Imobil teren Șoseaua Viilor nr. 38, sectorul 5, București4. Imobil situat în Șoseaua Olteniței nr. 225A, sectorul 4, București, în domeniul public al statului
   ----