ORDONANȚĂ nr. 26 din 31 august 2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011  Notă
  *) Conform art. XVII, Cap. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016, termenul prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.
  Potrivit art. 27 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, termenul prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2019.
  Conform articolului unic din ORDONANȚA nr. 12 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 30 august 2018, termenul prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2020.
  În consecință și modificările care se produc asupra Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 se aplică tot cu data de 1 ianuarie 2020.
  Notă
  La data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 24 din 23 ianuarie 2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 29 ianuarie 2013, s-a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare. HOTĂRÂREA nr. 24 din 23 ianuarie 2013 a fost și ea abrogată prin art. 18 din HOTĂRÂREA nr. 21 din 14 ianuarie 2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015.
  Înlocuirea sintagmei „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii” cu sintagma „Ministerul Transporturilor” s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Se înființează Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor.(2) I.S.C.T.R. are sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2(1) I.S.C.T.R. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor desemnat să asigure inspecția și controlul respectării reglementărilor interne și internaționale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal: Notă
  Începând cu data de 01-01-2020, potrivit pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015, partea introductivă a alin. (1) al art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  (1) I.S.C.T.R. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor desemnat să asigure inspecția și controlul respectării reglementărilor interne și internaționale în domeniul transporturilor rutiere, la sediul întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier, în locurile unde au loc încărcarea, descărcarea și depozitarea temporară a mărfurilor, în stațiile și autogările utilizate la transportul rutier de persoane, în locurile în care au loc pregătirea personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și pregătirea în vederea obținerii permisului de conducere, în trafic, în locurile unde este permisă staționarea vehiculelor și în parcări, precum și în punctele de trecere a frontierei de stat, la solicitarea autorităților care își exercită atribuțiile în punctul de trecere a frontierei de stat. Inspecția și controlul privesc în principal:
  a) condițiile de efectuare a activităților de transport rutier, a activităților conexe transportului rutier și a activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere; Notă
  Începând cu data de 01-01-2020, potrivit pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015, lit. a) a alin. (1) al art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) condițiile de efectuare a activităților de transport rutier, a activităților conexe transportului rutier, a activităților de pregătire a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și a activităților de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere;
  b) siguranța transporturilor rutiere și protecția mediului;c) starea tehnică a vehiculelor rutiere;d) masele și/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice și masele totale maxime autorizate;e) tariful de utilizare și tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.(2) În organizarea și luarea deciziilor, I.S.C.T.R. este independent față de orice organism de siguranță rutieră, administrator de infrastructură rutieră, operator de transport rutier, precum și față de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredințate.
   +  Articolul 3b) prin virarea, lunar, de către A.R.R. în contul I.S.C.T.R., în vederea funcționării acestuia, a unei contribuții în procent de 20% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate de către A.R.R. către terți, cu excepția tarifelor încasate de către A.R.R. pentru serviciile specifice prestate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 265/2008privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, și a normelor de aplicare a acesteia, respectiv prin virarea, lunar, de către R.A.R. în contul I.S.C.T.R., în vederea funcționării acestuia, a unei contribuții în procent de 5% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate de către R.A.R. către terți;----------Litera b) a art. 3 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 341 din 22 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 30 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013.c) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, un procent de 30% din sumele încasate în urma aplicării sancțiunilor contravenționale, altele decât sumele încasate în urma aplicării art. 61 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, a art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricției de circulație pe unele sectoare de autostrăzi și de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală, cu modificările și completările ulterioare.Litera c) a art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 18 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2012. Notă
  Începând cu data de 01-01-2020, potrivit pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015, art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 3
  I.S.C.T.R. se finanțează integral de la bugetul de stat.
   +  Articolul 4(1) Conducerea I.S.C.T.R. este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5 persoane, al cărui președinte este inspectorul de stat șef.(2) Inspectorul de stat șef și ceilalți membri ai consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor.(3) Salarizarea inspectorului de stat șef și indemnizațiile membrilor consiliului de conducere al I.S.C.T.R. se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, în conformitate cu reglementările în vigoare. Notă
  Începând cu data de 01-01-2020, potrivit pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015, art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:Articolul 4(1) Conducerea I.S.C.T.R. este asigurată de către inspectorul de stat șef.(2) Salarizarea inspectorului de stat șef se stabilește prin ordin al ministrului transporturilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.
   +  Articolul 5(1) I.S.C.T.R. are în structura sa organizatorică 8 inspectorate teritoriale, fără personalitate juridică, conduse de câte un inspector șef teritorial, numit și revocat prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea inspectorului de stat șef.(2) Personalul I.S.C.T.R. este angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, iar salarizarea acestuia se face potrivit reglementărilor legale în vigoare.(3) Personalul I.S.C.T.R. este alcătuit din inspectori și alte categorii de personal.(4) Încadrarea inspectorilor și a celorlalte categorii de personal se face prin concurs, în raport cu pregătirea profesională și cu aptitudinile candidaților, în condițiile legii.(5) I.S.C.T.R. asigură pregătirea și perfecționarea profesională a personalului propriu. Notă
  Începând cu data de 01-01-2020, potrivit pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015, art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 5
  (1) În cadrul I.S.C.T.R. funcționează 8 inspectorate regionale de control, fără personalitate juridică. Inspectoratele regionale de control sunt conduse de câte un inspector-șef, numit și revocat prin ordin al ministrului transporturilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Personalul I.S.C.T.R. este alcătuit din personal cu atribuții de inspecție și control având funcția de inspector și alte categorii de personal.
  (3) Personalul I.S.C.T.R. are calitatea de funcționar public, cu excepția inspectorului de stat șef și a personalului care exercită activități de secretariat, administrative, de protocol și de deservire.
  (4) Încadrarea funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul I.S.C.T.R. se face conform reglementărilor legale în vigoare. Salarizarea personalului din I.S.C.T.R. va fi asimilată cu cea a personalului din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Asimilarea funcțiilor și salariilor din cadrul I.S.C.T.R. cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin decizie comună a inspectorului de stat șef al I.S.C.T.R. și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  (5) I.S.C.T.R. asigură pregătirea, perfecționarea profesională și evaluarea periodică a personalului propriu, în condițiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 6(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii trebuie să manifeste imparțialitate și independență, fiind obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic sau de altă natură.(2) Inspectorii au obligația de a purta uniforma de serviciu, de a deține asupra lor legitimația de control pe timpul efectuării acțiunilor de control și de a respecta prevederile legale privind oprirea vehiculelor în trafic.(3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să oprească orice autovehicul, altele decât cele exceptate de lege, care circulă pe drumul public și este utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, precum și la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere. Inspectorii pot opri vehiculele semnalizând regulamentar din poziția statică în același mod ca și polițiștii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat în mers.(4) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să folosească autovehicule care vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roșie, de care aceștia pot face uz numai pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectuează activitățile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 7(1) În cazul unui control efectuat în trafic asupra unui vehicul destinat transportului rutier de mărfuri și/sau de persoane, inspectorii au dreptul să efectueze controlul atât în spațiul din vehicul, destinat conducătorului auto, cât și în spațiul din vehicul destinat transportului respectiv.(2) În cazul transporturilor rutiere de mărfuri inspectorii au dreptul să verifice concordanța dintre înscrisurile din documentele de transport și mărfurile transportate.(3) În cazul transporturilor rutiere de mărfuri suspectate a fi mărfuri periculoase, inspectorii au dreptul de a preleva mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate.(4) În cazul transporturilor rutiere de persoane, inspectorii au dreptul să verifice concordanța dintre înscrisurile din documentul de transport și identitatea persoanelor transportate, precum și legitimațiile de călătorie ale acestora, după caz.  +  Articolul 8(1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier în legătură cu activitățile de transport rutier, activitățile conexe transportului rutier și activitățile de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, inspectorii au dreptul să efectueze controlul în timpul programului de lucru atât în spațiile de lucru, cât și în vehiculele deținute de aceștia.(2) La efectuarea controlului la sediu, întreprinderile/operatorii de transport rutier au obligația prezentării tuturor documentelor solicitate de inspectorii I.S.C.T.R. Notă
  Începând cu data de 01-01-2020, potrivit pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015, art. 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 8
  (1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier/operatorilor economici din domeniul rutier în legătură cu activitățile de transport rutier, activitățile conexe transportului rutier, activitățile de pregătire a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și activitățile de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, inspectorii au dreptul să efectueze controlul în timpul programului de lucru atât în spațiile de lucru, cât și în vehiculele deținute de aceștia.
  (2) La efectuarea controlului la sediu, întreprinderile/operatorii de transport rutier/operatorii economici din domeniul rutier prevăzuți la alin. (1) au obligația prezentării tuturor documentelor solicitate de inspectorii I.S.C.T.R.
   +  Articolul 9La efectuarea controlului în trafic, inspectorii au dreptul, în condițiile legii:a) să imobilizeze vehiculul rutier în condiții de siguranță și securitate ale transportului și, dacă este cazul, să procedeze la ridicarea plăcuțelor de înmatriculare până la îndeplinirea condițiilor legale pentru continuarea efectuării transportului;b) să suspende dreptul de utilizare a vehiculului prin reținerea plăcuțelor de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare;c) să rețină următoarele documente: licența de transport/licența comunitară, copia conformă a acesteia, certificatul de transport în cont propriu, copia conformă a acestuia, licența de traseu, autorizația specială de transport, autorizația de transport internațional sau documentul de transport de persoane prin servicii ocazionale, precum și orice alte documente în legătură cu desfășurarea activității de transport rutier ori a activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere. Notă
  Începând cu data de 01-01-2020, potrivit pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015, după articolul 9 se introduce un nou articol 9^1, cu următorul cuprins:
  Articolul 9^1(1) Amenzile și, după caz, procentul din amenzile aplicate cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, cetățenilor unui stat din afara Uniunii Europene cu care România are încheiate convenții în domeniul transporturilor rutiere sau cetățenilor români ori cetățenilor străini cu domiciliul ori, după caz, reședința sau rezidența în aceste state, pentru încălcarea prevederilor din domeniul transporturilor rutiere care, potrivit legii, constituie contravenții și care se fac venit la bugetul de stat, se achită în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat deschis la Trezoreria Statului, sectorul 1, București.(2) La achitarea prin virament a amenzilor prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate orice mijloace de plată, cum ar fi servicii poștale, instituții financiar-bancare sau instrumente de plată electronică, precum și Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.
   +  Articolul 10Reglementările privind modul de efectuare a inspecțiilor și a controlului asupra transporturilor rutiere și activităților conexe acestora, modelul și însemnele uniformei, precum și dotarea și inscripționarea autovehiculelor de control se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul 11(1) Atribuțiile, regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale I.S.C.T.R., precum și atribuțiile și obligațiile inspectorilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe. Notă
  Începând cu data de 01-01-2020, potrivit pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015, la articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (1) Atribuțiile I.S.C.T.R. și ale inspectoratelor regionale de control, atribuțiile și obligațiile inspectorilor, regulamentul de organizare și funcționare a I.S.C.T.R., structura organizatorică a acestuia, numărul maxim de posturi, precum și normarea parcului auto și a consumului de carburanți se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Regulamentul de organizare și funcționare prevăzut la alin. (1) va cuprinde condițiile de numire, revocare și angajare, după caz, a membrilor consiliului de conducere, inclusiv a inspectorului de stat șef, inspectorilor șefi teritoriali, inspectorilor, precum și a celorlalte categorii de personal contractual, în condițiile legii. Notă
  Începând cu data de 01-01-2020, potrivit pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015, la articolul 11, alineatul (2) se abrogă.
  (2^1) Modificarea structurii organizatorice a I.S.C.T.R. se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.----------Alin. (2^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 18 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2012. Notă
  Începând cu data de 01-01-2020, potrivit pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015, la articolul 11, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (2^1) Structura organizatorică detaliată la nivel de direcții, servicii, birouri și compartimente, precum și statul de funcții ale I.S.C.T.R. - aparatul central și inspectoratele regionale de control - se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea inspectorului de stat șef.
  (3) Patrimoniul I.S.C.T.R. se constituie din bunurile mobile și imobile transferate cu titlu gratuit din patrimoniul A.R.R., Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.) și R.A.R., în baza protocoalelor încheiate de către I.S.C.T.R. cu fiecare dintre acestea.----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 18 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2012.(4) I.S.C.T.R. va avea acces, în baza unor protocoale încheiate cu A.R.R., C.N.A.D.N.R. - S.A. și R.A.R., la bazele de date ale acestora, precum și la orice alte informații necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin.(5) Prin protocoalele menționate la alin. (4) se vor stabili inclusiv condițiile privind furnizarea de date de către A.R.R., C.N.A.D.N.R. - S.A. și R.A.R. în vederea creării și actualizării permanente a propriei baze de date a I.S.C.T.R.
   +  Articolul 12(1) Personalul I.S.C.T.R. va exercita atribuțiile de inspecție și control care revin, potrivit actelor normative în vigoare, personalului cu atribuții de inspecție și control din cadrul A.R.R., R.A.R. și C.N.A.D.N.R. - S.A., precum și personalului împuternicit de Ministerul Transporturilor în acest scop, stabilite conform art. 11 alin. (1).(2) Începând cu data de 4 decembrie 2011, A.R.R., R.A.R. și C.N.A.D.N.R. - S.A. nu mai exercită atribuțiile de inspecție și control în trafic privind respectarea reglementărilor interne și internaționale în domeniul transporturilor rutiere, cu excepția controlului desfășurat de către C.N.A.D.N.R. - S.A. în punctele de trecere a frontierei de stat.(3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 12 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 30 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013.(4) Abrogat.-----------Alin. (4) al art. 12 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 30 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013.  +  Articolul 13Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, urmând ca I.S.C.T.R. să își desfășoare activitatea începând cu data de 4 decembrie 2011.  +  Articolul 14(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor va elabora și va propune spre aprobare, în condițiile legii, actele normative de modificare a actelor normative de înființare, organizare și funcționare a unităților prevăzute la art. 12, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe, sub aspectul atribuțiilor și al obiectului de activitate.(2) Actele normative de modificare prevăzute la alin. (1) vor intra în vigoare începând cu data de 4 decembrie 2011.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 31 august 2011.Nr. 26.-----