ORDIN nr. 166 din 25 ianuarie 2017privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 1 februarie 2017  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3), art. 37 și art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 Abrogat (la 23-01-2018, Articolul 1 a fost abrogat de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 2 Abrogat (la 23-01-2018, Articolul 2 a fost abrogat de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 3 Abrogat (la 23-01-2018, Articolul 3 a fost abrogat de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 4 Abrogat (la 23-01-2018, Articolul 4 a fost abrogat de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 5 Abrogat (la 23-01-2018, Articolul 5 a fost abrogat de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 6 Abrogat (la 23-01-2018, Articolul 6 a fost abrogat de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 7 Abrogat (la 23-01-2018, Articolul 7 a fost abrogat de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 8 Abrogat (la 23-01-2018, Articolul 8 a fost abrogat de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 9 Abrogat (la 23-01-2018, Articolul 9 a fost abrogat de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 10 Abrogat (la 23-01-2018, Articolul 10 a fost abrogat de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 11 Abrogat (la 23-01-2018, Articolul 11 a fost abrogat de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 12Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctul 116 se modifică și va avea următorul cuprins:116. - În cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informații:a) dacă a fost implicat un evaluator autorizat, potrivit legii;b) pentru fiecare categorie de imobilizări corporale reevaluată, valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută dacă activele ar fi fost înregistrate la cost istoric;c) surplusul din reevaluare, indicând modificarea aferentă perioadei.2. La punctul 141, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanțului.3. Punctul 224 se modifică și va avea următorul cuprins:224. - Prevederile pct. 223 referitoare la suportarea liniară a cheltuielilor, respectiv a veniturilor, pe durata contractului, se aplică și în cazul stimulentelor acordate cu ocazia încheierii de contracte de închiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiriașilor.4. La punctul 226 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) costurile de testare a funcționării corecte a activului, după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul și condiția de funcționare (cum ar fi eșantioanele produse la testarea echipamentului). Din punct de vedere contabil, cheltuielile reprezentând costuri de testare și veniturile menționate mai sus se înregistrează distinct, în funcție de natura acestora, diferența dintre cheltuielile și veniturile respective urmând a fi înregistrată apoi pe seama activului în curs de construcție (articol contabil 231 «Imobilizări corporale în curs de execuție» = 722 «Venituri din producția de imobilizări corporale»);5. La punctul 238, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Prevederile alin. (4) se aplică și în cazul investițiilor imobiliare pentru care nu au fost găsiți încă chiriași.6. La punctul 276 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) ansamblurile sau complexurile de locuințe destinate vânzării.7. La punctul 310, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Dobânzile și penalitățile de întârziere, precum și alte datorii de natură similară se recunosc fie în contul de profit și pierdere, fie în rezultatul reportat, în funcție de perioada căreia îi corespund și cu respectarea prevederilor prezentelor reglementări.8. După punctul 341 se introduce un nou punct, punctul 341^1, cu următorul cuprins:341^1. (1) Asistența acordată de guvern se reflectă distinct în cadrul decontărilor cu bugetul statului.(2) Asistența guvernamentală reprezintă acțiunile întreprinse de guvern cu scopul de a acorda beneficii economice specifice unei entități sau unei categorii de entități care îndeplinesc anumite criterii. În înțelesul prezentelor reglementări, asistența guvernamentală nu include beneficii care sunt oferite doar indirect, prin acțiuni ale guvernului care influențează condițiile generale de activitate economică, cum ar fi punerea la dispoziție de infrastructură în zonele aflate în dezvoltare sau impunerea unor constrângeri comerciale entităților concurente.(3) Guvernul are semnificația prevăzută la pct. 478 alin. (2).9. La punctul 392, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Subvențiile guvernamentale reprezintă asistența acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiții referitoare la activitatea de exploatare a entității. Subvențiile exclud acele forme de asistență guvernamentală cărora nu li se poate atribui, în mod rezonabil, o anumită valoare, precum și acele tranzacții cu guvernul care nu se pot distinge de operațiunile comerciale normale ale entității.10. La punctul 449, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) O promisiune de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli.11. La punctul 563, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele 3 criterii:a) totalul activelor: 16.000.000 lei;b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive. De asemenea, entitățile respective sunt scutite de la obligația de auditare a situațiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menționate nu sunt depășite în două exerciții financiare consecutive.12. La punctul 580, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În general, nu este necesar ca o entitate activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare să prezinte dividendele plătite unui guvern ca acționar comun sau obișnuit al entității respective dacă aceste dividende sunt plătite guvernului în aceleași condiții ca și celorlalți acționari. Cu toate acestea, entitatea va avea obligația de a prezenta dividendele plătite în locul drepturilor de producție sau al redevențelor.13. După punctul 592 se introduce un nou punct, punctul 592^1, cu următorul cuprins:592^1. - Entitățile obligate, potrivit prezentului capitol, să întocmească și să publice anual un raport asupra plăților către guverne depun acel raport la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice odată cu situațiile financiare anuale individuale, respectiv situațiile financiare anuale consolidate, în condițiile prevăzute la art. 36 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.14. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se elimină contul 8031 "Imobilizări corporale luate cu chirie" și se introduc conturile 4318 "Alte contribuții pentru asigurările sociale de sănătate"*1), 7865 "Venituri financiare din amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat" și 8031 "Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare". Notă
  *1) În acest cont se înregistrează contribuția datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajații, pentru asigurările sociale de sănătate.
  15. La capitolul 16 "Funcțiunea conturilor" se elimină funcțiunea contului 8031 "Imobilizări corporale luate cu chirie" și se introduce funcțiunea contului 8031 "Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare":  +  Contul 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența imobilizărilor corporale primite în leasing operațional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, încheiate în acest scop. În debitul contului 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare» se înregistrează, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de închiriere, valoarea de inventar a imobilizărilor corporale respective primite, iar în credit, valoarea acelorași imobilizări corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare.Soldul contului reprezintă valoarea de inventar a imobilizărilor corporale primite în leasing operațional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, existente la un moment dat.16. La capitolul 16 "Funcțiunea conturilor", funcțiunea conturilor 431 "Asigurări sociale", 8036 "Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate" și 8039 "Alte valori în afara bilanțului" se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Contul 431 «Asigurări sociale» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor privind contribuția angajatorului și a personalului la asigurările sociale și a contribuției pentru asigurările sociale de sănătate. Contul 431 «Asigurări sociale» este un cont de pasiv. În creditul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează:– contribuția angajatorului la asigurările sociale (645);– contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (645);– sume reprezentând alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (645);– contribuția personalului la asigurări sociale (421, 423);– contribuția personalului pentru asigurări sociale de sănătate (421, 423);– contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajații (462). În debitul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează:– sumele virate asigurărilor sociale și asigurărilor sociale de sănătate (512);– sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale (423);– sume reprezentând datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758). Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.  +  Contul 8036 «Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor aferente imobilizărilor primite în leasing operațional, cu chirie, precum și a altor datorii asimilate, datorate de către entitate pentru bunurile luate în locație sau cu chirie, pentru care nu se recunoaște o imobilizare necorporală. În debitul contului 8036 «Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate» se înregistrează sumele reprezentând redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate, iar în credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv plătite de către entitate. Soldul contului reprezintă contravaloarea redevențelor, locațiilor de gestiune, chiriilor și altor datorii asimilate pe care entitatea le are de plătit la un moment dat.  +  Contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența bunurilor care au fost predate în leasing financiar de către entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing, a angajamentelor de cumpărare sau vânzare, aferente instrumentelor derivate, a mărfurilor primite în consignație, precum și a altor valori în afara bilanțului decât cele cuprinse în conturile 8031-8038. În debitul contului 8039 «Alte valori în afara bilanțului» se înregistrează alte valori obținute în afara bilanțului, iar în credit, stingerea obligațiilor entității în legătură cu aceste valori.Soldul contului reprezintă alte valori în afara bilanțului, existente la un moment dat.
   +  Articolul 13 În Planul de conturi general cuprins la punctul 228 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 și 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se introduc conturile 107 "Patrimoniul privat"*2) și 4318 "Alte contribuții pentru asigurările sociale de sănătate"*3). Notă
  *2) Acest cont apare doar la entitățile care dețin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat.
  *3) În acest cont se înregistrează contribuția datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajații, pentru asigurările sociale de sănătate.
   +  Articolul 14 Abrogat (la 23-01-2018, Articolul 14 a fost abrogat de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 15 Abrogat (la 23-01-2018, Articolul 15 a fost abrogat de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 )
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 25 ianuarie 2017. Nr. 166. (la 23-01-2018, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 ) (la 23-01-2018, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 ) (la 23-01-2018, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 ) (la 23-01-2018, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 ) (la 23-01-2018, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Articolul 16 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 ) ------