STATUTUL din 6 martie 2012 Casei Naționale de Pensii Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 9 martie 2012  Notă
  *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 118 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 159 din 9 martie 2012.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Casa Națională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale care administrează sistemul public de pensii și sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și care acordă persoanelor asigurate pensii și alte prestații de asigurări sociale, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(2) CNPP aplică politicile și strategiile Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale privind pensiile și alte prestații de asigurări sociale și asigură beneficiarilor săi servicii publice bazate pe transparență, legalitate și eficiență.  +  Articolul 2(1) CNPP are în subordine case județene de pensii și Casa de Pensii a Municipiului București, denumite în continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice, învestite cu personalitate juridică.(2) CNPP poate înființa case locale de pensii, în funcție de numărul și structura asiguraților, care funcționează sub conducerea și controlul caselor teritoriale de pensii.(3) CNPP are în subordine Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, denumit în continuare INEMRCM, instituție publică cu personalitate juridică și autonomie științifică.  +  Articolul 3(1) CNPP asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activității caselor teritoriale de pensii, în scopul aplicării unitare a legislației în domeniul specific de activitate și al realizării integrale a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin acestora.(2) CNPP asigură coordonarea metodologică a activității caselor de pensii sectoriale, înființate, potrivit legii, ca structuri cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații.  +  Articolul 4CNPP verifică aplicarea unitară a legislației din domeniul său de competență.  +  Articolul 5(1) În cadrul CNPP funcționează Comisia centrală de contestații, ca organism care examinează și soluționează contestațiile depuse împotriva deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii și care urmărește aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale din domeniul pensiilor publice.(2) CNPP asigură Comisiei centrale de contestații suport tehnic și logistic prin serviciul specializat din cadrul CNPP, constituit în acest scop.  +  Articolul 6(1) Personalul CNPP și al caselor teritoriale de pensii este constituit din funcționari publici, precum și din salariați încadrați pe bază de contract individual de muncă.(2) Salarizarea personalului CNPP și al caselor teritoriale de pensii se face conform reglementărilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice.  +  Capitolul II Atribuțiile CNPP  +  Articolul 7CNPP are următoarele atribuții:I. În domeniul organizatoric:a) elaborează Regulamentul intern al CNPP, stabilește structura organizatorică a caselor teritoriale de pensii și aprobă regulamentul-cadru intern al acestora;b) propune Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale reglementarea unor aspecte din domeniul său de competență;c) stabilește, în cooperare cu casele de pensii sectoriale, modalitatea tehnică de evidență a contribuabililor și beneficiarilor sistemului public de pensii, a drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale, precum și a modului de colaborare cu Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date;d) organizează modul de stabilire și de plată a drepturilor de pensii și a altor drepturi de asigurări sociale finanțate din bugetul asigurărilor sociale, precum și a celor finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, conform legii;e) organizează activitatea de evidență contabilă a execuției bugetare pentru bugetul asigurărilor sociale de stat;f) organizează, îndrumă și controlează activitatea privind executarea creanțelor bugetare provenite din declarațiile individuale de asigurare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;g) ia măsurile necesare de regularizare a sumelor plătite în plus de către contribuabili, în aplicarea prevederilor legale naționale și internaționale din domeniul său de competență;h) stabilește anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare și a punctajului cumulat, la cererea asiguratului, precum și tarifele și comisioanele pentru operațiunile efectuate de către CNPP și structurile sale teritoriale pentru terți;i) asigură introducerea, extinderea, întreținerea și protecția sistemelor automate de calcul și de evidență;j) organizează, îndrumă și controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă;k) organizează și administrează sistemul de trimitere la tratament balnear și la odihnă și aprobă criteriile pe baza cărora se acordă biletele de tratament balnear;l) inițiază și participă la elaborarea de proiecte, studii și analize în domeniul său de activitate;m) dispune măsurile legale pentru dezvoltarea și administrarea eficientă a patrimoniului propriu, precum și pentru asigurarea integrității acestuia;n) organizează selecția, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului propriu și a personalului caselor teritoriale de pensii;o) întocmește planul anual de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul pensiilor, accidentelor de muncă și bolilor profesionale, expertizei medicale și recuperării capacității de muncă, în cadrul Centrului Național de Formare Profesională a Personalului din Domeniul Pensiilor Publice;p) organizează și asigură evidența accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, organizează activitatea privind aplicarea prevederilor acordurilor internaționale de securitate socială la care România este parte, precum și a reglementărilor europene în domeniul propriu de competență;q) organizează și dezvoltă cooperarea cu instituții și organisme similare din alte țări, inclusiv prin încheierea de acorduri și înțelegeri internaționale, respectiv protocoale de colaborare, în domeniul său de activitate, în favoarea lucrătorilor migranți sau în alte scopuri;r) coordonează, îndrumă și controlează activitatea de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și, cu precădere, activitatea preventivă desfășurată de personalul propriu sau de asociațiile profesionale de asigurare;s) emite, respinge sau retrage autorizația de funcționare pentru asociațiile profesionale de asigurare, în condițiile legii;ș) îndrumă și controlează modul de acordare a drepturilor de asigurare ca urmare a accidentelor de muncă și bolilor profesionale și, după caz, poate constata cazurile asigurate și stabili drepturile de asigurare;t) aplică sancțiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu își duc la îndeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, prin personalul abilitat în acest scop de CNPP;ț) organizează activitatea privind stabilirea și plata contribuțiilor pentru fondurile de pensii obligatorii administrate privat pentru asigurații aflați în evidența sa, conform dispozițiilor legale în vigoare;u) controlează modul de acordare a prestațiilor și serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale de către casele teritoriale de pensii;v) îndrumă și controlează activitatea privind acordarea compensațiilor pentru atingerea integrității persoanelor care au suferit accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, despăgubiri în caz de deces și rambursări de cheltuieli.II. În domeniul financiar:a) înaintează anual Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale propunerile pentru elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat;b) furnizează datele necesare pentru fundamentarea și elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat;c) repartizează caselor teritoriale de pensii, pe trimestre, bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit legii;d) constituie fondul de rezervă și asigură utilizarea acestuia, conform legii;e) organizează activitatea de colectare și virare a contribuțiilor de asigurări sociale pentru asigurații individuali și a altor venituri, potrivit legii;f) monitorizează activitatea caselor teritoriale de pensii în ceea ce privește încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat din contribuțiile de asigurări sociale pentru asigurații individuali, potrivit legii;g) organizează activitatea privind calculul, reținerea și virarea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate și a impozitului asupra pensiilor pentru beneficiarii sistemului public de pensii aflați în evidența caselor teritoriale de pensii, în condițiile legii;h) asigură plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale care, potrivit legii, se finanțează din bugetul asigurărilor sociale de stat și care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii;i) asigură plata unor drepturi finanțate de la bugetul de stat, pentru care Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale este ordonator principal de credite, CNPP exercitând funcția de ordonator secundar de credite;j) încheie convenții cu Compania Națională "Poșta Română" - S.A. și cu bănci pentru stabilirea condițiilor efective de plată a pensiilor și a drepturilor prevăzute de legile cu caracter special, prin mandat poștal și, respectiv, în cont curent sau în cont de card, în funcție de opțiunile beneficiarilor sistemului public de pensii aflați în evidența caselor teritoriale de pensii, precum și convenții cu alte instituții/organisme, în vederea aplicării actelor normative incidente competenței sale;k) stabilește, prin convenție încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Generală Trezorerie și Contabilitate Publică, nivelul dobânzilor pentru disponibilitățile bănești ale asigurărilor sociale de stat;l) întocmește documentația și virează lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declarația nominală de asigurare, de la bugetul asigurărilor sociale de stat către fiecare fond de pensii obligatorii administrat privat, suma reprezentând contribuțiile individuale datorate, potrivit legii, în baza datelor din registrul participanților și din evidența națională a veniturilor asigurate în sistemul public de pensii;m) finanțează la nivel național, în limita dispozițiilor bugetare, studii de cercetare aplicativă, la propunerea caselor teritoriale de pensii, în vederea elaborării de soluții, dispozitive și metode de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale;n) asigură evidența veniturilor și a cheltuielilor de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, la nivel național;o) elaborează și supune spre aprobare Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale criteriile și metodologia care stau la baza calculului contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;p) decontează, în condițiile prevăzute de lege, prestațiile efectuate de asociațiile profesionale de asigurare care au calitatea de prestatori de servicii;q) determină și revizuiește tarifele și clasele de risc pentru fiecare sector de activitate, în funcție de riscul de accidentare și îmbolnăvire profesională din cadrul sectorului respectiv, și stabilește cota de contribuție datorată corespunzător activităților desfășurate în fiecare unitate;r) asigură exportul în străinătate al prestațiilor în bani, potrivit reglementărilor legale în domeniu.III. În domeniul îndrumării și reprezentării:a) îndrumă, coordonează și controlează modul de aplicare a dispozițiilor legale de către casele teritoriale de pensii;b) îndrumă și coordonează metodologic activitatea caselor de pensii sectoriale;c) îndrumă, coordonează și controlează persoanele juridice și fizice cărora le revin drepturi și obligații ce decurg din reglementările privind sistemul public de pensii în domeniul propriu de competență;d) îndrumă, în domeniul propriu de competență, persoanele juridice și fizice cărora le revin drepturi și obligații ce decurg din prevederile instrumentelor juridice cu caracter internațional la care România este parte, inclusiv a regulamentelor europene;e) îndrumă și coordonează activitatea de aplicare a acordurilor internaționale de asigurări sociale, la care România este parte, precum și a reglementărilor europene în domeniul propriu de competență;f) îndrumă, coordonează și controlează modul de stabilire și achitare a prestațiilor de asigurări sociale prevăzute de lege, precum și a altor drepturi prevăzute de legi speciale, care se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv din bugetul de stat de către casele teritoriale de pensii;g) îndrumă, coordonează și controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă în domeniul propriu de activitate;h) îndrumă, coordonează și controlează activitatea caselor teritoriale de pensii în ceea ce privește colectarea contribuțiilor de asigurări sociale datorate de asigurații individuali, precum și activitatea de executare silită, potrivit legii;i) îndrumă, coordonează și controlează casele teritoriale de pensii în ceea ce privește activitatea de comunicare și relații cu publicul, precum și modul de asigurare a accesului la informațiile de interes public;j) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în litigiile în care este parte ca urmare a aplicării dispozițiilor legale specifice domeniului de activitate;k) propune, îndrumă, coordonează și verifică modul de aplicare a dispozițiilor legale cu privire la pregătirea și formarea profesională a personalului din cadrul caselor teritoriale de pensii;l) asigură personalul de specialitate din cadrul tuturor categoriilor de personal care își desfășoară activitatea atât la nivel central, cât și teritorial, pentru susținerea, în calitate de lectori, a programelor de inițiere, specializare, instruire și perfecționare profesională organizate de Centrul Național de Formare Profesională a Personalului în Domeniul Pensiilor Publice;m) asigură reprezentarea în relațiile cu instituțiile și organismele internaționale, precum și cu instituțiile similare din alte state;n) realizează activitățile ce decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene, în domeniul specific de activitate;o) încheie protocoale cu organisme din țară în domeniul său de activitate;p) îndrumă activitatea privind suspendarea dreptului la prestații de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.IV. În domeniul evidenței, certificării și raportării:a) asigură evidența la nivel național a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii, aflați în evidența caselor teritoriale de pensii;b) asigură evidența la nivel național a participanților la fondurile de pensii obligatorii administrate privat, în limitele proprii de competență;c) asigură evidența la nivel național a drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale achitate prin intermediul caselor teritoriale de pensii pe baza codului numeric personal;d) ține evidența pentru persoanele care nu dețin, potrivit legii, cod numeric personal, pe baza codului intern, gestionat de CNPP;e) certifică, la termenele stabilite prin decizie a președintelui CNPP, stagiul de cotizare și punctajul pentru fiecare asigurat, prin intermediul caselor teritoriale de pensii;f) gestionează baza de date proprie privind asigurații sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și baza de date privind participanții la fondurile de pensii obligatorii administrate privat și asigură caracterul confidențial al acestora;g) asigură gestionarea bazelor de date privind plata pensiilor din sistemul public, a indemnizațiilor și a altor drepturi prevăzute de legi speciale, care se stabilesc și se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii;h) asigură emiterea documentelor pentru plata pensiilor din sistemul public, a indemnizațiilor și a altor drepturi prevăzute de legi speciale, care se stabilesc și se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii;i) își corelează bazele de date proprii cu bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și ale caselor de pensii sectoriale pentru realizarea unei evidențe corecte și unitare a drepturilor și obligațiilor participanților la sistemul public de pensii, precum și la sistemul fondurilor de pensii administrate privat;j) acordă caselor de pensii sectoriale și ANAF, în mod gratuit și pe bază de reciprocitate, accesul la informațiile referitoare la declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale din bazele de date pe care le are în administrare;k) preia de la ANAF informațiile transmise anual, după depunerea declarațiilor fiscale, privind veniturile realizate de persoanele fizice, altele decât cele care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora;l) certifică legislația națională aplicabilă, în situația lucrătorilor migranți, conform regulamentelor europene în vigoare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială și acordurilor internaționale de asigurări sociale la care România este parte;m) prezintă Guvernului și partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat;n) publică anual raportul de activitate;o) răspunde sesizărilor adresate direct sau transmise de către Administrația Prezidențială, Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, precum și de alte instituții, persoane fizice și juridice;p) asigură, potrivit legii, schimbul de informații cu ANAF, ca instituție de colectare a contribuțiilor pentru fondurile obligatorii de pensii administrate privat, cu Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu fondurile de pensii, precum și cu administratorii acestora;q) în cazul unor neconcordanțe ale datelor cuprinse în fișele de declarare a bolilor profesionale (BP2), solicită instituțiilor competente clarificarea acestora și modificarea, în consecință, a înregistrărilor.V. În domeniul prevenirii accidentelor de muncă și al bolilor profesionale:a) coordonează, îndrumă și controlează activitatea de prevenire desfășurată la nivelul caselor teritoriale de pensii și stabilește prioritățile de prevenire pentru activitatea sa;b) verifică modalitatea de completare a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) și, în caz de neconcordanțe, solicită instituțiilor modificarea acestora;c) realizează obiectivele de prevenire, prin servicii proprii, cu personal specializat sau persoane fizice/juridice abilitate conform legii;d) stabilește programele anuale de prevenire și acordă consultanță cu privire la organizarea și la măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora;e) acordă consiliere în domeniul securității și sănătății în muncă, în funcție de situațiile specifice domeniului de activitate, în scopul îmbunătățirii activității de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, în mod direct sau în baza unor contracte încheiate în condițiile legii;f) efectuează analize și evaluări de riscuri pentru probleme de interes național, elaborează studii, analize și asigură documentația privind riscurile și condițiile de muncă, în vederea fundamentării unor măsuri de prevenire;g) consiliază casele teritoriale de pensii cu privire la realizarea instrucțiunilor proprii de securitate a muncii la nivelul angajatorilor;h) elaborează forme și mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;i) are acces și poate consulta dosarul de cercetare al bolilor profesionale și accidentelor de muncă, în cadrul activității de prevenire;j) propune ordonatorului de credite, în funcție de identificarea unor priorități la nivel național, finanțarea de proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea științifică a măsurilor de prevenire necesare;k) coordonează, îndrumă și controlează activitatea privind aplicarea regulamentelor referitoare la regimul de securitate socială a lucrătorilor migranți pentru domeniul accidentelor de muncă și bolilor profesionale;l) participă la activitatea desfășurată de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă.VI. În domeniul reabilitării medicale, recuperării capacității de muncă și reconversiei profesionale a persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale:a) coordonează și controlează activitatea de recuperare funcțională, protejare, reorientare și reconversie, în vederea reintegrării profesionale pentru cei care au suferit accidente de muncă și boli profesionale;b) coordonează și controlează activitatea desfășurată de casele teritoriale de pensii în domeniul acordării prestațiilor și serviciilor pentru reabilitare medicală;c) coordonează și îndrumă activitatea caselor teritoriale de pensii legată de derularea contractelor încheiate cu spitalele;d) coordonează și organizează activitatea privind decontarea prestațiilor în natură pentru lucrătorii migranți care au suferit accidente de muncă și boli profesionale;e) coordonează și organizează activitatea privind eliberarea documentelor portabile stabilite de regulamentele de securitate socială pentru domeniul accidente de muncă și boli profesionale;f) poate încheia contracte la nivel central și/sau teritorial cu furnizori de servicii medicale pentru realizarea activității de reabilitare medicală.VII. În domeniul colaborării cu casele de pensii sectoriale:a) coordonează metodologic activitatea caselor de pensii sectoriale;b) colaborează cu casele de pensii sectoriale, precum și cu ANAF și cu unitățile sale subordonate, cu care face schimb de informații privind colectarea și, respectiv, declararea contribuțiilor de asigurări sociale;c) transmite adeverințele de stagiu de cotizare și punctajul realizat de asigurați în sistemul gestionat de CNPP, în vederea stabilirii drepturilor de pensie sau recalculării pensiei de către casele de pensii sectoriale;d) colaborează cu casele de pensii sectoriale în vederea comunicării către asigurați a punctajului anual și a punctajului cumulat pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate;e) stabilește, împreună cu casele de pensii sectoriale, tariful serviciului de certificare, la cererea asiguraților, a stagiului de cotizare realizat;f) sprijină din punct de vedere metodologic activitatea de aplicare a acordurilor internaționale de asigurări sociale la care România este parte, precum și a regulamentelor comunitare în vigoare în domeniul de competență al CNPP;g) colaborează cu casele de pensii sectoriale pentru organizarea, îndrumarea și controlul activității de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, prin intermediul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și al comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, după caz;h) colaborează cu casele de pensii sectoriale pentru stabilirea procedurilor referitoare la efectuarea operațiunilor de plată a drepturilor bănești și aprobarea lor prin ordine ale conducătorilor CNPP și ai caselor de pensii sectoriale;i) colaborează cu casele de pensii sectoriale pentru stabilirea și aprobarea anuală, prin ordin comun al conducătorilor CNPP și ai caselor de pensii sectoriale, a criteriilor pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum și a nivelului contribuției bănești individuale a asiguraților și a pensionarilor.VIII. În privința Comisiei centrale de contestații:a) asigură primirea și înregistrarea contestațiilor înaintate Comisiei centrale de contestații de casele teritoriale de pensii;b) asigură analiza contestațiilor și a documentelor înaintate Comisiei centrale de contestații de casele teritoriale de pensii, precum și verificarea deciziilor de pensie contestate;c) asigură întocmirea documentației tehnice, necesară examinării și soluționării contestațiilor de către Comisia centrală de contestații;d) asigură secretariatul Comisiei centrale de contestații;e) asigură comunicarea în termen a hotărârilor Comisiei centrale de contestații părților interesate și restituirea dosarelor de pensie caselor teritoriale de pensii;f) analizează cauzele care conduc la aplicarea eronată și neunitară a legislației referitoare la pensiile publice de către casele teritoriale de pensii;g) formulează și înaintează președintelui CNPP propuneri privind aplicarea corectă și unitară a legislației referitoare la pensiile publice de către casele teritoriale de pensii.  +  Capitolul III Structura organizatorică și organele de conducere  +  Articolul 8(1) CNPP are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1.(2) CNPP funcționează cu un număr de 3.480 de posturi, finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, din care 123 de posturi aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale. Pentru aparatul central și casele teritoriale de pensii numărul maxim de posturi se va stabili prin ordin al președintelui CNPP. (la 13-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 8 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 13 februarie 2018 ) (3) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al președintelui CNPP, se pot constitui servicii, birouri și compartimente.  +  Articolul 9(1) Conducerea CNPP este asigurată de președinte și de consiliul de administrație.(2) Conducerea executivă a CNPP este asigurată de președinte, care este numit prin decizie a primului-ministru, potrivit legii.(3) Ministrul muncii, familiei și protecției sociale poate delega, conform legislației în domeniul finanțelor publice, președintelui CNPP atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, precum și pentru realizarea hotărârilor consiliului de administrație și ale consiliului tripartit, președintele CNPP emite decizii administrative și decizii cu caracter normativ, în cazurile expres prevăzute de lege, precum și ordine și instrucțiuni.(5) Ordinele și deciziile cu caracter normativ ale președintelui CNPP se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(6) În subordinea președintelui își desfășoară activitatea secretariatul general al CNPP, condus de un secretar general.(7) Secretarul general este înalt funcționar public, numit în condițiile legii.(8) Secretarul general coordonează funcționarea compartimentelor aflate în subordinea sa și asigură legătura operativă dintre președinte și conducătorii acestor compartimente.(9) Secretarul general este înlocuitorul de drept al președintelui CNPP, în cazul în care acesta este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile.(10) În subordinea președintelui CNPP se organizează, la nivel de direcție generală, activitatea de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.(11) Activitatea de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale este condusă de președintele CNPP și de un consiliu tripartit.(12) Conducerea executivă a activității de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale este asigurată de un director general, funcționar public de conducere, numit, în condițiile legii, de către președintele CNPP.  +  Articolul 10(1) Președintele consiliului de administrație și al consiliului tripartit este președintele CNPP.(2) Consiliul de administrație este alcătuit, potrivit legii, din 23 de persoane, dintre care un președinte și 22 de membri.(3) Mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4 ani.(4) Membrii consiliului de administrație sunt reprezentanți ai Guvernului, ai caselor de pensii sectoriale, patronatelor, sindicatelor și pensionarilor, după cum urmează:a) 5 reprezentanți ai Guvernului, desemnați de ministrul muncii, familiei și protecției sociale;b) 3 reprezentanți ai caselor de pensii sectoriale, desemnați de conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 132 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;c) 5 reprezentanți ai patronatelor, desemnați de organizațiile patronale reprezentative la nivel național;d) 5 reprezentanți ai sindicatelor, desemnați de organizațiile sindicale reprezentative la nivel național;e) 4 reprezentanți ai pensionarilor, desemnați de organizațiile naționale ale pensionarilor.(5) Consiliul tripartit este alcătuit, potrivit legii, din 9 membri, dintre care:a) președintele CNPP și directorul general, care sunt membri de drept;b) un reprezentant al ANAF, desemnat de Ministerul Finanțelor Publice;c) 3 reprezentanți ai salariaților, desemnați, prin consens, de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național;d) 3 reprezentanți ai patronatelor, desemnați, prin consens, de confederațiile patronale reprezentative la nivel național.(6) Membrii consiliului de administrație și ai consiliului tripartit pot fi revocați numai de către cei care i-au numit, respectiv desemnat.(7) Membrii revocați, decedați sau cei care își prezintă demisia vor fi înlocuiți în termen de cel mult 3 luni.(8) Mandatul noilor membri expiră la data la care ar fi încetat mandatul predecesorilor lor.  +  Articolul 11(1) Consiliul de administrație și consiliul tripartit se întrunesc o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar și adoptă hotărâri valabile în prezența a cel puțin 15, respectiv 6 membri, cu votul majorității membrilor prezenți și cu condiția ca fiecare parte, Guvern, patronat și asigurați, să fie reprezentată.(2) Consiliul de administrație și consiliul tripartit se convoacă de către președintele CNPP. Convocarea se poate face și la solicitarea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, respectiv al consiliului tripartit.(3) La ședințele consiliului de administrație sau ale consiliului tripartit pot fi invitați și alți specialiști, fără drept de vot.(4) Convocarea consiliului de administrație și a consiliului tripartit se face cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită, când se aduce la cunoștința membrilor ordinea de zi a întrunirii.(5) La fiecare întrunire se întocmește un proces-verbal semnat de toți participanții cu drept de vot.(6) În cazul în care unii membri lipsesc nemotivat de la cel mult două ședințe în decurs de 6 luni, președintele poate solicita revocarea acestora.  +  Articolul 12Președintele CNPP are următoarele atribuții:a) asigură conducerea și coordonarea sistemului public de pensii, precum și a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;b) convoacă consiliul de administrație și consiliul tripartit și conduce ședințele acestora;c) dispune controlul tuturor activităților din cadrul CNPP și al caselor teritoriale de pensii;d) aprobă normele și programele de acțiune care, potrivit legii, sunt de competența CNPP;e) reprezintă CNPP în relațiile cu terții;f) asigură promovarea imaginii CNPP;g) rezolvă conflictele de competență apărute în cadrul CNPP;h) aprobă înființarea caselor locale de pensii;i) aprobă modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile și componența consiliilor tripartite consultative;j) asigură aplicarea acordurilor internaționale de asigurări sociale la care România este parte, precum și a reglementărilor comunitare și asigură dezvoltarea cooperării cu instituții similare din alte țări, în limita competențelor prevăzute de lege;k) aprobă Regulamentul intern și statul de funcții ale CNPP, regulamentul-cadru intern și normativele de personal pentru casele teritoriale de pensii și unitățile subordonate, în condițiile legii;l) numește și eliberează din funcție, prin ordin, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu al CNPP, directorii executivi și directorii executivi adjuncți ai caselor teritoriale de pensii, precum și directorii executivi adjuncți ai caselor locale de pensii din cadrul Casei de Pensii a Municipiului București;m) numește și eliberează din funcție, prin ordin, directorul general, directorul medical, directorul de cercetare-dezvoltare și directorul economic ai INEMRCM, precum și conducerea Centrului Național de Formare Profesională a Personalului din Domeniul Pensiilor Publice;n) aprobă criteriile privind evidența, păstrarea și arhivarea documentelor specifice activității CNPP, caselor teritoriale de pensii și unităților subordonate, precum și măsurile de asigurare a securității bazei de date, privind asigurații sistemului public de pensii și asigurări sociale, în condițiile legii;o) hotărăște cu privire la donații sau la bunuri dobândite din alte surse, în condițiile legii;p) aprobă, prin ordin, procedurile referitoare la efectuarea de către casele teritoriale de pensii a operațiunilor de plată a pensiilor și a altor drepturi sociale care se finanțează din bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;q) aprobă anual, prin ordin comun al președintelui CNPP și al conducătorilor caselor de pensii sectoriale, criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum și nivelul contribuției bănești individuale a asiguraților și a pensionarilor;r) asigură recrutarea specialiștilor și logistica necesară bunei desfășurări a activității Comisiei centrale de contestații;s) aprobă, prin decizie, procedurile standard după care se desfășoară operațiunile specifice în cadrul caselor teritoriale de pensii;ș) exercită orice alte atribuții care îi revin potrivit legii.  +  Articolul 13Atribuțiile consiliului de administrație al CNPP sunt următoarele:a) elaborează și aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare;b) aprobă structura organizatorică-cadru a caselor teritoriale de pensii;c) aprobă propunerile privind modalitățile de pregătire și perfecționare profesională a personalului din cadrul CNPP și din structurile sale teritoriale, în domeniul specific de activitate;d) aprobă proiectul programului de investiții pentru CNPP și casele teritoriale de pensii;e) avizează datele necesare pentru fundamentarea și elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat;f) avizează propunerea privind Statutul CNPP și propunerile de modificare a Statutului CNPP, care se transmit Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului;g) avizează Regulamentul intern al CNPP;h) avizează Regulamentul-cadru intern al caselor teritoriale de pensii și unităților subordonate;i) avizează înființarea caselor locale de pensii;j) avizează bilanțul contabil și raportul anual de activitate;k) avizează utilizarea fondului de rezervă, potrivit legii;l) avizează procedurile standard după care se desfășoară operațiunile specifice în cadrul caselor teritoriale de pensii;m) avizează procedurile referitoare la efectuarea, de către casele teritoriale de pensii, a plății pensiilor și altor drepturi sociale care se finanțează de la bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;n) avizează încheierea de convenții cu trezoreria statului sau cu bănci, pentru stabilirea nivelului dobânzilor la disponibilitățile bănești, în condițiile legii;o) analizează derularea contractelor cu finanțare externă, încheiate de CNPP în beneficiul sistemului public de pensii, și alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii;p) analizează rapoartele semestriale întocmite de conducerea executivă a CNPP privind modul de îndeplinire a atribuțiilor stabilite;q) analizează și avizează raportul anual de activitate;r) analizează contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat;s) propune președintelui CNPP elaborarea de studii și analize în domeniul sistemului public de pensii.  +  Articolul 14Atribuțiile consiliului tripartit al CNPP sunt următoarele:a) elaborează și aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare;b) analizează și avizează propunerile de acte normative din domeniul asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale;c) analizează și avizează raportul anual de activitate;d) analizează rapoartele semestriale întocmite de conducerea executivă a CNPP în domeniul asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale;e) analizează derularea programelor cu finanțare externă încheiate în beneficiul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;f) aprobă propunerile privind modalitățile de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale;g) avizează majorările sau reducerile contribuțiilor aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;h) propune președintelui CNPP elaborarea de studii și analize în domeniul asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale.  +  Articolul 15Președintele CNPP, în calitatea sa de președinte al consiliului de administrație și al consiliului tripartit, poate delega atribuții de reprezentare oricărui membru al acestora pe perioadă determinată, în condițiile stabilite prin regulamentele de organizare și funcționare ale acestor consilii.  +  Capitolul IV Structura organizatorică, organele de conducere și atribuțiile caselor teritoriale de pensii  +  Articolul 16(1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de pensii se aprobă de consiliul de administrație al CNPP. Prin ordin al președintelui CNPP, în cadrul caselor teritoriale de pensii pot fi organizate servicii, birouri și compartimente.(2) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, se constituie consilii tripartite consultative.  +  Articolul 17(1) Conducerea caselor teritoriale de pensii este asigurată de directorul executiv, care exercită o funcție publică de conducere.(2) Directorul executiv este ordonator terțiar de credite.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul executiv emite decizii administrative.(4) Directorul executiv numește și revocă din funcție, în condițiile legii, personalul casei teritoriale de pensii din subordinea sa, cu excepția directorilor executivi adjuncți.(5) Directorul executiv asigură îndrumarea și controlul activității și pentru casele locale de pensii.  +  Articolul 18Casele teritoriale de pensii au, în principal, următoarele atribuții:a) asigură evidența la nivel teritorial a contribuabililor la sistemul public de pensii și furnizează CNPP informațiile necesare gestionării acestora la nivel național;b) asigură evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale la nivel teritorial, pe baza codului numeric personal sau a codului intern, după caz, și furnizează CNPP informațiile necesare gestionării acestora la nivel național; codul intern reprezintă codul generat de CNPP pentru acele categorii de persoane pentru care nu a fost atribuit cod numeric personal potrivit legii;c) încheie contracte de asigurare socială, potrivit legii;d) furnizează datele necesare pentru certificarea de către CNPP a stagiului de cotizare și a punctajului pentru fiecare asigurat;e) stabilesc cuantumul drepturilor de asigurări sociale și efectuează plata acestora, potrivit legii;f) urmăresc încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru asigurații individuali;g) realizează activitatea privind executarea creanțelor bugetare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;h) colectează și virează contribuțiile de asigurări sociale pentru asigurații individuali, potrivit legii, fiind abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită, prin organele proprii;i) rețin și virează și alte tipuri de contribuții, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;j) numesc conducerea și asigură îndrumarea și controlul activității caselor locale de pensii;k) iau măsuri, în condițiile legii, pentru dezvoltarea și administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii încredințat, precum și pentru asigurarea integrității acestuia;l) stabilesc și plătesc indemnizații și alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanțate de la bugetul de stat, în condițiile legii;m) emit decizii de recuperare a drepturilor bănești încasate necuvenit și urmăresc recuperarea acestora, în condițiile legii;n) coordonează și controlează din punct de vedere administrativ activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă;o) asigură execuția bugetară în plan teritorial și organizează contabilitatea acesteia;p) întocmesc și înaintează CNPP, potrivit legislației în vigoare, contul de execuție al bugetului asigurărilor sociale de stat în plan teritorial, precum și al bugetului de stat pentru indicatorii care i-au fost repartizați;q) asigură datele necesare pentru întocmirea evidenței participanților la fondurile de pensii obligatorii administrate privat;r) îndeplinesc obligațiile care le revin în aplicarea prevederilor acordurilor internaționale de asigurări sociale la care România este parte, precum și a reglementărilor comunitare în domeniul propriu de competență și asigură plata în străinătate a prestațiilor în bani, potrivit prevederilor legale în vigoare;s) distribuie persoanelor îndreptățite biletele de tratament balnear și de odihnă, în limita locurilor repartizate;ș) înregistrează și soluționează cereri, sesizări și reclamații, potrivit competențelor legale;t) controlează modul în care angajatorii, precum și instituțiile care efectuează plata drepturilor de asigurări sociale de șomaj respectă dispozițiile legale privind întocmirea și depunerea declarației nominale de asigurare și a obligațiilor de plată, precum și respectarea termenelor de depunere;ț) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în litigiile în care sunt parte, ca urmare a aplicării dispozițiilor legale specifice domeniului propriu de activitate, ori în litigiile în care parte este CNPP, pe baza împuternicirii primite din partea președintelui CNPP;u) asigură întocmirea documentației necesare și reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, inclusiv în litigiile privind hotărârile Comisiei centrale de contestații care au ca obiect deciziile de pensie pe care le-au emis;v) asigură punerea în executare a hotărârilor instanțelor de judecată, pronunțate inclusiv în litigiile care au avut ca obiect contestarea hotărârilor Comisiei centrale de contestații;w) asigură desfășurarea activității de pregătire și perfecționare profesională a personalului propriu, în conformitate cu planul de formare profesională al CNPP;x) asigură comunicarea cu asigurații, contribuabilii și beneficiarii sistemului public de pensii, inclusiv cu persoanele care fac obiectul instrumentelor juridice cu caracter internațional la care România este parte, al legilor cu caracter reparatoriu, cu reprezentanții altor autorități sau instituții, precum și cu reprezentanții mass-media;y) asigură confidențialitatea și securitatea bazelor de date proprii, întreținerea și protecția sistemelor automate de calcul și evidență;z) stabilesc și plătesc drepturile conform legii pentru beneficiarii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și acordă prestațiile aferente conform prevederilor legale;aa) asigură decontarea cheltuielilor cu reabilitarea medicală și reconversia profesională și încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale conform prevederilor legale;bb) asigură desfășurarea activității de prevenire în conformitate cu prevederile legii și ale programelor de prevenire;cc) asigură evidența accidentelor de muncă și a bolilor profesionale comunicate;dd) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul statut ori stabilite de președintele CNPP.  +  Articolul 19Parcul normat de mijloace de transport și consumul lunar de carburanți pentru CNPP și instituțiile subordonate sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 20Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul statut.  +  Anexa nr. 1la statut (la 13-02-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 8 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 13 februarie 2018 )  +  Anexa nr. 2la statutParcul normat de mijloace de transport și consumul lunarde carburanți pentru Casa Națională de Pensii Publiceși instituțiile subordonate
  Nr. crt.         Casa Națională de Pensii Publice/ Instituții subordonate         Tipul mijlocului de transport         Parcul normat          Consum litri/lună/mijloc de transport (conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 33/2011, cu modificările ulterioare)
  1.             Aparat propriu Parc auto propriu Președintele Casei Națio- nale de Pensii Publice Secretar general Director general Parc auto comun         Autoturism  Autoturism Autoturism  Autoturisme Autoutilitară transport marfă Autoturism transport per- soane (delegații) 8 3 1   1 1 5 3 1   1      200   200 200   150 150   150   
  2.   Case județene de pensii   Autoturisme    Câte 3 pentru fiecare 150   
  3.   Casa de Pensii a Munici- piului București  Autoturisme Autoutilitară transport marfă 5 1   150 150  
  4.    Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă Autoturisme Autoutilitară transport marfă Autosalvare 1 2   2 150 150   150
  -----------