CONDIȚII GENERALE din 6 august 2014 asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice (Anexa nr. 1)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 august 2014    Notă
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. 73 din 6 august 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 599 din 12 august 2014.
     +  Capitolul I Cadru general  +  Articolul 1Prezentul document stabilește condițiile generale în care este valabilă licența pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii concesionari ai acestui serviciu, denumită în continuare licență, și constituie parte integrantă din licență.  +  Articolul 2Obiectul licenței îl reprezintă desfășurarea activității de distribuție a energiei electrice de către titularul licenței, în regim reglementat, care constă în:a) prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice pe baza tarifelor reglementate, în zona de activitate definită în Condițiile specifice asociate licenței, prin utilizarea rețelei electrice de distribuție prevăzute în Condițiile specifice asociate licenței;b) racordarea locurilor de consum și/sau de producere la rețeaua electrică de distribuție prevăzută în Condițiile specifice asociate licenței;c) desfășurarea altor activități în cadrul serviciului de distribuție a energiei electrice, realizate la cererea și în beneficiul utilizatorilor rețelei electrice de distribuție, care sunt definite în reglementările aprobate de autoritatea competentă și care nu sunt remunerate prin tarifele prevăzute la art. 8 și 9.  +  Articolul 3Nu fac obiectul licenței activitățile titularului licenței în sectorul energiei electrice constând în prestarea de servicii la cererea utilizatorilor rețelei electrice de distribuție, activități care nu sunt parte a serviciului de distribuție a energiei electrice și pentru care autoritatea competentă a confirmat că nu reprezintă activități reglementate.  +  Articolul 4Următorii termeni utilizați în textul Condițiilor licenței sunt definiți după cum urmează:1. Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;2. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013;3. Autoritatea competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în municipiul București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro;4. Condițiile licenței - Condițiile generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice și Condițiile specifice licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice;5. Condițiile specifice asociate licenței - document, parte integrantă a licenței, aprobat prin decizia de acordare/modificare a licenței respective, care conține, fără a se limita la acestea, date și informații privind titularul licenței, obiectul licenței, durata de valabilitate a licenței etc.;6. operator de rețea - după caz, operatorul de transport și de sistem sau un operator de distribuție;7. responsabilitatea echilibrării - responsabilitatea fiecărui titular de licență, față de operatorul de transport și de sistem, pentru menținerea echilibrului între valorile realizate și contractate ale producției, consumului și schimburilor de energie electrică proprii, după caz;8. situațiile financiare - documente referitoare la activitățile ce fac obiectul licenței, precum și la cele pe care titularul licenței le desfășoară în afara licenței și care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative;9. subvenționare încrucișată - modalitate de subvenționare interzisă de lege care vizează transferurile de resurse provenite din vânzările unor categorii de produse sau servicii ale unui operator economic pentru a sprijini activitățile acelui operator economic într-o altă categorie de produse ori în altă zonă;10. contract de distribuție - contractul de rețea încheiat între titularul licenței și un utilizator, cu respectarea contractelor-cadru aprobate de autoritatea competentă;11. utilizator - orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalații sunt racordate ori urmează a fi racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din rețeaua electrică de distribuție a energiei electrice prevăzută în Condițiile specifice asociate licenței.  +  Capitolul II Drepturi ale titularului licenței  +  Articolul 5Pe durata de valabilitate a licenței, titularul licenței are dreptul exclusiv să presteze serviciul de distribuție a energiei electrice, în condițiile reglementărilor în vigoare, în zona definită în Condițiile specifice asociate licenței, folosind rețeaua electrică de distribuție pe care o deține în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevăzută în Condițiile specifice asociate licenței, cu respectarea prevederilor contractului de concesiune încheiat cu autoritatea contractantă.  +  Articolul 6Pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, titularul licenței are dreptul să încheie contracte cu utilizatorii, conform contractelor-cadru aprobate de autoritatea competentă.  +  Articolul 7În vederea asigurării energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic definit de reglementările în vigoare, aferent rețelei electrice de distribuție pe care o exploatează comercial și pentru locurile de consum proprii, titularul licenței are dreptul:a) să efectueze tranzacții de vânzare-cumpărare de energie electrică pe piața angro de energie electrică, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.b) să asigure, parțial sau în totalitate, această energie prin desfășurarea activității de producere a energiei electrice, complementar activității de distribuție a energiei electrice, fără drept de vânzare a energiei produse către terțe persoane.  +  Articolul 8Pe durata de valabilitate a licenței, titularul licenței este îndreptățit să primească contravaloarea serviciului de distribuție a energiei electrice prestat, pe baza unor tarife reglementate de autoritatea competentă.  +  Articolul 9Pe durata de valabilitate a licenței, titularul licenței este îndreptățit să perceapă, potrivit reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, tarife reglementate pentru racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică de distribuție.  +  Articolul 10Titularul licenței are dreptul să limiteze sau să întrerupă alimentarea unor utilizatori în situațiile și în condițiile prevăzute de Lege și/sau de reglementările emise de autoritatea competentă.  +  Articolul 11Pentru a asigura funcționarea normală a rețelei electrice de distribuție pe care o exploatează, titularul licenței are dreptul să exercite, în condițiile Legii, drepturile prevăzute de Lege pentru titularii de licențe asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată ale altor persoane fizice ori juridice și asupra activităților desfășurate de persoane fizice și juridice în vecinătatea componentelor rețelei electrice de distribuție, precum și dreptul de acces la utilitățile publice.  +  Articolul 12(1) În cazul în care un terț intenționează să presteze serviciul de distribuție a energiei electrice utilizând rețelele electrice de distribuție pe care le deține, amplasate într-o zonă concesionată definită în Condițiile specifice asociate licenței, titularul licenței are dreptul:a) să accepte ca terțul să realizeze serviciul de distribuție a energiei electrice prin rețelele electrice de distribuție proprii saub) să refuze ca terțul să realizeze serviciul de distribuție a energiei electrice prin rețelele electrice de distribuție proprii, invocând dreptul exclusiv al titularului licenței de a presta serviciul de distribuție în zona de activitate precizată în Condițiile specifice asociate licenței, dobândit prin contractul de concesiune încheiat cu autoritatea contractantă și prin licența acordată de autoritatea competentă.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) situațiile și instalațiile de distribuție prevăzute în Condițiile specifice asociate licenței, pentru care titularul licenței a încheiat convenții cu alți titulari de licență concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice.(3) În situația prevăzută la alin. (1), în care titularul licenței refuză să își dea acordul, acesta are dreptul de a prelua acele rețele electrice de distribuție, în condițiile Legii și ale reglementărilor în vigoare, cu aprobarea prealabilă a autorității competente.  +  Articolul 13(1) Pentru desfășurarea unor activități ce constituie drepturi sau obligații prevăzute în Condițiile licenței, titularul licenței are dreptul să achiziționeze lucrări, bunuri și servicii de la terțe persoane, inclusiv de la operatori economici afiliați, cu respectarea prevederilor Legii și ale reglementărilor aprobate de autoritatea competentă. Achiziția lucrărilor, bunurilor și/sau serviciilor de la terțe persoane, inclusiv de la operatori economici afiliați, se face numai pe bază de contract, care se încheie prin proceduri concurențiale transparente și nediscriminatorii, prevăzute de legislația în vigoare.(2) Achizițiile prevăzute la alin. (1) vor fi publicate pe pagina de internet a titularului licenței, atât în faza de ofertă, cât și în cea de atribuire.  +  Articolul 14În conformitate cu reglementările în vigoare, titularul licenței are dreptul să se adreseze autorității competente pentru soluționarea:a) disputelor privind accesul la rețeaua electrică de interes public;,b) disputelor pe piața angro, cu alți participanți la piața de energie electrică;c) neînțelegerilor precontractuale în care este angajat.  +  Articolul 15Deciziile autorității competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenței, precum și cele cu privire la aplicarea sancțiunilor, generate de încălcarea prevederilor Condițiilor licenței sau ale Legii, pot fi contestate de titularul licenței la instanța judecătorească competentă.  +  Articolul 16Activitățile ce fac obiectul licenței sunt de interes public, în sensul dispozițiilor Legii, cu excepția celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului licenței.  +  Capitolul III Obligații ale titularului licenței  +  Secţiunea 1 Respectarea legilor și reglementărilor  +  Articolul 17(1) Pe toată durata de valabilitate a licenței, titularul licenței va respecta prevederile:a) licenței, inclusiv ale Condițiilor licenței;b) Legii, inclusiv ale modificărilor aduse ulterior acesteia;c) reglementărilor emise de autoritatea competentă;d) regulamentelor europene de directă aplicabilitate;e) normativelor, prescripțiilor, standardelor și altor acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice.(2) La cererea scrisă a autorității competente, titularul licenței este obligat să participe, în condițiile prevăzute în cerere, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor aprobate de autoritatea competentă ori a altor acte normative din sectorul energiei electrice.  +  Secţiunea a 2-a Obligația de a permite utilizarea rețelei electrice de distribuție  +  Articolul 18(1) În termen de maximum 30 de zile de la primirea unei cereri din partea oricărui utilizator racordat la rețeaua electrică de distribuție prevăzută în Condițiile specifice asociate licenței, semnată de utilizator sau de un reprezentant legal al său, prin care se solicită prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, titularul licenței este obligat să facă o ofertă, iar, în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul de distribuție.(2) Titularul licenței este obligat să respecte prevederile dispozițiilor alin. (1) și în situația utilizatorilor racordați la rețeaua electrică de distribuție deținută de o terță persoană, care se află în imposibilitate de a asigura serviciul universal pentru acei utilizatori și ale cărei instalații se află amplasate în zona de activitate a titularului licenței. Titularul licenței va prelua în folosința sau proprietatea sa rețeaua la care sunt racordați utilizatorii respectivi, în condițiile reglementărilor emise de autoritatea competentă. În acest caz, termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data preluării rețelei electrice de distribuție de către titularul licenței.(3) Contractarea serviciului de distribuție a energiei electrice se face în conformitate cu reglementările aprobate de autoritatea competentă, inclusiv cu respectarea contractului-cadru pentru distribuția de energie electrică.(4) În contractele încheiate potrivit dispozițiilor alin. (3) vor fi utilizate numai tarife de distribuție aprobate de autoritatea competentă.(5) În cazul clienților finali, contractul pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice nu poate produce efecte decât dacă este în vigoare un contract pentru activitatea de furnizare a energiei electrice încheiat de clientul final cu un furnizor, conform reglementărilor în vigoare.(6) Titularul licenței nu va face oferte și nici nu va încheia contracte care să conțină prevederi contrare obligațiilor prevăzute în Condițiile licenței sau în reglementările în vigoare.  +  Articolul 19Titularul licenței este obligat să își asume responsabilitatea echilibrării față de operatorul de transport și de sistem pentru achiziția de energie electrică necesară acoperirii consumului propriu tehnologic și alimentării locurilor de consum proprii, conform prevederilor reglementărilor aprobate de autoritatea competentă.  +  Articolul 20Titularul licenței are obligația de a deconecta/reconecta utilizatorii de la/la rețeaua electrică de distribuție, la cererea motivată a acestora sau a furnizorilor clienților finali de energie electrică, cu respectarea reglementărilor în vigoare emise de autoritatea competentă.  +  Secţiunea a 3-a Asigurarea racordării la rețelele electrice de interes public  +  Articolul 21(1) La solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, titularul licenței este obligat să asigure accesul la rețeaua electrică de distribuție prevăzută în Condițiile specifice asociate licenței, pentru realizarea unui nou racord ori modificarea unui racord existent.(2) În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), titularul licenței va proceda în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.(3) În cazul unui utilizator care este situat în afara zonei de activitate prevăzute în Condițiile specifice asociate licenței, dar în apropierea limitei de demarcație a acesteia, titularul licenței trebuie să asigure, la cererea acelui utilizator, adresată direct sau prin intermediul unui furnizor, cu acordul autorității competente, accesul la rețeaua electrică de distribuție pe care o exploatează comercial, dacă soluția de racordare propusă este considerată avantajoasă de către utilizator, luând în considerare atât costurile de racordare, stabilite prin tariful de racordare, cât și plata ulterioară a tarifelor de distribuție aplicabile.(4) Titularul licenței are obligația să ofere altor titulari de licențe, în limitele capacităților tehnice disponibile și în condiții reglementate, utilizarea rețelei electrice de distribuție pe care o deține/exploatează, în vederea realizării tranzitului de energie electrică între o rețea de origine și una de destinație situate în afara zonei de activitate definite în Condițiile specifice asociate licenței.(5) În situația prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. b), titularul licenței are obligația de a asigura racordarea acelor utilizatori, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, în condiții de eficiență economică în raport cu soluția de racordare din solicitarea refuzată, inclusiv cu considerarea tarifelor de distribuție aplicabile.  +  Articolul 22Pe parcursul desfășurării activităților ce constituie obiectul licenței, inclusiv în realizarea drepturilor sau obligațiilor prevăzute în Condițiile licenței, titularului licenței nu îi este permis să perceapă alte sume bănești utilizatorilor rețelei electrice de distribuție, în afara celor prevăzute de reglementările în vigoare aprobate de autoritatea competentă și a celor aferente prestării unor servicii pentru care autoritatea competentă a confirmat, potrivit prevederilor art. 3, că nu reprezintă activități reglementate.  +  Secţiunea a 4-a Dezvoltarea rețelei electrice de distribuție  +  Articolul 23(1) Titularul licenței este obligat să realizeze lucrări de planificare și dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție, în condiții de eficiență tehnico-economică, potrivit prevederilor din Lege și cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare. În acest scop, titularul licenței va consulta, dacă este cazul, operatorul de transport și de sistem, alți operatori de distribuție și/sau autorități ale administrației publice locale/centrale.(2) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), titularul licenței este obligat să elaboreze și să actualizeze, o dată la 2 ani:a) programe de dezvoltare optimă a rețelei electrice de distribuție;b) programe de modernizare a instalațiilor din cadrul rețelei electrice de distribuție.(3) Programele prevăzute la alin. (2) sunt întocmite/actualizate pe baza studiilor de perspectivă a rețelei electrice de distribuție, se realizează pentru un termen de perspectivă de 5 ani, sunt corelate cu programele de investiții luate în considerare de autoritatea competentă la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și se solicită de către autoritatea competentă odată cu documentele necesare pentru fundamentarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.(4) În cadrul programelor prevăzute la alin. (2) titularul licenței este obligat să realizeze dezvoltarea de sisteme SCADA și de sisteme de comunicații necesare prestării serviciului de distribuție a energiei electrice, precum și interconectarea acestor sisteme cu cele similare ale operatorului de transport și de sistem și ale utilizatorilor care au obligația să furnizeze operatorilor de rețea date, prin intermediul unor astfel de sisteme.  +  Articolul 24Titularul licenței este obligat să asigure, în condițiile Legii și a reglementărilor în vigoare, dezvoltarea și finanțarea rețelei de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție în zona de activitate prevăzută în Condițiile specifice asociate licenței.  +  Secţiunea a 5-a Dispecerizarea energiei electrice  +  Articolul 25(1) Titularul licenței are obligația să asigure dispecerizarea energiei electrice în cadrul zonei de activitate definite în Condițiile specifice asociate licenței. Titularul licenței organizează și desfășoară activitatea de dispecerizare în instalațiile rețelei electrice de distribuție, în conformitate cu prevederile Legii, ale reglementărilor în vigoare emise de autoritatea competentă, în baza principiului subordonării operative și a ordinului de învestire a centrelor de dispecer cu atributele autorității de conducere prin dispecer asupra instalațiilor.(2) Titularul licenței realizează activitatea de dispecerizare la nivelul rețelei electrice de distribuție prin centrele de dispecer amplasate în zona de activitate prevăzută în Condițiile specifice asociate licenței.(3) Titularul licenței are obligația de a asigura ca fiecare centru de dispecer să ducă la îndeplinire sarcinile atribuite privind planificarea operațională, programarea operațională și comanda operațională a rețelei electrice de distribuție, în scopul de a asigura utilizatorilor serviciul de distribuție la nivelurile calitative și cantitative corespunzătoare obligațiilor contractuale și a celor prevăzute în standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.  +  Secţiunea a 6-a Relația cu operatorul de transport și de sistem  +  Articolul 26(1) Pentru desfășurarea activităților aferente prestării serviciului de distribuție a energiei electrice și exploatării comerciale a rețelei electrice de distribuție, titularul licenței este obligat să asigure colaborarea cu operatorul de transport și de sistem, conform reglementărilor în vigoare.(2) Titularul licenței este obligat să supună aprobării operatorului de transport și de sistem programul reparațiilor și lucrărilor de întreținere planificate în instalațiile cu tensiune nominală de linie de 110 kV care fac parte din rețeaua electrică de distribuție prevăzută în Condițiile specifice asociate licenței.(3) Titularul licenței are obligația de a asigura, în condițiile Legii, prin intermediul rețelei electrice de distribuție ce face obiectul licenței, tranzitarea energiei electrice la cererea și cu informarea operatorului de transport și de sistem, pentru acele zone cuprinse în zona sa de activitate în care nu există capacitate suficientă prin rețelele electrice de transport.  +  Secţiunea a 7-a Respectarea standardului de performanță și asigurarea calității serviciului  +  Articolul 27(1) Titularul licenței are obligația de a respecta cerințele de calitate a serviciului și indicatorii de performanță din standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat de autoritatea competentă.(2) Pe toată durata de valabilitate a licenței, titularul licenței urmărește și înregistrează, prin compartimente specializate, conform unei proceduri proprii, modul de respectare a obligațiilor care sunt în sarcina sa, rezultate din aplicarea reglementărilor tehnice și a standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobate de autoritatea competentă.(3) În cazuri considerate justificate de autoritatea competentă, la solicitarea autorității competente, dar nu mai mult de o dată pe an, titularul licenței are obligația de a permite unui auditor de terță parte verificarea conformității procedurii menționate la alin. (2) cu cerințele privind modul de înregistrare și raportare și a respectării acesteia.(4) Titularul licenței va asigura, prin compartimente specializate, monitorizarea siguranței în funcționare a rețelei electrice de distribuție prevăzute în Condițiile specifice asociate licenței și urmărirea permanentă și sistematică a comportării construcțiilor, echipamentelor și instalațiilor energetice componente ale acestei rețele electrice de distribuție.  +  Articolul 28Pe toată durata de valabilitate a licenței, titularul licenței menține și actualizează un sistem de management al calității pentru activitățile ce fac obiectul licenței, certificat conform reglementărilor aplicabile. Certificarea trebuie actualizată și publicată pe pagina de internet a titularului licenței.  +  Articolul 29În vederea creșterii nivelului de calitate al serviciului de distribuție a energiei electrice, titularul licenței are obligația de a executa lucrări de mentenanță, retehnologizare, reabilitare și modernizare a rețelei electrice de distribuție precizate în Condițiile specifice asociate licenței, în condițiile Legii și ale reglementărilor în vigoare.  +  Secţiunea a 8-a Măsurarea energiei electrice  +  Articolul 30(1) Titularul licenței este obligat să realizeze activitatea de măsurare a energiei electrice, inclusiv de gestiune a datelor măsurate, în zona de activitate prevăzute în Condițiile specifice asociate licenței, pentru utilizatorii racordați la rețeaua electrică de distribuție.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul operatorului economic prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. a), care prestează serviciul de distribuție în zona de exclusivitate a titularului licenței cu acordul scris al acestuia, obligația de realizare a activității de măsurare a energiei electrice revine acestor operatori economici, în condițiile Legii.(3) În situația prevăzută la alin. (2), titularul licenței are obligația prevăzută la alin. (1) pentru capacitățile de producere a energiei electrice care beneficiază de scheme de sprijin și care sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție prin intermediul instalațiilor electrice ale altui utilizator care are, simultan, calitatea de titular al unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice sau al unei licențe pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice.(4) Transferul prin cesiune a obligației prevăzute la alin. (1) către terți se poate face numai pe bază de contract încheiat cu un partener contractual selectat, în toate cazurile, prin procedura licitației publice. Înainte de declanșarea procedurii de licitație, titularul licenței va transmite spre avizare la autoritatea competentă:a) o notă din care să reiasă îmbunătățirea prognozată a indicatorilor de performanță ai serviciului de distribuție, precum și eventualele reduceri de costuri ce vor fi realizate ca urmare a transferului;b) condițiile tehnice și organizatorice minimale pe care va trebui să le îndeplinească operatorul economic care va prelua activitatea transferată, condiții care vor fi incluse în documentele de licitație, cu respectarea prevederilor legii și ale reglementărilor în vigoare.(5) La cererea oricărui utilizator al rețelei electrice de distribuție și pe cheltuiala acestuia, titularul licenței este obligat să permită instalarea suplimentară de grupuri de măsurare a energiei electrice.  +  Articolul 31Cu excepția situațiilor prevăzute expres în reglementările aprobate de autoritatea competentă, titularul licenței nu pune sub tensiune un loc de producere și/sau de consum, dacă la acel loc de producere și/sau de consum nu există instalat un grup de măsurare a energiei electrice utilizat pentru decontare, care îndeplinește toate condițiile aplicabile din reglementările în vigoare.  +  Articolul 32La sesizarea scrisă a unui alt operator de rețea sau a unui utilizator al rețelei electrice de distribuție ce face obiectul licenței, comunicată titularului licenței direct ori prin intermediul unui furnizor de energie electrică, cu privire la un grup de măsurare defect sau suspectat de înregistrare eronată, titularul licenței are obligația să realizeze verificarea grupului de măsurare respectiv și să ia toate măsurile de remediere/înlocuire, după caz, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 33Titularul licenței este obligat să respecte deciziile/ordinele/reglementările emise de autoritatea competentă cu privire la implementarea sistemelor de măsurare inteligente. Investițiile aferente acestor sisteme se includ în planurile/programele anuale de investiții ale titularului licenței, respectiv în programele de dezvoltare și modernizare prevăzute la art. 23.  +  Secţiunea a 9-a Informarea utilizatorilor  +  Articolul 34(1) Pe toată durata de valabilitate a licenței, titularul licenței are obligația de a organiza și menține o structură specializată în relația cu utilizatorii, care dispune de personal și dotare corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, precum și căi de comunicare cunoscute public. Prin intermediul acestui sistem, titularul licenței asigură comunicarea cu utilizatorii rețelei electrice de distribuție.(2) Sistemul de comunicare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie funcțional înainte ca titularul licenței să înceapă activitatea ce face obiectul licenței.(3) Sistemul de comunicare prevăzut la alin. (1) trebuie să respecte cerințele de separare a activității prevăzute de Lege, de Condițiile licenței și de orice alte reglementări aplicabile.(4) Sistemul instituit conform alin. (1) permite ca, prin structura specializată în relația cu utilizatorii, titularul licenței:a) să aducă la cunoștință utilizatorilor obligațiile sale, ce decurg din licență;b) să notifice oricărui utilizator, în scris, apariția unor modificări cu privire la drepturile sau obligațiile determinate de modificarea cadrului de reglementare. Titularul licenței transmite notificarea la termenele prevăzute de reglementările în vigoare;c) să notifice utilizatorilor săi, conform reglementărilor în vigoare și prevederilor contractuale, intenția de a înceta desfășurarea activităților contractate pe baza licenței;d) să asigure orice alte obligații de informare a utilizatorilor dispuse de reglementările în vigoare;e) să primească informații și să ofere, la cerere, informații utilizatorilor săi privind problemele sau incidentele care afectează ori pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau continuitatea serviciului de distribuție;f) să asigure informarea oricărui utilizator al său, în termen de 30 de zile, cu privire la orice schimbare de adresă ori număr de telefon care au permis anterior accesul la rețea și/sau contractarea serviciului de distribuție a energiei electrice;g) să informeze utilizatorii rețelei electrice de distribuție cu privire la întreruperile planificate care i-ar putea afecta, înainte de producerea acestora, conform prevederilor reglementărilor aprobate de autoritatea competentă;h) să informeze, la cerere, utilizatorii rețelei electrice de distribuție cu privire la deranjamentele și întreruperile accidentale, inclusiv cu privire la durata de remediere estimată a acestora.(5) Titularul licenței răspunde, prin sistemul instituit conform prevederilor alin. (1), oricărei solicitări adresate de un utilizator sau de un potențial utilizator al rețelei electrice de distribuție pentru obținerea de informații cu privire la rețeaua electrică de distribuție prevăzută în Condițiile specifice asociate licenței, în limita în care astfel de informații sunt necesare pentru a permite solicitantului să poată evalua corect posibilitățile pe care le are pentru a se racorda și utiliza partea sau părțile de rețea precizate în cererea adresată titularului licenței. Furnizarea acestor informații se face în condițiile reglementărilor aprobate de autoritatea competentă cu privire la accesul la rețea.  +  Secţiunea a 10-a Răspunsuri la reclamațiile adresate titularului licenței  +  Articolul 35Prin intermediul structurii specializate în relația cu utilizatorii, titularul licenței înregistrează cererile, sesizările și reclamațiile adresate de utilizatorii săi sau de potențialii utilizatori, în legătură cu calitatea serviciilor și alte aspecte legate de activitatea ori practicile titularului licenței în sectorul energiei electrice, precum și modul de soluționare a acestora.  +  Secţiunea a 11-a Constatarea și prevenirea sustragerilor de energie electrică, deteriorărilor și intervențiilor asupra echipamentelor de măsurare  +  Articolul 36(1) Titularul licenței este obligat să întreprindă acțiuni pentru a preveni și detecta:a) sustragerile de energie electrică din rețeaua de distribuție a energiei electrice;b) intervenția unor persoane care nu sunt autorizate de către titularul licenței în acel scop la instalațiile electrice sau la grupurile de măsurare a energiei electrice din rețeaua de distribuție a energiei electrice;c) blocarea funcționării, deteriorarea sau sustragerea de componente ale instalațiilor electrice ori grupurilor de măsurare a energiei electrice din rețeaua de distribuție a energiei electrice.(2) Titularul licenței are obligația de a informa organele în drept să constate comiterea unor acte de natura celor specificate la alin. (1), atunci când descoperă indicii cu privire la săvârșirea unor astfel de fapte, care atrag, conform Legii, răspunderea penală.(3) În situația în care anumite instalații, linii electrice sau echipamente de măsurare din rețeaua electrică de distribuție nu se află în proprietatea titularului licenței, dar acesta le exploatează, titularul licenței este obligat să informeze pe proprietarul acestora, în cel mult 24 de ore de când a făcut constatarea, despre orice incident despre care există suspiciunea că:a) a produs deteriorarea acestora;b) poate afecta instalațiile electrice sau echipamentele de măsurare folosite pentru alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor;c) constituie o intervenție neautorizată asupra instalațiilor electrice și echipamentelor de măsurare făcută cu scopul de a întrerupe/afecta transmiterea sau măsurarea energiei electrice.  +  Secţiunea a 12-a Asigurarea mediului concurențial și tratarea nediscriminatorie a clienților  +  Articolul 37(1) Titularul licenței este obligat să presteze serviciul de distribuție a energiei electrice astfel încât să asigure un mediu concurențial normal și să respecte prevederile legale referitoare la concurență.(2) Pentru îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1), titularul licenței nu se va angaja în niciun fel de potențiale practici abuzive sau anticoncurențiale pe piața de energie electrică și nu va împiedica ori încerca să împiedice, în mod ilicit, alți titulari de licențe sau potențiali competitori să se angajeze în activități în sectorul energiei electrice.(3) Titularul licenței nu va face discriminări atunci când oferă utilizarea rețelei electrice de distribuție proprii, între utilizatorii rețelei electrice de distribuție sau categoriile de utilizatori ai rețelei electrice de distribuție din sectorul energiei electrice.(4) Pentru asigurarea mediului concurențial normal și tratarea nediscriminatorie a prestatorilor de servicii atestați de autoritatea competentă în condițiile legii, pe durata de valabilitate a licenței, titularului licenței îi este interzis să presteze activități de proiectare, executare sau verificare de instalații electrice ale utilizatorilor ori ale viitorilor utilizatori ai rețelei electrice de distribuție prevăzute în Condițiile specifice asociate licenței.  +  Articolul 38(1) Titularul licenței nu poate deține, simultan, mai mult de o licență pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice.(2) În situația în care titularul licenței concesionează noi zone în care să presteze serviciul de distribuție a energiei electrice, titularul licenței va solicita autorității competente modificarea licenței în sensul includerii acestor zone în Condițiile specifice asociate licenței.  +  Secţiunea a 13-a Separarea situațiilor contabile  +  Articolul 39(1) În conformitate cu cerințele legale, titularul licenței are obligația să întocmească situații contabile separate pentru fiecare activitate care face obiectul licenței acordate de autoritatea competentă, așa cum ar trebui să se procedeze în cazul în care activitățile respective ar fi efectuate de către operatori economici separați. Totodată, situațiile contabile pentru activitățile ce fac obiectul licenței trebuie să fie evidențiate separat de cele aferente altor activități pe care le desfășoară.(2) Situațiile contabile vor fi întocmite astfel încât veniturile și cheltuielile asociate activităților autorizate prin licență să fie identificabile în documentele contabile ale titularului licenței, separat de cele asociate altor activități pe care le desfășoară.(3) Titularul licenței precizează în scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor și cheltuielilor avute în vedere la separarea situațiilor contabile.(4) Titularul licenței se asigură că întocmirea și utilizarea situațiilor contabile în conformitate cu cerințele prezentului articol sunt efective pe durata de valabilitate a licenței.(5) În cazul în care există cheltuieli comune între activitățile ce fac obiectul licenței și alte activități ale titularului licenței, acesta va prezenta, la cererea autorității competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare și rezultatele obținute după această repartizare.  +  Secţiunea a 14-a Menținerea activelor  +  Articolul 40(1) Titularul licenței notifică autorității competente, cu 60 de zile înainte, intenția de a efectua operațiuni, inclusiv de vânzare-cumpărare, fuziuni sau divizări, în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin licență se vor transmite sau vor aparține altei/altor persoane;b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranșă sau pe ansamblu, cu cel puțin 25%. Prin capital social existent al titularului licenței se înțelege capitalul social inițial, la data emiterii licenței, sau capitalul social existent la un moment dat, obținut prin creșteri ori scăderi ale capitalului social inițial, realizate ulterior emiterii licenței, cu respectarea prevederilor Condițiilor asociate licenței.(2) Efectuarea operațiunilor menționate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenței. Autoritatea competentă va comunica titularului licenței modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul licenței.  +  Secţiunea a 15-a Interdicția subvenționării încrucișate  +  Articolul 41În conformitate cu dispozițiile Legii, titularului licenței îi este interzisă subvenționarea încrucișată între activitățile reglementate, precum și între activitățile reglementate și cele nereglementate pe care acesta le desfășoară.  +  Secţiunea a 16-a Constituirea și menținerea garanțiilor financiare  +  Articolul 42(1) Conform cerințelor prevăzute de Lege, titularul licenței este obligat să constituie și să mențină garanțiile financiare care să asigure prestarea cu continuitate a serviciului de distribuție a energiei electrice, cu luarea în considerare a riscurilor majore ce pot afecta această activitate.(2) Titularul licenței va constitui garanțiile financiare înainte de a începe prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice.(3) Garanțiile financiare prevăzute la alin. (1) se constituie în conformitate cu reglementările în vigoare, aplicabile participanților la piața de energie electrică.(4) Indiferent de forma în care s-au constituit garanțiile financiare, valoarea acestora nu va putea fi, în niciun moment, mai mică decât 2% din valoarea capitalului social subscris la data emiterii deciziei de acordare sau a ultimei decizii de modificare a licenței.(5) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenței, în orice moment, pe durata de valabilitate a licenței, documente care să dovedească constituirea și menținerea garanției financiare prevăzute la alin. (1).(6) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenței revizuirea formei și a valorii garanțiilor financiare, dacă se schimbă condițiile avute în vedere la emiterea licenței.  +  Secţiunea a 17-a Personalul titularului licenței  +  Articolul 43(1) Titularul licenței se va asigura că, pe toată durata de valabilitate a licenței, dispune de personal calificat și în număr suficient pentru prestarea în condiții de siguranță a serviciului de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu cerințele licenței și ale reglementărilor în vigoare.(2) Personalul angajat al titularului licenței, precum și cel pus la dispoziție de prestatori de servicii sau de terți către care titularul licenței a cesionat/transferat activitatea de măsurare a energiei electrice prevăzută în secțiunea a 8-a nu au dreptul să presteze activități de proiectare, verificare de proiecte, executare ori operare de instalații electrice pentru utilizatori sau viitori utilizatori ai rețelei electrice de distribuție prevăzute în Condițiile specifice asociate licenței, direct ori prin intermediul unor operatori economici, potrivit Legii.  +  Secţiunea a 18-a Asigurarea confidențialității  +  Articolul 44(1) Potrivit Legii, titularul licenței are obligația să păstreze confidențialitatea informațiilor sensibile comercial, obținute în cursul desfășurării activității sale.(2) Pentru îndeplinirea obligației de la alin. (1) titularul licenței trebuie să se asigure că informațiile sensibile comercial obținute de acesta în cursul activității sale nu pot fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informații.(3) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1) și (2), titularul licenței poate face cunoscute informațiile sensibile comercial obținute în desfășurarea activității, în situațiile în care:a) a obținut consimțământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informației;b) informația este deja publică;c) titularul licenței este obligat sau are permisiunea autorității competente de a divulga informația în scopul respectării unei decizii/unui ordin a/al autorității competente ori a unei legi în vigoare.(4) În situația prevăzută la alin. (3) lit. c), titularul licenței va transmite autorității competente informațiile a căror divulgare solicită să fie autorizată de autoritatea competentă.(5) Prevederile alin. (1) se aplică și în raport cu întreprinderile afiliate sau asociate titularului licenței care își desfășoară activitatea în sectorul energiei electrice.(6) Titularul licenței este obligat să împiedice divulgarea discriminatorie a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial pentru terți.  +  Secţiunea a 19-a Furnizarea de informații autorității competente  +  Articolul 45În conformitate cu cerințele Legii și ale reglementărilor în vigoare, titularul licenței este obligat să furnizeze autorității competente datele și informațiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuțiilor sale.  +  Articolul 46Titularul licenței întocmește și transmite autorității competente un raport anual referitor la activitățile ce fac obiectul licenței, având formatul și conținutul prevăzute în metodologia emisă de autoritatea competentă.----------Art. 46 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din ORDIN nr. 32 din 19 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 4 august 2016.  +  Articolul 47(1) Titularul licenței este obligat să informeze autoritatea competentă despre:a) orice fapt care constituie o încălcare a Condițiilor licenței în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenței;b) schimbarea reprezentantului legal al titularului licenței, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului;c) modificări ale statutului/actului constitutiv al titularului de licență determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social, a structurii acționariatului sau a capitalului social, în termen de 30 de zile de la producerea acestora, și înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului; în cazul divizării sau fuziunii se va respecta și condiția de informare prealabilă prevăzută în Condițiile licenței la secțiunea "Menținerea activelor";d) modificarea adresei de corespondență care, potrivit Condițiilor licenței, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competentă, cu 10 zile înainte ca modificarea să devină efectivă;e) modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în termen de 10 zile de la producerea modificării;f) cazul decăderii, insolvenței sau al falimentului titularului licenței, în termen de 8 zile de la apariția situației respective;g) anularea de către emitent sau expirarea valabilității unuia dintre actele (autorizație, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenței, care conduce la imposibilitatea desfășurării activităților permise de licență ori la respectarea Condițiilor licenței, în termen de 8 zile de la apariția situației respective;h) pierderea titlului legal privind deținerea de bunuri imobile folosite de titularul licenței pentru serviciul de distribuție, în termen de 8 zile de la apariția situației respective.(2) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor Regulamentului, titularul licenței va transmite autorității competente și cererea de modificare a licenței.(3) Titularul licenței are obligația să informeze autoritatea competentă asupra intenției de a desființa sedii/puncte de lucru utilizate pentru relația cu utilizatorii, care fac parte din structura specializată în relația cu utilizatorii prevăzută în Condițiile licenței la secțiunea a 9-a "Informarea utilizatorilor". Titularul licenței poate proceda la desființarea unor asemenea sedii/puncte de lucru numai cu acordul prealabil al autorității competente.  +  Articolul 48Pentru a verifica îndeplinirea Condițiilor licenței și a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentă poate cere, examina și copia, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale, orice informații, înregistrări și documente ale titularului licenței, pe care le consideră relevante în legătură cu activitățile acestuia în sectorul energiei electrice. Informațiile solicitate pot conține informații clasificate sau informații sensibile comercial. La solicitarea autorității competente, titularul licenței este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informațiile, înregistrările și documentele solicitate.  +  Secţiunea a 20-a Asigurarea independenței titularului licenței în prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice  +  Articolul 49(1) În cazul în care titularul licenței face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta trebuie să respecte cerințele și criteriile Legii cu privire la independența sa în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția energiei electrice.(2) Pentru îndeplinirea obligației de la alin. (1) titularul licenței are obligația de a întocmi și aplica pe toată durata de valabilitate a licenței un program de conformitate, ce include măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii, stabilirea și respectarea obligațiilor impuse angajaților proprii necesare pentru realizarea obiectivului de independență.(3) Programul de conformitate va respecta cerințele privind elaborarea/conținutul prevăzute în regulamentul emis de autoritatea competentă și va respecta toate prevederile aplicabile, prevăzute în regulamentele Parlamentului European și ale Consiliului Uniunii Europene, privitoare la sectorul energiei electrice.(4) Până la emiterea de către autoritatea competentă a regulamentului prevăzut la alin. (3), titularul licenței întocmește anual și aplică Programul de conformitate întocmit cu respectarea cerințelor Legii; Programul de conformitate astfel întocmit trebuie să cuprindă măsuri eficiente, cu sarcini precise la nivelul managementului și personalului responsabil cu implementarea acestora.(5) Titularul licenței publică și menține Programul de conformitate pe pagina sa de internet și informează autoritatea competentă cu privire la aprobarea/actualizarea și publicarea acestuia în termen de 5 zile de la data aprobării/actualizării.(6) Obligațiile cuprinse în Programul de conformitate se aplică și personalului operatorilor economici cu care titularul licenței are încheiate contracte pentru prestarea de activități/servicii pentru și în numele titularului licenței.  +  Articolul 50(1) Titularul licenței are obligația de a desemna persoana sau organismul responsabil cu monitorizarea aplicării/respectării Programului de conformitate, denumită/denumit agent de conformitate.(2) Agentul de conformitate este complet independent, în realizarea activității de monitorizare a Programului de conformitate și de raportare, de organele de decizie și de conducere ale titularului licenței.(3) Titularul licenței asigură agentului de conformitate accesul neîngrădit la:a) toate datele, informațiile, structurile organizatorice, personalul angajat și managementul titularului licenței, care asigură desfășurarea activității ce face obiectul licenței;b) informațiile oricărui operator economic afiliat titularului licenței;c) toate resursele necesare pentru desfășurarea activității sale.(4) Titularul licenței se asigură că agentul de conformitate transmite anual autorității competente, până la sfârșitul lunii decembrie, un raport cu privire la măsurile din cadrul Programului de conformitate puse în aplicare de titularul licenței. Raportul agentului de conformitate se publică și se păstrează pe toată durata anului pe pagina de internet a titularului licenței alături de Programul de conformitate.  +  Articolul 51În desfășurarea activității economice de prestare a serviciului de distribuție a energiei electrice, inclusiv de comunicare și publicitate, titularul licenței este obligat să nu creeze confuzie cu privire la identitatea separată față de operatorii economici afiliați.  +  Capitolul IV Transferul licenței  +  Articolul 52(1) Titularul licenței poate solicita autorității competente transferul licenței, prin mijloacele juridice prevăzute de lege, către o altă persoană fizică sau juridică, în condițiile Regulamentului și ale prezentului articol.(2) Intenția de transfer al licenței se notifică de către titularul licenței autorității competente cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operațiunea de transfer, precum și cu certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la operatorul economic care preia licența.(3) Drepturile și obligațiile stabilite în Condițiile licenței nu pot fi transferate sau cesionate unor terți.(4) Titularului licenței îi este interzis ca prin achiziția de servicii de la terți, realizată în aplicarea prevederilor art. 13 sau prin orice altă modalitate, să transfere către aceștia realizarea activităților stabilite de Condițiile licenței ca drepturi ori obligații ale titularului licenței, componente ale activității de distribuție a energiei electrice, prevăzute la art. 2, astfel încât asemenea activități să fie organizate și realizate de terți pe seama/în numele titularului licenței.(5) Prin derogare de la prevederile alin. (3) și (4), activitățile de măsurare a energiei electrice și de gestiune a datelor măsurate, prevăzute în cap. III "Obligații ale titularului licenței" secțiunea a 8-a "Măsurarea energiei electrice", desfășurate de titularul licenței, pot fi transferate unei terțe persoane în condițiile Legii și ale reglementărilor emise de autoritatea competentă.  +  Capitolul V Control și sancțiuni  +  Articolul 53Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul licenței a Condițiilor licenței, scop în care poate:a) analiza documentele transmise de titularul licenței conform Condițiilor licenței;b) controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenței, inclusiv raportul de audit contabil realizat în condițiile legii;c) verifica, la solicitarea argumentată a unei terțe persoane sau din propria inițiativă, comportamentul titularului licenței pe piața de energie electrică;d) exercita alte atribuții de control, conform Legii.  +  Articolul 54Dacă autoritatea competentă constată că titularul licenței nu a respectat Legea sau una ori mai multe dintre Condițiile licenței, fără a aduce atingere competențelor altor autorități publice, autoritatea competentă poate aplica sancțiuni, în temeiul și conform dispozițiilor Legii și ale reglementărilor aplicabile, și poate suspenda/retrage licența.  +  Capitolul VI Suspendarea/Retragerea licenței  +  Articolul 55(1) Autoritatea competentă suspendă/retrage licența în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.(2) Autoritatea competentă comunică titularului licenței decizia de suspendare/retragere a licenței, motivele de suspendare/retragere, precum și condițiile pe care titularul licenței trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.(3) Autoritatea competentă dispune încetarea suspendării licenței în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care titularul licenței face dovada îndeplinirii condițiilor de încetare a suspendării.  +  Articolul 56(1) Autoritatea competentă notifică în scris titularului licenței, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenționează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea licenței, precum și motivul care determină această măsură.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind intenția de suspendare/retragere a licenței, titularul licenței poate transmite autorității competente o explicație referitoare la condițiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licenței, precum și orice dovezi pe care le consideră relevante pentru a opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a licenței.(3) Notificarea prealabilă din partea autorității competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea licenței se face ca urmare a solicitării titularului licenței sau în cazul falimentului acestuia.  +  Capitolul VII Modificarea licenței  +  Articolul 57(1) La solicitarea scrisă a titularului licenței sau din propria inițiativă, autoritatea competentă poate modifica licența, procedând conform prevederilor Regulamentului.(2) În cazul unor modificări ale statutului titularului licenței, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare și documentația anexată acesteia și dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:a) retragerea licenței și acordarea unei licențe noi;b) modificarea licenței.  +  Articolul 58Modificările licenței inițiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condițiilor existente la data acordării acesteia - modificarea legislației primare și/sau secundare, hotărâri judecătorești etc. - sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanțial piața energiei electrice vor fi notificate titularului licenței conform prevederilor Regulamentului.  +  Articolul 59Titularul licenței poate cere autorității competente prelungirea perioadei de valabilitate a licenței. În acest caz, autoritatea competentă va proceda conform prevederilor Regulamentului.  +  Capitolul VIII Căi de comunicare  +  Articolul 60(1) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informație cerută ori a cărei transmitere este prevăzută în Condițiile licenței se va face în scris, în limba română, și se va putea depune la registratura autorității competente prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poștale sau de curierat ori se poate transmite prin fax ori la adresele electronice de corespondență indicate de autoritatea competentă, cu condiția ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poștale.(2) Titularul licenței poate solicita autorității competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondență diferite de cea a sediului social, cu condiția ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societății.  +  Capitolul IX Tarife și contribuții  +  Articolul 61(1) Pe toată durata de valabilitate a licenței, titularul licenței va plăti autorității competente contribuțiile și tarifele stabilite prin ordin al președintelui autorității competente, în condițiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare poate atrage suspendarea licenței, cu o notificare prealabilă.(2) În cazul în care titularul licenței nu plătește sumele datorate autorității competente conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, autoritatea competentă poate retrage licența fără preaviz sau notificare prealabilă.------