METODOLOGIE din 15 ianuarie 2018de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 9 februarie 2018  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 3.047 din 15 ianuarie 2018, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 127 din 9 februarie 2018.
   +  Articolul 1(1) Sumele stabilite pentru finanțarea de bază și cea suplimentară, provenite de la bugetul Ministerului Educației Naționale sunt evidențiate distinct în contractul instituțional al instituțiilor de învățământ superior. În contract sunt specificate: numărul de studenți (echivalenți unitari) finanțați de la bugetul de stat, pe cicluri de studii, și numărul de granturi doctorale finanțate.(2) Contractele instituționale pentru alocarea de fonduri bugetare sunt supuse controlului periodic efectuat de Ministerul Educației Naționale (MEN) și Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS).  +  Articolul 2(1) Toate fondurile pentru finanțarea de bază și cea suplimentară a universităților de stat sunt considerate venituri proprii.(2) Distribuția fondurilor pentru finanțarea instituțională a universităților din bugetul național pentru anul 2018 este prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.(3) Veniturile pentru finanțarea de bază și cea suplimentară sunt utilizate de instituțiile de învățământ superior în condițiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor care le revin în cadrul politicii statului din domeniul învățământului și cercetării științifice universitare.  +  Articolul 3Finanțarea de bază se referă la:1. cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic și nedidactic, personal de cercetare implicat în desfășurarea programelor de studii, sporuri, CAS, alte contribuții legale, deplasări interne și internaționale;2. cheltuieli materiale (CM): cheltuieli de întreținere și gospodărie, cheltuieli pentru materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, cheltuieli cu cercetarea aferente programelor de studii, obiecte de inventar, reparații curente, cărți și publicații, perfecționarea personalului, protocol, protecția muncii etc.;3. cheltuieli pentru susținerea proiectelor educaționale și de dezvoltare a resursei umane;4. cheltuieli cu regia instituțiilor de învățământ superior pentru desfășurarea programelor de studii.  +  Articolul 4(1) În vederea încurajării excelenței în instituțiile de învățământ superior se constituie un fond de finanțare suplimentară a universităților în valoare, la nivel național, de minimum 30% din suma alocată la nivel național universităților de stat ca finanțare de bază.(2) Atribuirea fondurilor pentru finanțarea suplimentară se realizează pe baza criteriilor și a standardelor de calitate propuse de CNFIS și aprobate de MEN.(3) Rectorii universităților de stat, prin contractul instituțional încheiat cu MEN, alocă fondurile pentru finanțare suplimentară prioritar spre departamentele și structurile cele mai performante din universitate.  +  Articolul 5Sumele atribuite fiecărei universități pentru finanțarea de bază, pentru studenții înmatriculați pe baza cifrelor de școlarizare primite de universitate, într-un program de studii universitare de licență și de master, se alocă proporțional cu numărul de studenți echivalenți unitari ai acestora. Numărul de studenți echivalenți unitari ai universității se determină prin ponderarea numărului fizic de studenți ai acesteia cu coeficienți de echivalare și de cost.  +  Articolul 6(1) Pentru doctoranzii înmatriculați începând cu anul universitar 2011/2012, pe baza cifrei de școlarizare aprobate (număr de locuri - granturi de studii), finanțarea se face prin granturi doctorale. Valoarea grantului anual (VGD) pentru studenții doctoranzi înmatriculați începând cu anul 2011-2012 este prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.(2) Din fondurile cuprinse în bugetul de stat pentru finanțarea instituțională se constituie, ca o componentă distinctă, un fond pentru finanțarea granturilor doctorale (FGD), care acoperă sumele pentru granturi doctorale (VGD), în care nu sunt cuprinse bursele studenților doctoranzi.(3) Repartizarea pe universități a fondului pentru finanțarea granturilor (FGD), pentru studenții doctoranzi înmatriculați începând cu anul universitar 2011/2012, se face prin cumularea valorii sumelor aferente granturilor repartizate acesteia:unde:– VGD_rs,I, VGD_rs,II, VGD_rs,III și VGD_rs,IV (doar pentru domeniile medicină, medicină dentară, farmacie și medicină veterinară) sunt valorile granturilor doctorale (în care nu este cuprinsă bursa doctorală) pentru anii de studiu I, II, III, respectiv IV, corespunzătoare ramurii de știință rs, acestea fiind prezentate în anexa nr. 2;– GD_rs,I, GD_rs,II, GD_rs,III și GD_rs,IV reprezintă numărul de granturi doctorale pentru anii de studiu I, II, III, respectiv IV (doar pentru domeniile medicină, medicină dentară, farmacie și medicină veterinară), finanțate pentru universitatea U, în programe asociate ramurii de știință rs;– Nrs este numărul total al ramurilor de știință rs finanțate.  +  Articolul 7(1) Procedurile de alocare a fondurilor pentru finanțarea de bază și pentru finanțarea suplimentară pentru studenții înmatriculați într-un program de studii de licență și de master sunt prezentate în art. 8 și 9.(2) Valorile coeficienților de echivalare și de cost pentru anul 2018 sunt cuprinse în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Articolul 8Determinarea alocațiilor bugetare pentru universitățile de stat pentru finanțarea de bază (FB), asociată ciclurilor de studii (licență, master), se face pe baza următoarei proceduri:1. Se determină fondurile alocate pentru finanțarea de bază (FB) pentru anul 2018, asociată ciclurilor de studii (licență și master):a) din suma alocată în bugetul național pentru finanțarea instituțională (FI) a universităților se scad următoarele valori: valoarea alocată pentru finanțarea situațiilor speciale, care nu pot fi integrate în formula de finanțare (FSS), și valoarea alocată pentru finanțarea granturilor doctorale pentru studenții doctoranzi înmatriculați începând cu anul universitar 2011/2012 (FGD);b) din suma rămasă (FI’) se calculează valoarea fondurilor alocate pentru FB, care corespund proporției prevăzute în anexa nr. 1.2. Se determină numărul de studenți echivalenți unitari din fiecare universitate și din fiecare ciclu de studii (licență și master). Procedura are două etape:a) în prima etapă se determină, pentru fiecare universitate U și ciclu de studii r (licență și master), numărul SE^U_r,rs de studenți echivalenți din ramura de știință rs:unde:– S^(U)_fr,rs este numărul de studenți fizici din ramura de știință rs, la forma de învățământ fr, asociată ciclului de studii r, înscriși în universitatea U, raportat la o dată de referință stabilită (1 octombrie 2017 pentru repartizarea preliminară și 1 ianuarie 2018 pentru repartizarea finală);– e_fr este coeficientul de echivalare corespunzător formei de învățământ fr (vezi tabelul 1 din anexa nr. 3);– Fr este numărul total al formelor de învățământ finanțate de la bugetul de stat asociate ciclului de studii r în universitățile din România (vezi tabelul 1 din anexa nr. 3).b) în a doua etapă se determină pentru fiecare universitate U și fiecare ciclu de studii r numărul SEU^(U)_r de studenți echivalenți unitari:unde:– c_rs este coeficientul de cost corespunzător ramurii de știință rs (vezi tabelul 2 din anexa nr. 3);– Nrs este numărul total al ramurilor de știință finanțate (vezi tabelul 2 din anexa nr. 3).3. Se determină numărul total de studenți echivalenți unitari SEU:unde u este numărul total de universități de stat finanțate de la bugetul Ministerului Educației Naționale.4. Se determină alocația fb_s pentru finanțarea de bază pe student echivalent unitar:unde:– FB este valoarea alocației pentru finanțarea de bază;– SEU reprezintă numărul total de studenți echivalenți unitari.5. Pentru fiecare universitate U și ciclu de studii r, valoarea fondurilor pentru finanțarea de bază FB^(U)_r se calculează multiplicând alocația fb_s cu numărul de studenți echivalenți unitari ai universității, înmatriculați la programele de studii asociate ciclului r:unde:– SEU^U_r reprezintă numărul total de studenți echivalenți unitari ai universității U;– fb_s este valoarea alocației pentru finanțarea de bază pe student echivalent unitar.6. Se determină pentru fiecare universitate U alocația FB^(U) pentru finanțarea de bază:  +  Articolul 9Determinarea alocațiilor bugetare pentru universitățile de stat, pentru finanțarea suplimentară (FS), se face pe baza următoarei proceduri:1. În prima etapă se determină:a) valoarea alocațiilor bugetare totale pentru finanțarea suplimentară;b) valoarea alocațiilor bugetare pentru finanțarea suplimentară pentru fiecare ramură de știință rs;c) valoarea alocațiilor bugetare pentru finanțarea suplimentară pentru fiecare indicator de calitate Ck, din fiecare ramură de știință rs.În acest sens:(i) Din suma alocată pentru finanțarea instituțională (FI) se scad fondurile pentru granturi doctorale (FGD) și fondurile pentru finanțarea situațiilor speciale (FSS), rezultând suma FI’, din care se calculează valoarea fondurilor alocate pentru FS, corespunzătoare proporției prevăzute în anexa nr. 1.(ii) Se determină fondurile FS_rs alocate pentru finanțarea suplimentară FS pe anul 2018, pentru fiecare ramură de știință rs, după cum urmează:– se determină numărul SEU’_rs de studenți echivalenți unitari din ramură de știință rs (pentru ciclurile de licență și master, cu excepția studenților de la formele de învățământ speciale, menționate în nota de la tabelul 2 din anexa nr. 3):unde SEU’^U_rs reprezintă numărul de studenți echivalenți unitari ai universității U din ramura de știință rs, determinați după eliminarea categoriilor menționate anterior;– se determină fondurile FS_rs din valoarea totală FS pe baza ponderii studenților echivalenți unitari din ramura de știință rs:(iii) Analog procedurii prin care se determină FS_rs, se determină sumele FS_rs(C_k) alocate pentru finanțarea suplimentară corespunzătoare indicatorilor de calitate IC_k, pentru fiecare ramură de știință rs:unde p_k reprezintă ponderea indicatorului de calitate IC_k (în totalul finanțării suplimentare), iar ∑n_k=1 p_k = 1 și n este numărul de indicatori de calitate. Lista indicatorilor de calitate IC_k și a ponderilor asociate sunt prezentate în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta metodologie.2. În a doua etapă se determină sumele FS^(U)_rs (C_k) alocate universității U, pentru finanțarea suplimentară corespunzătoare indicatorilor de calitate IC_k, pentru fiecare ramură de știință rs, după cum urmează:2.1. Se determină valoarea indicatorilor de calitate IC^(U)_k, pentru fiecare universitate U, conform modului de calcul prezentat în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta metodologie, astfel:2.1.1. Pentru fiecare ramură de știință se determină IC^(U)_rs,k, dacă indicatorul de calitate este aplicat pe ramură de știință.2.1.2. La nivel de universitate se determină IC^(U)_k,dacă indicatorul de calitate se aplică la acest nivel, valoarea IC(U)rs,k pentru fiecare ramură de știință a universității fiind aceeași cu cea obținută la nivel de universitate, IC^(U)_rs,k = IC^(U)_k.2.2. Se determină valoarea indicatorilor de calitate relativi pentru fiecare universitate, IR^(U)_k, astfel:2.2.1. Pentru fiecare ramură de știință se determină IR^(U)_rs,k, dacă indicatorul de calitate a fost aplicat pe ramură de știință. 2.2.2. La nivel de universitate se determină IR^(U)_k, dacă indicatorul de calitate se aplică la acest nivel, valoarea IR(U)rs,k pentru fiecare ramură de știință a universității fiind aceeași cu cea obținută la nivel de universitate, IR^(U)_rs,k = IR^(U)_k.Indicatorul de calitate relativ IR^(U)_k, corespunzător indicatorului de calitate ICk, pentru universitatea U, exprimă, în termeni matematici, rezultatele evaluării valorii indicatorului de calitate al universității U, în comparație cu valoarea indicatorului pentru celelalte universități.Matematic, acest calcul se exprimă astfel:unde:– IR^(U)_k = valoarea indicatorului de calitate relativ k al universității U (și similar pentru universitățile notate cu Um, UM, Un);– IC^(U)_k = Valoarea indicatorului de calitate absolut k al universității U (și similar pentru universitățile notate cu Um, UM, Un);– SEU^(Un) = numărul de studenți echivalenți unitari ai universității Un (și similar pentru universitățile notate cu Um, UM);– N = numărul total al universităților de stat din România pentru care se fac alocări financiare de către CNFIS.Pentru fiecare universitate abaterea față de valoarea 1 (unu) (valoarea medie) a oricărui indicator de calitate relativ reprezintă diferența dintre suma dimensiunilor universităților (notate Um), care au obținut rezultate inferioare, și suma dimensiunilor universităților (notate UM), care au obținut rezultate superioare, raportată după aceea la dimensiunea totală a universităților.2.3. Se determină, pentru fiecare universitate U, sumele FS^(U)_rs(C_k), alocate pentru finanțarea suplimentară corespunzătoare fiecărui indicator de calitate IC_k, pentru fiecare ramură de știință rs, după cum urmează:3. În a treia etapă se determină sumele totale FS^(U), ce revin universității U pentru finanțarea suplimentară, astfel:3.1. Se determină sumele totale FS^(U)_rs , ce revin universității pentru finanțarea suplimentară corespunzătoare ramurii de știință rs, după cum urmează:3.2. Se determină sumele totale FS^(U), alocate universității U pentru finanțarea suplimentară, după cum urmează:  +  Anexa nr. 1la metodologie
  Distribuția fondurilor pentru finanțarea instituțională a universităților din bugetul național pentru anul 2018
  Din suma alocată în bugetul național pentru finanțarea instituțională (FI) a universităților se repartizează 1,5% pentru finanțarea situațiilor speciale, care nu pot fi integrate în formula de finanțare. Pentru finanțarea granturilor doctorale pentru studenții doctoranzi se alocă o sumă calculată conform anexei nr. 2. Suma rămasă (FI’) se distribuie după cum urmează:a) finanțarea de bază (FB): 72 %;b) finanțarea suplimentară (FS): 26,50%;c) fondul pentru Dezvoltare instituțională (FDI): 1,50%.
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  Valoarea grantului anual pentru studenții doctoranzi
  Categorii de cheltuieliDomeniul de finanțare
  D1D2D3, D4
  TOTAL GRANT (lei) (include: salarizarea conducătorului de doctorat; salarizarea membrilor comisiei de îndrumare; program de pregătire bazat pe studii avansate; program de pregătire suplimentar fonduri pentru cercetare; regia școlii doctorale)22.40025.30029.200
  În domeniul de finanțare D1 intră programele de studii doctorale din următoarele ramuri de știință: Științe juridice; Științe administrative; Științe ale comunicării; Sociologie; Științe politice; Științe militare, informații și ordine publică; Științe economice (fără cele din domeniile de studii universitare de doctorat: Cibernetică și statistică, Informatică economică și specializările Economie agroalimentară și Economie agroalimentară și a mediului); Psihologie și științe comportamentale; Filologie; Filosofie; Istorie; Teologie; Studii culturale; Arte (doar din domeniul de studii universitare de doctorat Istoria și teoria artei).În domeniul de finanțare D2 intră programele de studii doctorale din următoarele ramuri de știință: Matematică; Informatică; Fizică; Chimie și inginerie chimică; Științele pământului și atmosferei; Inginerie civilă; Inginerie electrică, electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale; Inginerie geologică, mine, petrol și gaze; Ingineria transporturilor; Ingineria resurselor vegetale și animale; Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației; Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management; Biologie; Biochimie; Științe economice (doar din domeniile de studii universitare de doctorat: Cibernetică și statistică, Informatică economică și specializările Economie agroalimentară și Economie agroalimentară și a mediului); Știința sportului și educației fizice.În domeniul de finanțare D3 intră programele de studii doctorale din următoarele ramuri de știință: Medicină; Medicină veterinară; Medicină dentară; Farmacie; Arhitectură și urbanism.În domeniul de finanțare D4 intră programele de studii doctorale din ramura de știință Arte (fără cele din domeniul de studii universitare de doctorat Istoria și teoria artei).
   +  Anexa nr. 3la metodologie
  Valorile coeficienților de echivalare și de cost pentru anul 2018
   +  Tabelul 1: Lista formelor de învățământ cu coeficienții de echivalare corespunzători folosiți pentru finanțarea studenților înmatriculați într-un program de studii de licență sau de master
  Nr. crt.Ciclul și forma de învățământCoeficient de echivalare
  I. Studii universitare de licență
  1Studii în limba română^(1)1,00
  2Studii în limba maghiară - ca limbă maternă2,00
  3Studii în limba germană - ca limbă maternă2,50
  4.1Studii integral în limbi de mare circulație internațională^(2)1,50
  4.2Studii desfășurate parțial în limbi de mare circulație internațională și în limba română1,25
  5.1Studii integral în limbi de circulație restrânsă2,00
  5.2Studii desfășurate parțial în limbi de circulație restrânsă și în limba română1,50
  6Studii desfășurate în cadrul extensiilor universitare - în afara țării 2,50
  7Studii universitare cu frecvență redusă0,25
  8Studii universitare - învățământ seral0,80
  II. Studii universitare de masterat^(3)
  9Studii de masterat în limba română^(1)2,00/1,00
  10Studii de masterat în limbi de circulație internațională3,00/1,50
  11Studii de masterat desfășurate în cadrul extensiilor universitare - în afara țării3,00/1,50
  12Studii de masterat în limbile minorităților naționale^(4)3,00/1,50
  III. Alte forme de pregătire
  13Stagiu de rezidențiat1,20
  14Pregătire preliminară pentru studenți străini (an pregătitor) 1,25
  15Activități asociate acordării gradelor didactice în învățământul preuniversitar0,40
  16Pregătire pedagogică suplimentară (seminar pedagogic)0,16
  Notă
  ^(1) Coeficientul se aplică și studenților înscriși la forma „Studii desfășurate în afara localității de rezidență a universității“ de la ciclul universitar de licență și master.
  ^(2) Pentru domeniul Medicină, studiile în limbi moderne, pentru ultimii 3 ani (clinici), care se desfășoară în limba română, se utilizează coeficientul de echivalare de la studii în limba română.
  ^(3) La forma de masterat de un an și jumătate, pentru anul 2 cu un semestru se consideră coeficientul de echivalare corespunzător numai pentru un semestru.
  ^(4) Coeficientul se aplică studenților înscriși la „Studii de masterat în limba germană (limbă maternă)“ și „Studii de masterat în limba maghiară (limbă maternă)“ de la ciclul universitar de masterat.
   +  Tabelul 2: Lista ramurilor de știință cu coeficienții de cost corespunzători, folosiți pentru finanțarea studenților înmatriculați într-un program de studii de licență sau de master
  Cod DFDomeniul fundamental (DF)Cod RSRamura de știință (RS)Coeficient costDomenii de finanțare grant doctoratCodificare
  10Matematică și științe ale naturii10Matematică1,65D21010
  50Informatică1,65D21050
  20Fizică1,9D21020
  30Chimie și inginerie chimică1,9D21030
  40Științele pământului și atmosferei1,65D21040
  20Științe inginerești10Inginerie civilă1,75D22010
  20Inginerie electrică, electronică și telecomunicații1,75D22020
  30Inginerie geologică, mine, petrol și gaze1,75D22030
  40Ingineria transporturilor1,75D22040
  50Ingineria resurselor vegetale și animale1,75D22050
  60Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației1,75D22060
  70Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management1,75D22070
  Cod DFDomeniul fundamental (DF)Cod RSRamura de știință (RS)Coeficient costDomenii de finanțare grant doctoratCodificare
  30Științe biologice și biomedicale10Biologie1,9D23010
  20Biochimie1,9D23020
  30Medicină2,25D33030
  40Medicină veterinară2,25D33040
  50Medicină dentară2,25D33050
  60Farmacie2,25D33060
  40Științe sociale10Științe juridice1D14010
  20Științe administrative1D14020
  30Științe ale comunicării1D14030
  40Sociologie1D14040
  50Științe politice1D14050
  60Științe militare, informații și ordine publică1D14060
  70Științe economice (doar domeniul de licență Cibernetică, statistică și informatică economică și specializările Economie agroalimentară și Economie agroalimentară și a mediului)1,65D2407050; 40701020; 40701050
  70Științe economice (fără domeniul de licență Cibernetică, statistică și informatică economică și specializările Economie agroalimentară și Economie agroalimentară și a mediului)1D14070 (fără 407050; 40701020; 40701050)
  80Psihologie și științe comportamentale1D14080
  50Științe umaniste și arte10Filologie1D15010
  20Filosofie1D15020
  30Istorie1D15030
  40Teologie1D15040
  50Studii culturale1D15050
  60Arhitectură și urbanism2,5D35060
  70Arte vizuale (fără Istoria și teoria artei)3D4507040
  70Arte vizuale (doar Istoria și teoria artei)1D150704070
  70Teatru și artele spectacolului5,37D4507010
  70Cinematografie și media7,5D4507020
  70Muzică (doar Interpretare muzicală)5,37D450703040; 50703050
  70Muzică (fără Interpretare muzicală)3D4507030
  60Știința sportului și educației fizice10Știința Sportului și Educației Fizice1,86D26010
  NOTĂ:Se consideră valoarea 1 (unu) pentru coeficientul de cost corespunzător pentru studenții/participanții din universitățile de stat finanțate de MEN, înscriși la formele de învățământ speciale (Pregătire preliminară pentru studenți străini, Pregătire psihopedagogică suplimentară, Activități asociate acordării gradelor didactice în învățământul preuniversitar).
   +  Anexa nr. 4la metodologie
  Lista indicatorilor de calitate și ponderile asociate, pentru anul 2018
  Clasa de indicatoriDenumire indicator (IC_k)Pondere
  C1. Predare/învățare (30%)IC1.1 Raportul dintre numărul studenților și numărul de cadre didactice 10%
  IC1.2 Raportul dintre numărul de studenți de la ciclul de master și numărul de studenți de la ciclul de licență8%
  IC1.3 Raportul dintre numărul de cadre didactice cu vârsta de până la 40 ani inclusiv și numărul total de cadre didactice6%
  IC1.4 Raportul dintre numărul cadrelor didactice titulare care au dreptul de a conduce doctorat și numărul de cadre didactice 6%
  C2. Cercetare științifică/creație artistică/ performanță sportivă (40%)IC2.1 Calitatea resursei umane12%
  IC2.2 Impactul activității științifice/creației artistice/ performanței sportive10%
  IC2.3 Performanța activității științifice/creației artistice/performanței sportive12%
  IC2.4 Fondurile pentru cercetare științifică/creație artistică/performanță sportivă6%
  C3. Orientare internațională (10%)IC3.1 Ponderea mobilităților studențești5%
  IC3.2 Ponderea studenților străini înscriși în programe de studii5%
  C4. Orientare regională echitate socială (20%)IC4.1 Capacitatea de a integra persoanele provenite din medii dezavantajate socioeconomic în programe educaționale5%
  IC4.2 Contribuția universității la fondul de burse4%
  IC4.3 Activitatea de practică pentru ciclul de studii de licență4%
  IC4.4 Locuri în cămine studențești5%
  IC4.5 Fondurile nerambursabile atrase de universitate2%
  Pondere totală 100%Pondere totală din FI 26,5%

  Lista indicatorilor de calitate propuși pentru pilotare în anul 2018
  C1. Pentru clasa de indicatori C1:a) rata de absolvire a programelor de studii de licență.C3. Pentru clasa de indicatori C3:a) mobilități profesionale internaționale (outgoing) ale cadrelor didactice;b) doctorate în cotutelă internațională.C4. Pentru clasa de indicatori C4:a) finalizarea programelor educaționale de către persoane provenite din medii dezavantajate socioeconomic.
   +  Anexa nr. 5la metodologie
  Modul de calcul al indicatorilor de calitate pentru anul 2018
   +  Clasa de indicatori C1. Predare/învățare  +  IC1.1 Raportul dintre numărul studenților și numărul de cadre didacticeSe calculează, pentru fiecare ramură de știință, ca medie a ultimilor 4 ani universitari finalizați, pentru raportul dintre numărul total al studenților (bugetați și cu taxă) de la ciclurile de studii de licență și master și numărul total de norme didactice ocupate de cadre didactice titulare la funcția de bază (Se includ cadrele didactice titulare și cadrele didactice angajate cu normă întreagă, cu un contract pe perioadă determinată, valid la data de referință a raportării.). Pentru anul 2018, aplicarea formulei se va realiza pentru ultimii 3 ani universitari finalizați, respectiv datele raportate la 1 ianuarie 2017, 1 ianuarie 2016 și 1 ianuarie 2015, urmând ca pentru anii următori să se calculeze pentru o perioadă de 4 ani.Conform relației:unde: TPD^(U)_rs - numărul total al cadrelor didactice din ramura de știință rs, de la universitatea U (Se includ cadrele didactice titulare și cadrele didactice angajate cu normă întreagă, cu un contract pe perioadă determinată, valid la data de referință a raportării.);TS^(U)_rs - numărul total de studenți (bugetați și cu taxă) de la ciclurile de studii (L,M - Licență, Master), din ramura de știință rs, de la universitatea U, obținut pe baza relației:iar e_fmaster este un coeficient de multiplicare egal cu 1,5 care se aplică la ciclul de master;an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an_2016 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2016 pentru studenții înscriși în anul universitar 2015/2016, respectiv personalul didactic cu normă întreagă în anul universitar 2015/2016);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Sursă date: universități.  +  IC1.2 Raportul numărului de studenți de la ciclul de master și numărul de studenți de la ciclul de licențăSe calculează, pentru fiecare ramură de știință, ca medie a ultimilor 4 ani universitari finalizați, pentru raportul dintre numărul studenților fizici (bugetați și cu taxă) de la ciclul de master și numărul studenților fizici (bugetați și cu taxă) de la ciclul de studii de licență, conform relației: unde: SF^(U)_rs (M) - numărul de studenți fizici de la ciclul de studii de master (bugetați și cu taxă), din ramura de știință rs, de la universitatea U, unde, pentru studenții în regim cu taxă, se aplică un coeficient de multiplicare egal cu 1,5;SF^(U)_rs (L) - numărul de studenți fizici de la ciclul de studii de licență (bugetați și cu taxă), din ramura de știință rs, de la universitatea U; an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an_2016 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2016 pentru studenții înscriși în anul universitar 2015/2016);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Pentru ramurile de știință arhitectură, medicină, medicină veterinară, medicină dentară și farmacie, la ciclul de master se iau în considerare doar studenții de la programele de master distincte de programele de licență, precum și studenții de la rezidențiat.Sursă date: universități.  +  IC1.3 Raportul dintre numărul de cadre didactice cu vârsta de până la 40 ani inclusiv și numărul total de cadre didacticeSe calculează, pentru fiecare ramură de știință, ca medie a ultimilor 4 ani universitari finalizați, pentru raportul dintre numărul total al normelor didactice ocupate de cadre didactice titulare la funcția de bază, corespunzătoare cadrelor didactice cu vârsta de până la 40 ani inclusiv, și numărul total al normelor didactice pentru titulari, corespunzătoare cadrelor didactice (Se includ cadrele didactice titulare și cadrele didactice angajate cu normă întreagă, cu un contract pe perioadă determinată, valid la data de referință a raportării.).Pentru anul 2018, aplicarea formulei se va realiza pentru ultimii 3 ani universitari finalizați, respectiv datele raportate la 1 ianuarie 2017, 1 ianuarie 2016 și 1 ianuarie 2015, urmând ca pentru anii următori să se calculeze pentru o perioadă de 4 ani. Conform relației:unde: TPDT^(U)_rs - numărul total al normelor didactice întregi pentru titulari cu vârsta până la 40 ani inclusiv, corespunzătoare cadrelor didactice titulare din ramura de știință rs, de la universitatea U (Se includ cadrele didactice titulare și cadrele didactice angajate cu normă întreagă, cu un contract pe perioadă determinată, valid la data de referință a raportării.);TPD^(U)_rs - numărul total al normelor didactice întregi pentru titulari, corespunzătoare cadrelor didactice titulare, din ramura de știință rs, de la universitatea U (Se includ cadrele didactice titulare și cadrele didactice angajate cu normă întreagă, cu un contract pe perioadă determinată, valid la data de referință a raportării.);an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an_2016 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2016 pentru personalul didactic cu normă întreagă în anul universitar 2015/2016);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Sursă date: universități.  +  IC1.4 Raportul dintre numărul cadrelor didactice titulare care au dreptul de a conduce doctorat și numărul de cadre didacticeSe calculează, pentru fiecare ramură de știință, ca medie a ultimilor 4 ani universitari finalizați, pentru raportul dintre numărul total al normelor didactice ocupate de cadre didactice titulare la funcția de bază, corespunzătoare cadrelor didactice care au dreptul de a conduce doctorat, și numărul total al normelor didactice pentru titulari, corespunzătoare cadrelor didactice (Se includ cadrele didactice titulare și cadrele didactice angajate cu normă întreagă, cu un contract pe perioadă determinată, valid la data de referință a raportării.).Pentru anul 2018, aplicarea formulei se va realiza pentru ultimii 3 ani universitari finalizați, respectiv datele raportate la 1 ianuarie 2017, 1 ianuarie 2016 și 1 ianuarie 2015, urmând ca pentru anii următori să se calculeze pentru o perioadă de 4 ani.Conform relației: unde: TPDCD^(U)_rs - numărul total al normelor didactice întregi pentru titulari, corespunzătoare cadrelor didactice titulare care au dreptul de a conduce doctorat, din ramura de știință rs, de la universitatea U;TPD^(U)_rs - numărul total al normelor didactice întregi pentru titulari, corespunzătoare cadrelor didactice titulare, din ramura de știință rs, de la universitatea U (Se includ cadrele didactice titulare și cadrele didactice angajate cu normă întreagă, cu un contract pe perioadă determinată, valid la data de referință a raportării.);an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an_2016 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2016 pentru personalul didactic cu normă întreagă în anul universitar 2015/2016);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Sursă date: universități.  +  Clasa de indicatori C2. Cercetare științifică/creație artistică/performanță sportivă  +  IC2.1 Calitatea resursei umane Se calculează, pentru fiecare ramură de știință, ca medie a raportărilor din ultimii 4 ani, pentru media aritmetică a scorurilor obținute^1 de cadrele didactice și de cercetare^2 ale universității, din ramura de știință rs. Scorul pentru fiecare cadru didactic și de cercetare se determină ca raport între punctajul comunicat de universitate pentru acesta și punctajul minim, stabilit de CNATDCU, pentru domeniul în care acesta deține titlul respectiv^3. Universitatea raportează cadrele didactice și de cercetare titulare și angajate cu normă întreagă, cu un contract pe perioadă determinată valid la data de referință a raportării, din fiecare ramură de știință, și comunică punctajele fiecăruia (calculate conform reglementărilor legale privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, în vigoare la data de referință a raportării). Notă
  ^1 Dacă universitatea raportează mai puțin de 5 cadre didactice pe ramură de știință, media se face împărțind la 5 suma scorurilor obținute de cadrele didactice raportate pe ramură de știință, respectiv dacă universitatea raportează mai puțin de 25 de cadre didactice pe universitate, media se face împărțind la 25 suma scorurilor obținute de cadrele didactice raportate la nivel de universitate. Astfel, va rezulta o penalizare procentuală, graduală, din valoarea indicatorului calculat în cazul în care universitățile au programe universitare în ramuri de știință pentru care nu au resurse umane specializate în domeniile corespunzătoare.
  ^2 Se raportează toate cadrele didactice titulare și cadrele didactice angajate cu normă întreagă, cu un contract pe perioadă determinată, valid la data de referință a raportării. Punctajul pentru cadrele didactice și de cercetare cu activitatea științifică în alte ramuri de știință decât cele raportate de universitate este calculat conform standardului minim al CNATDCU pentru domeniul în care își desfășoară activitatea științifică și este raportat în ramura/ramurile de știință unde desfășoară activitatea didactică.
  ^3 Pentru cadrele didactice abilitate se aplică procedurile pentru titlul de profesor universitar. Cadrele didactice universitare care au titlul de asistent universitar, lector universitar sau șef de lucrări vor fi evaluate în raport cu standardele pentru titlul de conferențiar universitar (la nivelul CNFIS se vor lua în calcul, ca punctaj minim pentru aceste titluri didactice, 80%, respectiv 50% din punctajul minim pentru titlul de conferențiar).
  Pentru anul 2018, aplicarea formulei se va realiza doar pentru ultimul an de raportare, respectiv datele raportate cu data de referință 1 ianuarie 2017.Pentru acele domenii de licență pentru care nu există punctaj CNATDCU minimal pentru toate cadrele didactice raportate, indiferent de post, se vor aduna toate punctajele și se face o medie generală.Conform relației:unde: – scorul obținut pentru cadrul didactic și de cercetare CD_j, de la universitatea U;punctaj_CD^(U)_j - punctajul comunicat de universitate pentru cadrele didactice și de cercetare CD_j (conform reglementărilor legale în vigoare la data de referință a raportării privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice și de cercetare);punctaj_min_CNATDCU^(U)_j - reprezintă punctajul minim stabilit de CNATDCU pentru domeniul în care cadrul didactic și de cercetare CD_j deține titlul respectiv;m_rs - numărul total de cadre didactice și de cercetare titulare din universitatea U, din ramura de știință rs, iar ∑m_rs = m, unde m reprezintă numărul total de cadre didactice și de cercetare titulare din universitatea U;an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an_2017 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2017 pentru personalul didactic cu normă întreagă în anul universitar 2016/2017, respectiv scorurile calculate pentru situația de la 1 ianuarie 2017 a fiecărui cadru didactic și de cercetare, conform Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, modificat prin Ordinul ministrului educației și ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 4.204/2013, cu includerea modificărilor și completărilor realizate până la data de referință a raportării);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Sursă date: universități, CNATDCU.
   +  IC2.2 Impactul activității științifice/creației artistice/performanței sportiveSe calculează pentru fiecare ramură de știință ca medie a raportărilor din ultimii 4 ani, pentru media aritmetică a indicilor^4 Hirsch h corespunzători la momentul raportării, pentru cadrele didactice și de cercetare raportate de universitate pe ramura de știință rs la indicatorul IC2.1. Notă
  ^4 Pentru ramura de știință din domeniile fundamentale Matematică și științe ale naturii, Științe inginerești, Științe biologice și biomedicale (cod_DF:10, 20, 30), bazele de date folosite pentru citări sunt Web of Science, Scopus și Google Scholar. Pentru celelalte ramuri de știință baza de date folosită este Google Scholar. Pentru domeniile artistice și domeniul știința sportului și educației fizice se va folosi un indicator alternativ.
  Pentru anul 2018, aplicarea formulei se va realiza doar pentru ultimul an de raportare, respectiv datele raportate cu data de referință 1 ianuarie 2017.Conform relației:unde: H(CD^rs,U_j,as ) - indicele Hirsch al cadrului didactic sau de cercetare j, cu activitate științifică as în ramura de știință rs de la universitatea U. Pentru atenuarea distorsiunilor determinate de distribuțiile neomogene ale valorilor intrate în media aritmetică a indicilor Hirsch, s-a aplicat H_j^3/2;p_1 = 0,5, p_2 = 0,3 și p_3 = 0,2 - pentru domeniile fundamentale Matematică și științe ale naturii, Științe inginerești, Științe biologice și biomedicale (cod_DF 10, 20, 30), respectiv p_1 = 0, p_2 = 0 și p_3 = 1, pentru celelalte domenii fundamentale;h_j^WebofSci(CD^rs,Uj,as _) – indicele Hirsch al cadrului didactic sau de cercetare j, cu activitate științifică în ramura de știință rs de la universitatea U, calculat prin folosirea bazei de date Web of Science;h_j^Scopus(CD^rs,Uj,as _) - indicele Hirsch al cadrului didactic sau de cercetare j, cu activitate științifică în ramura de știință rs de la universitatea U, calculat prin folosirea bazei de date Scopus;h_j^GoogleSch(CD^rs,Uj,as _) - indicele Hirsch al cadrului didactic sau de cercetare j, cu activitate științifică în ramura de știință rs de la universitatea U, calculat prin folosirea bazei de date Google Scholar;m_rs - numărul total de cadre didactice raportat de universitatea U, din ramura de știință rs, iar ∑m_rs = m, unde m reprezintă numărul total de cadre didactice titulare din universitatea U;an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an_2017 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2017 pentru personalul didactic și de cercetare cu normă întreagă în anul universitar 2016/2017, respectiv indicii Hirsch calculați pentru acestea);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Mod de calcul alternativ pentru domeniile artistice: se calculează, pentru fiecare domeniu artistic în parte, ca medie a ultimilor patru ani de raportare, pentru media aritmetică a punctajelor calculate, la momentul raportării, pentru fiecare dintre cadrele didactice și de cercetare raportate de universitate în domeniul artistic, pentru indicatorul IC2.1, pentru citări nominale în publicații de specialitate și cronici în presa scrisă.Se acordă punctaj (1 punct) pentru o citare nominală în publicații de specialitate și cronici în presa scrisă. Pentru cadrele didactice sau de cercetare care au și (sau doar) activitate științifică în domeniul artistic, modul de raportare a activității științifice este similar cu cel pentru celelalte ramuri de știință (indicele Hirsch corespunzător).Pentru anul 2018, aplicarea formulei se va realiza doar pentru ultimul an de raportare, respectiv datele raportate cu data de referință 1 ianuarie 2017.Conform relației:unde: cit(CD^rs,U_j,ca ) - tipul de citare nominală, din publicații de specialitate și cronici în presa scrisă, pentru creația artistică a cadrului didactic sau de cercetare din ramura de știință rs, de la universitatea U;cp_art_rs - coeficientul de ponderare aplicat punctajului rezultat pentru activitatea de creație artistică (este calculat pentru fiecare ramură de știință ca raportul dintre valoarea mediană a valorilor indicilor Hirsch și valoarea mediană a punctajului rezultat pentru activitatea de creație artistică, înregistrată la nivel național);h_j^GoogleSch(CD^rs,Uj,as _) -indicele Hirsch corespunzător cadrului didactic sau de cercetare j, cu activitate științifică în domeniul rs, calculat prin folosirea bazei de date Google Scholar;m_rs - numărul total de cadre didactice și de cercetare raportat de universitatea U, din ramura de știință rs, iar ∑m_rs = m, unde m reprezintă numărul total de cadre didactice și de cercetare raportat de universitatea U;an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an_2017 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2017 pentru personalul didactic și de cercetare cu normă întreagă în anul universitar 2016/2017, respectiv indicii Hirsch și/sau numărul de citări calculați pentru acestea);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Mod de calcul alternativ pentru domeniul știința sportului și educației fizice: Se calculează ca medie a ultimilor patru ani de raportare, pentru media aritmetică a punctajelor calculate, la momentul raportării, pentru fiecare dintre cadrele didactice și de cercetare raportate de universitate în domeniul știința sportului și educației fizice, pentru indicatorul C2.1, pentru citări nominale în publicații de specialitate și/sau recunoaștere națională și internațională.Se acordă punctaj pentru o citare nominală în publicații de specialitate, respectiv recunoaștere națională sau internațională. Tipurile de recunoaștere națională și internațională la nivel de titlu onorific, publicație de specialitate și/sau premiu sunt: antrenor emerit, maestru al sportului, maestru emerit al sportului, arbitru național și internațional, comisar, observator pe ramuri de sport, membru în structurile sportului la nivel internațional, autor de publicații de specialitate (strategii, metodologii, linii metodice, planuri de pregătire, programe de pregătire sportivă/refacere/recuperare/reeducare motrică și funcțională, pentru copii/tineri/adulți, pentru obținerea și menținerea sănătății, menținerea vieții active a persoanelor vârstnice), realizate la solicitarea unor organisme de specialitate, reprezentative la nivel național sau internațional. Se diferențiază nivelul internațional față de cel național cu un indice 2, calitatea de autor cu un indice 2 și recunoașterea cu indice 5.Pentru cadrele didactice sau de cercetare care au activitate științifică în domeniul știința sportului și educației fizice, modul de raportare este similar cu cel pentru celelalte ramuri de știință (indicele Hirsch corespunzător).Pentru anul 2018, aplicarea formulei se va realiza doar pentru ultimul an de raportare, respectiv datele raportate cu data de referință 1 ianuarie 2017.Conform relației:unde: per f_tip(CD^rs,U_j,ps ) - tipul de performanță sportivă, sub formă de citare nominală din publicații de specialitate sau de recunoaștere națională sau internațională a cadrului didactic sau de cercetare j, cu performanță sportivă în ramura de știință rs, de la universitatea U;p_per f_tip,rs - punctajul acordat tipului de performanță sportivă, sub formă de citare nominală din publicații de specialitate sau element de recunoaștere națională sau internațională (Se diferențiază nivelul internațional față de cel național cu un indice 2, calitatea de autor cu un indice 2 și recunoașterea cu un indice 5.);cp_perf_rs - coeficientul de ponderare aplicat punctajului rezultat pentru activitatea de performanță sportivă (Este calculat ca raportul dintre valoarea mediană a valorilor indicilor Hirsch și valoarea mediană a punctajului rezultat pentru activitatea de performanță sportivă, înregistrată la nivel național);h_j^GoogleSch(CD^rs,Uj,as _) - indicele Hirsch corespunzător cadrului didactic sau de cercetare j, cu activitate științifică în domeniul rs, calculat prin folosirea bazei de date Google Scholar;m_rs - numărul total de cadre didactice și de cercetare raportat de universitatea U, din ramura de știință rs, iar ∑m_rs=m, unde m reprezintă numărul total de cadre didactice și de cercetare raportat de universitatea U;an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an_2017 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2017 pentru personalul didactic și de cercetare cu normă întreagă în anul universitar 2016/2017, respectiv indicii Hirsch și/sau numărul de citări nominale din publicații de specialitate și de recunoașteri naționale sau internaționale, calculați pentru acesta);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Sursă de date: universități, Web of Science, Google Scholar, Scopus.
   +  C2.3 Performanța activității științifice/creației artistice/performanței sportiveSe calculează pentru fiecare ramură de știință raportul dintre numărul de puncte obținut în ultimii patru ani la data de referință a raportării, prin publicarea de articole/lucrări în reviste sau volume clasificate/indexate ISI, ERIH, ISI Proceedings sau IEEE Proceedings și prin dobândirea de brevete de către personalul didactic și de cercetare al universității care activează în acea ramură de știință, și numărul total al personalului didactic și de cercetare titular al universității în acea ramură.Pentru activitatea științifică, acordarea punctajelor pentru fiecare lucrare publicată în jurnale sau volume clasificate/indexate ISI, ERIH, ISI Proceedings sau IEEE Proceedings se face astfel: Nature sau Science - 12 puncte; reviste clasificate/indexate ISI (zona roșie - 4 puncte, zona galbenă - 3 puncte, zona albă și Arts Humanities - 2 puncte), reviste clasificate ERIH (ERIH Int1 - 3 puncte, ERIH Int2 și ERIH Plus - 2 puncte), lucrările în Proceedings-uri ISI și IEEE - 1 punct. Pentru fiecare brevet obținut, acordarea punctajelor se face astfel: brevet național - 2 puncte, brevet european/internațional - 4 puncte, brevet triadic - 12 puncte. Pentru activitatea de creație artistică sau performanță sportivă realizată în domeniile artistice, respectiv domeniul știința sportului și educației fizice, se iau în calcul criteriile alternative, menționate mai jos.Pentru anul 2018, aplicarea formulei se va realiza pentru datele raportate cu data de referință 1 ianuarie 2017.Conform relației generale:unde: ar_tip(CD^rs,U_j,as ) - numărul de articole publicate în reviste de tipul: Nature sau Science, clasificate/indexate ISI, ERIH, ISI Proceedings sau IEEE Proceedings, de către personalul didactic și de cercetare al universității U care activează în ramura de știință rs;p_ar_tip - punctajul acordat unui articol publicat în categoria de revistă: Nature sau Science - 12 puncte; reviste clasificate/indexate ISI (zona roșie - 4 puncte, zona galbenă - 3 puncte, zona albă și Arts Humanities - 2 puncte), reviste clasificate ERIH (ERIH Int1 - 3 puncte, ERIH Int2 și ERIH Plus - 2 puncte), lucrările în Proceedings-uri ISI și IEEE - 1 punct;br_tip(CD^rs,U_j,as ) - numărul de brevete, în funcție de tipul de brevet (triadic, european/internațional sau național) obținute de către personalul didactic și de cercetare al universității U, care activează în ramura de știință rs;p_br_tip - punctajul acordat unui brevet obținut la nivel național sau internațional, în funcție de tipul de brevet (brevet național - 2 puncte, brevet european/internațional - 4 puncte, brevet triadic - 12 puncte);TPDCtit^(U)_rs - numărul total al personalului didactic și de cercetare titular al universității respective U, în ramura de știință rs;m_rs - numărul total de cadre didactice și de cercetare raportat de universitatea U, din ramura de știință rs, iar ∑m_rs = m, unde m reprezintă numărul total de cadre didactice și de cercetare raportat de universitatea U;an_r - anul pentru care se raportează datele (de exemplu: an_2016 corespunde raportărilor pentru rezultatele activității de cercetare - articole și brevete publicate/obținute în anul calendaristic 2016);an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an_2017 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2017 pentru personalul didactic și de cercetare cu normă întreagă în anul universitar 2016/2017, respectiv punctajele calculate pentru situația de la 1 ianuarie 2017 a activității științifice recunoscute în ultimii patru ani);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.O lucrare nu poate fi raportată decât o singură dată de universitate. În cadrul revistelor încadrate în mai multe domenii se va lua în considerare încadrarea cea mai favorabilă. Zonele roșie, galbenă și albă sunt definite pentru fiecare an în parte.Sursă date: universități, UEFISCDI.Mod de calcul alternativ pentru domeniile artistice: se calculează pentru fiecare domeniu artistic în parte raportul dintre numărul de puncte obținute în ultimii patru ani la momentul raportării, prin realizarea de (sau participarea la) proiecte de creație artistică, precum și obținerea de premii, distincții și nominalizări, individuale sau colective, la nivel național, internațional și internațional de vârf^5, de către personalul didactic și de cercetare al universității, care activează în acel domeniu artistic, și numărul total al personalului didactic și de cercetare titular la universitate în acel domeniu artistic. Notă
  ^5 Lista de manifestări, festivaluri și concursuri organizate la nivel național, internațional și internațional de vârf, specifice fiecărui domeniu artistic, este disponibilă în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta metodologie.
  Pentru proiecte realizate individual și nominalizări obținute la nivel național se acordă 1 punct, 3 puncte pentru cele la nivel internațional, respectiv 5 puncte pentru cele de la nivel internațional de vârf. Pentru participarea la proiecte colective realizate la nivel național și internațional, punctajul menționat anterior, pentru proiecte individuale, se împarte la 2 pentru participarea în colective de 2-4 participanți sau la 5 pentru colective de peste 5 participanți, iar pentru cele realizate la nivel internațional de vârf se împarte la 2 indiferent de mărimea colectivului. Pentru premii individuale, punctajele menționate anterior pentru nominalizări se multiplică cu 2.Pentru cadrele didactice sau de cercetare care au activitate științifică în domeniul artistic, modul de raportare este similar cu cel pentru celelalte ramuri de știință, articole publicate în reviste clasificate/indexate și brevete obținute.Conform relației generale:unde: pr_tip(CD^rs,U_j,ca ) - numărul de proiecte realizate sau distincții obținute, pe tipuri de rezultate, pentru creația artistică a cadrului didactic sau de cercetare j, din ramura de știință rs, de la universitatea U;p_pr_tip - punctajul acordat tipului de rezultat, proiect realizat sau distincție obținută (pentru proiecte realizate individual și nominalizări obținute la nivel național se acordă 1 punct, 3 puncte pentru cele la nivel internațional, respectiv 5 puncte pentru cele de la nivel internațional de vârf. Pentru participarea la proiecte colective realizate la nivel național și internațional, punctajul menționat anterior, pentru proiecte individuale, se împarte la 2 pentru participarea în colective de 2-4 participanți sau la 5 pentru colective de peste 5 participanți, iar pentru cele realizate la nivel internațional de vârf se împarte la 2 indiferent de mărimea colectivului. Pentru premii individuale, punctajele menționate anterior pentru nominalizări se multiplică cu 2);cp_art_rs - coeficientul de ponderare aplicat punctajului rezultat pentru activitatea de creație artistică (este calculat, pentru fiecare ramură de știință, ca raportul dintre valoarea mediană a punctajului pentru cercetare științifică - articole și brevete - și valoarea mediană a punctajului rezultat pentru activitatea de creație artistică, înregistrate la nivel național);ar_tip(CD^rs,U_j,as ) - numărul de articole publicate în reviste de tipul: Nature sau Science, clasificate/indexate ISI, ERIH, ISI Proceedings sau IEEE Proceedings, de către personalul didactic și de cercetare al universității U care activează în ramura de știință rs;p_ar_tip - punctajul acordat unui articol publicat în categoria de revistă: Nature sau Science - 12 puncte; reviste clasificate/indexate ISI (zona roșie - 4 puncte, zona galbenă - 3 puncte, zona albă și Arts Humanities - 2 puncte), reviste clasificate ERIH (ERIH Int1 - 3 puncte, ERIH Int2 și ERIH Plus - 2 puncte), lucrările în Proceedings-uri ISI și IEEE - 1 punct;br_tip(CD^rs,U_j,as ) - numărul de brevete, în funcție de tipul de brevet (triadic, european/internațional sau național), obținute de către personalul didactic și de cercetare al universității U, care activează în ramura de știință rs;p_br_tip - punctajul acordat unui brevet obținut la nivel național sau internațional, în funcție de tipul de brevet (brevet național - 2 puncte, brevet european/internațional - 4 puncte, brevet triadic - 12 puncte);TPDCtit^(U)_rs - reprezintă numărul total al personalului didactic și de cercetare titular al universității respective U, în acea ramură de știință rs;m_rs - numărul total de cadre didactice și de cercetare raportat de universitatea U, din ramura de știință rs, iar ∑m_rs=m, unde m reprezintă numărul total de cadre didactice și de cercetare raportat de universitatea U;an_r - anul pentru care se raportează datele (de exemplu: an_2016 corespunde raportărilor pentru rezultatele activității de cercetare - articole și brevete publicate/obținute în anul calendaristic 2016);an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an_2017 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2017 pentru personalul didactic și de cercetare cu normă întreagă în anul universitar 2016/2017, respectiv punctajele calculate pentru situația de la 1 ianuarie 2017 a activității științifice recunoscute în ultimii patru ani);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.
  Mod de calcul alternativ pentru domeniul știința sportului și educației fizice: Se calculează ca raportul dintre numărul de puncte obținute în ultimii patru ani, prin obținerea de performanțe sportive și prin dobândirea de brevete de către personalul didactic și de cercetare al universității, care activează în domeniul știința sportului și educației fizice, și numărul total al personalului didactic și de cercetare titular la universitate în domeniul știința sportului și educației fizice.Pentru performantele sportive obținute la nivel național și internațional se acordă următoarele punctaje: 0,5; 0,35; 0,25 puncte pentru locurile I, II, respectiv III la campionate (fază finală) de nivel național/universitar; 1,5; 1,25; 1, respectiv 0,75 puncte pentru locurile I, II, III, respectiv IV-VI la competiții de nivel european; 1; 0,75; 0,5 pentru locurile I, II, respectiv III pentru competiții internaționale de reprezentare a României, 10; 8; 6; 5; 4; 3; 1,5 puncte pentru locurile I, II, III, IV, V, VI, respectiv VII-VIII, la competiții de nivel mondial/Jocuri mondiale Special Olympic/Jocuri paralimpice/Jocuri Olimpice (la campionate se includ și competițiile oficiale asimilate campionatelor). Se acordă bonificație de 1 punct pentru record național, 2 puncte pentru record european, 3 puncte pentru record mondial/olimpic. Se acordă 2 puncte pentru fiecare brevet național, 4 puncte pentru brevetele europene/internaționale și 12 puncte pentru brevetele triadice.Pentru cadrele didactice sau de cercetare care au activitate științifică în domeniul știința sportului și educației fizice, modul de raportare este similar cu cel pentru celelalte ramuri de știință, articole publicate în reviste clasificate/indexate și brevete obținute.Un cadru didactic sau cercetător științific nu poate fi raportat decât pentru una din următoarele situații: performanță sportivă și recunoaștere în activitatea națională și/sau internațională, sau activitate științifică.Conform relației:unde: ps_tip(CD^rs,U_j,ps ) - tipul de performanță sportivă realizată sau distincție obținută de cadrul didactic sau de cercetare j, din ramura de știință rs, de la universitatea U;p_ps_tip - punctajul acordat tipului de performanță sportivă realizată sau distincție obținută (pentru performantele sportive obținute la nivel național și internațional se acordă următoarele punctaje: 0,5; 0,35; 0,25 puncte pentru locurile I, II, respectiv III la campionate (fază finală) de nivel național/universitar; 1,5; 1,25; 1, respectiv 0,75 puncte pentru locurile I, II, III, respectiv IV-VI la competiții de nivel european; 1; 0,75; 0,5 pentru locurile I, II, respectiv III, pentru competiții internaționale de reprezentare a României, 10; 8; 6; 5; 4; 3; 1,5 puncte pentru locurile I, II, III, IV, V, VI, respectiv VII-VIII, la competiții de nivel mondial/Jocuri mondiale Special Olympic/Jocuri paralimpice/Jocuri Olimpice (la campionate se includ și competițiile oficiale asimilate campionatelor). Se acordă bonificație de 1 punct pentru record național, 2 puncte pentru record european, 3 puncte pentru record mondial/olimpic);cp_perf_rs - coeficientul de ponderare aplicat punctajului rezultat pentru activitatea de performanță sportivă (este calculat ca raportul dintre valoarea mediană a punctajului obținut pentru cercetare științifică - articole și brevete - și valoarea mediană a punctajului rezultat pentru activitatea de performanță sportivă, înregistrată la nivel național)ar_tip(CD^rs,U_j,as ) - numărul de articole publicate în reviste de tipul: Nature sau Science, clasificate/indexate ISI, ERIH, ISI Proceedings sau IEEE Proceedings, de către personalul didactic și de cercetare al universității U, care activează în ramura de știință rs;p_ar_tip - punctajul acordat unui articol publicat în categoria de revistă: Nature sau Science - 12 puncte; reviste clasificate/indexate ISI (zona roșie - 4 puncte, zona galbenă - 3 puncte, zona albă și Arts Humanities - 2 puncte), reviste clasificate ERIH (ERIH Int1 - 3 puncte, ERIH Int2 și ERIH Plus - 2 puncte), lucrările în Proceedings-uri ISI și IEEE - 1 punct;br_tip(CD^rs,U_j,as ) - numărul de brevete, în funcție de tipul de brevet (triadic, european/internațional sau național) obținute de către personalul didactic și de cercetare al universității U, care activează în ramura de știință rs;p_br_tip - punctajul acordat unui brevet obținut la nivel național sau internațional, în funcție de tipul de brevet (brevet național - 2 puncte, brevet european/internațional - 4 puncte, brevet triadic - 12 puncte);TPDCtit^(U)_rs - reprezintă numărul total al personalului didactic și de cercetare titular al universității respective U, în acea ramură de știință rs;m_rs - numărul total de cadre didactice și de cercetare raportat de universitatea U, din ramura de știință rs, iar ∑m_rs=m, unde m reprezintă numărul total de cadre didactice și de cercetare raportat de universitatea U;an_r - anul pentru care se raportează datele (de exemplu: an_2016 corespunde raportărilor pentru rezultatele activității de cercetare - articole și brevete publicate/obținute în anul calendaristic 2016);an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an_2017 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2017 pentru personalul didactic și de cercetare cu normă întreagă în anul universitar 2016/2017, respectiv punctajele calculate pentru situația de la 1 ianuarie 2017 a activității științifice recunoscute în ultimii patru ani);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Sursă date: universități, UEFISCDI.
   +  C2.4 Fondurile pentru cercetare științifică/creație artistică/performanță sportivăSe calculează, la nivel de universitate, ca medie a datelor valide a ultimilor patru ani calendaristici, pentru raportul dintre suma fondurilor din proiecte de cercetare/creație artistică^6 (inclusiv cele finanțate din bugetul propriu al universității) și numărul total de persoane titulare pe posturi didactice sau de cercetare în universitate, Notă
  ^6 Nu se iau în considerare proiectele de tip POS-DRU, POS-CCE, POCU și POCA.
  conform relației:unde: TV^(U)_pr_cercetare - reprezintă valoarea totală a veniturilor din proiecte de cercetare/creație artistică (inclusiv cele finanțate din bugetul propriu al universității), de la universitatea U;TPDCtit^(U) - reprezintă numărul total de persoane titulare, pe posturi didactice sau de cercetare, în universitatea U;an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an_2016 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2016, cadre didactice cu normă de bază în anul universitar 2015/2016, date statistice financiare ale anului 2015);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Sursă date: universități/MEN.
   +  Clasa de indicatori C3. Orientare internațională  +  C3.1 Ponderea mobilităților studențeștiSe calculează, la nivel de universitate, ca medie a ultimilor 4 ani universitari finalizați, pentru raportul dintre numărul studenților care au participat la mobilități^7, studenți români în străinătate - outgoing și studenți străini în România - incoming (la incoming se aplică un coeficient de multiplicare în valoare de 1,5), și numărul total de studenți înmatriculați în universitatea U. Notă
  ^7 Prin programele ERASMUS studiu sau practică, programe bilaterale, Tempus sau alte forme.
  Conform relației:unde: SF^(U)(mob_ro) - numărul de studenți fizici români (bugetați și cu taxă) care au participat la mobilități în străinătate, de la toate ciclurile de studii din universitatea U;SF^(U)(mob_st) - numărul de studenți fizici străini care au participat la mobilități în România, de la toate ciclurile de studii din universitatea U;TSF^(U) - numărul total de studenți fizici (bugetați și cu taxă) de la toate ciclurile de studii, de la universitatea U;an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător, pentru mobilitățile realizate (finalizate) în anul universitar anterior (de exemplu: an_2016 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2016, pentru studenții înscriși în anul universitar 2015/2016, respectiv mobilitățile realizate și finalizate în anul universitar anterior 2014/2015);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Sursă date: ANPCDEFP, universități.
   +  C3.2 Ponderea studenților străini înscriși în programe de studiiSe calculează, la nivel de ramură de știință, ca medie a ultimilor 4 ani universitari finalizați, pentru raportul dintre numărul studenților străini (cu altă cetățenie decât română) înmatriculați la programe de licență și master și numărul total al studenților înmatriculați la toate ciclurile de studii,conform relației:unde: SF^(U)_rs (L_străini) - numărul de studenți fizici străini (bugetați și cu taxă), înmatriculați la programe de licență, din ramura de știință rs, de la universitatea U;SF^(U)_rs (M_străini) - numărul de studenți fizici străini (bugetați și cu taxă), înmatriculați la programe de master, din ramura de știință rs, de la universitatea U;TSF^(U)_rs - numărul total de studenți fizici (bugetați și cu taxă) de toate ciclurile de studii, din ramura de știință rs, de la universitatea U;an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an_2016 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2016 pentru studenți înscriși în anul universitar 2015/2016);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Sursă date: CNFIS, universități.
   +  Clasa de indicatori C4. Orientare regională echitate socială  +  C4.1 Capacitatea de a integra persoanele provenite din medii dezavantajate socioeconomic în programe educaționaleSe calculează, la nivel de universitate, ca medie a ultimilor 4 ani universitari finalizați, pentru raportul dintre numărul studenților proveniți din medii dezavantajate socioeconomic^8 și numărul total al studenților. Notă
  ^8 Sintagma „medii dezavantajate socioeconomic“ are în vedere acele persoane care au domiciliul în mediul rural sau orașe cu sub 10.000 de locuitori, care provin din centre de plasament (orfani) sau aparțin unor grupuri etnice dezavantajate (romi) sau sunt persoane cu dizabilități.
  Pentru anul 2018, deoarece nu toate raportările anterioare au inclus mențiuni clare privind lista orașelor sub 10.000 de locuitori, aplicarea formulei se va realiza pentru doi ani, respectiv datele raportate la 1 ianuarie 2017 și 1 ianuarie 2018, urmând ca pentru anii următori să se calculeze gradual, cu încă un an, până la colectarea datelor pentru o perioadă de 4 ani,conform relației generale:unde: SF^(U) (medii_dezavantajate) - numărul de studenți fizici (bugetați și cu taxă) de la toate ciclurile de studii, care au domiciliul în mediul rural sau orașe cu sub 10.000 de locuitori sau provin din centre de plasament (orfani) sau aparțin unor grupuri etnice dezavantajate (romi), de la universitatea U;TSF^(U) - numărul total de studenți fizici (bugetați și cu taxă) de la toate ciclurile de studii (L, M, D), de la universitatea U.an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an_2017 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2017 pentru studenți înscriși în anul universitar 2016/2017);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Sursă date: universități.
   +  IC4.2 Contribuția universității la fondul de burseSe calculează, la nivel de universitate, ca medie a datelor validate pentru ultimii 4 ani calendaristici, pentru raportul dintre suma alocată de universitate, din surse proprii, pentru fondul de burse (exclusiv sursele bugetare) și numărul total de studenți de la toate ciclurile de studii.Conform relației:unde: CB^(U)_surse proprii - cheltuieli cu burse și alte forme de sprijin financiar pentru studenți, din sursele proprii ale universității, altele decât alocațiile bugetare - în lei;TSF^(U) - numărul total de studenți fizici (bugetați și cu taxă) de la toate ciclurile de studii (L, M, D), de la universitatea U;an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an _2016 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2016, pentru studenți înscriși în anul universitar 2015/2016, date statistice financiare ale anului 2015);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Sursă date: universități/MEN.  +  IC4.3 Activitatea de practică pentru ciclul de studii de licențăSe calculează, la nivel de ramură de știință, ca medie a ultimilor 4 ani universitari finalizați, pentru raportul dintre numărul total de ore de practică realizat de studenții cu frecvență, de la ciclul de studii de licență, în mediul angajator (pe baza unor convenții de practică încheiate de universitate), sau în bazele didactice proprii de practică, în ultimul an universitar încheiat, și numărul total de studenți cu frecvență de la ciclul de studii de licență din acel an universitar.Pentru anul 2018, deoarece raportările de la 1 ianuarie 2016 nu au inclus și datele privind numărul de ore de practică, aplicarea formulei se va realiza doar pentru doi ani, respectiv datele raportate cu data de referință 1 ianuarie 2017, respectiv 1 ianuarie 2018, urmând ca pentru anii următori să se calculeze gradual, cu încă un an, până la colectarea datelor pentru o perioadă de 4 ani.Conform relației:unde: NH _med^(U)_rs (L_practică) - numărul mediu de ore de practică realizat în mediul angajator, pe baza unor convenții de practică încheiate de universitate, sau în bazele didactice proprii de practică, de către un student fizic cu frecvență (bugetat și cu taxă) de la ciclul de studii de licență, din ramura de știință rs, de la universitatea U;SF^(U)_rs (L_practică) - numărul de studenți fizici cu frecvență (bugetați și cu taxă) de la ciclul de studii de licență, din ramura de știință rs, de la universitatea U, care fac practică în mediul angajator, pe baza unor convenții de practică încheiate de universitate, sau în bazele didactice proprii de practică;SF^(U)_rs (L) - numărul de studenți fizici cu frecvență (bugetați și cu taxă) de la ciclul de studii de licență, din ramura de știință rs, de la universitatea U;an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (exemplu: an_2017 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2017, pentru studenții înscriși în anul universitar 2016/2017, respectiv studenții care au realizat practică în anul universitar anterior 2015/2016);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Sursă date: universități.  +  IC4.4 Locuri în cămine studențeștiSe calculează, la nivel de universitate, ca medie a ultimilor 4 ani universitari finalizați, pentru raportul dintre suma numărului de locuri în cămine și numărul de subvenții pentru cămine, acordate de universitate, și numărul total de studenți de la forma de învățământ cu frecvență și toate ciclurile de studii (L, M, D),conform relației:unde: LC^(U) - numărul locurilor de cazare administrate de universitatea U;SC^(U) - numărul de subvenții pentru cămine acordate de universitatea U;TSF^(U)_(zi) - numărul total de studenți fizici (bugetați și cu taxă) de la forma de învățământ cu frecvență și toate ciclurile de studii (L, M, D), de la universitatea U;an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an_2016 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2016, pentru studenții înscriși în anul universitar 2015/2016, respectiv numărul de locuri în cămine și numărul de subvenții pentru cămine în anul universitar 2015/2016);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Sursă date: universități.  +  IC4.5 Fondurile nerambursabile atrase de universitateSe calculează, la nivel de universitate, ca medie a datelor validate pentru ultimii 4 ani calendaristici, pentru raportul dintre totalul fondurilor nerambursabile atrase efectiv de universitate (sunt incluse veniturile din programele europene și alte surse externe) și totalul veniturilor universității,conform relației:unde: TFond^(U)_nerambursabile - total fonduri neramburasabile atrase de universitatea U, exprimate în lei;TV^(U) - total venituri ale universității U, exprimate în lei;an_i - anul de referință pentru care se raportează datele la 1 ianuarie al anului universitar corespunzător (de exemplu: an_2016 corespunde raportărilor de la 1 ianuarie 2016, pentru datele financiare ale anului calendaristic 2015);ac - anul curent de aplicare a indicatorului.Sursă date: universități.
   +  Modul de calcul al indicatorilor de calitate propuși pentru pilotare în anul 2018  +  C1 - Clasa de indicatori Predare/învățare  +  IC1.5 Rata de absolvire a programelor de studii de licențăSe calculează ca raportul dintre numărul total al studenților proprii, care au obținut diplomă de licență în ultimii 4 ani universitari finalizați și numărul total al studenților înmatriculați în anul I licență, în urmă cu anii duratei normale de studiu pentru programele din ciclul licență.Sursă date: universități, ultimi 4 ani universitari finalizați.  +  C3 - Clasa de indicatori Orientare internațională  +  IC3.3 Mobilități profesionale internaționale (outgoing) ale cadrelor didacticeSe calculează ca raportul dintre numărul de mobilități profesionale internaționale (visiting professor, pentru cel puțin o lună, mobilității cu activitatea didactică, de cel puțin o săptămână – exemplu ERASMUS și ERASMUS +, doctor honoris causa) și numărul total al cadrelor didactice titulare cu normă de bază.Sursă date: universități, pentru ultimii 4 ani calendaristici.  +  IC3.4 Doctorate în cotutelă internațională finalizateSe calculează ca număr total de susțineri reușite ale unor doctorate în cotutelă internațională (absolvenți de programe de doctorat în cotutelă internațională), raportat la numărul de absolvenți de doctorat.Sursă date: universități, ultimii 2 ani universitari finalizați.  +  C4 - Clasa de indicatori Orientare regională echitate socială  +  IC4.6 Finalizarea programelor educaționale de către studenți proveniți din medii dezavantajate socioeconomicSe calculează ca raportul dintre numărul absolvenților ciclului de licență proveniți din medii dezavantajate socioeconomic și numărul total al absolvenților ciclului de licență.Sursă date: universități, ultimul an universitar finalizat.
   +  Anexa nr. 6 la metodologieLista de manifestări, festivaluri și concursuri organizate la nivel național, internațional și internațional de vârf, specifice fiecărui domeniu artistic:a) domeniul muzică:a1) internațional de vârf: Festivalul Internațional „George Enescu“, BBC Proms, Salzburg Festival, Săli spectacole (Wiener Konzerthaus, Tonhalle Orchester Zürich, The Metropolitan Opera, Teatro alla Scala - Milano, Mariinsky Theatre, Berliner Philharmoniker, Concertgebouw);a2) internaționale: festivaluri, concursuri organizate de instituții de profil (filarmonici și teatre de operă și operetă; festivaluri) organizate în capitale naționale, capitale de state, capitale de landuri/cantoane sau similare;a3) naționale: festivaluri, Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, Festivalul Internațional Meridian, Festivalul Toamna Muzicală Clujeană, Festivalul Cluj Modern, Festivalul Internațional de Muzică Nouă Intrada (Timișoara), Festivalul Muzicii Românești (Iași), Festivalul Timișoara Muzicală;b) domeniul teatru:b1) internațional de vârf: Edinburg, Avignon, Festivalul Uniunii teatrelor din Europa - Itinerant, Festivalul Internațional de la Viena, Festivalul International de la Sankt-Petersburg; Lugano (Festival International de Marionettes de Lugano);b2) internaționale: festivaluri, concursuri organizate de instituții de profil în capitale naționale, capitale de state, capitale de landuri/cantoane sau similare [(exemple: Athens (International Festival Making Theatre), Moskow (Chekhov International Festival), Belgrade (BITEF), Craiova (Shakespeare International Festival, Timișoara (European Festival of Performing Arts/Romanian Drama Fest), Sibiu (International Theatre Festival), Praga (World Festival of Puppet Art, Prague Quadriennial of Performance Design and Space), Istanbul (International Theatre Festival), Bratislava (New Drama Festival), Dublin (Dublin Theatre Festival), Iași (Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași - FITPTI, Festival Internacional de Teatro Infantil Y Juveni (FITIJ), Austria (Internationale Puppentheatertage Mistelbach), Union International de la Marionettes (UNIMA), Festivalul internațional de teatru din Serbia, Cehia DIVADLI Pilsen Pilsen Theater Festival)];b3) naționale: manifestații, concursuri sau festivaluri organizate de UNITER; Festivalul Național de Teatru (FNT);c) domeniul film:c1) internațional de vârf: Oscar, Globul de Aur, Cannes, Berlin, Veneția, BAFTA;c2) internaționale: festivaluri, concursuri organizate de instituții de profil în capitale naționale, capitale de state, capitale de landuri/cantoane sau similare [(Marrakesh, Shanghai, San Sebastian, New York (Tribeca), Cehia (Anifilm), Utrecht (Holland Animation Film Festival), Lisabona (MONSTRA), Karlovy Vary, Salerno, Cluj (TIFF)];c3) naționale: Ion Popescu Gopo, BIEFF BIEFF - Bucharest International Film Festival;d) domeniul arte vizuale:d1) internațional de vârf: Bienala de Artă de la Veneția, Cvadrienala de la Kassel, Muzee (expoziții/exponate la Museum of Modern Art - MoMA, Tate, Centrul Național de Artă și Cultură Georges-Pompidou);d2) internaționale: festivaluri/concursuri de artă organizate în capitale naționale, capitale de state, capitale de landuri/cantoane sau similare (Paris/Berlin/NY/Londra- Fashion Week (câte două sesiuni pe an); Carnavalul de la Veneția; La Triennale Mondiale de l’Estampe et de la Gravure Originale -Chamalières -Franța; Bienala Internațională de Afiș Social-politic de la Oświęcim (Auschwitz) - Polonia; Brno Biennial of Graphic Design/Cehia; Tallinn Print Triennial/Estonia; Graphic Design Festival - Breda - Olanda; International Poster Biennale in Warsaw - Polonia; Mini Print International of Cadaqués/ Spania; Trienala de Grafica Mica - Lodz/Polonia; Riga International Textile Fibre Art Triennial; Contemporary Textile Art Biennial CONTEXTILE; The Tapestry Triennale of Lodz; Quadrienala de Scenografie Praga; Festivalul Internațional de Film - Wiesbaden; La Moix de la Photo, Paris France; Contemporary Art Ruhr – Media Art Fair, Essen Germany; International festiwal of Photography Lodz, Lodz Poland; PHotoExpana - International Festival of Photography (Madrid, Spain); Bienala Internațională de Artă - Porto (Portugalia); Bienala Internațională de Ceramică - Marratxí (Spania); Bienala Internațională de Ceramică - Aveiro (Portugalia); Bienala Internațională de Ceramică - Manises (Spania); GlassFest, Karlovy Vary, Cehia; Internațional Glass Festival, Luxemburg; International Exhibition of Glass Kanazawa, Japonia; International Biennale of Glass, Bulgaria; MURO Street Art Festival Lisabona, Portugalia);d3) naționale: Saloanele naționale de artă, cu juriu, organizate de Uniunea Artiștilor Plastici; B-FEET Festival Internațional de scenografie și teatru de stradă; Festivalul de film I. Popescu Gopo; BIEFF BIEFF - Bucharest International Film Festival - București, România, Romanian Design Week;e) domeniul arhitectură:e1) internațional de vârf: premii sau nominalizări oferite în cadrul festivalurilor, manifestărilor, concursurilor organizate de: Union Internationale des Architectes (UIA), Consiliul European al Urbaniștilor (ECTP), Federația Internațională a Peisagiștilor (IFLA), Asociația Europeană a Școlilor de Arhitectură (AEEA), Royal Institute of British Architects (RIBA), Arhitect’s Council of Europe (ACE), The Royal Town Planning Institute (RTPI), Rețeaua Europeană a Universităților pentru Implementarea Convenției Europene a Peisajului (UNISCAPE), Asociația Școlilor de Urbanism din Europa (AESOP), Biennale di Architettura di Venezia, East Centric Architecture Triennale, Mies van der Rohe Awards (EUMiesaward);e2) internaționale: premii sau nominalizări oferite în cadrul festivalurilor, manifestărilor, concursurilor organizate de: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH);e3) naționale: premii sau nominalizări oferite în cadrul festivalurilor, concursurilor organizate de: Uniunea Arhitecților din România (UAR), Ordinul Arhitecților din România (OAR), Registrul Urbaniștilor din România (RUR).----