ORDIN nr. 70 din 23 ianuarie 2018privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 7 februarie 2018  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 1.578/CB din 17.10.2017 pentru aprobarea proiectului de ordin privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“ și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia,ținând cont de prevederile art. 6 lit. j) și m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 11 alin. (4) și ale art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“ și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite în format electronic la Administrația Fondului pentru Mediu.(2) Formularul pe suport hârtie și formatul electronic al declarației prevăzute la art. 1 se editează folosindu-se programul informatic de asistență pus la dispoziția contribuabililor/plătitorilor, în mod gratuit, de către Administrația Fondului pentru Mediu, la adresa http: www.afm.ro2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:(3^1) Formatul electronic se transmite la adresa http://www.afm.ro, după ce contribuabilul a fost de acord cu privire la comunicarea datelor printr-o rețea de comunicații electronice.(3^2) Pentru declararea unei obligații de plată, pentru aceeași perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declarațiilor fiscale.(3^3) În situația în care contribuabilul/plătitorul a utilizat pentru aceeași obligație de plată și aceeași perioadă de raportare mai multe metode de declarare, va fi înregistrată prima declarație depusă, conform legii.3. La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cuprinsul declarațiilor nu se înscriu taxe, contribuții sau alte sume datorate la Fondul pentru mediu, stabilite prin decizii emise de organul fiscal ca urmare a acțiunilor de inspecție fiscală.4. La anexa nr. 1, punctul V se modifică și va avea următorul cuprins:V. Date privind cantitățile de deșeuri municipale eliminate prin depozitare
  Cantitatea de deșeuri municipale colectată prin operatorii serviciului public de salubrizare, în anul de raportare (tone)Cantitatea de deșeuri municipalefectiv încredințată spre reciclare, în anul de raportare (tone)
    
  5. La anexa nr. 2, capitolul I, secțiunea a 2-a, paragraful 6 se modifică și va avea următorul cuprins:În cazul obligațiilor fiscale cu termen de declarare și de plată anual, sumele de plată se completează la Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu aferentă lunii decembrie a anului respectiv (de exemplu: pentru contribuția de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, obligațiile de plată aferente perioadei ianuarie-decembrie a anului de referință se înscriu în declarația lunii decembrie a anului de referință, cu termen de declarare până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor anului de referință).
  6. La anexa nr. 2, capitolul I, secțiunea a 5-a, paragrafele 1și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:În coloana «Cantitatea de deșeuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, în anul de raportare (tone)» se înscrie cu cifre arabe, în tone, cantitatea de deșeuri municipale efectiv colectată prin operatorii serviciului public de salubrizare în anul de raportare.În coloana «Cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre reciclare, în anul de raportare (tone)» se înscrie cu cifre arabe, în tone, cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre reciclare în anul de raportare.7. La anexa nr. 2, capitolul III, paragraful 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu în forma editată pe suport hârtie se depune/se comunică cu confirmare de primire, iar declarația în format electronic se transmite în format electronic, după ce contribuabilul și-a dat acordul cu privire la comunicarea datelor printr-o rețea de comunicații electronice.8. La anexa nr. 2, capitolul III, după paragraful 2 se introducdouă noi paragrafe, cu următorul cuprins:Transmiterea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu în format electronic se face numai după ce contribuabilul și-a dat acordul cu privire la comunicarea datelor printr-o rețea de comunicații electronice.Contribuabilii/Plătitorii care transmit declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu în format electronic se înregistrează la Administrația Fondului pentru Mediu.9. La anexa nr. 2, capitolul III, punctul 5, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) contribuția de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare;10. La anexa nr. 2, după ultimul paragraf de la capitolul III se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă nu se poate transmite în format electronic.11. La anexa nr. 2, după ultimul paragraf de la capitolul IV se introducdouă noi paragrafe, cu următorul cuprins:Formatul electronic al Declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu se transmite la adresa http://www.afm.roArhivare: la Administrația Fondului pentru Mediu– formatul electronic, în arhiva de documente electronice;– formatul hârtie, în arhivă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  București, 23 ianuarie 2018.Nr. 70.-----