ORDIN nr. 21 din 23 ianuarie 2018privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 5 februarie 2018  Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 14 septembrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDINpentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Anexa se modifică și se completează după cum urmează:a) Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:REGULAMENTprivind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturaleb) Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește etapele și condițiile privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.(2) Racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale se realizează ulterior procesului de acces la sistem și se adresează solicitanților prevăzuți la art. 2.(3) Aplicarea prezentului regulament contribuie la asigurarea unui cadru unitar, transparent și nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale.c) La articolul 2, literele a), b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) persoanele juridice prevăzute la art. 148 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de transport a unor obiective/sisteme noi;b) utilizatorii de sistem care solicită modificarea racordului, determinată de necesitatea:(i) redimensionării acestuia în vederea asigurării unor parametrii tehnologici superiori;(ii) separării, dintr-un racord comun;(iii) reamplasării acestuia;..................................................................................................d) persoanele juridice prevăzute la lit. a) și utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare la sistemul de transport;d) La articolul 3 alineatul (1), literele b) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) ATP - avizul tehnic de principiu, respectiv avizul emis de operatorul sistemului de transport al gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conține informații premergătoare privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;..................................................................................................n) punct de delimitare - punctul fizic în care racordul se delimitează de obiectivele/sistemul solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (5) din Lege;e) La articolul 3 alineatul (1), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:o) racord - conducta de legătură, situată între punctul de racordare și punctul de delimitare prin care se realizează racordarea la ST, după cum urmează:(i) în situația racordării depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale sau a obiectivelor producătorilor de gaze naturale, racordul cuprinde conducta ce face legătura între ST și accesoriile aferente, respectiv SRMP, după caz;(ii) în situația racordării sistemelor de distribuție sau a obiectivelor unuia ori mai multor clienți industriali noi/CF, racordul cuprinde conducta ce face legătura între ST și stația de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale;(iii) în situația racordării terminalelor GNL, racordul cuprinde conducta ce face legătura între ST și stația de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale;f) La articolul 3 alineatul (1), litera r) se modifică și va avea următorul cuprins:r) solicitant - persoana fizică sau juridică în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a)-c), care adresează OTS o cerere scrisă în vederea racordării la ST;g) La articolul 3 alineatul (1), litera s) se modifică și va avea următorul cuprins:s) tarif de analiză - tariful stabilit pe baza unei metodologii aprobate de ANRE, care reprezintă contravaloarea activităților întreprinse de OTS pentru analizarea cererii de racordare la ST, întocmirea și transmiterea ATR;h) La articolul 3 alineatul (1), litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:t) tarif de racordare - tariful stabilit pe baza unei metodologii aprobate de ANRE, care reprezintă contravaloarea activităților întreprinse de OTS în vederea racordării la ST.i) Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Pentru realizarea racordării la ST se parcurg, după caz, următoarele etape:a) etapa preliminară de documentare și informare a solicitantului în vederea inițierii procesului de racordare; b) adresarea cererii de racordare la ST însoțită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) și achitarea tarifului de analiză;c) stabilirea soluției de racordare la ST;d) emiterea și transmiterea, de către OTS:(i) ATR însoțit de schița cu soluția tehnică de racordare la ST și de oferta de contract de racordare;(ii) refuzul de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) și/sau b) din Lege, însoțit de ATP și de schița cu soluția tehnică de racordare la ST, de STE, de oferta de contract de racordare și de oferta contractului de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/ conductelor necesare racordării.e) încheierea contractului de racordare între solicitant și OTS și, după caz, a contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de extindere și/sau de redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Lege;f) achitarea, conform prevederilor contractuale, a tarifului de racordare și, după caz, a cotei-părți ce revine solicitantului pentru finanțarea realizării extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesară racordării la ST, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Lege sau, în situația neachitării tarifului de racordare, emiterea și transmiterea de către OTS a refuzului de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege, în termen de 30 de zile de la data scadentă a obligației de plată; g) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a racordului și a SRMP și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, de către OTS în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; h) proiectarea racordului și a SRMP, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OTS sau solicitant;i) verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului și SRMP sau a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege;j) execuția racordului și a SRMP, respectiv execuția extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OTS sau solicitant; k) urmărirea de către OTS a lucrărilor privind execuția racordului și a SRMP și/sau a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale;l) recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRMP și/sau a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale de către OTS.j) Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În vederea inițierii procesului de racordare la ST, solicitantul se poate adresa OTS printr-o cerere de informații preliminare privind posibilitățile și condițiile de racordare la ST a obiectivelor/sistemelor sale.(2) În termen de 15 zile de la primirea cererii prevăzute la alin. (1), OTS transmite solicitantului, în scris, cel puțin următoarele informații:a) informații despre posibilitatea de racordare la ST, cu indicarea punctului de racordare posibil; în cazul în care, în scopul racordării solicitantului se constată necesitatea realizării de noi obiective/conducte necesare racordării, în conformitate cu prevederile art. 151 din Lege, se transmit inclusiv informații în legătură cu demersurile legale ce trebuie întreprinse în acest sens;b) caracteristicile tehnice estimate ale racordului și ale SRMP; c) etapele procesului de racordare la ST și durata estimată a fiecăreia dintre acestea; se detaliază acțiunile pe care trebuie să le întreprindă solicitantul, respectiv OTS, precum și documentele necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare.(3) Parcurgerea etapei preliminare de documentare și informare nu este obligatorie pentru solicitanți.k) La articolul 6, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Solicitanții prevăzuți la art. 2 se adresează OTS printr-o cerere de racordare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.(2) Cererea de racordare este însoțită de următoarele documente:a) documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;b) memoriu explicativ privind necesitatea modificării racordului, după caz, însoțit de documente justificative care să susțină această cerere, în situațiile prevăzute la art. 2 lit. b);c) dovada achitării tarifului de analiză a cererii; plata tarifului de analiză a cererii se efectuează de solicitant în una dintre următoarele forme de plată: la casieria OTS, prin virament bancar în contul OTS, plată on-line;d) documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OTS; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice și, după caz, mandatul;e) documente justificative care atestă calitatea solicitanților prevăzuți la art. 148 alin. (2) lit. a), b), c)e) și f) din Lege;f) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii.l) La articolul 7, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) la un birou specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unități organizatorice aparținând OTS;m) La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care se constată că cererea de racordare nu este completată corect și/sau dacă documentele ce o însoțesc nu sunt complete, OTS notifică solicitantul în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), indicând datele și documentele lipsă și/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.n) La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În termen de 30 de zile de la primirea cererii de racordare și a documentelor ce o însoțesc, corecte și complete, OTS stabilește soluția tehnică privind racordarea la ST a obiectivelor/sistemelor solicitantului.o) La articolul 10, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La stabilirea soluției de racordare prevăzute la alin. (1), OTS are în vedere cel puțin următoarele aspecte:p) La articolul 10 alineatul (2), litera c) se abrogă.q) La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Fără a aduce atingere prevederilor prezentului regulament, conducta de legătură dintre punctul de delimitare și locația solicitanților prevăzuți la art. 148 alin. (2) lit. a), d) și e) din Lege se proiectează, execută și se exploatează în conformitate cu normele tehnice specifice sistemelor de transport al gazelor naturale.r) La articolul 11, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) OTS realizează extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale cu respectarea termenelor prevăzute în acordul petrolier, respectiv în planul de investiții al OTS, aprobat de ANRE pentru anul în care este depusă cererea și/sau în planul de investiții și de dezvoltare a ST pe 10 ani, după caz.(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1), în care realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale nu este prevăzută/posibilă a fi realizată de OTS în planul de investiții anual/în planul de investiții și de dezvoltare a ST pe 10 ani, în cazul documentației complete, sau de la data completării acesteia, solicitantul poate realiza lucrările prin intermediul operatorilor economici autorizați de ANRE, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.s) Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12În situația în care capacitatea obiectivului/ sistemului este insuficientă sau nu există obiective/conducte părți componente ale sistemului la care urmează să fie realizată racordarea, OTS întocmește STE, care conține soluția tehnică în vederea racordării.t) Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13OTS emite:a) ATR în situația în care, prin STE, investiția este economic justificată pentru OTS;b) ATP, în situația în care, prin STE, investiția nu este economic justificată pentru OTS.u) Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) În termenul prevăzut la art. 10 alin. (1), OTS transmite solicitantului ATR, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.(2) ATR se întocmește în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OTS pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același racord, iar celălalt se transmite solicitantului la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare, însoțit de oferta contractului de racordare la ST.v) La articolul 15, alineatul (1) se abrogă.w) La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:a) în termen de 30 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la ST și nu există un acord între părți pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;b) la rezilierea contractului de racordare la ST;c) neachitarea tarifului de racordare conform clauzelor prevăzute în contractul de racordare;d) la emiterea unui nou ATR pentru același racord și/sau SRMP;e) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului și/sau SRMP;f) la încetarea valabilității autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.x) La articolul 16, alineatul (3) se abrogă.y) La capitolul II secțiunea a 5-a, înainte de articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 18^1(1) ATP se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 cu completarea pct. 1 și pct. 2, după caz.(2) ATP prevăzut la art. 13 lit. b) este însoțit de:a) STE; acesta nu este angajant pentru părți și nu constituie o ofertă comercială;b) schița cu soluția tehnică de racordare; schița cuprinde extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, racordul și SRMP;c) oferta de contract de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării;d) oferta de contract de racordare, inclusiv tariful de racordare.(3) ATP și documentele prevăzute la alin. (2) se comunică solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la ST la secțiunea 1 pct. 12, din anexa nr. 1, cu adresă de înaintare.(4) Solicitantul comunică OTS, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea contractelor prevăzute la alin. (2) lit. c) și d), opțiunea sa cu privire la ofertele prevăzute în acestea. (5) În funcție de cele precizate de solicitant în comunicarea prevăzută la alin. (4), OTS are următoarele obligații:a) să elibereze ATR, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării, în situația în care solicitantul este de acord cu realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/ conductei de transport al gazelor naturale și cu realizarea racordului și SRMP;b) să elibereze refuz de racordare la ST în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării, în situația în care solicitantul nu este de acord cu realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, conform prevederilor art. 150 lit. a) și b) din Lege;c) să claseze cererea de racordare la ST în situația în care solicitantul nu transmite comunicarea prevăzută la alin. (4); OTS notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la ST la secțiunea 1 pct. 12, din anexa nr. 1, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), cu privire la faptul că cererea de racordare la ST a fost clasată.z) La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) În situația în care solicitantul acceptă ofertele de contract prevăzute la art. 18^1 alin. (2) lit. c) și d) fără obiecții, acesta are obligația de a le semna și a le transmite OTS în termen de maximum 30 de zile de la primirea ofertelor, însoțite de acordul persoanelor fizice sau juridice ce dețin în proprietate terenul/terenurile pe care se amplasează racordul și SRMP, cu luarea în considerare a zonelor de protecție și de siguranță ce se instituie, sau pe cele afectate de executarea lucrărilor pentru realizarea acestora, cu privire la constituirea drepturilor de uz și servitute în favoarea OTS, după caz.aa) La articolul 19 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) lucrările necesar a fi desfășurate de către OTS pentru realizarea sau modificarea racordului și SRMP, corelate cu datele și informațiile din ATR, precum și termenele și condițiile de realizare a acestora, defalcate pe faze;bb) La articolul 19, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Lucrările prevăzute la alin. (3) lit. c) includ:a) parcurgerea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și obținerea autorizației de construire pentru racord și SRMP în numele OTS;b) verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic de execuție al racordului și SRMP, prin intermediul verificatorilor de proiect atestați ANRE; c) dobândirea dreptului de uz și servitute asupra terenului/terenurilor pe care se amplasează racordul și SRMP și/sau asupra celor afectate de executarea lucrărilor pentru realizarea acestora, în condițiile Legii, pe baza acordurilor obținute de către solicitant, în numele OTS, de la proprietarii persoane fizice sau juridice ce dețin aceste terenuri, cu luarea în considerare a zonelor de protecție și de siguranță ce se instituie; d) execuția racordului și a SRMP de către OTS sau solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE;e) urmărirea execuției/modificării racordului și a SRMP; f) recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRMP.cc) La articolul 19, alineatele (5)-(7) se abrogă.dd) La articolul 20, partea introductivă a alineatului (1) și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) În situația în care documentele depuse de solicitant odată cu cererea de racordare au suferit modificări și/sau solicitantul are observații la ofertele de contract prevăzute la art. 18^1 alin. (2) lit. c) și d), acesta transmite OTS, în termen de 30 de zile de la primirea ofertelor, următoarele:a) documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) actualizate;ee) La articolul 21, alineatul (2) se abrogă.ff) La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.gg) La articolul 22, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În situația în care OTS primește simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la ST printr-un punct unic de racordare și soluția de racordare la ST înscrisă în ATR presupune realizarea unui racord comun, tariful de racordare aferent fiecărui solicitant se determină proporțional cu parametrii tehnologici solicitați prin cererea de racordare.hh) Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) În situația în care valoarea estimată pentru proiectarea și/sau execuția racordului și SRMP și/sau extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale permit încredințarea directă în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice, solicitantul poate alege operatorii economici autorizați ANRE pentru realizarea acestor lucrări.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), tariful de racordare se recalculează de către OTS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului negocierii dintre solicitant și operatorii economici autorizați ANRE, pentru proiectarea și/sau execuția ST.ii) Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Refuzul de racordare se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.jj) La capitolul II, titlul secțiunii 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 6-a Proiectarea/Execuția și punerea în funcțiune a racorduluikk) Articolul 25 se abrogă.ll) Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26La întocmirea documentației tehnice/proiectului tehnic de execuție a racordului și a SRMP se respectă condițiile prevăzute în ATR, în avizele și acordurile emise de instituțiile publice abilitate.mm) Articolul 27 se abrogă.nn) Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28OTS are obligația de a urmări execuția racordului și a SRMP pe toată durata desfășurării lucrărilor cu respectarea prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare; operatorul economic autorizat ANRE care execută racordul și SRMP solicită OTS, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuție, desemnarea unui reprezentant în vederea urmăririi lucrărilor.oo) La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Recepția racordului și a SRMP, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale se face în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege coroborat cu cele din Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare.pp) Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Punerea în funcțiune a racordului și a SRMP se face în termen de 6 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE care a executat racordul și SRMP, având în vedere clauzele prevăzute în contractul de racordare la ST, precum și în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare, dar numai după încheierea contractului de transport al gazelor naturale.(2) Pentru clienții industriali noi, punerea în funcțiune a racordului și a SRMP se face după încheierea contractului de transport al gazelor naturale sau, după caz, a contractului de furnizare a gazelor naturale.qq) Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale se preiau/se preia în folosință de OTS, conform prevederilor art. 151 alin. (3) din Lege.(2) Racordul și SRMP realizate în baza contractului de racordare fac parte din ST și sunt incluse în patrimoniul OTS.(3) Recuperarea contravalorii sumei investite de solicitant privind cota-parte calculată prin STE pentru extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale se realizează conform prevederilor art. 151 alin. (4) din Lege.rr) Articolul 32 se abrogă.ss) Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36OTS organizează un sistem de informare a solicitanților privind procesul de racordare la ST, prin publicare pe pagina proprie de internet și prin afișare la biroul specializat de informare și relații cu publicul a următoarelor informații:a) datele de contact: adresa biroului specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură, adresa de corespondență, număr de telefon, fax și adresă de e-mail; b) programul de lucru cu publicul pentru biroul specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură;c) prezentul regulament privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale și ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare al acestuia, integral pe pagina proprie de internet și extrase la sediile administrative, inclusiv: (i) cererea de racordare la ST - modelul prevăzut la anexa nr. 1;(ii) lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la ST, modelul ATR și modelul refuzului de racordare;(iii) alte informații privind procesul de racordare la ST;d) informațiile ce trebuie să fie prevăzute în contractul de racordare la ST și/sau în contractul de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării.tt) Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37OTS întocmește, publică și menține pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la ST în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2015 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale.uu) Articolul 38 se abrogă.vv) Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Până la data intrării în vigoare a metodologiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. s) și lit. t), OTS stabilește tariful de analiză și tariful de racordare la ST, în baza unui deviz general întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.ww) Articolele 43-46 se abrogă.xx) Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.yy) Anexele nr. 1 și 2 la regulament se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezentul ordin.zz) După anexa nr. 2 la regulament se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIOperatorii economici care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul IIIPrezentul ordin intră în vigoare la data intrării în vigoare a Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 23 ianuarie 2018.Nr. 21.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la regulament)
  CERERE
  de racordare la sistemul de transport gaze naturale
  Către ..................................................
  SECȚIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului
  1. Denumirea: ...............................................................................2. Adresa sediului social: localitatea ..................................…, str. ......................................… nr. …..., bl. ..…, sc. …...., et. …...., ap. ….., județul …......................, codul poștal …..............., telefon …......................, fax …................…, e-mail …........................3. Adresa de corespondență: localitatea ................................., str. .....................................….. nr. …...., bl. …..., sc. ......…., et. ….., ap. …., județul ...............…., codul poștal ….................., telefon ........................…., fax ......................…., e-mail ...............................4. Număr unic de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului: ….................................................5. Reprezentantul legal: …..............................................., identificat prin buletin/carte de identitate seria .......… nr. ............…., eliberat/ă de …............................ la data …................., domiciliat în localitatea …........................., str. …......................... nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., județul/sectorul .............……, codul poștal …....................…6. Datele de contact ale reprezentantului legal: telefon ….................…, fax ...................….., e-mail …........................... sau 7. Numele și prenumele solicitantului/mandatarului: …............................................................8. Adresa domiciliului: localitatea …........................................, str. …................................... nr. ....., bl. ….., sc. ….., et. …., ap. ….., județul ..........................……, codul poștal .................….., telefon …....................., fax …........................, e-mail …............................9. Adresa de corespondență: localitatea …......................................, str. …................................... nr. …., bl. …., sc. …., et. ….., ap. ….., județul .......................….., codul poștal ..................…., telefon …..................…, fax …................…, e-mail .....................…..10. Reprezentantul legal: …...................................................…., identificat prin buletin/carte de identitate seria …............ nr. …..., eliberat/ă de ...............................…. la data …........................, domiciliat în localitatea ......................….., str. ….. nr. ….., bl. ….., sc….., et. …., ap. …., județul/sectorul ….., codul poștal …..11. Tipul solicitantuluia) nou;b) existent.
  12. Răspunsul OTS la prezenta cerere:- se transmite prin poștă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a solicitantului sau la adresa mandatarului; - se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OTS. 13. Comunicarea solicitantului cu OTS se realizează prin: - poșta electronică; - fax; - personal la sediul OTS; -telefon, sms; - alte căi de comunicare.14. Pentru publicarea pe pagina de internet a OTS a informațiilor cu privire la datele de contact și adresa solicitantului:- este de acord cu publicarea;- nu este de acord cu publicarea.
  SECȚIUNEA 2. Informații privind obiectivul pentru care se solicită racordarea
  1. Denumirea: …........................................................................................................................................2. Amplasamentul: ….................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3. Scurtă descriere a amplasamentului: …........................................................................................................................................4. Scopul racordării: …........................................................................................................................................5. Scurtă descriere a obiectivului: …….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  SECȚIUNEA 3. Parametri tehnici de funcționare în condiții de siguranță a obiectivului pentru care se solicită racordarea
  - Debit disponibil/necesar:• ……................................... mc/h;- Presiune disponibilă/necesară:• minim: …........................… bar (Pa);• maxim: ….......................... bar (Pa).
  SECȚIUNEA 4. Condiții de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate/preluate în/din ST
  1. Compoziția chimică a gazelor naturale2. Punctul de rouă al apei: ….. °C;3. Punctul de rouă al hidrocarburilor: ….°C;4. Valoarea minimă admisă pentru puterea calorifică superioară repartizată la volum: …. kcal/mc;5. Temperatura maximă admisă a gazelor naturale: …. °C;6. Conținutul de impurități mecanice: …….g/mc.
  SECȚIUNEA 5. Alte cerințe specifice
  1. .....................................................
  SECȚIUNEA 6. Documente anexate cererii
  Documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice/juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu operatorul ST, în copie, respectiv:- documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate obiectivele/sistemul pentru care se solicită racordarea; - memoriu explicativ privind necesitatea modificării racordului, după caz;- dovada achitării tarifului de analiză;- documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OTS; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice, și, după caz, mandatul;- documente justificative care atestă calitatea solicitanților prevăzuți la art. 148 alin. (2) lit. a), b), c), e) și f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, după caz;- alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii.
  Data: …...............................Reprezentant legal: .............................................…........ (Se specifică numele și prenumele în clar.)Semnătura: ..................................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la regulament)
  AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
  la sistemul de transport al gazelor naturale
  nr. …. din …..
  1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. …... din data de …......................, ..................................................................................................................................., (datele de identificare ale operatorului de transport și de sistem și ale reprezentatului legal al acestuia) în calitate de titular al licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul aviz tehnic de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului: ..................................................................., (datele de identificare ale obiectivului/sistemului) în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările și completările ulterioare.2. Descrierea succintă a soluției de racordare: – Obiectivul sistemului de transport la care se face racordarea: denumire ............................., diametru ….....… mm (inch), presiune maximă de operare …......................… bar (Pa);– Punctul de racordare: ……................................;– Punctul de delimitare …..................….– Racord:[] conductă: lungime ….............. m, diametru ..............… mm (inch), clasa de locație …......., protecție catodică ....….;– SRMP stație de reglare-măsurare-predare cu următoarele caracteristici tehnice:• instalație de reglare: …...............................• instalație de măsurare: …...........................• debit în condiții standard: ..........…/........…. mc/h• presiune minimă/maximă în amonte/aval: ….........../.........… bar (Pa)• filtrare, tip …...................• separatoare, tip …..........• instalație de odorizare, tip .............….• încălzire a gazelor naturale, tip …......• supraveghere, tip ….................• poziționată în: [] metalic termoizolant [] incintă• sistem de comandă și achiziție de date …................• linie de debite reduse …............................[] altele: …....................3. Se anexează prezentului aviz tehnic schița soluției tehnice de racordare, cu marcarea distinctă a obiectivului sistemului de transport la care se face racordarea, a punctului de racordare, a racordului și a punctului de delimitare.4. Tariful de racordare este în valoare de ….. lei, fără T.V.A.5. Termene și condiții de valabilitate:Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:a) în termen de 30 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la ST și nu există un acord între părți pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;b) la rezilierea contractului de racordare la ST;c) neachitarea tarifului de racordare conform clauzelor prevăzute în contractul de racordare;d) la emiterea unui nou ATR pentru același racord și/sau SRMP;e) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului și/sau SRMP;f) la încetarea valabilității autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.6. Prezentul aviz tehnic atestă posibilitatea racordării/modificării racordului și a SRMP la sistemul de transport al gazelor naturale și prezintă informații privind condițiile tehnico-economice de realizare/modificare a racordului și SRMP, urmând ca realizarea propriu-zisă a lucrărilor să se facă în baza contractului de racordare încheiat între solicitant și emitentul prezentului aviz tehnic.7. Alte precizări: …..................................................................................................................................................................…Data: …................................ Emitent: …....................................................................... (Se specifică denumirea/numele și prenumele în clar.) Semnătura reprezentantului legal .................................
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la regulament)
  REFUZ DE RACORDARE
  la sistemul de transport al gazelor naturale
  nr. .......... din ...............
  1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. …..... din .......................….., depusă de:......................................................................................................., (datele de identificare ale solicitantului și ale reprezentantului legal al acestuia)………..............................................................................................................................., (datele de identificare ale operatorului de transport și de sistem și ale reprezentatului legal al acestuia) în calitate de titular al licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul refuz de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului: .........................................................................., (datele de identificare ale obiectivului/sistemului) în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările și completările ulterioare.2. Refuzul de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale s-a emis pentru următorul motiv:[] capacitatea obiectivului/sistemului de transport al gazelor naturale este insuficientă;[] nu există obiective/conducte părți componente ale sistemului de transport al gazelor naturale la care urmează să fie realizată conectarea;[] nu este îndeplinită obligația de plată a tarifului de racordare.(Se marchează obligatoriu distinct, de către operatorul de transport și de sistem, care din situațiile de mai sus fac obiectul prezentului refuz de racordare.)Alte precizări: ..........................................................Data: …................................ Emitent: ............................................................... (Se specifică denumirea/numele și prenumele în clar.) Semnătura reprezentantului legal .................................