HOTĂRÂRE nr. 30 din 25 ianuarie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 5 februarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități de învățământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se asigură, pentru anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar «bunuri și servicii» se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat.3. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 4.413 lei.(3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 2.4. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 355 lei.(3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri si servicii», pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 5.5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Unitățile de învățământ cu personalitate juridică transmit, până la data de 15 octombrie a fiecărui an calendaristic, inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru întreaga unitate cu personalitate juridică, pe structura prevăzută în anexele nr. 2 și 5. Directorii unităților de învățământ cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise. Numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru întreaga unitate cu personalitate juridică, pe structura prevăzută în anexa nr. 5, va fi transmis în același termen și ordonatorilor principali de credite ai unității administrativ-teritoriale pe raza căreia funcționează unitatea de învățământ preuniversitar de stat.(2) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București transmit Ministerului Educației Naționale, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an calendaristic, datele primite de la unitățile de învățământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexa nr. 2, pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (2), din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, până la data de 1 noiembrie, datele primite de la unitățile de învățământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexa nr. 5, atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât și pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (4), a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat.(4) Repartizarea sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2), se face prin ordin al ministrului educației naționale.(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, pe comune, orașe, municipii și pe sectoare ale municipiului București, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4), se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, avându-se în vedere datele comunicate potrivit structurii din anexa nr. 5.(6) Stabilirea nivelului sumelor pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2), aferente unui inspectorat școlar județean, respectiv al municipiului București, se face prin înmulțirea numărului de elevi/preșcolari cu costurile standard prevăzute în anexa nr. 2.(7) Stabilirea nivelului sumelor pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4), aferente unei unități administrativ-teritoriale, se face prin înmulțirea numărului de elevi/preșcolari cu costurile standard prevăzute în anexa nr. 5.(8) Pentru unitățile de învățământ din zonele izolate în care, din cauze obiective, numărul de elevi este redus, pot fi alocate sume suplimentare, în urma unei analize efectuate de inspectoratele școlare.6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București răspund de repartizarea sumelor, aprobate de Ministerul Educației Naționale, pe unități de învățământ, pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard prevăzute în anexa nr. 2.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de repartizarea sumelor pe unități de învățământ, pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard prevăzute în anexa nr. 5 și le supun aprobării autorităților deliberative.(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București și directorul unității de învățământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator de credite, răspund de încadrarea în bugetul aprobat pe baza costurilor standard per elev/preșcolar, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2).(4) Ordonatorul principal de credite și directorul unității de învățământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator de credite, răspund de încadrarea în bugetul aprobat pe baza costurilor standard per elev/preșcolar, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4).(5) Plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora se face pe baza statelor de plată ale unităților de învățământ, verificate și validate de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București, potrivit precizărilor aprobate prin ordin comun al ministrului educației naționale, al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice.(6) Atunci când, la nivelul unor unități de învățământ, sumele repartizate în baza costului standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (2), inspectoratele școlare pot efectua redistribuiri ale acestor sume între unități de învățământ de pe raza județului/municipiului București sau pot proceda la alocarea sumelor rămase nerepartizate, după caz. Redistribuirea sau, după caz, alocarea de sume rămase nerepartizate unor unități de învățământ de pe raza unor județe diferite se realizează de către Ministerul Educației Naționale.(7) Atunci când, la nivelul unor unități de învățământ, sumele repartizate în baza costului standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (4), la unele unități de învățământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate județului/municipiului București prin legea bugetului de stat, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratelor școlare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, orașe, municipii și pe sectoare ale municipiului București cu această destinație.(8) Redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale, pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (4), se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului școlar.(9) Redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (6) și (7), conduce implicit la modificarea bugetelor inițiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev/preșcolar.(10) Aprobarea redistribuirii sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2), se va face numai după verificarea de către inspectoratul școlar a modului de angajare și utilizare a sumelor alocate pentru finanțarea de bază, pe baza costurilor standard per elev/preșcolar, și după verificarea corelării numărului de personal cu numărul de elevi/preșcolari. În urma verificării, inspectoratul școlar împreună cu ordonatorii de credite stabilesc sumele ce pot fi redistribuite.7. Anexele nr. 2, 3, 5 și 6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPentru anul 2018 toate dispozițiile modificate ale actului primar sunt valabile începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIPentru anul 2018, informațiile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) din Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare, se transmit în termen de 6 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,
  MIHAI-VIOREL FIFOR
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 25 ianuarie 2018.Nr. 30.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
  și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2018
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învățământNumăr mediu de elevi pe clasăStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților) - lei -
  UrbanRuralUrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ preșcolar cu program normalzi20182926320029263200
  2Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânalzi20205367536753675367
  3Învățământ primarzi24183368401239414695
  3.1Învățământ primar - integrat*zi5724572466986698
  4Învățământ primar „step-by-step“zi24245367536762806280
  5Învățământ primar „A doua șansă“-15122595312530373657
  6Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică)zi24204237506748655817
  7Învățământ primar cu specializarea muzicăzi24247503750382548254
  7.1Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentarzi3694369436943694
  8Învățământ gimnazialzi25204413507550455801
  8.1Învățământ gimnazial - integrat*zi7503750385768576
  9Învățământ secundar inferior „A doua șansă“-15122940353133614036
  10Învățământ gimnazial vocațional(altul decât specializarea muzică)zi25205296604659856832
  10.1Învățământ gimnazial vocațional(altul decât specializarea muzică) în regim suplimentarzi883883883883
  11Învățământ gimnazial cu specializarea muzicăzi2525926892681019510195
  11.1Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentarzi4413441344134413
  12Învățământ gimnazialFR25221788211920442423
  13Învățământ liceal teoreticzi28284413441349434943
  14Învățământ liceal teoreticseral28283271327136643664
  15Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologiczi28284564456451125112
  16Învățământ liceal tehnologicseral28283557355739843984
  17Învățământ liceal artistic (toate specializările, exceptând specializarea muzică) și sportivzi28285826582665266526
  18Învățământ liceal specializarea muzicăzi282812357123571384013840
  19Învățământ licealFR28281722172219291929
  19.1Învățământ liceal integrat*zi7503750385768576
  20Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învățământ dualzi28284833483353175317
  21Învățământ postliceal/maiștrizi28284833483348334833
  21.1Învățământ postliceal/maiștriseral28283557355739843984
  22Cantine-cămine (elevi cazați)-1748174817481748
  Notă
  * Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați individual în clasele/grupele unităților de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora. Pentru finanțarea unităților de învățământ special, a claselor de învățământ special, a elevilor din învățământul special, a liceelor speciale se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar și coeficienții de corecție
  pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile,
  indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege,
  precum și contribuțiile aferente acestora
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învățământStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluriStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților)
  UrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ preșcolar cu program normalzi0,6630,7250,0000,000
  2Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânalzi1,2161,2160,0000,000
  3Învățământ primarzi0,7630,9090,1700,170
  3.1Învățământ primar - integrat*zi1,2971,2970,1700,170
  4Învățământ primar „step-by-step“zi1,2161,2160,1700,170
  5Învățământ primar „A doua șansă“-0,5880,7080,1700,170
  6Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică)zi0,9601,1480,1480,148
  7Învățământ primar cu specializarea muzicăzi1,7001,7000,1000,100
  7.1Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentarzi0,8370,8370,0000,000
  8Învățământ gimnazialzi1,0001,1500,1430,143
  8.1Învățământ gimnazial - integrat*zi1,7001,7000,1430,143
  9Învățământ secundar inferior „A doua șansă“-0,6660,8000,1430,143
  10Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică)zi1,2001,3700,1300,130
  10.1Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentarzi0,2000,2000,0000,000
  11Învățământ gimnazial cu specializarea muzicăzi2,1002,1000,1000,100
  11.1Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentarzi1,0001,0000,0000,000
  12Învățământ gimnazialFR0,4050,4800,1430,143
  13Învățământ liceal teoreticzi1,0001,0000,1200,120
  14Învățământ liceal teoreticseral0,7410,7410,1200,120
  15Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologiczi1,0341,0340,1200,120
  16Învățământ liceal tehnologicseral0,8060,8060,1200,120
  17Învățământ liceal artistic (toate specializările, exceptând specializarea muzică) și sportivzi1,3201,3200,1200,120
  18Învățământ liceal specializarea muzicăzi2,8002,8000,1200,120
  19Învățământ licealFR0,3900,3900,1200,120
  19.1Învățământ liceal integrat *zi1,7001,7000,1430,143
  20Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învățământ dualzi1,0951,0950,1000,100
  21Învățământ postliceal/maiștrizi1,0951,0950,0000,000
  21.1Învățământ postliceal/maiștriseral0,8060,8060,1200,120
  22Cantine-cămine (elevi cazați)-0,3960,3960,0000,000
  * Coeficienții de diferențiere se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați în unități de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la
  articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2018
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniță381385392403415426
  Școală gimnazială365369376387398409
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual414419427439452464
  Școală postliceală284287293301310318
  301-800Gradiniță382386394405417428
  Școală gimnazială367371378389400411
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual416420429441454466
  Școală postliceală286289295303312320
  PESTE 800Grădiniță386390398410421433
  Școală gimnazială371374382393404415
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual420424433445458471
  Școală postliceală290293299307316325
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar pentru
  cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și
  cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii“
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniță1,07101,08171,10311,13521,16741,1995
  Școală gimnazială/Primară1,02701,03731,05781,08861,11941,1502
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,16611,17781,20111,23611,27111,3061
  Școală postliceală0,79950,80750,82350,84740,87140,8954
  301-800Grădiniță1,07601,08681,10831,14061,17281,2051
  Școală gimnazială1,03201,04231,06301,09391,12491,1559
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,17111,18291,20631,24141,27651,3117
  Școală postliceală0,80450,81250,82860,85280,87690,9010
  PESTE 800Grădiniță1,08701,09791,11971,15231,18491,2175
  Școală gimnazială1,04311,05351,07441,10571,13701,1682
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,18221,19401,21771,25311,28861,3241
  Școală postliceală0,81550,82370,84000,86450,88890,9134
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  ---